Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-431/12/MS Czy w przypadku nabycia całego przedsiębiorstwa w drodze aportu, Wnioskodawca (Spółka z o.o.) jako nabywający zobowiązany jest do dokonania ewentualnych korekt określonych w art. 91 ust. 1-8 ustawy?
 
ITPP1/443-1484/11/TS Czy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach programów zdrowotnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy?
 
ITPP1/443-80/12/KM Opodatkowanie czynności przekazania w drodze darowizny nieruchomości.
 
ITPP1/443-352/12/MN Opodatkowanie należnej rekompensaty.
 
ITPP2/443-572a/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania trzech działek gruntu, położonych na nich budynków i budowli oraz nakładów inwestycyjnych.
 
ITPP2/443-646b/12/AK Uznanie za obrót dotacji otrzymanej na realizację projektu oraz uznanie kwoty wkładu własnego wnoszonego przed odbiorców jako wartości brutto.
 
ITPP2/443-646c/12/AK Stawka podatku obowiązująca dla świadczonych usług.
 
ITPP2/443-646d/12/AK Możliwość korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy.
 
ITPP1/443-592/12/IK Zwolnienia od podatku czynności przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości zabudowanej w zamian za odszkodowanie.
 
ITPP2/443-531/12/PS Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych sfinansowanych w całości ze środków publicznych.
 
ITPP1/443-455/12/AJ Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-414/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z opodatkowaniem nieodpłatnego świadczenia usług, podstawy opodatkowania dla tej czynności oraz dokonania stosownych korekt deklaracji.
 
ITPP2/443-454/12/AK Możliwość wystawiania i przechowywania faktur VAT w formie elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną.
 
ITPP2/443-455/12/MD Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej dokonanej w związku z wydaniem decyzji o wywłaszczeniu oraz sposobu udokumentowania tej czynności.
 
ITPP2/443-383/12/KT Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu leasingu pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu.
 
ITPP2/443-599/12/EB Zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości.
 
ITPP1/443-637/12/AP Czy sprzedaż gruntów przez osobę fizyczną, która nabyła grunty w wyniku spadku (w 1995 r.) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-196/12/AW Odliczanie częściowe-uwzględnianie czynności przy obliczaniu struktury oraz odliczenie podatku naliczonego przy pomocy wskaźnika.
 
ITPP1/443-235/12/AJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-108/12/AW 1. Czy sprzedaż licytacyjna nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
2. Czy stawka w tym przypadku będzie wynosić 23%?
 
ITPP1/443-969/12/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-272a/12/AK Możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla usług przeładunkowych świadczonych na obszarze polskiego portu morskiego oraz dokumentacji niezbędnej do jej zastosowania.
 
ITPP2/443-272b/12/AK Miejsce świadczenia i opodatkowania usług składowania towaru świadczonych na rzecz podatników nieposiadających siedziby na terytorium kraju wykonywanych na obszarze portu morskiego.
 
ITPP2/443-389/12/KT Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem lub leasingiem samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu oraz brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, po zaprzestaniu najmu.
 
ITPP1/443-339/12/AP Czy darowizna przedsiębiorstwa dzieciom jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-472/12/BK Czy sprzedaż powyższych nieruchomości na rzecz nabywców, którzy zostaną wyłonieni w drodze przetargu ustnego nieograniczonego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-647/12/AP Czy z chwilą „stania się płatnikiem podatku VAT”, wykonywane usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku w ich miejscu zamieszkania, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-701/12/BK Czy ma Pan możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedmiotowego projektu, i czy w związku z tym czy podatek VAT, który nie zostanie odliczony będzie mógł zostać uznany jako koszt kwalifikowany?
 
ITPP2/443-120/12/EK Nieodpłatne przekazanie pojazdów (w stosunku do których orzeczono przepadek), nie będzie podlegało opodatkowaniu, natomiast ich sprzedaż będzie opodatkowana 23% (nie korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 
ITPP2/443-564/12/AP Stawka podatku dla usługi sortowania ryb świadczonej na rzecz armatora.
 
