Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 grudnia 2012 r.
 
IPTPP2/443-875/12-4/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP1/443-248/12-2/HW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
 
ILPP1/443-248/12-3/HW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-248/12-4/HW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
 
ILPP1/443-248/12-5/HW Podatek towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-278/12-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towaru używanego.
 
ILPP1/443-290/12-4/NS Stawka podatku dla dostawy działek zabudowanych i niezabudowanych.
 
ILPP2/443-336/12-3/SJ Jakie warunki powinna spełniać Spółka, aby móc stosować do sprzedaż telefonów opodatkowanie w systemie VAT marża?
 
IPPP1/443-853/12-2/AP Czy planowana transakcja zbycia Nieruchomości będzie stanowić odpłatną dostawę towarów (w tym budynków i budowli lub ich części), objętą zwolnieniem z opodatkowania VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym strony będą uprawnione do zrezygnowania z powyższego zwolnienia i wyboru opodatkowania przedmiotowej transakcji VAT?
 
ILPP1/443-246/12-4/AI Zwolnienie od podatku VAT zamiany lokalu użytkowego.
 
ILPP2/443-287/12-4/SJ Czy planowana sprzedaż wydzielonej działki przez osoby fizyczne, które nabyły ją na poczet majątku osobistego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-152/12-4/AWa 1. Czy świadczenie przez Wnioskodawcę usługi organizacji szkoleń na rzecz członków X może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o VAT lub § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., czy też podlega opodatkowaniu tymże podatkiem w wysokości 23%?
2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących nabycie towarów usług w związku z planowaną realizacją projektu?
 
ILPP1/443-152/12-5/AWa 1. Czy świadczenie przez Wnioskodawcę usługi organizacji szkoleń na rzecz członków X może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o VAT lub § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., czy też podlega opodatkowaniu tymże podatkiem w wysokości 23%?
2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących nabycie towarów usług w związku z planowaną realizacją projektu (...)?
 
IPPP3/443-471/11-2/KT zastosowanie obniżonej stawki podatku dla usługi wykonania trwałej zabudowy meblowej wnęk i ścian oraz zabudowy otworu drzwiowego w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w tym usługi remontowo-budowlanej składającej się z zaprojektowania a następnie wytworzenia elementów zabudowy oraz montażu
 
IPPP1/443-741/12-4/EK Opodatkowanie usług zarządzania świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego.
 
IPPP2/443-1146/11-2/AK zakład produkcyjny stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zatem zbycie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 pkt 1 będzie wyłączone spod działania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP3/443-1312/11-7/JF Spółka ma prawo do zastosowania obniżonej stawki 8% dla dostawy wyrobu medycznego i wyposażenia będącego wyrobem medycznym;
 
ILPP4/443-141/12-4/EWW Czy nieodpłatne świadczenie usług przez Spółkę na rzecz oddelegowanych z Francji i Hiszpanii pracowników, polegające na zapewnieniu hoteli, mieszkań, posiłków i usług telefonicznych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP3/443-1312/11-8/JF dostawa wyrobu medycznego z montażem podlega stawce 8%.
 
IPPP2/443-1009/11-4/IZ dotyczy zastosowania zwolnienia dla wnoszonych aportem składników majątku
 
ILPP4/443-141/12-5/EWW Czy nieodpłatne przekazanie towarów przez Spółkę na rzecz oddelegowanych pracowników, w postaci artykułów spożywczych oraz paliwa do samochodów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP3/443-1312/11-6/JF Dostawa oprogramowania wraz z dostawą wyrobu medycznego podlega opodatkowaniu stawką 8%, usługa szkolenia gdy dostawcą wyrobu medycznego będzie inny podmiot podlega opodatkowaniu stawką 23%.
 
IPPP2/443-633/09/11-3/S/AS/IZ dotyczy wewnątrzwspólntowej dostawy towarów
 
ILPP1/443-310/12-3/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności polegającej na przejęciu długu.
 
ILPP4/443-67/12-4/ISN 1. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
3. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
4. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki, a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-235/12-5/AW Zwolnienie od podatku VAT i udokumentowanie fakturą VAT sprzedaży lokalu biurowego
 
IPPP2-443-1146/11-3/AK dostawa budynku wybudowanego i oddanego do użytkowania na potrzeby Spółki w 2000 roku, nie będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, a dostawę tego budynku należało będzie opodatkować według stawki podstawowej
 
IPPP3/443-1363/11-2/JF Na podstawie art. 86 ust. 9 ustawy, Spółka będzie posiadała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od importu usługi marketingowej służącej usługom finansowym zwolnionym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy. Miejscem świadczenia czynności maklerskich, zgodnie z art. 28l ustawy będzie terytorium państwa trzeciego (Chiny lub Indie) a Spółka będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.
 
IPPP2/443-1198/11-2/IZ zużycie artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, wody w czasie pracy a także posiłków zapewnianych podczas organizowanych przez Wnioskodawcę w siedzibie Spółki zebrań czy szkoleń przez pracowników Spółki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-917/11-2/IZ dotyczy nieodpłatnego przekazania towarów i usług na rzecz związków zawodowych
 
ILPP1/443-310/12-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu przejęcia długu.
 
ILPP1/443-324/12-4/NS Podstawa opodatkowania transakcji sprzedaży towaru.
 
ILPP1/443-264/12-2/AWa 1. Czy wykonywanie przez Gminę świadczenia na podstawie zawartego porozumienia na rzecz GOSiR będzie czynnością opodatkowaną VAT?
2. Czy świadczenie przez Gminę usług na rzecz GOSiR będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
3. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową obiektu sportowego?
 
IPPP1/443-1503/11-2/MP 1. Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2. Wnioskodawcy przysługuje, na zasadach ogólnych przewidzianych w cyt. powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione przez Spółkę wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
3. Obrotem Wnioskodawcy w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie wnoszony przez spółki z Grupy wkład gotówkowy.
 
IPPP3/443-1312/11-5/JF montaż sprzętu medycznego bez jego dostawy i wykonanie robót budowlanych bądź wykonanie wyłącznie robót budowlanych podlegają stawką 23%
 
ILPP1/443-324/12-5/NS Zwolnienie od podatku świadczonych usług.
 
ILPP1/443-264/12-3/AWa 1. Czy wykonywanie przez Gminę świadczenia na podstawie zawartego porozumienia na rzecz GOSiR będzie czynnością opodatkowaną VAT?
2. Czy świadczenie przez Gminę usług na rzecz GOSiR będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
3. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową obiektu sportowego?
 
ILPP4/443-67/12-5/ISN 1. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
3. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
4. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki, a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-541/12-2/JK Czy prawidłowe jest zastosowanie przez Zainteresowanego 8% stawki podatku VAT od opisanej usługi krótkotrwałego zakwaterowania?
 
ILPP4/443-153/12-4/BA Czy usługi świadczone przez Zainteresowanego w ramach niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, polegające na organizowaniu i prowadzeniu praktyk zawodowych w ośrodkach kształcenia praktycznego w Niemczech dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu o tematyce wymienionej w opisie sprawy, podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-67/12-6/ISN 1. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
3. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
4 . Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki, a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-160/12-2/ISN Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 20 ustawy o VAT, z chwilą wystawienia faktury zaliczkowej przed dokonaniem dostawy przez podatnika podatku od wartości dodanej mimo, iż faktura ta nie dokumentuje dostawy towaru ani otrzymania przez niego całości lub części należności?
 
IPPP3/443-1267/11-2/JF import usługi sekurytyzacji, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, zwolnienie i korekta podstawy opodatkowania.
 
IPPP2/443-859/11-4/IZ dotyczy opodatkowania czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (T.) do spółki komandytowej.
 
