Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 grudnia 2012 r.
 
ILPP2/4441-42/12-3/SJ Stawka podatku dla zakupu towarów na cele przeciwpożarowe.
 
ITPP1/443-163/12/MN Czy kwota opłaty umownej przekazana Gminie przez użytkownika wieczystego za niezabudowanie omawianej nieruchomości gruntowej w ustalonym terminie, zgodnym z umową o oddanie w użytkowanie wieczyste, za wyznaczenie nowego terminu zabudowy oraz zmianę przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości, słusznie została opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-171/12/KM Czy na skutek ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku Wnioskodawcy (dłużnika), podatnik ma obowiązek pomniejszania podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w związku z otrzymywaniem, po dniu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, zawiadomienia od kontrahenta o dokonaniu korekty podatku należnego w trybie art. 89a tej ustawy?
 
ITPP2/443-314/12/RS Czy wniesienie nieruchomości (prawo własności budynków, budowli i gruntu) w postaci aportu do spółki, w zamian za udziały, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
 
ITPP1/443-205/12/DM Opodatkowanie świadczen finansowych w całości lub w części środków ZFSS oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-268/12/EK 1 Skoro pozyskana dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, to nie stanowi obrotu,
2 Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenie podatku naliczonego od świadczonych nieodpłatnie usług informacyjnych, z uwagi na brak związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych,
3 Pobierany wkład własny stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy,
4 Od zakupów związanych z usługami doradczymi przysługuje prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości, bez względu na źródło finansowania tych wydatków (dotacja, czy wkład własny).
 
ITPP2/443-307/12/EK Wyłączenia z opodatkowania transakcji podziału Spółki przez wydzielenie oddziału sodowego.
 
ITPP2/443-816/12/EB Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-771/12/KT Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodów przeznaczonych do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do ich napędu oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, po zakończeniu umowy najmu.
 
ITPP1/443-827/12/MN Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego o której mowa w art. 89a ustawy o VAT.
 
ITPP1/443-994/12/DM Brak obowiązku opodatkowania czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPP1/443-864/12/MN Zwolnienie usług pośrednictwa finansowego.
 
ITPP2/443-1050/12/AK Czy jest możliwość odzyskania podatku w zakresie realizowanego projektu?
 
ITPP2/443-1040/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz żony.
 
IPTPP4/443-622/12-2/JM Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ efekty projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1051/12/AW Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-950/12/KM Obciążenia członków Wspólnoty kosztami zarządzania nieruchomością wspólną oraz kosztami dostarczanych do lokali mediów i określenia stawki podatku.
 
ITPP2/443-1304/12/EK Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem Brak obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania zadań Zakładowi Usług Komunalnych.
 
ITPP2/443-939/12/MD Opodatkowanie czynności wniesienia do spółki prawa handlowego aportu w postaci nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP1/443-887/12/MN Opodatkowanie świadczeń kompleksowych.
 
ITPP1/443-1204/12/AT Prawo do odzyskania VAT% w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-69/12-7/KG 1. Czy sam fakt zarejestrowania się Spółki jako podatnik VAT czynny, oraz dokonywanie innych czynności opodatkowanych, stoi na przeszkodzie w skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
2. Czy, jeżeli od wydania przedmiotowych lokali mieszkalnych pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi minęło kilkadziesiąt lat, poprzedni właściciel nabył lokale w roku 2007 i nie dokonał ulepszenia lokali, to Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jeżeli wydatki Wnioskodawcy na ulepszenie w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych przedmiotowych lokali mieszkalnych będą stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej?
3. Czy przekroczenie przez nakłady na remont 30% wartości początkowej przedmiotowych lokali stoi na przeszkodzie w skorzystaniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
4. Czy Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, jeżeli wartość nakładów na ich ulepszenie osiągnie bądź przekroczy poziom 30% wartości początkowej?
5. Czy jeżeli Wnioskodawca nie odliczy VAT przy zakupach dot. nakładów na ulepszenie w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych to bez względu na ich wysokość będzie mógł przy sprzedaży mieszkania skorzystać ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-363/12-2/AI Czy planowane nieodpłatne zrzeczenie się zakupionego przez poprzednika prawnego w roku 1992 prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na nim nieruchomościami przez Spółkę będącą samorządową osobą prawną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego będącej 100% udziałowcem Spółki na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie podlegać zwolnieniu pkt 10a, czy też nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-69/12-8/KG Czy w stanie faktycznym, będącym przedmiotem niniejszego zapytania można uznać, że Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych lokali mieszkalnych?
 
