Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-830/12/IK Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia podatku.
 
ITPP1/443-299/12/BK Prawo do odliczenia podatku.
 
ITPP1/443-271/12/DM Brak obowiązku opodatkowania czynności wykonywanych w imieniu powiatowego lekarza weterynarii przez lekarza weterynarii wyznaczonego na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 
ITPP1/443-198/12/DM Stawka podatku dla usług konserwatorskich i restauratorskich.
 
ITPP1/443-203/12/AT Czy nieodpłatna zamiana nieruchomości gruntowej pomiędzy Skarbem Państwa, a inną jednostką samorządu terytorialnego, będącą użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat różnicy wartości zamienianych nieruchomości, podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-754/12/TS Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.
 
ITPP2/443-697/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy placów zabaw.
 
ITPP2/443-214/12/PS Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu quada.
 
ITPP2/443-222/12/RS Umorzenie udziałów niepodlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-557/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego produktu turystycznego.
 
ITPP2/443-212a/12/AK 1. Czy w przypadku, gdy importer rozliczać będzie VAT z tytułu importu na zasadach określonych w art. 33a ustawy, tj. poprzez deklarację podatkową, a Spółka występować będzie w charakterze przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów prawa celnego, wówczas nie będzie ona odpowiadać za rozliczenia VAT z tytułu importu towarów niezależnie od tego, czy importer wywiąże się z obowiązku rozliczenia VAT na zasadach określonych w art. 33a ustawy?
2. Czy Spółka prawidłowo uznała, że w przypadku, gdy importer rozliczać będzie VAT z tytułu importu na zasadach określonych w art. 33a ustawy, tj. poprzez deklarację podatkową i przedstawi organom celnym w przewidzianym przepisami ustawy terminie dokumenty potwierdzające fakt rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, wówczas wygaśnie odpowiedzialność Spółki działającej w charakterze przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów prawa celnego, za rozliczenie VAT z tytułu importu towarów?
 
ITPP2/443-212b/12/AK Czy w przypadku, gdy importer nie wywiąże się z obowiązku rozliczenia VAT na zasadach określonych w art. 33a ustawy i Spółka, jako przedstawiciel pośredni odpowiedzialny solidarnie z importerem za rozliczenia VAT z tytułu importu towarów uiści podatek należny, to wówczas będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia zapłaconego podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-366/12/BK 1. Czy dotacja celowa na wykonanie przedmiotowego zadania podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Czy zakład budżetowy może odliczyć VAT naliczony z faktur na zakup materiałów i usług zakupionych w ramach przedmiotowego zadania, sfinansowanych dotacją celową?
 
ITPP2/443-724a/12/AK Miejsca świadczenia i opodatkowania usług wykonywanych na rzecz podatników z siedzibą na terytorium krajów trzecich oraz sposobu ich dokumentowania.
 
ILPP1/443-735/12-4/MD 1. Czy można dokonać obniżenia należnego podatku VAT od faktur wystawionych w okresie od 02/2010 do 08/2011, za które MZGL nie otrzymał zapłaty oraz niewłaściwie uznał bezumowne korzystanie z nieruchomości jako usługę podlegająca opodatkowaniu?
2. Czy można dokonać obniżenia należnego podatku VAT od faktur wystawionych na osoby prywatne?
 
ILPP2/443-561/12-2/JK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-561/12-3/JK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-561/12-4/JK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-561/12-5/JK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-325/12-5/SJ Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na preparaty enzymatyczno-bakteryjne.
 
ILPP2/443-515/12-2/JK 1. Czy sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego objętego społecznym programem mieszkaniowym, którego powierzchnia nie będzie przekraczała 300 m2, sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11, sekcji 1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne, będącego w trakcie budowy – to jest po wykonaniu jego fundamentów wraz z nieruchomością, na której zostały one posadowione w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności przepisu art. 41 ust. 12 ustawy, będzie stanowiła sprzedaż budynku mieszkalnego, a w związku z tym czy ich sprzedaż wraz z działką będzie objęta 8% stawką VAT?
2. Czy w analogiczny sposób pod względem zastosowania 8% stawki VAT należy potraktować ewentualną sprzedaż takiego budynku, będącego w trakcie budowy – to jest po wykonaniu jego fundamentów wraz z nieruchomością, na której zostały one posadowione, dokonaną na rzecz jednego ze wspólników Spółki do wspólności majątkowej z małżonką?
 
