Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-110/12/MN Opodatkowanie czynności administracyjnych wykonywanych przez starostę.
 
ITPP1/443-130a/12/TS Stawka podatku przy świadczeniu usług związanych z czyszczeniem lub renowację kanalizacji
 
ITPP1/443-95/12/TS Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje szkole w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi związane są z czynnościami opodatkowanymi
 
ITPP1/443-834/12/TS Stawka podatku dla napojów, w skład których wchodzi kawa.
 
ITPP1/443-164/12/BK Usługi konserwatorów.
 
ITPP1/443-143/12/DM Zwolnienie od podatku dostawy budynków wraz z przynależnym gruntem
 
IPTPP2/443-661/12-4/JN Uznanie czynności polegających na drukowaniu czasopism i książek za dostawę towarów oraz stawka podatku VAT dla sprzedaży książek i czasopism.
 
ITPP1/443-934/12/DM Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT od środków wpłacanych przez nabywcę (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT), czy z chwilą wpływu środków od nabywcy na rachunek powierniczy, czy z chwilą uwolnienia środków z rachunku powierniczego – w momencie nabycia przez developera prawa do dysponowania tymi środkami?
 
ITPP2/443-167/12/AK Prawo do korekty podatku naliczonego z tytułu wierzystelności nieściągalnych
 
ITPP2/443-942/12/AJ Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług przy wykonywaniu opisanej inwestycji za okres od kiedy stała się podatnikiem tego podatku tj. od dnia 1 lutego 2011 roku?
 
ITPP2/443-203/12/AP Zwolnienie przy aporcie nieruchomości.
 
ITPP1/443-184/12/BK refakturowanie - media, stawka podatku
 
ITPP2/443-122/12/AW Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy lokali użytkowych.
 
ITPP2/443-897/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-204/12/AP Zwolnienie przy aporcie nieruchomości.
 
ITPP2/443-1100/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-925/12/EK Sprzedaż wierzytelności przez Spółkę pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-209/12/EK Skoro z przedmiotowej sprzedaży zostaną wyłączone takie składniki majątkowe, jak m.in. należności oraz zobowiązania, to sprzedawany zespół składników majątkowych nie będzie spełniał definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-449/12/BK Opodatkowania sprzedaży udziałów w działkach.
 
ITPP2/443-152/12/AK Odliczenie podatku naliczonego przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego.
 
IPTPP2/443-682/12-6/KW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
ITPP1/443-1048/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1260/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-985/12/TS Opodatkowanie wynagrodzenia z tantiem wykonawczych.
 
ITPP1/443-866/12/IK Czy czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu?
 
ITPP2/443-865/12/AW Zwolnienie od podatku dostaw towarów oraz świadczenia usług ściśle związanych z usługami szkoleniowymi.
 
ITPP2/443-1163b/12/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją II etapu inwestycji, już na etapie ponoszenia wydatków.
 
ITPP2/443-1163a/12/EK Gmina ma prawo w całości odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych, dotyczącej adaptacji pomieszczeń biurowych (najem).
 
ITPP1/443-1144/12/TS Czy zachodzi możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych na Gminę dotyczących realizacji powyższej inwestycji?
 
ITPP1/443-1019/12/AT Stawka VAT w związku z refakturowaniem kosztów mediów.
 
ITPP2/443-996/12/AK Czy przekazanie salonu SPA żonie może być potraktowane jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a w związku z tym czynność ta nie podlega przepisom tej ustawy?Czy będzie Pan zwolniony z dokonania korekty rozliczonego wcześniej podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1103/12/AT Prawo do odzyskania VAT% w związku z realizacją projektu
 
IPTPP1/443-654/12-6/IG Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł?
 
ITPP1/443-1060/12/IK Prawo do odliczenia z faktur błędnie wystawionych.
 
ILPP2/443-434/12-4/AK Jaką stawką podatku VAT należy objąć refakturowane media związane z najmem lokali użytkowych oraz z najmem mieszkań i czy Zainteresowana musi korygować deklaracje VAT-7 i faktury (woda)?
 