ILPP1/443-69/12-9/KG Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT z tytułu sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych i w konsekwencji będzie występować na fakturach sprzedaży?
 
ILPP1/443-330/12-3/KG Zwolnienie od podatku dla usługi transportu krwi i jej składników niebędących lekami.
 
ILPP1/443-69/12-10/KG Czy Wnioskodawca powinien występować na fakturach zakupu towarów i usług związanych z remontem i ulepszeniem przedmiotowych mieszkań w planowanym sposobie rozliczeń?
 
IPTPP1/443-810/12-2/MH Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2007-2013?
 
ILPP1/443-69/12-11/KG Czy Spółka powinna udokumentować obciążenie X ew. różnicą w wartości zakupu towarów związanych z remontem i ulepszeniem lokali w oparciu o notę obciążeniową?
 
ILPP1/443-69/12-12/KG Czy, jeżeli odpłatna dostawa przedmiotowych lokali mieszkalnych po ich remoncie i ulepszeniu nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT, Spółka będzie mogła całkowicie odliczyć VAT naliczony z wystawionych na nią faktur VAT, dotyczących zakupu towarów i usług w celu remontu i ulepszenia przedmiotowych lokali mieszkalnych?
 
ILPP1/443-68/12-13/KG 1. Czy w sytuacji gdy Wnioskodawca zaoferuje sprzedaż wyremontowanego mieszkania w stanie „pod klucz”, a jednocześnie zaoferuje dodatkowo kompleksowe wyposażenie ruchome (niezwiązane na stałe z mieszkaniem) i umeblowanie, to dla celów opodatkowania VAT-em będą istniały dwa świadczenia:
a) dostawa mieszkania przez Spółkę oraz
b) dostawa mebli i ruchomego wyposażenia mieszkania przez Spółkę i oba te świadczenia będą traktowane z punktu widzenia opodatkowania podatkiem VAT jako dwie odrębne dostawy (oddzielnie lokal i oddzielnie wyposażenie) według własnych, właściwych dla siebie reguł (inne podstawy prawne zwolnienia od podatku VAT), a nie jako jedno tzw. świadczenie złożone, które jest opodatkowane podatkiem VAT jako całość?
 
ITPP1/443-1044/12/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, która ma być utworzona przez Wnioskodawcę.
 
ILPP1/443-344/12-2/AW Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozbiórką budynku
 
ILPP2/443-149/12-4/AKr Prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na rzecz grup młodzieżowych i II zespołu finansowanych ze środków własnych Wnioskodawcy; stawki podatku dla świadczonych przez Spółkę usług dla grup dzieci i młodzieży niezrzeszonych w ramach struktur PZPN; prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Gminy; opodatkowania otrzymanej dotacji oraz sposobu ewidencjonowania opłat pobieranych od rodziców dzieci niezrzeszonych w ramach struktur PZPN.
 
ILPP2/443-383/12-2/AKr Odzyskanie podatku.
 
ILPP2/443-149/12-5/AKr Pprawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na rzecz grup młodzieżowych i II zespołu finansowanych ze środków własnych Wnioskodawcy; stawki podatku dla świadczonych przez Spółkę usług dla grup dzieci i młodzieży niezrzeszonych w ramach struktur PZPN; prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Gminy; opodatkowania otrzymanej dotacji oraz sposobu ewidencjonowania opłat pobieranych od rodziców dzieci niezrzeszonych w ramach struktur PZPN,
 
ILPP2/443-334/12-5/MR Czy z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej Wnioskodawca będzie opodatkowany podatkiem VAT, czy też sprzedaż ta będzie zwolniona od podatku VAT?
 