ILPP1/443-243/12-4/KG Opodatkowanie usług świadczonych przez Gminę na rzecz jej jednostek organizacyjnych.
 
ILPP2/443-286/12-4/AD Czy planowana sprzedaż wydzielonej działki przez osoby fizyczne, które nabyły ją na poczet majątku osobistego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-386/12-2/EN Czy Komornik Sądowy w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 ustawy o VAT dostawy towaru obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT w wysokości procentowej?
 
ILPP4/443-129/12-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
ILPP2/443-354/12-2/SJ Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług.
 
ILPP2/443-394/12-4/MR Czy nie będąc płatnikiem podatku VAT realizując „Mały Projekt” w ramach Osi IV Leader OSP może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać?
 
IPTPP2/443-729/12-4/JS w zakresie prawa do korekty podatku VAT w trybie art. 89a ustawy
 
ITPP2/443-1025/12/PS Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej wraz prawem użytkowanie wieczystego.
 
ILPP1/443-89/12-6/KG Zwolnienie od podatku usług polegających na organizowaniu i współorganizowaniu szkoleń i konferencji naukowych dla lekarzy.
 
ILPP4/443-151/12-2/BA Czy w przypadku wprowadzenia wyżej opisanego systemu archiwizowania faktur zakupowych Zainteresowany uprawniony będzie do prowadzenia archiwum tychże faktur jedynie w postaci elektronicznej i zaprzestania archiwizacji faktur papierowych?
 
ILPP1/443-355/12-2/PG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
 
ILPP1/443-89/12-7/KG Zwolnienie od podatku usług polegających na organizowaniu i współorganizowaniu szkoleń i konferencji naukowych dla lekarzy.
 
ILPP1/443-89/12-8/KG Zwolnienie od podatku usług polegających na organizowaniu i współorganizowaniu szkoleń i konferencji naukowych dla lekarzy.
 
ILPP1/443-229/12-2/KG Nieodpłatne przeniesienie na rzecz członka Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 
ILPP1/443-113/12-4/KG Opodatkowanie wypłaty dywidendy w formie rzeczowej, tj. budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
 
IPTPP2/443-760/12-4/JN Udostępnianie pracownikom przedmiotowych samochodów służbowych do celów prywatnych, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, do dnia 31 grudnia 2012 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-760/12-5/JN Udostępnianie pracownikom przedmiotowych samochodów służbowych do celów prywatnych, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, do dnia 31 grudnia 2012 r. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-229/12-3/KG Nieodpłatne przeniesienie na rzecz członka Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 
ILPP2/443-451/12-2/AKr Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonych bonifikat.
 
ILPP1/443-356/12-2/NS Opodatkowanie opłat dotyczących podatku od nieruchomości.
 
ILPP1/443-224/12-4/MK Wycofanie nieruchomości z majątku Spółki – czynność poza ustawą.
 
ILPP1/443-224/12-5/MK Korekta podatku w związku z wycofaniem. Obowiązek Korekty.
 
ILPP1/443-254/12-2/AWa Czy Gmina Miejska postępuje prawidłowo przenosząc wydatki związane z mediami i usługami: ochrona obiektu, konserwacja instalacji przeciwpożarowej, sprzątanie pomieszczeń, dozór budynku, przeglądy techniczne budynków (raz w roku) oraz usługi kominiarskie (dwa razy w roku) na najemców lokali za pomocą refaktur z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi określonej w fakturze zakupu?
 
ITPP2/443-1016a/12/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia budynku i budowli, których części były przedmiotem najmu, wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
 
ILPP2/443-217/12-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego – art. 113 ust. 1.
 