IPPP1/443-1029/12-2/MP Świadczenie usług informatycznych i techniczno – administracyjnych podlega opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT wynoszącej 23%.
 
IPPP3/443-1025/12-2/RD w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-1035/12-2/RD opodatkowanie wynagrodzenia w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich do korzystania z systemów informatycznych
 
IPPP1/443-1008/12-2/MP Wnioskodawca w wyniku sprzedaży nieruchomości, o których mowa we wniosku, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-898/12-2/IZ świadczenie kompleksowych usług organizacji konferencji lub szkolenia w formie „Pakietu konferencyjnego”, gdzie usługę zasadniczą stanowi organizacja konferencji, zaś inne czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-995/12-2/MP Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa synowi nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z przekazaniem przedsiębiorstwa nie wystąpi obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
IPPP1/443-802/12-3/MP Rozliczenie faktur poprzez potrącenie wzajemnych należności nie wyczerpuje znamion przepisu art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy i w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot ww. nadwyżki w przyspieszonym terminie.
 
IPPP2/443-794/12-2/IZ dotyczy ustalenia obrotu dla transakcji zabezpieczających oraz uwzględnienia tych transakcji przy obliczaniu proporcji , o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy
 
ILPP4/443-118/12-2/BA Czy Zakład postąpił prawidłowo dokonując, mimo braku rejestracji na VAT UE, opodatkowania zakupionych usług reklamowych w Polsce?
 
IPPP2/443-1026/12-4/RR W przedmiotowej sprawie sprzedaż odciętego fragmentu rurociągu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1, ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-1066/12-2/RR Prawo do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu
 
IPPP2/443-958/12-4/RR Nabycie nieruchomości – stawka VAT, prawo do odliczenia.
 
IPPP2/443-956/12-4/RR Sprzedaż nieruchomości – stawka VAT, dobrowolne opodatkowanie.
 
IPPP2/443-914/12-3/RR Zwolnienie z kasy fiskalnej - lekarz stomatolog
 
IPPP2/443-976/12-2/KG konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb VAT i wyrejestrowaniem Urzędu Gminy
 
ITPP1/443-1219/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-565/12/AL W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z organizacją spotkania z kontrahentami.
 
IBPP1/443-675/12/AW Dostawa mediów (w tym zużycie wody) najemcom lokali użytkowych jest elementem czynszu podlegającym opodatkowaniu 23% stawką właściwą dla usługi wynajmu.
 
IBPP1/443-677/12/AL W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury VAT nr 2/07/2009 z dnia 2 lipca 2009r.
 
IBPP3/443-597/12/AŚ W zakresie obowiązku dokumentowania fakturą VAT nieodpłatnego przekazania sprzętu pożarniczego na rzecz konkretnej jednostki pożarniczej
 
IBPP3/443-639/12/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych
 
IBPP2/443-614/11/AB opodatkowanie udziału nieruchomości przekazanego na podstawie umowy zamiany oraz opodatkowania udziału w nieruchomości przekazanego na podstawie umowy darowizny.
 
IBPP3/443-668/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP2/443-626/12/WN stawka podatku VAT dla usług zagospodarowania terenu zieleni
 
IBPP2/443-632/12/WN stawka podatku VAT na kompleksową usługę montażu instalacji pompy ciepła wraz z wykonanym odwiertem w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP2/443-648/12/RSz opodatkowanie stawką VAT 8% kompleksowych usług budowlanych polegających na betonowaniu
 
IBPP2/443-655/12/KO w zakresie określenia stawki podatku dla opłat za media
 
IBPP2/443-683/12/RSz opodatkowanie pożyczki otrzymanej od podmiotu zagranicznego
 
IBPP2/443-684/12/AB stawka podatku VAT przy zbyciu nieruchomości zabudowanej wiatą magazynu.
 
