Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-1519/11/MS 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, „przekazanie” kontrahentom różnego rodzaju przedmiotów i urządzeń służących do reklamowania produktów Spółki w punkcie sprzedaży wymienionych we wniosku nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT, w szczególności nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, zachowuje ona prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia przekazywanych różnego rodzaju przedmiotów i urządzeń służących do reklamowania produktów Spółki w punkcie sprzedaży wymienionych we wniosku?
 
ITPP2/443-1490/11/AW Stawka podatku obowiązująca do autoryzowanych szkoleń dotyczących produkowanych i dostarczonych przez Spółkę wyrobów.
 
ITPP1/443-214/12/BJ Prawo do odliczenia.
 
ITPP1/443-88/12/IK Czy Spółdzielnia przy refakturowaniu usług dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości prawidłowo stosuje stawką podatku w wysokości 8%?
 
ITPP1/443-117/12/MS Możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-1449/11/AP Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować, wystawiając fakturę potwierdzającą sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu?
 
ITPP2/443-72/12/EK Wnoszone od dnia 1 stycznia 2011 r. opłaty roczne z tytułu tego użytkowania –podlegają opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla czynności w momencie jej wykonania, czyli w wysokości 22%. Natomiast opłaty roczne wnoszone od użytkowania wieczystego ustanowionego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Gmina winna stosować stawkę 23%.
 
ITPP2/443-47/12/EK O ile w chwili sprzedaży przedmiotowa nieruchomość będzie przeznaczona pod zabudowę, na co może wskazywać zapis zawarty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu 23%.
 
ITPP1/443-747/12/IK Zwolnienie od podatku, czynność dostawy nieruchomości gruntowej
 
ITPP2/443-739/12/AD Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomośc
 
ITPP1/443-34/12/JJ Stawki podatku na tzw. media.
 
ITPP1443-282/12/AP Czy zastosowana 8% stawka VAT do sprzedaży biletów wstępu na punkt widokowy oraz galerię jest prawidłowa?
 
ITPP2/443-319/12/AK Czy po likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum, przejście z mocy prawa (art. 61 ustawy) przedsiębiorstwa Centrum w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na rzecz Samorządu Województwa podlegać będzie wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w oparciu o normę wyrażoną w art. 5. ww. ustawy?
 
ITPP2/443-321/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności przejścia z mocy prawa przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej na rzecz Województwa.
 
ITPP2/443-662/12/RS Podstawa opodatkowania przy usługach transportowych
 
ITPP1/443-621/12/JJ Jaka stawka VAT dla montażu schodów, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg z desek oraz paneli i dla montażu szaf wnękowych, pawlaczy oraz garderób?
 
ITPP1/443-387/12/MS 1. Prawo do odliczenia przy realizacji projektu?
2. Sposób odliczenia poniesionych wydatków
3. Czy zmiana przeznaczenia spowoduje obowiązek korekty?
 
ITPP2/443-343/12/AK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej wykorzystywanej jako kopalnia kruszywa wraz z dokumentami niezbędnymi do prowadzenia kopalni.
 
ITPP2/443-367/12/KT Zwolnienie od podatku usług nauczania języka obcego wraz z dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle związanych z tymi usługami
 
ITPP2/443-453/12/RS Stawka podatku obowiązująca dla czynności obciążania członków konsorcjum kosztami ubezpieczeń, gwarancji bankowych, opłat administracyjnych, usług prawnych, noclegowych i gastronomicznych.
 
ITPP2/443-384/12/KT Stawka podatku obowiązująca do czynności obciążania najemców lokali użytkowych kosztami „mediów”
 
ITPP2/443-404/12/RS Nieopłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych przez Gminę nie podlega opodatkowaniu. Wniesienie w formie aportu lub odpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych podlega opodatkowaniu.
 
ITPP1/443-252/12/BK Czy zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego (w formie aktu notarialnego), w przypadku gdy użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23%?
 
ITPP2/443-164/12/AJ Odzyskanie podatku.
 
ITPP1/443-243/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-241/12/BK Braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-528/12/PS Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych sfinansowanych w całości ze środków publicznych.
 
ITPP2/443-868/12/AD Brak opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania infrastruktury kanalizacyjnej i prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na jej budowę.
 
IPTPP2/443-877/12-2/KW Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-803/12-2/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług lub ubiegać się o jego zwrot w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-767/12-2/IG Czy realizując projekt pn. „...” Parafia może odzyskać koszt podatku od towarów i usług naliczonego od realizowanego zadania?
 
IPTPP1/443-766/12-2/MH Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym i zrealizowanym projektem przysługuje Wnioskodawcy – Rzymskokatolickiej Parafii prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług?
 
ITPP2/443-966/12/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem znaków towarowych.
 
ITPP2/443-1036/12/AP Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych.
 
IPTPP1/443-750/12-2/IG Czy w opisanym stanie faktycznym Szpital będzie miał możliwość odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania: ”...” realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, System Zielonych Inwestycji (GIS - GREEN INVESTMENT SCHEME) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej?
 