IPTPP4/443-654/12-2/ALN Czy w odniesieniu do realizowanych operacji 413 wdrażanie lokalnych strategu rozwoju dla małych projektów w ramach Osi 4 PROW 2007 - 2013 Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-712/12-5/RG Czy podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-635/12-2/UNR Uznanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPTPP4/443-631/12-2/OS Zbywane przez Wnioskodawcę składniki majątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.
 
ITPP2/443-1152/12/AW Zwolnienie od podatku dostawy udziału we współwłasności budynku administracyjnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest on posadowiony.
 
IPPP2/443-993/11-6/IZ/KG Wnioskodawca jest uprawniony do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych wystawionych na X przed dniem wniesienia aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a dotyczących ich działalności.
 
ILPP1/443-147/12-2/KG 1. Stawka podatku dla usługi montażu trwałej zabudowy przestrzeni wnękowej i zabudowy kuchni w przypadku gdy zabudowa jest wykonywana z udziałem własnych pracowników Spółki.
2. Stawka podatku dla usługi montażu trwałej zabudowy przestrzeni wnękowej i zabudowy kuchni w przypadku, gdy zabudowa realizowana jest z udziałem zleceniobiorcy działającego w imieniu Spółki.
 
IPPP2/443-993/11-4/IZ/KG Należy stwierdzić, iż wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę nie wiąże się z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, towarów handlowych oraz produktów wchodzących w skład zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego od przekazanych składników majątkowych, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zostanie przeniesiony na nabywcę.
 
IPPP2/443-993/11-5/IZ/KG W odniesieniu do faktur dokumentujących sprzedaż dokonaną przed dniem wniesienia aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa, podmiotem zobowiązanym do dokonania ich ewentualnej korekty będzie Wnioskodawca, który do dnia 30 czerwca 2011 r. był podmiotem prowadzącym działalność w oparciu o przedmiotowe składniki majątku. Powyższe wynika z faktu, iż w przedmiotowym przypadku nie dochodzi do sukcesji podatkowej, zatem obowiązkiem Wnioskodawcy jako podmiotu dokonującego sprzedaży towarów i usług w okresie do dnia wniesienia aportu będzie wystawienie faktur korygujących dokonaną przez niego sprzedaż. Podkreślić należy, iż w tej sprawie nie ustał byt prawny Wnioskodawcy, nie nastąpił również podział jego podział. Skutkiem tego jest, że nadal mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT, który ma prawa i obowiązki podatkowe z wygenerowanych przez siebie zdarzeń gospodarczych.
 
IPPP2/443-993/11-7/IZ/KG Wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy obliczaniu proporcji struktury sprzedaży dokonanej w 2011 r. sprzedaż dokonaną do dnia 30 czerwca 2011 r. związaną z działalnością zorganizowanych części przedsiębiorstwa, które zostały wniesione aportem do Spółek. Powyższe wynika z faktu, iż obrót uzyskany w trakcie roku podatkowego zarówno przez Zakład, jak i Ośrodek stanowi w istocie obrót Agencji.
 
ILPP1/443-147/12-3/KG 1. Stawka podatku dla usługi montażu trwałej zabudowy przestrzeni wnękowej i zabudowy kuchni w przypadku gdy zabudowa jest wykonywana z udziałem własnych pracowników Spółki.
2. Stawka podatku dla usługi montażu trwałej zabudowy przestrzeni wnękowej i zabudowy kuchni w przypadku, gdy zabudowa realizowana jest z udziałem zleceniobiorcy działającego w imieniu Spółki.
 
ILPP1/443-317/12-2/AWa 1) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę,
2) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-110/12-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów w ramach umowy komisu do kraju spoza Unii Europejskiej, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury VAT z tego tytułu.
 
ILPP1/443-147/12-4/KG 1. Stawka podatku dla usługi montażu trwałej zabudowy przestrzeni wnękowej i zabudowy kuchni w przypadku gdy zabudowa jest wykonywana z udziałem własnych pracowników Spółki.
2. Stawka podatku dla usługi montażu trwałej zabudowy przestrzeni wnękowej i zabudowy kuchni w przypadku, gdy zabudowa realizowana jest z udziałem zleceniobiorcy działającego w imieniu Spółki.
 
ILPP1/443-317/12-3/AWa 1) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę,
2) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-317/12-4/AWa 1) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę,
2) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-317/12-5/AWa 1) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę,
2) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-526/12-2/JK Czy Wnioskodawca może pozostawać jako podatnik VAT ryczałtowy z tytułu działalności rolniczej?
 
ILPP1/443-261/12-3/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za media pobieranych od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
ILPP1/443-147/12-5/KG 1. Stawka podatku dla usługi montażu trwałej zabudowy przestrzeni wnękowej i zabudowy kuchni w przypadku gdy zabudowa jest wykonywana z udziałem własnych pracowników Spółki.
2. Stawka podatku dla usługi montażu trwałej zabudowy przestrzeni wnękowej i zabudowy kuchni w przypadku, gdy zabudowa realizowana jest z udziałem zleceniobiorcy działającego w imieniu Spółki.
 
ILPP1/443-261/12-4/AI Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących zużycie mediów, które to wydatki są następnie refakturowane na najemców lokali?
 
ILPP1/443-274/12-2/AW Opodatkowanie dostawy mediów 23% stawką podatku VAT w związku z najmem lokali użytkowych.
 
ILPP1/443-261/12-5/AI Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w odniesieniu do usługi najmu garażu na rzecz osoby będącej jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego.
 
ILPP1/443-251/12-3/AI 1. Czy Gmina z tytułu wykonywania czynności polegającej na odpłatnym przekazywaniu do demontażu pojazdów, jest podatnikiem VAT?
W sytuacji uznania, że stanowisko podatnika odnośnie pytania nr 1 jest nieprawidłowe, Gmina zwraca się z pytaniem:
2. Czy czynność polegająca na odpłatnym przekazywaniu do demontażu pojazdów, które były w posiadaniu Gminy jako ich właściciela co najmniej pół roku, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-251/12-4/AI 1. Czy Gmina z tytułu wykonywania czynności polegającej na odpłatnym przekazywaniu do demontażu pojazdów, będzie podatnikiem VAT?
W sytuacji uznania, że stanowisko podatnika odnośnie pytania nr 1 jest nieprawidłowe, Gmina zwraca się z pytaniem:
2. Czy czynność polegająca na odpłatnym przekazywaniu do demontażu pojazdów, które były w posiadaniu Gminy jako ich właściciela co najmniej pół roku, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-199/12-2/EWW Czy sprzedaż działki nr 284 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-271/12-2/AWa Czy w przypadku, gdy podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności nie będzie wykonywał żadnych usług w zakresie doradztwa ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, od chwili rozpoczęcia działalności, do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży?
 
IPPP2/443-1054/12-4/KOM zwolnienie z opodatkowania usług opiekuna medycznego świadczonych przez NZOZ
 
IPPP2/443-1054/12-5/KOM zwolnienie z opodatkowania usług opiekuna społecznego świadczonych przez NZOZ
 
ILPP2/443-479/12-2/MR Czy obrót osiągany z tytułu sprzedaży usług przejazdu autostradą powinien być ewidencjonowany w rozliczeniach VAT Spółki (ujmowany w rejestrach i deklaracjach VAT Spółki), jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki za pośrednictwem C?
 
ILPP2/443-268/12-3/AK W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług przy usługach wynajmu sprzętu budowlanego z obsługą operatorską?
 
ILPP2/443-479/12-3/MR Czy Spółka jest zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży usług przejazdu autostradą za pomocą własnych kas rejestrujących, jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki za pośrednictwem Spółki C, która nie prowadzi sprzedaży własnej podlegającej obowiązkowi ewidencji za pomocą kas rejestrujących?

 
ILPP2/443-479/12-4/MR Czy to C a nie Spółka powinna być wskazywana jako podatnik na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż usług przejazdu autostradą nawet jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki?
 
ILPP2/443-268/12-4/AK W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług przy usługach wynajmu sprzętu budowlanego bez obsługi operatorskiej?
 