IBPP2/443-823/12/RSz prawo do odliczenia podatku VAT w 100% z faktur dokumentujących wydatki na budowę pensjonatu, jeżeli Wnioskodawca wzniósł go na cudzym gruncie
 
IBPP1/443-773/12/BM w zakresie ustalenia czy ponoszona przez Wnioskodawcę na rzecz Odbiorcy Opłata Motywacyjna nie stanowi wynagrodzenia za jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie dokumentowania ww. opłaty
 
IBPP1/443-774/12/BM ustalenia czy kwota należna Wnioskodawcy od Spółki zależnej X tytułem partycypacji Spółki zależnej X w Opłacie Motywacyjnej ponoszonej przez Wnioskodawcę na rzecz Odbiorcy nie stanowi wynagrodzenia za jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie jej dokumentowania
 
IBPP1/443-775/12/BM w zakresie ustalenia czy Opłata Podstawowa oraz Opłata Dodatkowa nie stanowią wynagrodzenia za jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie dokumentowania ww. opłaty
 
IBPP1/443-776/12/BM w zakresie ustalenia czy należna Spółce zależnej X od Wnioskodawcy część Opłaty Podstawowej oraz Opłaty Dodatkowej nie stanowią wynagrodzenia za jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie jej dokumentowania
 
IBPP1/443-854/12/AL W zakresie:- prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada faktury zakupu towaru,- opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru, w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada faktury zakupu towaru,- obowiązku ewidencjonowania dokonywanych przekazań towaru, w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada faktury zakupu towaru, przy zastosowaniu kas rejestrujących,- obowiązku dokumentowania fakturą wewnętrzną dokonywanych przekazań towaru nie stanowiącego alkoholu, w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada faktury zakupu towaru.
 
IBPP2/443-873/12/AB sprzedaż ruchomości wniesionych uprzednio do spółki jako element składowy zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IBPP2/443-350/12/IK Czy od transakcji sprzedaży (620 000 zł) przez gminę swojego udziału (zniesienie współwłasności) współwłaścicielowi (osoba fizyczna), przysługuje zwolnienie od zapłacenia podatku od towarów i usług, na podstawie wskazanych w pkt 68 przepisów?W przypadku istnienia tutaj obowiązku podatkowego (od towarów i usług), czy podatek ten jest należny od całej kwoty sprzedaży, czy tylko od poniesionych nakładów remontowych, tutaj 22 200 zł?
 
IBPP1/443-152/12/ES Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa jako czynny podatnik VAT ma prawo lub obowiązek wystawiać faktury na inny podmiot niż nabywca uwidoczniony w akcie notarialnym - w tym przypadku osoby fizyczne J.W i E.W. pozostające w związku małżeńskim?
 
IBPP2/443-669/12/AM „Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu przeprowadzonej realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska stałego w R(...) W(...)” zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?”
 
IBPP2/443-672/12/WN - prawo dokonania korekty rozliczeń podatku od towarów i usług za lata 2010-2011 o podatek naliczony z faktur związanych z przeprowadzoną inwestycją,- okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca może dokonać ww. korekty dotychczasowych rozliczeń podatku od towarów i usług,- prawo do odliczenia całości podatku z faktur VAT dokumentujących ponoszone koszty na ww. inwestycję
 
IBPP2/443-678/12/WN stawka podatku VAT na sprzedaż okularów korekcyjnych
 
IBPP3/443-351/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-378/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-420/12/ASz zwolnienie z podatku VAT odsprzedaży pracownikom oraz byłym pracownikom pakietów medycznych
 
IPTPP2/443-894/12-2/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ – jak wynika z wniosku - wydatki poniesione w ramach realizacji ww. operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-855/12-5/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu współpracy, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-793/12-4/MG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji „...” – etap II, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją powyższego zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 
IPTPP2/443-780/12-4/KW Uznanie transakcji sprzedaży „Nieruchomości” za odpłatną dostawę towarów oraz stawka podatku VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części.
 
IPTPP3/443-35/12-4/KK Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „<...>” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPTPP3/443-59/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze