Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-43/12/TS Opodatkowanie prowadzonych prac konserwatorskich.
 
ITPP1/443-44/12/AT Czy prawidłowe było potraktowanie przez Spółkę dostawy wskazanych we wniosku nieruchomości jako podlegających zwolnieniu z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, z wyjątkiem części nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną o powierzchni określonej w decyzji o wyłączeniu tych części z produkcji rolnej, których dostawa została opodatkowana podstawową stawką VAT?
 
ITPP2/443-21b/12/EK Skoro świadczone przez Spółkę usługi będą podlegały opodatkowaniu stawką 23%, będzie Jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych do ich realizacji
 
ITPP1/443-72/12/MN Prawo do odliczenioa podatku naliczonego w korektach faktur VAT
 
ITPP1/443-73/11/MS Czy świadczone przez Spółkę usługi „pobyt konferencyjny”, obejmujące opisane powyżej świadczenia, podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną (obecnie 8%), jako usługi wymienione w poz. 163 załącznika nr 3 do tej ustawy?
 
ITPP2/443-34/12/AP Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
ITPP2/443-44/12/MD Zwolnienie od podatku planowanej dostawy nieruchomości wraz z przynależnościami.
 
ITPP2/443-52/12/RS Czy opisany zespół składników majątkowych spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w związku z tym, czy darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z najmami będzie objęte dyspozycją art. 6 pkt 1 ustawy i nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-139/12/IK Czy jako twórca, wykonujący usługi artystyczne w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki nadal korzysta Pani ze zwolnienia od podatku, z uwagi na to, iż nie nastąpiły zmiany w:
1. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
2. ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3. ustawie o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-115/12/RS Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do sprzedaży samochodu osobowego polskiej placówce dyplomatycznej oraz jej pracownikowi.
 
ITPP1/443-174/12/MS Stawka VAT (zwolnienie) przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-116/12/AP Korekta podatku naliczonego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa w formie aportu
 
ITPP2/443-118/12/RS Sprzedaż gruntów kupionych z zamiarem prowadzenia działalności podlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-155/12/AP Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem.
 
ITPP2/443-607/12/AJ Czy Wspólnota ma prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-780/12/KT Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach VAT z tytułu nabycia paliwa służącego do napędu samochodów osobowych demonstracyjnych.
 
ITPP2/443-812/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania regat i festiwalu piosenki.
 
ITPP2/443-830/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego tworzenia i rozbudowy narzędzi i systemów informatycznych w szpitalu
 
ITPP1/443-1718/11/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dotyczącego budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
 
ITPP2/443-953/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-934/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE, związanych z realizacją celów statutowych, m. in. w zakresie organizacji konferencji szkoleniowych oraz utworzenia i udostępnienia aplikacji szkoleniowo-eksperckiej dotyczącej identyfikacji ryb, a finansowanych w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
 
ITPP2/443-1192/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-1235/12/EK Uczelnia nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż dokonane zakupy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP4/443-609/12-2/JM Prawidłowe jest pomniejszenie przez Wnioskodawcę obrotu o udzielone bonifikaty, wynikające z odrębnych wydruków komputerowych. Prawidłowy jest również dokonywany przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji udzielonych kupującemu bonifikat poprzez wykazanie na paragonie fiskalnym wartości udzielonej bonifikaty i otrzymanej kwoty pieniężnej ze sprzedaży towarów.
 
ITPP1/443-1008/12/DM Zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy czynności świadczonych na rzecz "T." i otrzymanego wynagrodzenia prowizyjnego.
 
ITPP2/443-1028/12/RS Stawki podatku obowiązujące dla dostawy kruszywa popiołoporytowego na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii, korekty części sprzedaży w przypadku jej anulowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
ITPP2/443-1063/12/EK Pobierając opłaty za usługi holowania oraz parkowania pojazdów Starostwo nie występuje w charakterze podatnika.
 
IPTPP4/443-618/12-3/OS Czy w takich okolicznościach, brak jest obowiązku refakturowania usługi pocztowej, a jedynie obciążenie nabywcy zwrotem kosztów, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz obowiązkowi ujmowania ich w ewidencji podatkowej?
 
ITPP2/443-1439/12/AK Czy transakcja ta powinna być opodatkowana w Polsce, czyli czy należy stosować polskie stawki VAT dla opodatkowania tej transakcji?
 
ITPP2/443-1347/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją festynu integracyjnego.
 
