Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-1465/11/BJ Czy w sytuacji wskazanej powyżej właściwe będzie stosowanie przez Wnioskodawcę obniżonej 8% stawki podatku VAT za wykonanie usługi dostawy i montażu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych?
 
ITPP1/443-1441/11/KM Jaką stawką podatku od towarów i usług będą opodatkowane usługi budowlane określone wyżej przedstawionym stanem faktycznym i przyszłym?
 
ITPP1/443-1437/11/MN Opodatkowanie zwrotu kosztów podrózy
 
ITPP1/443-1464/11/TS Czy do usług świadczonych przez Spółkę znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy Spółka uprawniona jest do zastosowania zwolnienia do świadczonych przez siebie usług?
 
ITPP1/443-1451/11/KM Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym:1)z uwagi na fakt, iż czynności zarządzania płynnością finansową świadczone będą przez Pool Leadera na rzecz Spółki, przychody odsetkowe otrzymywane przez Spółkę z tytułu przekazania środków pieniężnych na Rachunek Pool Leadera (depozyty) nie powinny stanowić obrotu w rozumieniu ustawy VAT i tym samym nie powinny wpływać na sposób odliczania podatku VAT naliczonego na zakupach Spółki,2)czynności wykonywane przez Pool Leadera na rzecz Spółki powinny zostać przez Wnioskodawcę rozpoznane jako import usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38, 40 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
 
ITPP2/443-1418/11/AW Opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki.
 
ITPP1/443-1415/11/MN Opodatkowanie nieodpłatne świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin
 
ITPP1/443-1463/11/DM Zwolnienie od podatku organizowanej przez Wnioskodwcę konferencji naukowo-szkoleniowej dla farmaceutów szpitalnych.
 
ITPP/443-1396/11/KM Czy przystąpienie Spółki do Sytemu nie będzie miało wpływu na sposób naliczania oraz wysokość podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-20/12/RS Możliwość zastosowania procedury uproszczonej dla transakcji trójstronnj
 
ITPP2/443-23/12/PS Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych samochodu osobowego „na wynajem”.
 
ITPP2/443-49/12/MD Opodatkowanie czynności sprzedaży centrum handlowego.
 
ITPP1/443-242a/12/MS Zbycie przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-106/12/EK Uniwersytetowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.
 
ITPP1/443-740/12/AP 1. Czy sprzedając wykonawcy lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie, stanowiące majątek osobisty nie służący działalności gospodarczej będzie Pan wraz z żoną zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego VAT od transakcji sprzedaży?
2. Czy w przypadku zwolnienia od podatku VAT sprzedaży części budynku (lokali mieszkalnych) ze zwolnienia korzystać będzie również sprzedaż udziału w gruncie?
3. Czy w momencie sprzedaży części nieruchomości (lokale mieszkalne) wraz z udziałem w gruncie stanowiących majątek prywatny stanie się Pan wraz z żoną podatnikiem podatku VAT?
 
ITPP2/443-249a/12/RS Czy zbycie przez Samorząd Województwa, Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej - przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na rzecz podmiotu zobowiązanego do przejęcia świadczeń zdrowotnych w miejsce zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, mając na względzie, że składniki stanowiące przedsiębiorstwo służyły wcześniej udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez zlikwidowaną Przychodnię oraz fakt, że w dalszym ciągu służyć będą udzielaniu świadczeń zdrowotnych, podlegać będzie wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w oparciu o normę wyrażoną w art. 6 pkt 1 ww. ustawy? Czy zbycie przez Samorząd Województwa, nieruchomości wchodzącej w skład zbywanego przedsiębiorstwa Przychodni w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, mając na względzie, że nieruchomość służyła wcześniej udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez zlikwidowaną Przychodnię oraz fakt, że w dalszym ciągu służyć będzie udzielaniu świadczeń zdrowotnych, podlegać będzie wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w oparciu o normę wyrażoną w art. 6 pkt 1 ww. ustawy?
 
ITPP1/443-677/12/BJ Czy Wnioskodawca świadcząc usługi stomatologiczne ma prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, w związku z wydatkami poniesionymi na wyposażenie oraz adaptację lokalu na potrzeby gabinetu stomatologicznego?
 
ITPP2/443-1121/12/AJ Czy w związku z realizacją zadania Parafii będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego lub prawo do otrzymania zwrotu tego podatku? Parafia nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-901/12/MD Prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą opodatkowaną na zasadzie marży.
 
ITPP2/443-849/12/PS Zwolnienie od podatku czynności wydzierżawienia gruntu na cele rolnicze.
 
ITPP1/443-962/12/BJ Odliczenie podatku w związku z realizacja projektu.
 
ITPP1/443-629/12/BJ Sprzedaż nieruchomości gruntowych z majątku osobistego.
 
ILPP4/443-180/12-2/BA Opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych oraz odliczenie podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-414/12-2/TW Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania pn.: „Poprawa (...)”?
 
ILPP2/443-395/12-3/AD Czy Wnioskodawca, jako podatnik VAT w zakresie umów cywilnoprawnych, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, związany z zakupem autobusu szynowego, w całości, jednorazowo wynikającego z faktury zakupu?
 
IPPP1/443-816/12-4/IGo Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.
 
IPPP1/443-809/12-4/IGo Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.
 
IPPP2/443-882/12-2/DG Uwzględniając fakt, iż Strona świadczy usługi w zakresie turystyki i w ramach tych usług oferuje swoim klientom między innymi możliwość rezerwacji noclegu w wybranym przez klienta hotelu oraz świadczy na rzecz klientów usługi informacji turystycznej i doradztwa stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo udokumentować świadczone przez siebie usługi fakturą VAT marża.
 
IPPP3/443-582/09/11-7/S/MM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdów samochodowych (płatności rat leasingowych) oraz odliczenia paliwa do ich napędu
 
IPPP2/443-1089/12-4/MM Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia garaży i uwzględnienia podatku naliczonego w złożonej przez siebie deklaracji podatkowej
 
IPPP1/443-805/12-3/PR sposób uregulowania należności za fakturę poprzez kompensatę i prawo otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
 
IPPP1/443-717/12-6/PR opodatkowanie czynności polegającej na zagwarantowaniu określonej umownie ilości pary wodnej, w sytuacji gdy nie dochodzi do jej zużycia w danym okresie rozliczeniowym oraz związane z tym prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-899/12-2/PR Alokacja podatku naliczonego ujętego w ponoszonych wydatkach, do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej, odrębnie dla działalności opodatkowanej jak i zwolnionej
 
IPPP3/443-939/12-4/RD w zakresie usługi szkoleniowej realizowanej jako podwykonawca, zapewniający trenerów do szkoleń
 
IPPP3/443-1056/12-4/RD w zakresie usługi szkoleniowej realizowanej jako podwykonawca, zapewniający trenerów do szkoleń
 
IPPP3/443-881/12-3/RD Czy uregulowanie ceny nabycia wynikającej z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości w drodze potrącenia będzie traktowane na równi z zapłatą tej faktury przez Spółkę i tym samym Spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni?
 
IPPP3/443-898/12-3/RD Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej dyrektora

Wskaźniki gospodarcze