Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 grudnia 2012 r.
 
ITPP2/443-80/12/EK Sprzedaż nieruchomości na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, będzie w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, a nie ponowną dostawą towarów, tak więc nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-132a/12/TS Stawka podatku przy świadczeniu usług związanych z czyszczeniem kanalizacji.
 
ITPP2/443-296/12/KT Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem lub leasingiem samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do jego napędu
 
ITPP1/443-768/12/JJ Brak prawa do odzyskania.
 
ITPP2/443-180/12/RS Czy w przypadku zakupu samochodów osobowych w celu ich wydania laureatom loterii, podatnik jest uprawniony do odliczenia 100% podatku naliczonego przy ich zakupie?
 
ITPP2/443-132/12/AW Opodatkowanie dostawy nieruchomości.
 
ITPP2/443-129/12/AK Czy wobec przedstawionego opisu, podmiot jest zwolniony z płatności podatku od wykonywanych usług na rzecz firm ubezpieczeniowych zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 37 w zw. art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-133/12/EK W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem zorganizowanych działań, zatem planowana przez Panią sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-135/12/MD Stawka podatku mającej zastosowanie do sprzedaży nieruchomości składającej się z działek zabudowanych i niezabudowanych.
 
ITPP2/443-142/12/EK Do dostawy lokalu mieszkalnego wraz z trwałą zabudową kuchenną oraz sprzętem AGD pod zabudowę Spółka nie będzie mogła zastosować 8% stawki podatku.
 
ITPP2/443-465/12/KT Opodatkowanie czynności odpłatnego umożliwiania operatorom i przewoźnikom korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców.
 
ITPP1/443-769/12/BK Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
 
ITPP1/443-949/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-840/12/BJ Stawka podatku dla budowy budynku sklasyfikowanego wg PKOB w klasie 1130 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 
ITPP2/443-986/12/AW Odzyskanie podatku w związku z realizacją projektu
 
ITPP1/443-991/12/AT Opodatkowanie czynności oddania przez Gminę elementu projektu, tj. wybudowanej kanalizacji sanitarnej, w użyczenie przedsiębiorstwu komunalnemu w sytuacji, gdy spółka będzie eksploatowała kanalizację, ponosiła wszelkie koszty związane z jej użytkowaniem, a także pobierała opłaty za ścieki.Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji.
 
ITPP1/443-859/12/KM Czy wobec braku ustawowej definicji złomu do sprzedaży wymienionych we wniosku odpadów zawierających metal oraz złomu ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT?
 
ITPP2/443-861/12/AD Czy czynność wniesienia przez Spółkę Działu aportem do Spółki Celowej pozostawać będzie poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, jako transakcja zbycia zorganizowanej część przedsiębiorstwa?
 
ITPP1/443-865/12/KM Zastosowanie zwolnienia dla dostawy nieruchomości.
 
ITPP1/443-835/12/JJ Stawki podatku dla nawozu mineralnego uzyskiwanego z odpadów kory.
 
ITPP1/443-849/12/MS Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług.
 
ITPP1/443-223a/12/MN Brak opodatkowania kaucji.
 
ITPP1/443-223b/12/MN Opodatkowanie refundacji i prawo do odliczenia.
 
IPTPP1/443-788/12-2/MH Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego stowarzyszeniu, jako podmiotowi finansującemu zadanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu danych zakupów?
 
ITPP1/443-921/12/AP Stawka podatku dla usług wywozu nieczystości związanych z lokalami użytkowymi własnościowymi i lokalami użytkowymi będącymi na najmie.
 
IPPP1/443-861/12-4/MP Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia trenerów do prowadzenia szkoleń tradycyjnych oraz świadczenia poradnictwa przedegzaminacyjnego opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
ILPP2/443-73/12-2/MN 1. Usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Spółkę na rzecz Beneficjenta, który uzyskał dotację na ten cel, finansowane w całości z tej dotacji będą korzystać ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.
2. Świadczenie przez Spółkę usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu będącego Podwykonawcą pracującym na rzecz Beneficjenta, który otrzymał dotację na ten cel pochodzącą ze środków publicznych nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
ILPP4/443-39/12-2/EWW Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)?
 
IPPP1/443-1308/11-2/MP Świadczone przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zakładu Ubezpieczeń usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy. Przedmiotowe usługi będą opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej - 23%.
 
ILPP2/443-226/12-2/MN Nazwa sprzedawcy na fakturze. Osoba fizyczna prowadząca trzy odrębne przedsiębiorstwa. Numerowanie faktur VAT.
 
ILPP2/443-235/12-4/MR Czy przekształcona Spółka może posługiwać się w obrocie gospodarczym skrótem: spełniając przy tym wymóg wynikający z rozdziału 3 § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-82/12-5/EWW Jaką stawkę podatku powinien stosować Zainteresowany dla świadczonych przez siebie usług?
 
IPPP2/443-1151/12-2/KG prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia gruntu rolnego
 
ILPP2/443-181/12-4/AD Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania czynności zleconych przez sąd Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-1053/12-4/KG prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 
ILPP1/443-190/12-2/NS Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego
 
ILPP2/443-244/12-4/SJ Stawka VAT dla dostawy nadzienia o smaku toffi – PKWiU 10.89.19.0.
 
ILPP2/443-244/12-5/SJ Stawka VAT dla dostawy nadzienia o smaku toffi – PKWiU 10.89.19.0.
 
ILPP2/443-164/12-4/AK Czy w związku z zawartymi umowami na kompleksowe świadczenie usług księgowych Spółka może wykazywać sprzedaż w zakresie wyświadczonej usługi dla celów podatku VAT w terminach kwartalnych – kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego?
 