ILPP2/443-333/12-4/EN Czy z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej Wnioskodawca będzie opodatkowany podatkiem VAT, czy też sprzedaż ta będzie zwolniona od podatku VAT?
 
ILPP1/443-111/12-6/AW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP4/443-691/12-2/OS Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
IPTPP4/443-687/12-2/OS Przedmiot Aportu nie będzie spełniał definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ILPP1/443-260/12-2/HW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług dzierżawy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
 
IPTPP4/443-686/12-3/OS Przedmiot Aportu nie będzie spełniał definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ILPP1/443-260/12-3/HW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
 
IPTPP4/443-685/12-2/OS Przedmiot Aportu nie będzie spełniał definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ILPP1/443-163/12-5/KG Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych.
 
ILPP2/443-216/12-3/SJ Czy kwoty należne z tytułu obciążania najemców kosztami mediów i podatku od nieruchomości powiększają podstawę opodatkowania usług najmu i opodatkowane są w ramach usług najmu?
 
ILPP1/443-269/12-2/KG Korekta deklaracji VAT-7 składanych przez Urząd Gminy w związku z rejestracją Gminy jako podatnika VAT.
 
ILPP1/443-269/12-3/KG Korekta deklaracji VAT-7 składanych przez Urząd Gminy w związku z rejestracją Gminy jako podatnika VAT.
 
ILPP2/443-492/12-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
 
IPTPP2/443-809/12-4/PR Wnioskodawczyni nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP2/443-467/12-2/AK Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości od nabycia bankowozu i od zakupu paliwa do bankowozu?
 
ILPP1/443-206/12-4/AI Czy Gmina może odliczyć podatek VAT z faktur otrzymanych za wykonanie prac na obszarze 3 ha z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego?
 
ILPP2/443-214/12-2/MR Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług ze względu na wartość osiąganych obrotów – usługi rachunkowo-księgowe (stan prawny od 1 stycznia 2012 r.).
 
IPTPP4/443-602/12-4/ALN Opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich
 
ILPP2/443-328/12-2/JK Czy usługi wykonywane w ramach Szkoły Rodzenia korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?
 
IPTPP4/443-602/12-5/ALN Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi ze świetlicami wiejskimi, sposobu określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.
 
ILPP1/443-181/12-2/AW Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, nieodpłatne wydanie uczestnikowi przez Wnioskodawcę nagrody, stanowiącej nagrodę w programie lojalnościowym podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-602/12-6/ALN Obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich.
 
IPTPP2/443-782/12-4/PR W zakresie dokonania korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego oraz sposobu tej korekty.
 
IPTPP2/443-782/12-5/PR W zakresie dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków mieszanych poniesionych w 2008 r., przez złożenie w 2013 r. korekty deklaracji VAT za styczeń 2009 r.
 
IPTPP1/443-830/12-2/MH Czy Parafia będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na realizację projektu w ramach Działania 413 „...” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 
IPTPP1/443-792/12-4/MH Czy w związku z powyższym zaistniałym stanem faktycznym, Wnioskodawca ma możliwość otrzymania zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej zakupy związane z realizacją projektu pn.: „...”?
 
ILPP1/443-741/12-4/AW Czy sprzedaż nieruchomości, która według wypisu z rejestru gruntów jest gruntem rolnym, a według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest terenem przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-773/12-4/AKr Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej oraz czy ma prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za okres, w którym otrzymała fakturę w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i do odliczania VAT naliczonego na bieżąco?
 
ILPP1/443-155/12-2/AW Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)?
 
ILPP2/443-263/12-4/EN Czy sprzedaż koni, w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego stanowi działalność gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP2/443-961/12-4/KOM opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej
 
IPPP2/443-932/12-2/KOM opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych,
 
IPPP2/443-964/12-2/KG brak prawa do skorygowania podatku należnego w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych w przypadku gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona
 
ILPP2/443-304/12-3/AK Czy w świetle opisanych przyszłych zdarzeń wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości) będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP2/443-948/12-2/KG prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny Zainteresowanej prowadzącej samodzielnie gospodarstwo rolne
 
ILPP2/443-251/12-2/MN Sprzedaż udziałów w nieruchomościach nabytych do majątku osobistego – nie podlega opodatkowaniu.
 
ILPP1/443-286/12-4/MK Zwolnienie od podatku VAT dostawy lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości. Dostawa zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 
ILPP2/443-251/12-3/MN Sprzedaż udziałów w nieruchomościach nabytych do majątku osobistego – nie podlega opodatkowaniu.
 
ILPP2/443-557/12-2/AK Pytanie dotyczy prawidłowości stosowania obniżonej preferencyjnej stawki VAT na usługi polegające na przygotowaniu i podaniu klientom do konsumpcji w lokalu gastronomicznym lub na wynos pitnej gorącej czekolady lub innych napojów czekoladowych z dodatkami. Wymienione usługi wykazane w grupie PKWiU ex 56, korzystają z obniżonej preferencyjnej stawki VAT i od l stycznia 2010 r. w stosunku do nich wynosi 8%?
 
ILPP2/443-346/12-2/AK Czy przy sprzedaży drewna opałowego stosowanego w urządzeniu wędzarniczym w postaci zrębek wędzarniczych pod numerem PKWiU 02.20.14.0 można zastosować stawkę podatku VAT 8%?
 
IPPP3/443-115/11/12-7/S/IG Bank będzie świadczył usługę na rzecz sprzedającego własną wierzytelność podatnika mającego siedzibę w innym kraju wspólnotowym. W takich okolicznościach podatnik zbywający wierzytelność staje się usługobiorcą świadczonej przez Bank usługi. Wobec tego spełnione zostaną przesłanki określone w art. 28b ustawy. Zatem, miejscem świadczenia nie będzie terytorium kraju.
 
ILPP1/443-279/12-2/MK 1. Opodatkowanie opłaty rocznej w roku 2011 od użytkowania wieczystego ustanowionego w latach 2004-2010.
2. Opodatkowanie opłaty rocznej po roku 2011 od użytkowania wieczystego ustanowionego w latach 2004-2010.
 
IPPP3/443-814/12-4/IG W przypadku importu usług, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, Wnioskodawca obowiązany jest rozpoznać obowiązek podatkowy i dokonać rozliczenia importu tych usług stosownie do treści art. 19 ust. 19a pkt 1 ustawy, tzn. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi, tj. z upływem każdego okresu, którego dotyczą wyszczególnione terminy rozliczeń lub płatności, z uwzględnieniem art. 19 ust. 11 tej ustawy. Odnosząc się więc do sformułowanego przez Spółkę pytania, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca będzie podatnikiem z tytułu importu usługi finansowej nabywanej od podmiotu z Wielkiej Brytanii, zwolnionej z podatku VAT, a obowiązek podatkowy rozpozna zgodnie z art. 19 ust. 19a pkt 1 ustawy o VAT.
 
ILPP1/443-279/12-3/MK 1. Opodatkowanie opłaty rocznej w roku 2011 od użytkowania wieczystego ustanowionego w latach 2004-2010.
2. Opodatkowanie opłaty rocznej po roku 2011 od użytkowania wieczystego ustanowionego w latach 2004-2010.
 
IPPP3/443-877/12-2/IG Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane usługi w zakresie wypożyczania filmów na płytach DVD i Blu-Ray?
 
IPPP3/443-896/12-3/IG Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej opisanych funkcji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-322/12-2/EN Czy Wnioskodawczyni może skorygować podatek należny, o podatek od całości należności niezapłaconych od kontrahenta?
 
IPTPP2/443-879/12-2/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP2/443-293/12-4/AD 1. Czy administrator musi obciążyć drugą szkołę fakturą VAT za podatek od nieruchomości, jeśli tak to jaką stawką podatku VAT?
2. Czy może wystawić dokument wewnętrzny – notę księgową na kwotę podatku od nieruchomości?
 