IPTPP4/443-610/12-4/ALN Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)?
 
IPTPP4/443-610/12-5/ALN Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)?
 
IPTPP4/443-586/12-4/OS Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie miał prawną możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-781/12-2/IG Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, skoro efekty realizowanego zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi i użytkowanie efektów będzie realizowane przez Gminę?
 
IPTPP2/443-761/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-739/12-2/JS W zakresie uznania informacji podsumowującej za deklarację oraz składania jej korekt
 
IPPP3/443-1131/09-4/KT Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektów przez miasto.
 
IPPP3/443-854/09-6/KT opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej oraz sposób dokumentowania tej czynności; opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki przez spółkę osobową na rzecz Wnioskodawcy
 
IPTPP2/443-721/12-4/KW Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - wydatki poniesione w ramach realizacji projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.
 
IPPP3/443-1251/09-5/KT Brak opodatkowania sprzedaży działek.
 
IPPP3/443-951/09-2/KT opodatkowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa w formie darowizny
 
IPPP3/443-781/09-5/KT prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji
 
IPPP3/443-753/09-6/KT prawo do zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług stołówkowych
 
IPPP3/443-1098/09-4/KT stawka podatku przy sprzedaży brykietów ze słomy zbożowej i rzepakowej
 
IPPP3/443-781/09-3/KT prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji
 
IPPP3/443-1232/09-2/KT opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej oraz opodatkowanie czynności wniesienia aportem nieruchomości do spółki komandytowej
 
IPPP3/443-781/09-2/KT prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji
 
IPPP3/443-781/09-4/KT prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji
 
IPPP2/443-727/12-4/AO Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z Umów leasingu na podstawie faktur wystawionych przez Finansującego, w tym także na podstawie faktur wystawionych przed lub po dniu przekształcenia, w przypadku gdy faktury te zostały wystawione na Przedsiębiorcę przekształcanego lecz doręczone Spółce po dniu przekształcenia ?
 
IPPP3/443-963/12-2/RD W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.
 
IPPP3/443-854/09-7/KT opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej oraz sposób dokumentowania tej czynności - podstawa opodatkowania
 
IPPP3/443-1023/09-4/KT Stawka podatku dla usług remontowych
 
IPPP3/443-843/09-2/KT zwolnienia z opodatkowania dostawy gruntu zabudowanego
 
IPPP3/443-1258/09-2/KT opodatkowanie wniesienia aportem budynków biurowych do spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPP3/443-1174/09-2/KT zwolnienie z opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanych
 
IPPP3/443-867/09-2/KT opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz korekta podatku odliczonego
 
IPPP2/443-778/12-3/AO Czy wniesienie przez Wnioskodawcę i jego rodzeństwo ww. wkładu (aportu) do ww. spółki komandytowej JRM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? (we wniosku pytanie oznaczone nr 6)?Czy w związku z otrzymaniem ww. darowizny po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek dokonania korekty naliczonego podatku VAT przewidziany przez stosowne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nabycia przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa? (we wniosku pytanie oznaczone nr 7)?
 
IPPP3/443-781/09-6/KT prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji
 
IPPP3/443-1018/09-4/KT opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej
 
IPPP3/443-1063/09-2/KT opodatkowanie opłat eksploatacyjnych za garaże
 
IPTPP3/443-42/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego, ponoszonego w związku z realizacją inwestycji, jak również nie ma możliwości uzyskania zwrotu ww. podatku VAT, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-681/12-4/MG Czy dokonywane przez mieszkańców wpłaty określone w umowach współfinansowania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w ramach zadania: „...” będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-916/12/MN Prawo do odliczenia z tytułu wydatków związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPPP1/443-265/11-2/ISZ określenie stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych oraz egzaminacyjnych dla spawaczy
 
IPPP1/443-1074/10-2/ISz możliwość anulowania wystawionej faktury
 
IPPP1/443-584/11-4/ISz zakresie refakturowania zakupionego paliwa oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem ww. paliwa
 
IPPP1/443-292/11-2/ISz określenie podstawy opodatkowania dla czynności darowizny wybudowanego domu
 
IPPP3/443-769/12-2/JK możliwość rozliczania podatku należnego od importu towarów na warunkach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy
 
IPPP1/443-239/11-2/ISz opodatkowanie i dokumentowanie udzielonej premii pieniężnej
 
IPPP1/443-1301/10-4/ISz opodatkowanie otrzymywanej premii pieniężnej
 
IPPP3/443-829/12-2/JK Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej kompleksowe opracowanie oraz przeprowadzenie programu promocyjnego obejmującego wydanie jego uczestnikom nagród w postaci towarów i usług
 
IPPP3/443-954/12-2/JK prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupionymi usługami w ramach pakietu konferencyjnego opodatkowanego jedną stawką 23% VAT mimo, że część wynagrodzenia hotelu dotyczy usług hotelowych i usług gastronomicznych
 