ITPP2/443-1190/12/RS Opodatkowanie dostaw działek przeznaczonych pod zabudowę i prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych z dostawami.
 
ILPP2/443-579/12-2/AK Czy, jeśli prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych przed podziałem powstało przed dniem wydzielenia (spełnione zostały wszystkie warunki do odliczenia), to podatek VAT naliczony będzie podlegał odliczeniu przez Spółkę Dzieloną, a jeśli prawo do odliczenia podatku naliczonego tych faktur (spełnią się wszystkie warunki) powstało dopiero po dniu wydzielenia i związane było z wydzieloną ZPC, to powinno być zrealizowane przez Spółkę Przejmującą niezależnie od tego, że faktury te były wystawione na Spółkę Dzieloną, a dane nabywcy nie podlegają obowiązkowi korekty?
 
ILPP2/443-579/12-3/AK Czy Spółka Przejmująca w ramach podziału przez wydzielenie (zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k. s.h.) może być adresatem faktur korygujących sprzedaży dokonanej przez kontrahentów przed wydzieleniem oraz odpowiednio rozliczyć takie korekty w ramach swoich rozliczeń z VAT? Pytanie dotyczy korekt do faktur zakupu otrzymanych przez Spółkę Dzieloną jeszcze przed jej podziałem a dotyczących przejętej ZCP.
 
ILPP4/443-169/12-4/BA Czy ponoszone przez Zainteresowanego koszty podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadań mogą zostać w jakikolwiek sposób przez niego odliczone lub zwrócone?
 
ILPP2/443-579/12-4/AK Czy w odniesieniu do faktur VAT, faktur VAT korygujących, duplikatów i not korygujących otrzymanych przez Spółkę Przejmującą (dotyczących towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych) i dokumentujących czynności dokonane w dniu oraz po dniu wydzielenia, na których jako nabywca została wskazana Spółka Dzielona, Spółka Przejmująca ma prawo zmieniać dane nabywcy tak aby odzwierciedlały one fakt, że stroną transakcji jest Spółka Przejmująca w drodze wystawienia noty korygującej?
 
ILPP2/443-443/12-3/AK Czy od zakupu samochodu osobowego jako nagrody w konkursie, organizowanym na zlecenie Klienta przysługuje Zainteresowanemu pełne odliczenie podatku naliczonego?
 
ILPP2/443-579/12-5/AK Czy w przypadkach, w których po dniu wydzielenia zaistniała konieczność wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej transakcję dokonaną przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału (wystawionej przez Spółkę Dzieloną) a dotyczącą działalności związanej z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, Spółka Przejmująca ma prawo i obowiązek wystawiania faktur korygujących jako sukcesor Spółki Dzielonej w tym zakresie oraz odpowiednio rozliczyć takie faktury korygujące w ramach swoich rozliczeń z tytułu VAT?
 
ILPP2/443-579/12-6/AK Czy w przypadkach, w których po dniu wydzielenia zaistniała konieczność - wystawienia duplikatu faktury dokumentującej transakcję dokonaną przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału (wystawionej przez Spółkę Dzieloną) a dotyczącą działalności związanej z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, Spółka Przejmująca ma prawo i obowiązek wystawiania duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących jako sukcesor Spółki Dzielonej w tym zakresie?
 
ILPP4/443-140/12-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabytej usługi transportu towarów.
 
ILPP1/443-275/12-4/AWa Czy w związku z przekazaniem przez (...) Zarząd będący samorządową jednostką organizacyjną finansowaną przez Samorząd Województwa na rzecz Gminy surowca drzewnego w drodze darowizny, na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-427/12-2/EN Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie Samochodów osobowych na rzecz pracowników Spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT)?
 
ILPP2/443-427/12-3/EN Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie Samochodów osobowych na rzecz pracowników Spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT)?
 
ILPP1/443-173/12-4/KG Zwolnienie od podatku dla usługi polegającej na organizacji sympozjum (konferencji).
 
ILPP2/443-378/12-2/MN Zwolnienie od podatku aportu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez gminę do spółki prawa handlowego. Aport przed dniem 1 kwietnia 2009 r., a dokumentacja po tym dniu.
 
ILPP4/443-213/12-4/ISN Czy nie będąc płatnikiem podatku VAT, realizując Mały Projekt w ramach Osi 4 Leader Zainteresowany może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać?
 
ILPP2/443-231/12-4/AKr Sprzedaż udziału w gruncie zakupionego jako lokata kapitału.
 
ILPP1/443-204/12-2/MK Prawo do obniżenia kwoty podatku w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unijnych.
 
ILPP1/443-128/12-4/AW Czy sprzedaż opisanej nieruchomości będzie objęta zwolnieniem przedmiotowym od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-109/12-4/BA Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka prawidłowo rozpoznaje bezpośredni eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy o VAT, dla którego zastosowanie ma stawka podatku 0%, z zastrzeżeniem przepisów art. 41 ust. 6-9 ustaw o VAT?
 
ILPP2/443-400/12-2/EN Czy czynności wykonywane przez Zainteresowanego jako uczestnika Systemu cash-pooling, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT?
 
ILPP2/443-389/12-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji oraz działki niezabudowanej.
 
ILPP2/443-331/12-4/AK Czy zbycie nieruchomości przez Zbywcę, będącego dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym, na rzecz Nabywcy będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT, w wyniku czego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego podatku VAT należnego ług?
 
ILPP1/443-257/12-2/HW Czy w opisanym stanie faktycznym, tj. czy od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu, z których nie można wyodrębnić całości lub części kwoty podatku związanego z poszczególnymi rodzajami działalności – Spółdzielnia mą prawo zastosować art. 90 ust. 2 ustawy w stosunku do całego podatku naliczonego od takich zakupów?
 
ILPP1/443-263/12-2/NS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-230/12-3/SJ Czy Wnioskodawca może zastosować procedurę marży w sytuacji, gdy całkowita kwota którą zapłacił nabywca samochodu była niższa niż kwota nabycia (marża ujemna)?
 
ILPP2/443-230/12-4/SJ Czy sprzedając samochód zakupiony na fakturę ze stawką zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, Spółka może zastosować procedurę marży?
 
ILPP2/443-230/12-5/SJ Czy wykupując samochód z leasingu finansowego (leasing wystawia faktury VAT marża) Spółka będzie mogła po półrocznym okresie użytkowania sprzedać go dalej ze stawką zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy? Czy okres leasingu wlicza się do półrocznego okresu użytkowania?
 
IPPP3/443-941/12-4/SM Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia trenerów do prowadzenia szkoleń w trakcie trwania projektu na rzecz kontrahenta opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług
 
IPPP3/443-899/12-4/SM brak opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej
 
IPPP3/443-893/12-3/SM termin zwrotu w związku z uregulowaniem ceny nabycia w formie potrącenia
 
ILPP1/443-268/12-2/HW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-296/12-2/NS Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
ILPP1/443-296/12-3/NS Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
ILPP4/443-139/12-2/ISN Czy w świetle powyższych faktów, Zainteresowany ma prawo do skorygowania deklaracji VAT 7 za omawiane okresy czasu i wykazanie, zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 Ustawy, dostawy towarów na terytorium Niemiec jako niepodlegającej opodatkowaniu z prawem do odliczenia podatku naliczonego, oraz czy w konsekwencji tej korekty zasadne jest wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT za okres od dnia rejestracji i opodatkowania w Niemczech sprzedaży wysyłkowej towarów z terytorium kraju?
 
ILPP2/443-453/12-2/AK Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie samochodów osobowych na rzecz Pracowników Spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT)?
 
ILPP4/443-130/12-2/EWW Czy wszystkie wymienione w stanie faktycznym czynności świadczone przez Zainteresowanego na rzecz zagranicznych podatników powinny być traktowane jako usługi związane z nieruchomościami i w konsekwencji podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce, tj. w miejscu położenia nieruchomości, z którymi są one związane?
 
ILPP2/443-453/12-3/AK Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie samochodów osobowych na rzecz Pracowników Spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT)?
 
ILPP4/443-122/12-5/EWW Czy w przedstawionej sytuacji podatkowej, Wnioskodawca ma dodatkowo obciążać rachunki składane w sądach podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-369/12-4/AKr Stawka podatku na sprzedaż dźwiękowodów.
 
ILPP1/443-258/12-2/AWa Czy - w sytuacji opisanej w stanie faktycznym jako „Sposób pierwszy” rozliczenia z Przewoźnikiem - prawidłowe jest dokonanie zwrotu przez Spółkę Przewoźnikowi opłaty drogowej Viatoll poprzez uwzględnienie (całości lub odpowiedniej części) tej opłaty w wynagrodzeniu należnym Przewoźnikowi (jako element kalkulacyjny wynagrodzenia), udokumentowanym w wystawionej przez Przewoźnika fakturze VAT za usługi przewozowe, a w konsekwencji czy prawidłowe jest odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego określonego w tej fakturze, gdzie wartość netto faktury (czyli podstawa opodatkowania VAT) obejmuje również kwoty opłat Viatoll poniesionych uprzednio przez Przewoźnika w związku ze świadczeniem usług na rzecz Spółki?
 
ILPP1/443-258/12-3/AWa Czy - w sytuacji opisanej w stanie faktycznym jako „Sposób drugi” rozliczenia z Przewoźnikiem - prawidłowe będzie dokonanie zwrotu przez Spółkę Przewoźnikowi opłaty drogowej Viatoll (w kwocie ustalonej z zastosowaniem e-mapy oraz ewentualnych korekt wynikających ze stosowanych standardów, co do norm emisji spalin) poprzez uwzględnienie (całości lub odpowiedniej części) tej opłaty w wynagrodzeniu należnym Przewoźnikowi, udokumentowanym w wystawionej przez Przewoźnika fakturze VAT za usługi przewozowe, a w konsekwencji czy prawidłowe będzie odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego określonego w tej fakturze, gdzie wartość netto faktury (czyli podstawa opodatkowania VAT) będzie obejmowała również kwoty opłat Viatoll poniesionych uprzednio przez Przewoźnika (technicznie poprzez zasilenie konta Viatoll z użyciem karty paliwowej) w związku ze świadczeniem usług na rzecz Spółki?
 
ILPP1/443-258/12-4/AWa Czy - w sytuacji opisanej w stanie faktycznym jako „Sposób drugi” rozliczenia z Przewoźnikiem - prawidłowe będzie obciążanie Przewoźników przez Spółkę pełną kwotą doładowania (w systemie Viatoll, z użyciem karty paliwowej) na podstawie wystawionej przez Spółkę noty obciążeniowej, a w konsekwencji czy prawidłowe będzie traktowanie przez Spółkę otrzymywanych od Przewoźników kwot jako należności z tytułu czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT?
 
ITPP1/443-1150/12/MN Prawo do odzyskania podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1280/11/12-S/MN Bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy:
- gmina zgadza się na bezumowne korzystanie z nieruchomości po wygaśnięciu umowy dzierżawy
- gmina nie zgadza się na bezumowne korzystanie z nieruchomości po wygaśnięciu umowy dzierżawy
- kwota wypłacana za okres od faktycznego zajęcia nieruchomości do momentu ujawnienia tego faktu przez gminę.
 
ILPP2/443-1280/11/12-S1/MN Bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy:
- gmina zgadza się na bezumowne korzystanie z nieruchomości po wygaśnięciu umowy dzierżawy
- gmina nie zgadza się na bezumowne korzystanie z nieruchomości po wygaśnięciu umowy dzierżawy
- kwota wypłacana za okres od faktycznego zajęcia nieruchomości do momentu ujawnienia tego faktu przez gminę.
 
IPPP1/443-825/08/11-16/S/MPe W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie nakładów inwestycyjnych.
 
IPPP2/443-996/12-2/MM Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla transakcji zbycia wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem
 
IPTPP2/443-801/12-3/PR W zakresie uregulowań związanych z umową cash poolingu.
 
IPTPP1/443-756/12-4/IG Czy w przypadku prac polegających na budowie opaski wokół budynku mieszkalnego oraz dojść do drzwi wejściowych na klatki schodowe można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%?
 
ITPP1/443-1017/12/JJ Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla usług nauczania gry w tenisa.
 
ITPP2/443-1137/12/AP Opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych.
 
IPTPP4/443-712/12-2/OS Czy Wnioskodawca winien zastosować się do zasad rozliczenia podatku VAT wynikających ze skorygowanych faktur, wskazanych w art. 4a w związku z art 4c ustawy o podatku od towarów i usług, tj. dokonać zmniejszenia kwot podatku w rozliczeniu za okres bieżący, po spełnieniu warunków określonych w tych przepisach?
 
IPTPP1/443-708/12-6/MW Powiat nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od wnoszonego w postaci aportu majątku nieruchomego użytkowanego obecnie przez SP ZOZ. Przedmiotowa dostawa będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy.

Wskaźniki gospodarcze