ILPP2/443-479/12-5/MR Czy dopuszczalne jest aby jedna pozycja paragonu fiskalnego drukowanego (wydawanego) przez C dokumentowała sprzedaż usługi przejazdu autostradą (usług tego samego rodzaju) realizowanej przez obu Zleceniodawców (Spółkę i A)?
 
ILPP2/443-479/12-6/MR Czy paragony fiskalne wydawane (drukowane) przez Spółkę C mogą zostać uznane za faktury w rozumieniu § 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur, przy założeniu, iż na paragonach tych wskazane są dane Spółki C jako „nazwa i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy” (jako sprzedawcy usług w imieniu i na rzecz Spółki A i Spółki B) oraz pozostałe elementy wskazane w § 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur?
 
IPTPP1/443-800/12-2/MH Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 413 PROW na lata 2007-2013)?
 
IPTPP2/443-763/12-4/PR Czy opisane usługi odbioru ścieków będą stanowić czynności opodatkowane VAT?.
 
IPTPP2/443-763/12-5/PR Czy Gmina będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury?
 
IPTPP2/443-763/12-6/PR W zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury oraz z tytułu usług administrowania.
 
IPTPP2/443-799/12-2/IR W zakresie opodatkowania oraz sposobu udokumentowania otrzymanego od dostawcy „wynagrodzenia”.
 
IPTPP1/443-790/12-2/IG Czy Gmina postąpiła słusznie uznając przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jako podlegające opodatkowaniu 23% podatkiem VAT?
 
IPTPP2/443-786/12-6/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-773/12-4/IR W zakresie opodatkowania i udokumentowania wpłat mieszkańców dokonywanych w związku z planowaną realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych, jak również prawa do odliczenia podatku.
 
IPTPP1/443-771/12-4/RG Czy Gmina ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT, który zawierać się będzie w realizowanym zadaniu polegającym na usuwaniu odpadów azbestowych z terenu posesji osób fizycznych znajdujących się na terenie Gminy?
 
IPTPP1/443-746/12-4/MG Czy oferowane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe (kurs na magazyniera, kurs na operatora wózka widłowego, kurs budowlany) korzystają ze zwolnienia z opłacania podatku VAT?
 
IPTPP1/443-730/12-4/MW Dostawa budynku produkcyjno–magazynowo–biurowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w części oddanej w najem pod warunkiem, że między pierwszym zasiedleniem poszczególnych lokali a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Dostawa ww. budynku w części, która nie była przedmiotem najmu nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a – będzie podlegała opodatkowaniu stawką 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy. Dostawa gruntu będzie opodatkowana analogicznie jak dostawa poszczególnych części budynku, stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPTPP4/443-583/12-4/ALN Czy przystępując do projektu pn. „...” Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-853/12-3/KW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-850/12-2/JS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi
 
IPTPP1/443-826/12-2/MH Czy Stowarzyszenie realizując operację w ramach Działania 413 „...” objętego wsparciem PROW na lata 2007-2013, ma możliwość odzyskania podatku VAT oraz uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny?
 
IPTPP1/443-796/12-2/IG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b) decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-796/12-3/IG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b) decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-796/12-4/IG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
a)wyceny działek,
b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d)projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-796/12-5/IG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
a)wyceny działek,
b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d)projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP2/443-775/12-4/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP1/443-759/12-4/MW W przypadku zmiany w zakresie wykorzystania sali sportowej z wyłącznie do czynności opodatkowanych na rzecz czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu, Gmina zachowa pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową sali sportowej. Gmina będzie miała również pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące związane z utrzymaniem sali sportowej. Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało pod warunkiem, że Gmina nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do poszczególnych czynności, tj. opodatkowanych podatkiem VAT i niepodlegających podatkowi.
 
IPTPP4/443-670/12-4/OS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-660/12-2/UNR Opodatkowanie podatkiem VAT okazyjnej sprzedaży dwóch działek.
 
IPTPP4/443-639/12-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 
IPTPP4/443-628/12-4/ALN Opodatkowanie czynności wniesienia całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do jednoosobowej działalności gospodarczej wspólnika.

Wskaźniki gospodarcze