IPTPP2/443-833/12-2/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu, monografia miejscowości i promocja walorów turystycznych regionu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP1/443-216/12-2/NS Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego z faktur zaliczkowych.
 
IPPP3/443-902/12-2/IG 1. Czy miejscem świadczenia Usług przez Spółkę na rzecz Kontrahentów, zgodnie z art. 28b ustawy podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej jako: „ustawa o VAT”), jest miejsce, gdzie siedzibę posiada Kontrahent?2. Czy w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Kontrahentów zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia opisanych Usług w sytuacji, gdy Spółka posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi Usługami?
 
IPPP3/443-961/12-2/IG 1. Czy przedmiotem planowanej umowy sprzedaży będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?2. Czy zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT Sprzedający i kupujący będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości?
 
IPPP3/443-993/12-2/IG Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej, przy założeniu, że transakcja nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10) Ustawy VAT oraz nie zostaną spełnione warunki do jej zwolnienia przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a) Ustawy VAT?
 
ILPP2/443-690/12-4/JK Czy dokonanie sprzedaży działek budowlanych uzyskanych w wyniku podziału nieruchomości nabytej do majątku wspólnego współmałżonków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-717/12-2/TW Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013?
 
IPTPP2/443-777/12-4/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-721/12-2/JM Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-694/12-2/JM Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.„”, ponieważ efekty projektu są związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-632/12-4/BM Zwrot podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPTPP4/443-606/12-4/UNR
 • określenie czy wpłaty mieszkańców w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz stawki podatku VAT,
 • moment powstania obowiązku podatkowego od wpłat mieszkańców,
 • obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu dokonania wpłaty przez mieszkańca
 •  
  IPTPP4/443-606/12-5/UNR Czy Gmina ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług związanych z wskazaną inwestycją?
   
  IPTPP4/443-606/12-6/UNR Czy w momencie przekazania przez Gminę mieszkańcowi na własność przydomowej oczyszczalni ścieków, wartość oczyszczalni przeważająca wpłatę dokonaną uprzednio przez mieszkańca podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? jeżeli tak, to w jaki sposób i jaką stawką?
   
  IBPP1/443-22/12/ES sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami
   
  IPTPP2/443-808/12-5/PR W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej
   
  IBPP1/443-157/12/ES skutki podatkowe nieodpłatnego udostępnienia związkom zawodowym pomieszczenia wraz z telefonem
   
  IBPP1/443-307/12/ES w zakresie uznania zendry za złom i konieczności rozliczenia podatku VAT w przypadku dostawy zendry przez nabywcę oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez kontrahenta w wystawionej przez niego fakturze za dostawę zendry
   
  IBPP2/443-679/12/RSz stawka podatku VAT przy refakturowaniu kosztów mediów dotyczących umów najmu lokali użytkowych właściwych dla danej usługi z tytułu opłat za pobór wody
   
  IBPP2/443-702/12/RSz archiwizowanie kopii faktur VAT oraz kopii faktur korygujących wystawionych w formie elektronicznej w systemie finansowo-księgowym oraz w postaci pliku PDF, bez konieczności ich wydruku w chwili wystawienia oryginału faktury VAT
   
  IBPP2/443-815/12/AM „Czy sprzedaż prawa własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste zarówno przed rokiem 2004 jak i po roku 2004, na rzecz jej użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?”
   
  IBPP2/443-818/12/AM „Czy „odsprzedaż" dostawy mediów przez Spółkę najemcom i dzierżawcom nieruchomości może być uznane ze element świadczenia jednolitego, jakim jest świadczenie usługi najmu czy dzierżawy i do podstawy opodatkowania należy wliczać zarówno czynsz jak i należności z tytułu dostawy mediów (o których mowa w opisie stanu faktycznego) i opodatkować stawką właściwą dla usługi najmu i dzierżawy dla lokali mieszkalnych? Czy też istnieje możliwość przeniesienia poniesionych kosztów (refakturowanie) dostawy mediów przez Spółkę, będącą podmiotem pośredniczącym, na najemcę/dzierżawcę, który faktycznie korzystał z usługi dostawy mediów ze stawką dla nich właściwą (zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o VAT)?”
   