IPPP1/443-1049/10-4/ISz obowiązku dokonania zwiększenia podatku VAT należnego w związku ze zbyciem wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna
 
IPPP3/443-820/12-2/JK Opodatkowanie przekazania wycieczek zwycięzcom programu promocyjnego oraz prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem wycieczek
 
IPPP1/443-287/11-2/ISz moment pomniejszenia obrotu z tytułu wystawienia faktury korygującej
 
IPPP2/443-1095/12-2/KOM pakiet konferencyjny- stawka podatku VAT 23%
 
IPPP2/443-865/12-2/KOM opodatkowanie 23% stawką VAT odpłatnego udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy infrastruktury należącej do Gminy oraz prawo do dokonania korekty podatku VAT w związku ze zmianą przeznaczenia tej infrastruktury
 
IPPP3/443-936/12-4/JK Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia trenerów do prowadzenia szkoleń w trakcie trwania projektu na rzecz kontrahenta opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług
 
IPPP3/443-408/11/12-7/S/JK Stawka podatku dla dostawy samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego przeznaczonych dla straży pożarnej
 
IPPP1/443-449/11/12-5/S/MP prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dostawy towarów.
 
IPTPP1/443-833/12-2/MH Czy w odniesieniu do projektu pn. „...” opisanego w punkcie 68 beneficjentowi, czyli Powiatowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją w/w projektu?
 
IPTPP1/443-802/12-2/IG Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu?
 
IPTPP2/443-756/12-4/KW Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego.
 
IPTPP2/443-756/12-5/KW Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego.
 
ITPP2/443-552/12/AP Zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości.
 
ITPP1/443-1001/12/TS Czy sprzedaż oferowanych napojów (soków) w prowadzonym lokalu z przeznaczeniem do spożycia „na wynos” stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (opodatkowaną według 5% stawki podatku)?
 
IPTPP1/443-875/11-5/12/S/MW Świadczone przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego słuchaczy innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Wnioskodawca będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, winien dokumentować świadczenie ww. usług edukacyjnych fakturami VAT zawierającymi dane wymienione w § 5 rozporządzenia.
 
IPTPP2/443-755/12-4/JS W zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązku naliczania podatku należnego
 
IPTPP2/443-755/12-5/JS W zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązku naliczania podatku należnego
 
IPTPP2/443-733/12-4/IR Czy sprzedając działki Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek VAT.
 
ITPP2/443-1329/12/EB Opodatkowanie wpłat na fundusz remontowy.
 
ITPP1/443-990/12/AJ Opodatkowanie robót budowlanych.
 
IPTPP2/443-716/12-4/PR W zakresie ustalenia, czy świadczone usługi zarządzania w ramach kontraktu menedżerskiego stanowią działalność gospodarczą oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją tych usług.
 
IPTPP4/443-634/12-2/ALN Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego
 
IPTPP4/443-623/12-2/ALN Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
 
ITPP1/443-1020/12/KM Prawo do korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami żony.
 
IBPP1/443-4/12/ES Czy przekazanie nieruchomości na cele osobiste oraz późniejsze przekazanie jej nieodpłatnie wnuczce w formie darowizny korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT?
 
IBPP1/443-21/12/ES Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
IPTPP4/443-607/12-2/JM Prawidłowe jest pomniejszenie przez Wnioskodawcę obrotu o udzielone bonifikaty, wynikające z odrębnych wydruków komputerowych. Prawidłowy jest również dokonywany przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji udzielonych kupującemu bonifikat poprzez wykazanie na paragonie fiskalnym wartości udzielonej bonifikaty i otrzymanej kwoty pieniężnej ze sprzedaży towarów.
 
IPTPP4/443-600/12-4/ALN Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
IPTPP4/443-600/12-5/ALN Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
IPTPP4/443-593/12-4/BM Możliwość odzyskania podatku VAT związanego z realizacja projektu.
 
IPTPP4/443-590/12-4/JM Czy nieodpłatne przekazanie całego przedsiębiorstwa mężowi, a następnie zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej spowoduje konieczność zapłaty podatku VAT?
 
IPTPP3/443-33/12-2/KK Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi polegającej na wycince drzew, z uwagi na fakt, iż jak wskazał Wnioskodawca, sprzedaż materiału drzewnego będzie opodatkowana podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-903/12-7/AW Wnioskodawcy, w związku ze zmianą formy użytkowania budynku przez Centrum, z nieodpłatnej na odpłatną według zasad trwałego zarządu, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie inwestycji, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.
 
IPTPP2/443-821/12-4/PR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ITPP2/443-993/12/AD Opodatkowanie usług szkoleniowych.
 
IPTPP2/443-766/12-4/KW Obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego od zakupów dotyczących sporządzenia koncepcji projektowych oraz kosztorysów, w stosunku do których podjęto decyzję o zaniechaniu inwestycji.
 
IPTPP1/443-743/12-2/IG Czy opłaty pobierane na podstawie art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-726/12-5/MW Opisana usługa przesyłu ścieków i wody będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-726/12-6/MW Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze