Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 grudnia 2012 r.
 
IPTPP4/443-589/12-4/OS Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.
 
IPTPP4/443-644/12-2/OS Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/4441-45/11-2/AK dostawa gotowych posiłków i napojów przeznaczonych do spożycia „na wynos” stanowi dostawę towarów, a nie świadczenie usług
 
IPPP1/443-902/12-2/MP Wnioskodawca wystawioną fakturę korygującą „in plus” winien uwzględnić w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została faktura pierwotna ( luty 2011 r.) i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7 za ten miesiąc.
 
IPPP3/443-843/12-2/SM podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy przy WNT towarów uprzednio zaimportowanych
 
IPTPP2/443-783/12-4/JN Czy opisane usługi naprawy polegające na wymianie opon, klocków hamulcowych, części wykonywane na podstawie jednorazowych zleceń od klientów niemających siedziby, miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski – będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce czy w kraju zleceniodawcy?
 
IPPP1/443-211/10/12-7/S/PR możliwość obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygujących, w sytuacji gdy dostawca nie posiada potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta.
 
IPPP1/443-745/12-2/ISZ w zakresie opodatkowania i dokumentacji świadczenia gwarancyjnego otrzymanego od zbywców nieruchomości
 
IPPP1/443-727/12-3/ISZ opodatkowania czynności wykonywanych przez gminę, za które pobierane są opłaty oraz braku obowiązku wliczania ich do tzw. współczynnika proporcji
 
IPPP3/443-256/10-4/KC Podatnik otrzymując zaliczki od kontrahenta rosyjskiego na poczet przyszłego eksportu, poprawnie wystawia faktury zaliczkowe w momencie otrzymania należności. W momencie faktycznego eksportu towarów powinien wystawić fakturę rozliczeniową, w której uwzględnić należy kwotę wcześniej otrzymanej zaliczki. Faktura korygująca wystąpiłaby w sytuacji, gdy do rzeczonej transakcji wywozu towarów poza granicę Wspólnoty w ogóle by nie doszło. W sytuacji, gdy do transakcji dochodzi i następuje faktyczny wywóz towarów do kontrahenta rosyjskiego i jednocześnie nie występują inne okoliczności powodujące zwrot wcześniej otrzymanej zaliczki, wystawianie faktur korygujących do zaliczek jest błędne.
 
ILPP1/443-177/12-5/AWa Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, usługi organizowania szkoleń podlegają zwolnieniu wynikającemu z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie w stosunku do tych nabywców, którzy przedstawią oświadczenie, iż środki, z których finansują nabycie usługi szkoleniowej pochodzą w całości lub przynajmniej w 70% ze środków publicznych?
 
ILPP2/443-476/12-2/AK Czy obrót osiągany z tytułu sprzedaży usług przejazdu autostradą powinien być ewidencjonowany w rozliczeniach VAT Spółki (ujmowany w rejestrach i deklaracjach VAT Spółki), jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki za pośrednictwem C?
 
ILPP2/443-476/12-3/AK Czy Spółka jest zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży usług przejazdu autostradą za pomocą własnych kas rejestrujących, jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki za pośrednictwem C, która nie prowadzi własnej sprzedaży podlegającej obowiązkowi ewidencji za pomocą kas rejestrujących?
 
ILPP2/443-476/12-4/AK Czy to C a nie Spółka powinna być wskazywana jako podatnik na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż usług przejazdu autostradą, nawet jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki?
 
ILPP1/443-177/12-6/AWa Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, usługi organizowania szkoleń podlegają zwolnieniu wynikającemu z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie w stosunku do tych nabywców, którzy przedstawią oświadczenie, iż środki, z których finansują nabycie usługi szkoleniowej pochodzą w całości lub przynajmniej w 70% ze środków publicznych?
 
ILPP2/443-476/12-5/AK Czy dopuszczalne jest aby jedna pozycja paragonu fiskalnego drukowanego (wydawanego) przez C dokumentowała sprzedaż usługi przejazdu autostradą (usług tego samego rodzaju) realizowanej przez obu Zleceniodawców (Spółkę i A)?
 
ILPP2/443-476/12-6/AK Czy paragony fiskalne wydawane (drukowane) przez C mogą zostać uznane za faktury w rozumieniu § 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur, przy założeniu, iż na paragonach tych wskazane są dane C jako „nazwa i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy” (jako sprzedawcy usług w imieniu i na rzecz A i B) oraz pozostałe elementy wskazane w 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur?
 
ILPP2/443-478/12-2/EN Czy obrót osiągany z tytułu sprzedaży usług przejazdu autostradą powinien być ewidencjonowany w rozliczeniach VAT Spółki (ujmowany w rejestrach i deklaracjach VAT Spółki), jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki za pośrednictwem C?
 
ILPP2/443-478/12-3/EN Czy Spółka jest zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży usług przejazdu autostradą za pomocą własnych kas rejestrujących, jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki za pośrednictwem C, która dodatkowo prowadzi własną sprzedaż objętą obowiązkiem fiskalizacji (pomimo, że sprzedaż własna C nie będzie rejestrowana na wszystkich kasach rejestrujących C)?
 
ILPP2/443-269/12-5/MN Czy w gabinecie drugiego lekarza w trakcie świadczenia usług medycznych Wnioskodawca ma obowiązek posiadać kasę fiskalną i na niej ewidencjonować w całości przychody za usługę?
 
ILPP2/443-478/12-4/EN Czy to C a nie Spółka powinna być wskazywana jako podatnik na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż usług przejazdu autostradą, nawet jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki?
 
ILPP1/443-230/12-6/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT z tytułu wynajmu świetlicy.
 
ILPP2/443-295/12-4/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem prawa własności nieruchomości i ruchomości.
 
ILPP2/443-478/12-5/EN Czy dopuszczalne jest aby jedna pozycja paragonu fiskalnego drukowanego (wydawanego) przez C dokumentowała sprzedaż usługi przejazdu autostradą (usług tego samego rodzaju) realizowanej przez obu Zleceniodawców (Spółkę i A)?
 
IPTPP2/443-852/12-2/AW W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
ILPP2/443-295/12-5/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem prawa własności nieruchomości i ruchomości.
 
ILPP2/443-478/12-6/EN Czy jeśli na paragonie fiskalnym drukowanym (wydawanym) przez C będą dodatkowo nadrukowane (umieszczone obok danych C oraz innych danych wskazanych w § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie faktur) dane A i B (nazwa i NIP), to taki paragon fiskalny będzie spełniał warunki do uznania go za fakturę w rozumieniu § 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur?
 
IPTPP2/443-825/12-3/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-710/12-8/MH Czy Ośrodek realizując projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ... nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT?
 
ILPP1/443-255/12-4/KG Stawki podatku dla usługi kompleksowego utrzymania szaletów publicznych sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 81.29.13.0.
 
IPTPP1/443-710/12-9/MH Czy Ośrodek realizując projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ... nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT?
 
IPTPP1/443-710/12-10/MH Czy Ośrodek realizując projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ... nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT?
 
ILPP1/443-305/12-4/AW Czy Parafia może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT od wykonanych prac budowlanych, które zostaną zapłacone z funduszy unijnych?
 
ILPP2/443-875/12-2/MR Czy wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Spółkę usług pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego wlicza się do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy?
 
ILPP1/443-253/12-6/MK Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unijnych.
 
IPTPP4/443-657/12-2/JM Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od nabywanego paliwa wykorzystywanego do napędu motocykla.
 
ILPP4/443-164/12-3/TK Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części?
 
ILPP1/443-174/12-4/AW Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi budowlane polegające na wykonywaniu garaży?
 
ILPP1/443-232/12-4/MK Dostawa nieruchomości zabudowanych. Budynek produkcyjny i biurowy. Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy.
 