ILPP2/443-541/12-3/JK Czy prawidłowe jest zastosowanie przez Zainteresowanego 8% stawki podatku VAT od opisanej usługi krótkotrwałego zakwaterowania?
 
IPPP2-443-847/11-2/AK dostawa budynku i utwardzonego placu z tym budynkiem związanego jest zwolniona od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zatem zbycie gruntów, na których są posadowione ww. obiekty, w myśl art. 29 ust. 5 cyt. ustawy korzysta również ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
ILPP4/443-67/12-7/ISN 1. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
3. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
4. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki, a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-981/12-2/BH Sprzedawca może dokonać zwrotu podatku VAT podróżnym jedynie w sytuacji, gdy potwierdzenie wywozu jest autentyczne
 
IPPP2/443-985/11-2/AK na podstawie dokumentów o nabyciu spadku Wnioskodawczyni jest właścicielem 1/3 samochodu, będącego przedmiotem sprzedaży, winna zbycie udziału w tym samochodzie udokumentować fakturą VAT
 
ILPP2/443-358/12-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa oraz terminu odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-773/11-2/IZ Należy stwierdzić, iż umożliwienie przedsiębiorstwu przesyłowemu korzystania z gruntów w zakresie już istniejących urządzeń przesyłowych lub innych czynności związanych z ich eksploatacją i tolerowanie takiego stanu rzeczy, stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1140/11-5/MP Świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości przez spółki prawa handlowego (ze 100% lub większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego) będą podlegały opodatkowaniu 23 % stawką podatku od towarów i usług.
 
ILPP2/443-233/12-4/MN Opodatkowanie pojedynczej usługi świadczonej na rzecz klienta-turysty (usługi hotelowej lub wynajmu samochodu itp.).
 
IPPP1-443-1140/11-4/MP Wnioskodawca jako organizator szkoleń skierowanych do pracowników samorządowych, pracowników zatrudnionych w samorządowych osobach prawnych oraz osób wykonujących funkcje radnych gminy powiatu lub województwa, może być uznany za podmiot świadczący usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
 
ILPP1/443-334/12-2/MK Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego używania samochodów osobowych przedsiębiorstwa przez pracowników Spółki. Prawo do odliczenia 60%. Art. 5 ustawy o Transporcie drogowym.
 
IPPP1/443-734/12-4/EK Opodatkowanie usług zarządzania świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego.
 
ILPP4/443-71/12-4/BA 1. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
3. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
4. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki, a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-334/12-3/MK Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego używania samochodów osobowych przedsiębiorstwa przez pracowników Spółki. Prawo do odliczenia 60%. Art. 5 ustawy o Transporcie drogowym.
 
IPPP3/443-1000/12-2/RD w zakresie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP3/443-1312/11-4/JF roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczenia do montażu wyrobu medycznego oraz montaż bez dostawy wyrobu medycznego nie stanowią elementu usługi kompleksowej dostawy wyrobu medycznego i należy roboty te opodatkować stawką 23%;
 
ILPP4/443-71/12-5/BA 1. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
3. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
4. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki, a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-71/12-6/BA 1. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
3. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
4. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki, a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-71/12-7/BA 1. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje on działający we własnym imieniu i na własną rzecz (lub tzw. przedstawiciel bezpośredni) a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
3. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki a podatek VAT z tytułu importu wpłacany jest do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT?
4. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT należnego z tytułu importu narzędzi, w sytuacji gdy odprawy celnej dokonuje przedstawiciel pośredni, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki, a podatek VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-840/12-2/IG W przypadku jeżeli Spółka będzie dokonywać w przyszłości zakupów maszyn i urządzeń, które również zostaną wynajęte Kontrahentowi lub innemu polskiemu podatnikowi VAT, a Kontrahent lub inny polski podatnik VAT, zgodnie z mechanizmem reverse charge będzie rozliczać podatek należny z tytułu świadczonych na jego rzecz usług najmu, to Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup tych maszyn i urządzeń.
 