  IBPP1/443-217/12/MS opodatkowania dokonywanej przez Wnioskodawcę czynności użyczenia lokalu mieszkalnego
   
  IBPP2/443-820/12/WN prawidłowość rozliczenia faktury końcowej
   
  IBPP2/443-821/12/WN odliczenie podatku naliczonego
   
  IPTPP2/443-765/12-9/AW W zakresie:
 • zwolnienia z podatku VAT usług związanych z techniczną obsługą ubezpieczenia pracowników,
 • obowiązku ustalenia wstępnej proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego oraz niewydzielania w ewidencji zakupów, wydatków związanych z działalnością zwolnioną bądź mieszaną.
 •  
  IBPP1/443-601/12/AL W zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup nieruchomości gruntowej.
   
  IBPP3/443-844/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
   
  IBPP2/443-433/12/RSz stawka podatku VAT dla opisanych we wniosku usług
   
  IBPP3/443-924/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przebudowie i rozbudowie obiektu zespołu szkół oraz budowie przedszkola
   
  IBPP1/443-613/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na spadkodawcę.
   
  IBPP3/443-962/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
   
  IBPP3/443-996/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na organizacji dożynek dla mieszkańców
   
  IBPP3/443-997/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na organizacji imprezy sportowej dla mieszkańców
   
  IPTPP2/443-748/12-6/PR W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usługi montażu wyrobu własnej produkcji .
   
  IBPP3/443-1025/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
   
  IPTPP3/443-38/12-4/KK Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „<...>” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
   
  IBPP2/443-527/12/WN opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego korzystania z przystanków komunikacyjnych
   
  IBPP1/443-1791/12/BM w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych
   
  IPTPP3/443-41/12-5/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
   
  IBPP2/443-571/11/AB sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
   
  IPTPP2/443-712/12-6/JS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi
   
  IBPP2/443-419/12/IK w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego.
   
  IBPP3/443-1081/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej
   
  IBPP3/443-902/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
   
  IBPP3/443-921/12/AŚ Powiat nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na termomodernizacji placówek oświatowych
   
  IBPP3/443-1110/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
   
  IBPP3/443-1140/12/AZ Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie elewacji ścian zewnętrznych kościoła.
   
  IBPP3/443-583/12/EJ prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nagród i innych towarów i usług związanych z organizacją biegu ulicznego
   
  IBPP3/443-649/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników wodnych
   
  IBPP3/443-670/12/EJ brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w ramach inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej
   
  IBPP3/443-714/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
   
  IBPP3/443-742/12/EJ wzajemne rozliczenia między partnerami konsorcjum podlegają opodatkowaniu VAT
   
  IBPP3/443-744/12/EJ brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu polegającego na remoncie i przebudowie budynku szkoły podstawowej
   
  IBPP3/443-767/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
   
  IBPP3/443-778/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
   
  IBPP3/443-788/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
   
  IBPP3/443-801/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji związanej z rewitalizacją terenów poprzemysłowych
   
  IPTPP2/443-828/12-4/JS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
   
  IPTPP1/443-785/12-4/IG Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji zadania pn. „...” w przypadku wystawiania przez wykonawców faktur VAT?
   
  IPTPP1/443-769/12-5/MG Skoro wyliczona po zakończeniu roku proporcja sprzedaży za 2011 r. nie przekracza 2%, i zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy Wnioskodawca uznał, iż proporcja ta wynosi 0%, to Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.
   
  IPTPP1/443-753/12-5/AK Czy świadczone usługi kształcenia zawodowego w zakresie doskonalenia zawodowego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych polegające na odbywaniu praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?

  Wskaźniki gospodarcze