ILPP1/443-241/12-5/HW Czy planowana sprzedaż wydzielonej działki przez osoby fizyczne, które nabyły ją na poczet majątku osobistego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP4/443-103/12-4/EWW Czy właściwym jest nie naliczanie podatku VAT (nie podlega opodatkowaniu) dla kontrahenta zarejestrowanego i posiadającego swoją siedzibę poza Unią Europejską (Norwegia) za usługę pośredniczenia w naprawie – serwisowaniu samochodu ciężarowego?
 
ILPP2/443-242/12-2/MR 1. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług, które zostaną następnie przekazane przez Spółkę pracownikom w ramach Programu (po spełnieniu określonych kryteriów oceny działań pracownika)?
2. Czy wydanie przez Spółkę nagród pracownikom w ramach Programu podlega opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne świadczenie usług?
 
ILPP2/443-242/12-3/MR 1. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług, które zostaną następnie przekazane przez Spółkę pracownikom w ramach Programu (po spełnieniu określonych kryteriów oceny działań pracownika)?
2. Czy wydanie przez Spółkę nagród pracownikom w ramach Programu podlega opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne świadczenie usług?
 
ILPP4/443-177/12-3/TK Czy Wnioskodawca, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Lokalnej Grupy Działania, Osi 4 LIDER działanie 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu naliczonego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu?
 
ILPP1/443-345/12-2/MK Dział spadku jako czynność podlegająca opodatkowaniu. Udziały w nieruchomości – zamiana i dopłata.
 
ILPP1/443-259/12-6/MK Opodatkowanie dostawy prawa własności na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.
 
IBPP3/443-757/12/EJ odliczenie podatku naliczonego w przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT, zwolnione z VAT i niepodlegające opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie przyporządkować zakupy do poszczególnego rodzaju działalności
 
IBPP1/443-229/11/MS Opodatkowanie prowadzonych przez Wnioskodawcę (jako podwykonawca) szkoleń w innych firmach realizujących projekty finansowane co najmniej w 80% ze środków publicznych.
 
IBPP3/443-706/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-707/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn.: „...”
 
IBPP2/443-495/12/KO w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczenia złożonego z dostawy towaru wraz z usługą transportową
 
IBPP3/443-978/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - wyposażenie świetlicy
 
IBPP4/443-430/12/LG Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży liści tytoniu dokonywanej przez rolnika ryczałtowego
 
IBPP3/443-650/12/AZ Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na poprawie dostępności do diagnostyki i terapii schorzeń.
 
IBPP3/443-980/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-709/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-848/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP1/443-230/11/MS Opodatkowanie prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń pracowników organów władzy samorządowej finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
IBPP3/443-979/12/AŚ Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-981/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-982/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-983/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-984/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-985/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
 
IBPP2/443-583/12/ICz Prawo do złożenia korekty deklaracji podatku VAT za cały okres prowadzenia działalności gospodarczej tzn. od 2006r.
 
IBPP2/443-628/12/BW Czy w obliczu zaistniałej sytuacji Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi na złe długi, mimo iż nie może wezwać dłużnika do zapłaty (zgodnie z procedurą) ponieważ w ugodzie zrzekł się wszelkich roszczeń?
 
IBPP2/443-804/12/BW Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania ?
 
IBPP2/443-578/12/KO w zakresie wynajmu powierzchni użytkowej budynku na potrzeby prowadzenia DPS i ZPO oraz na cele prowadzenia działalności leczniczej i dziennej działalności opiekuńczej
 
PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618 Kwalifikowanie premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-749/12-2/UNR Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-736/12-4/RG Czy przekazanie Miastu przez Powiat wyżej opisanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: ........... oraz lokali mieszkalnych w ramach umowy darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-714/12-6/OS Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu zakupów samochodów osobowych z dodatkowym wyposażeniem nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPTPP4/443-614/12-7/OS Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPTPP4/443-614/12-8/OS Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy i § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie zostanie wybrana opcja opodatkowania wskazana w art. 43 ust. 10 ustawy.
 
IPTPP4/443-592/12-6/UNR Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, tj. w ramach projektu „....”, „....” oraz „....”?

Wskaźniki gospodarcze