IPPP2/443-1049/12-4/BH Fundacja nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy
 
IPPP3/443-929/12-3/IG 1. Czy w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach przedstawionej powyżej Struktury (zarządzania płynnością finansową na rzecz polskich Spółek z Grupy przez X, w tym realizacji świadczeń w postaci zawiązywania Depozytów), Spółka jako Uczestnik nie będzie świadczyła jakiejkolwiek usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, a tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług z tego tytułu?2. Czy miejscem opodatkowania usług nabywanych przez Spółkę w ramach opisanej Struktury od X, zgodnie z artykułem 28b ustęp 1 Ustawy o VAT, będzie Polska i w związku z tym czy Spółka, jako podatnik, będzie zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy VAT)?3. W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w stosunku do usług świadczonych na rzecz Spółki przez X (podmiot zarządzający środkami i agenta rozliczeniowego Struktury) w ramach przedstawionej Struktury?4. Czy zgodnie z artykułem 43 ustęp 1 punkt 38 oraz 40 Ustawy o VAT, usługi nabywane przez Spółkę w ramach opisanej Struktury od X (w tym świadczenia w postaci zawiązywania Depozytów), podlegają zwolnieniu z VAT jako usługi pośrednictwa finansowego mieszczące się w zakresie usług wskazanych w powołanym przepisie (tj. m.in. usług pośrednictwa przy transakcjach transferów pieniężnych, usług udzielania pożyczek pieniężnych, usług w zakresie zawiązywania depozytów środków pieniężnych a także usług zarządzania pożyczkami pieniężnymi)?5. Czy wartość usług nabywanych przez Spółkę w ramach opisanej Struktury od X (w tym świadczeń w postaci zawiązywania Depozytów), powinna być uwzględniana przez Spółkę w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w artykule 90 ustęp 3 Ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-717/12-4/IG 1. Czy w związku z opisanym powyżej stanem faktycznym Spółka w 2011 r. posiadała stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, dalej: Ustawa VAT) i Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia 23 marca 2011, L 77/1, dalej: Rozporządzenie 282/2011)?2. Czy w związku z opisanym powyżej stanem faktycznym Spółka w 2012 r. posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT Rozporządzenia 282/2011?3. Gdzie w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT, znajdowało się miejsce świadczenia usług świadczonych przez Spółkę na rzecz polskiej spółki w 2011 r.?4. Gdzie w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT, znajduje się miejsce świadczenia usług świadczonych przez Spółkę na rzecz polskiej spółki w 2012 r.?
 
IPPP3/443-836/12-2/IG Czy w związku z faktem, iż udzielanie pożyczek nie należy do statutowej działalności Spółki, udzielenie odpłatnej pożyczki przez Spółkę osobie fizycznej - pracownikowi, podlegać będzie zwolnieniu w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym, prawidłowe będzie wystawienie przez Spółkę na wniosek Pożyczkobiorcy faktury VAT na odsetki z zastosowaniem zwolnienia z VAT?
 
IPPP3/443-850/12-2/IG 1. Czy udzielona przez Wnioskodawcę pożyczka na rzecz podmiotu prawa holenderskiego X., będącego pool leaderem grupy podmiotów będących uczestnikami umowy cash pool, stanowiła będzie czynność sporadyczną w rozumieniu art. 90 ust. 6 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, czy obrót osiągnięty przez Wnioskodawcę z tego tytułu powinien zostać uwzględniony w kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży (zwanego dalej jako „WSS”)?
2. Czy w przypadku dalszego ewentualnego udzielenia przez Wnioskodawcę pożyczek w związku z umową cash pool, poza zasadniczym przedmiotem działalności polegającym na sprzedaży hurtowej nasion buraka cukrowego, czynności te będą traktowane jako sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-1096/12-2/MM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizowanego projektu
 
ILPP1/443-165/12-4/MK Opodatkowanie dostawy działek gruntu przez rolnika ryczałtowego w świetle C-180/10 i C-181/10.
 