ILPP2/443-339/12-2/MN Czy usługa najmu budynku mieszkalnego w ramach zawartej umowy będzie opodatkowana podatkiem VAT według podstawowej stawki, czy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy?
 
ILPP2/443-248/12-2/EN Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek rejestracji VAT, składanie deklaracji i rozliczanie się z 1/2 wartości najmu?
 
IPPP3/443-819/12-5/LK stawka podatku dla świadczenia usług szkoleniowych
 
IPPP3/443-819/12-4/LK przeniesienie praw autorskich lub udziela licencji za wynagrodzeniem do publikacji w postaci komentarzy do przepisów prawa podatkowego, podręczników, artykułów dotyczących kontrowersyjnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego
 
IPPP3/443-798/12-4/LK prawo do odliczenia od zakupów związanych z realizacją projektu szkoleniowego
 
IPPP3/443-772/12-2/LK dane zawarte w wystawianych i otrzymywanych przez Spółkę fakturach VAT
 
IPPP3/443-813/12-4/LK opodatkowania usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash poolingu)
 
IPPP3/443-848/12-2/LK określenie podstawy opodatkowania w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów
 
IPPP3/443-991/12-4/LK opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości
 
IPPP2/443-795/12-2/DG W zakresie rozliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pozarolniczą z uwzględnieniem odliczenia podatku naliczonego z tyt. zakupu maszyn rolniczych.
 
IPPP1/443-921/12-2/AS opodatkowanie usługi faktoringu pełnego z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku
 
IPPP1/443-683/12-2/AS sposób dokumentowania wielkości powierzchni obiektów budownictwa mieszkaniowego, metody obliczania powierzchni użytkowej tych obiektów
 
IPPP3/443-900/12-2/LK określenie miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia towarów i usług w związku ze świadczeniem usług na rzecz Kontrahentów
 
IPPP1/443-715/12-2/AS stawka podatku VAT na produkt o nazwie „Owoce jałowca ziarno”
 
IPPP1/443-836/12-2/AS prawo do częściowego odliczenia podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 
IPPP3/443-841/12-2/LK ustalenia okresu, w którym należy dokonać obniżenia wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z korektą faktury wewnętrznej
 
IPPP1/443-714/12-4/AS opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej dokonanej w ramach postępowania egzekucyjnego
 
IPPP3/443-788/12-2/LK prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Lokalu oraz garażu na cele usługowe
 
ITPP2/443-1097b/12/AW Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu.
 
IPPP1/443-739/12-2/AS korekta podatku naliczonego
 
IPPP2/443-1034/12-3/DG W zakresie opodatkowania sprzedaży działki
 
IPPP3/443-891/12-3/LK prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP1/443-517/12-4/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego - projekt
 
IPPP1/443-726/12-2/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy
 
IPPP1/443-757/12-2/AS prawo do zwolnienia dla usługi polegającej na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym Funduszu
 
IPPP1/443-735/12-2/AS opodatkowanie usług zarządzania świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego
 
IPPP1/443-563/12-4/AS opodatkowanie nabycia nieruchomości
 
IPTPP2/443-835/12-2/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi
 
IPPP2/443-803/12-4/DG W zakresie przekazania małżonkowi całości przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-838/12-2/LK określenie stawki podatku dla produktów zakwalifikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0
 
IPPP1/443-905/12-2/AS opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych
 
IPPP2/443-906/12-4/DG W zakresie opodatkowania świadczonych usług zapewnienia trenerów
 
IPPP2/443-733/12-6/AO dot. opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania drogi i prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych w tym celu wydatków
 
IPPP3/443-859/12-2/LK powstanie obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, wystawienia faktury wewnętrznej, jej przechowywania oraz określenia podatku naliczonego z tytułu importu usług
 
IPPP2/443-910/12-4/AO Dot. opodatkowania usługi wynajmu trenerów
 
IPPP2/443-1118/12-2/MM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach modernizacji świetlicy wiejskiej.
 