ILPP4/443-79/12-5/ISN Czy Zainteresowany posiadając fakturę zakupu z ww. adnotacją ma prawo do opodatkowania dostawy tego towaru na zasadzie marży, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwota nabycia pomniejszoną o kwotę podatku?
 
ILPP4/443-150/12-2/BA Czy w przypadku wprowadzenia wyżej opisanego systemu archiwizowania faktur sprzedażowych Zainteresowany uprawniony będzie do prowadzenia archiwum tychże faktur jedynie w postaci elektronicznej i zaprzestania archiwizacji faktur papierowych?
 
IPPP2/443-1037/11-4/KG w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych
 
IPPP2/443-816/11-2/IZ dotyczy sposobu dokumentowania usług świadczonych przez podwykonawcę oraz ustalenia podstawy opodatkowania
 
IPPP2/443-1121/11-2/IZ Uwzględniając powyższe w kontekście złożonego wniosku, z którego okoliczności wynika, iż Spółka wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, stwierdzić należy, iż Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur/faktur korygujących przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie przechowywanych w postaci pliku wiadomości e-mail, pliku załącznika do wiadomości e-mail oraz jako wydruk wiadomości e-mail wraz z załączonym do niego wydrukiem faktury lub wydruk faktury stanowiącej załącznik do wiadomości e-mail, w zakresie w jakim faktury te dokumentują nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych.
 
IPPP1/443-1309/11-2/MP Świadczone przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz zakładu Ubezpieczeń usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy. Przedmiotowe usługi będą opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej - 23%.
 
IPPP2/443-839/11-6/IZ dotyczy kwalifikacji zespołu składników materialnych i niematerialnych będący przedmiotem aportu oraz jego skutki podatkowe
 
ITPP1/443-914/12/AJ Brak opodatkowania czynności świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz swojej jednostki macierzystej (gminy) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1016/12/AJ Opodatkowanie dzierżawy cmentarza oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP4/443-608/12-2/JM Prawidłowe jest pomniejszenie przez Wnioskodawcę obrotu o udzielone bonifikaty, wynikające z odrębnych wydruków komputerowych. Prawidłowy jest również dokonywany przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji udzielonych kupującemu bonifikat poprzez wykazanie na paragonie fiskalnym wartości udzielonej bonifikaty i otrzymanej kwoty pieniężnej ze sprzedaży towarów.
 
IPTPP2/443-787/12-2/IR W zakresie opodatkowania przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
 
IPTPP2/443-767/12-2/IR W zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych, braku obowiązku opodatkowania planowanego przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz wspólnika występującego ze Spółki Jawnej oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez Wnioskodawcę.
 
IBPP2/443-694/12/IK Czy obrotem z tytułu wykonania czynności zwolnionych z VAT jest pełna wartość waluty wyrażona w PLN, otrzymana przez Spółkę w momencie sprzedaży waluty, czy tylko różnica kursowa (przykładowo, jeśli Spółka sprzedaje Euro po 4,20 zł, kupione wcześniej po 4 zł, to czy obrotem jest 4,20 zł czy 0,20 zł)?
 
IBPP2/443-756/12/AB prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
 
IPTPP1/443-719/12-4/MH Czy w związku z przyszłym zdarzeniem związanym z realizacją projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013, Parafia Rzymskokatolicka będzie miała prawo do zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-704/12-4/RG Czy podatnik ma prawo odliczyć od VAT-u należnego od sprzedaży niezwiązanej z dofinansowanym projektem PO KL podatek naliczony związany z zakupem towarów i usług służących realizacji projektu PO KL finansowanego ze „środków europejskich” i „dotacji celowej z budżetu krajowego”?
 
IPTPP1/443-698/12-4/AK Jaką stawkę VAT na usługi zabiegi np. masaże na łóżku nefrytowym, magnetronic, laser, turbosoric, ćwiczenia na Slender – Life, masaż klasyczny całego ciała, masaż klasyczny częściowy, masaż wibracyjny częściowy, fotel wibracyjny RAMZES, ugul, krioterapia, elektroterapia (jonoforeza, galwanizacja, prądy DD, interferencja), ultradźwięki, rotor, stół do ćwiczeń manualnych, bicze szkockie, kąpiele mineralne lub perełkowe wykonywane ze skierowaniem od lekarza lub bez skierowania?
 
ITPP1/443-649/12/JJ Czy Wnioskodawca w prawidłowy sposób ustalił zastosowanie stawki VAT 8% dla wszystkich robót remontowych w całym budynku?
 
IPTPP4/443-648/12-2/JM Wnioskodawczyni nie ma obowiązku sporządzenia raportów fiskalnych dobowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż.
 
IPTPP4/443-613/12-4/ALN Czy Wnioskodawca, realizujący wydatki sfinansowane z budżetu Powiatu w projekcie planowanym do realizacji w latach 2012 - 2014 i współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-850/12-2/MH Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Parafia ma możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania pn. „...”?
 
IPTPP1/443-780/12-2/MH Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z realizacją zadania pn. „...”?
 
IPTPP1/443-761/12-2/RG Czy wystawiając fakturę za ww. usługę szkoleniową na rzecz Zleceniodawcy należy zastosować stawkę zwolnioną z VAT?
 
ITPP1/443-1036/12/JJ Czy poniesiony przez Wnioskodawcę koszt podatku VAT, w przypadku realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób przez nie odliczony lub zwrócony?

Wskaźniki gospodarcze