IPPP1/443-825/08/11-17/S/MPe Uprawnionym jest pogląd, iż w stanie prawnym obowiązującym w dniu złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, brak jest podstaw do możliwości ograniczenia zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, w stosunku do zakładu (części przedsiębiorstwa), samodzielnie sporządzającego bilans. Zatem należy uznać, iż zbywany przez Wnioskodawcę na rzecz Samorządu zespół składników majątkowych jest zakładem (oddziałem), o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie transakcja zbycia Oddziału nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-678/12-2/KC w zakresie miejsca świadczenia usługi świadczonej na rzecz podmiotu z Wielkiej Brytanii
 
IPPP3/443-702/12-2/KC Stwierdzić należy, że obowiązki Wnioskodawcy wynikające z umowy przedmiotem której jest przeprowadzenie wypłaty dywidendy przysługującej akcjonariuszom, nie stanowią żadnej z usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 40 czy 41 ustawy, jak również nie można ich zakwalifikować jako usługi pomocnicze do usług finansowych. W konsekwencji przedmiotowe usługi nie mogą być zakwalifikowane jako transakcje zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-658/12-2/KC w zakresie zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziałów
 
IPPP3/443-630/12-2/KC w zakresie prawa do odliczenia podatku wykazanego na fakturze wystawionej za dostawę Podsystemu Wsparcia Sprzedaży
 
ILPP2/443-195/12-2/EN Jaką prawidłową stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółka do sprzedaży HOT-DOGÓW?
 
IPPP1/443-1031/12-2/ISZ w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT
 
IPPP3/443-385/11-2/KC w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IPPP1/443-790/12-2/ISZ w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania artykułów spożywczych pracownikom i kontrahentom oraz gościom
 
IPPP1/443-1015/12-2/ISZ w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT
 
IPPP1/443-1006/09/12-7/S/IG Gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Spółkę będzie niemożliwe i nie będzie Ona dysponowała opisanymi wyżej informacjami potwierdzającymi, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury, i że zapoznał się z nią oraz że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy Spółka nie będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej w miesiącu wystawienia faktury korygującej.
 
IPPP3/443-650/12-2/KC W zakresie miejsca świadczenia usługi świadczonej na rzecz podmiotu z siedzibą we Francji oraz prawa do odliczenia.
 
IPPP1/443-1105/12-2/ISZ zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
 
IPPP1/443-791/12-2/PR zasadność wystawienia faktur korygujących, w sytuacji gdy wynagrodzenie należne podwykonawcy od głównego wykonawcy, ma zostać uregulowane przez Inwestora.
 
IPPP3/443-1463/11-2/KC : w zakresie zastosowania regulacji dotyczących magazynu konsygnacyjnego dla części zamiennych do maszyn
 
ILPP2/443-195/12-3/EN Jaką prawidłową stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółka do sprzedaży HOT-DOGÓW?
 
IPPP1/443-893/12-2/MP Będące przedmiotem zapytania posiłki (pizze), sprzedawane przez Spółkę w jej lokalach „na wynos” lub zamówione z dostawą do klienta, niezależnie od tego, czy przygotowywane są w lokalu Wnioskodawcy czy też u kontrahenta, następnie mrożone i odgrzewane w lokalu Wnioskodawcy - traktowane są jako towar w postaci gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu 10.85.1 PKWiU i podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5 %, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-160/12-8/KC w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w okresie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 
IPPP3/443-765/12-4/KC w zakresie miejsca świadczenia dla nabywanego projektu elektrowni wiatrowej od polskiej spółki
 
IBPP3/443-1028/12/KG Klub sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją turnieju piłki nożnej.

Wskaźniki gospodarcze