IPPP2/443-877/12-4/MM opodatkowanie podatkiem VAT aportu przedsiębiorstwa, uzyskanie przez Spółkę cywilną własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej, który będzie wykorzystywać przy rozliczaniu podatku VAT oraz prawa do rozliczenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji złożonej przez osobę fizyczną
 
IPPP2/443-868/12-2/JW Skoro ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług dla usług projektowych, usługi te nie mogą korzystać z opodatkowania obniżoną 8% stawką podatku, gdyż nie mają do niej zastosowania powołane przepisy art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem, na podstawie art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy, przedmiotowe usługi projektowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%. Zatem, w zakresie usługi polegającej na wykonaniu projektu odwodnienia należy zastosować stawkę podstawową tj. 23%, tym samym wyłączyć z przedmiotowej usługi odwodnienia dna wykopu.
 
IPTPP4/443-605/12-5/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ wydatki poniesione w związku z zaplanowanym projektem nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-688/12-6/AS w momencie zawarcia przez Wnioskodawcę w 2012 r. umowy dzierżawy, Gmina będzie miała prawo do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy, w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową hal sportowych za każdy rok, licząc do końca 10-letniego okresu korekty, o ile nieruchomości, przez ten okres, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-779/12-2/AS usługi grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, w których Spółka występuje w charakterze ubezpieczającego zawierane na rachunek klientów będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako czynności świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.
 
IPPP1/443-765/12-2/AS prawo do doliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu mieszkania
 
ITPP2/443-931a/12/MD Uzyskanie statusu podatnika oraz określenie stawek właściwych lub zastosowanie zwolnienia od podatku do dostawy nieruchomości (w tym zabudowanych i niezabudowanych).
 
ITPP2/443-931b/12/MD Uzyskanie statusu podatnika oraz określenie stawki właściwej lub zastosowania zwolnienia od podatku do dostawy gospodarstwa rolnego.
 
IPPP1/443-792/12-3/AS prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce jaka ma zostać utworzona
 
ITPP2/443-1084/12/MD Opodatkowanie czynności o charakterze rolniczym wykonywanych na własną rzecz oraz na rzecz osób trzecich.
 
ITPP2/443-1074/12/MD Stawka podatku właściwa dla usługi najmu żaglowca śródlądowego z załogą, w ramach której sprzedawane są posiłki i alkohol.
 
ITPP3/443-184/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego w związku z zorganizowaniem cyklu imprez integracyjnych, wykonaniem ogrodzenia placu zabaw oraz budową boiska do streetballa.
 
ITPP2/443-1097a/12/AW Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
ITPP3/443-231/12/AT Odliczenie podatku w świetle uchwały NSA z dnia 24 października 2012 r. sygn. akt I FPS 9/10.
 
ITPP2/443-1057/12/MD Możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1055/12/MD Możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1066/12/MD Ustalenie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi polegającej na tworzeniu programów komputerowych na rzecz zagranicznego nabywcy.
 
IPTPP2/443-949/12-2/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-842/12-5/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-816/12-4/IR W zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych .
 
IPTPP1/443-812/12-5/MW Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej z tytułu nabycia usług doradczych związanych z kwestią planowanej dzierżawy wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - przedmiotowe wydatki miały związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 
ITPP2/443-1023/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej aportu w postaci przedsiębiorstwa.
 
IPTPP1/443-812/12-6/MW Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej z tytułu nabycia usług doradczych związanych z kwestią świadczenia usług wstępu do krytej pływalni i dzierżawy pomieszczeń w tym obiekcie, stosownie do art. 86 ust. 1 w związku z art. 90 ustawy. Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało pod warunkiem, że – jak wskazał Wnioskodawca – Gmina nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania ponoszonych wydatków do poszczególnych czynności, tj. opodatkowanych podatkiem VAT i niepodlegających podatkowi.
 
IPTPP2/443-811/12-4/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-742/12-4/MH Czy, Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją rozbudowy sieci wodociągowych na terenie Gminy?

Wskaźniki gospodarcze