Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 grudnia 2012 r.
 
ITPP2/443-308/12/EK Wyłączenia z opodatkowania transakcji podziału Spółki przez wydzielenie oddziału sodowego.
 
ITPP2/443-183/12/AW Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej z uzbrojeniem.
 
ITPP2/443-195/12/AP Czy stowarzyszenie prawidłowo ustaliło obrót podlegający opodatkowaniu?
 
ITPP1/443-400/12/BK Czy związku z obowiązującym prawem podatkowym, brak jest możliwości odzyskania podatku VAT przez Wspólnotę w ramach realizacji przedmiotowego zadania?
 
ITPP1/443-399/12/BK Czy związku z obowiązującym prawem podatkowym, brak jest możliwości odzyskania podatku VAT przez Wspólnotę w ramach realizacji przedmiotowego zadania?
 
IPTPP1/443-824/12-3/MG Wnioskodawca nawet gdyby był podatnikiem VAT nie będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem towarów w związku z realizacją potrzeby projektu pod nazwą „...”, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
ITPP2/443-837/12/KT Uznanie kwoty wkładu własnego wnoszonego przed odbiorców usług doradczych jako wartości „netto”, nieuznanie za obrót dotacji otrzymanej na realizację projektu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług doradczych i informacyjnych lub wystąpienia o zwrot różnicy tego podatku z tytułu świadczonych usług informacyjnych.
 
ITPP1/443-947d/12/MN Opodatkowanie czynności zamiany nieruchomości gruntowych.
 
ITPP1/443-1185/12/JJ Braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1257/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-947a/12/MN Zasady opodatkowania energii cieplnej, związanej z najmem lokali mieszkalnych na cele mieszkalne.
 
ITPP1/443-947b/12/MN Opodatkowanie nieruchomości gruntowych zabudowanych przez nabywcę.
 
ITPP1/443-947c/12/MN Brak opodatkowania czynności polegającej na budowie przyłączy oraz prawa do odliczenia.
 
ITPP2/443-1062/12/PS Opodatkowanie czynności zbycia składników przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-1110/12/AK Opodatkowanie dostawy nieruchomości.
 
ITPP1/443-1045/12/KM Możliwość otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.
 
ITPP2/443-1201/12/EK Mmiejsce świadczenia usług remontu domu jednorodzinnego położonego w Niemczech.
 
ITPP1/443-1085/12/MS Stawka Vat - zakładanie ogrodów.
 
ITPP1/443-1110/12/MN Opodatkowanie czynności świadczonych na podstawie umowy o wzajemnej współpracy.
 
IPPP2/443-781/12-4/IZ Stwierdzić należy, iż sprzedaż przez Spółkę książek do nauki języka angielskiego oraz książek literatury pięknej w języku angielskim (PKWiU 58.11.1), oznaczonych symbolem ISBN podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy. Natomiast dostawa płyt CD z książką do nauki języka angielskiego (PKWiU 58 11.1), która stanowi nieodłączny jej element i nie może być nabyta samodzielnie, jak również płyt CD sprzedawanej z książką literatury pięknej, które są streszczeniem lub całością tej książki podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a, jako dostawa, o której mowa w poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. Z kolei dostawa samej płyty CD, związanej merytorycznie z książką do nauki języka angielskiego korzysta z opodatkowania preferencyjną stawką podatku w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a w związku z załącznikiem nr 10 poz. 33 ustawy.
 
IPPP3/443-860/12-6/SM stałe miejsce prowadzenia działalności
 
IPPP2/443-1051/12-4/BH usługa najmu świadczona przez Wnioskodawcę reprezentujące fundusz celowy na rzecz jednostki budżetowej nie korzysta ze zwolnienia
 
IPPP2/443-1065/12-2/BH Usługi personalizacji kart płatniczych, jako usługi pomocnicze do usług finansowych, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy
 
IPPP2/443-1097/12-4/BH Wnioskodawca wykonując usługi menedżerskie działa jako podatnik VAT
 
IPPP2/443-834/12-4/BH Rozliczenie faktur poprzez potrącenie wzajemnych należności, nie wyczerpuje znamion art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy
 
IPPP2/443-1071/12-4/BH Przy sprzedaży nieruchomości w 2012 r. należy zastosować przepisy art. 43 ust. 1 pkt i 10a ustawy o VAT
 
IPPP1/443-674/11/12-5/S/IGo Możliwość zastosowania proporcji znajduje uzasadnienie w odniesieniu do czynności objętych działaniem ustawy o VAT (zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych), z wyłączeniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-1036/12-4/IGo Sprzedaż lokalu użytkowego podlega zwolnieniu o podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, co z kolei powoduje możliwość wyboru opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-1027/12-4/IGo Prawo do obniżenia podatku VAT z tytułu zakupu pojazdu specjalnego – bankowozu typu C oraz paliwa do tego samochodu.
 
IPPP1/443-913/12-4/IGo Opodatkowanie transakcji wniesienia aportem bądź sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku VAT.
 
IPPP1/443-915/12-4/AW opodatkowanie transakcji sprzedaży / wniesienia aportem nieruchomości zabudowanej, podstawa opodatkowania
 
IPPP1/443-915/12-5/AW zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa –wyłączenie z opodatkowania
 
IPPP1/443-858/12-4/AP Czy Wnioskodawca, realizujący usługi jako podwykonawca w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, prawidłowo wystawia faktury VAT doliczając do ceny usług podatek VAT w wysokości 23%?
 
IPPP1/443-754/12-4/AP Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie, że czynności realizowane przez nią na podstawie Kontraktu menedżerskiego nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawczyni nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-830/12-2/AW usługi na rzecz firmy ubezpieczeniowej – zwolnienie
 
IPPP1/443-916/12-4/AP Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT od realizowanej sprzedaży wysyłkowej.
 
IPPP1/443-943/12-4/AP Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku rezygnacji przez strony ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy VAT i przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VAT?
 
IBPP2/443-550/12/WN - ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu usługi factoringu oraz usługi ściągania długu- opodatkowanie sprzedaży wierzytelności oraz umowy przystąpienia do wierzytelności i powierniczej cesji wierzytelności zawieranych w celu wykonania usługi ściągania długu
 
IBPP2/443-564/11/AM „Czy planowana przez Gminę darowizna działek nr A, cz. dz. nr C oraz dz. nr B, objęta jest zwolnieniem z podatku od towaru i usług wynikającym z ustawy, z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)?”
 
IBPP2/443-743/12/AM „Czy w opisanym stanie faktycznym należy przyjąć, iż stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, świadczenie przez podatnika usług najmu należy uznać łącznie z zapewnieniem korzystania przez najemcę z mediów jako jedną usługę i opodatkować stawką VAT właściwą dla usługi zasadniczej, którą w takiej sytuacji jest usługa najmu?”
 
IBPP2/443-762/12/WN opodatkowanie, rozpoznanie importu usług i zastosowanie proporcji dla usługi cash poolingu
 
IBPP3/443-632/12/AŚ W zakresie opodatkowania usług świadczonych przez pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga
 
IBPP3/443-893/12/LŻ możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - festyn
 
IBPP2/443-701/12/BW Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej podatek VAT z faktury VAT za jedną kompleksową usługę „pakiet konferencyjny” w skład którego wchodziłyby: wynajem sal konferencyjnych wraz z urządzeniami multimedialnymi oraz catering, z jedną podstawową stawką VAT 23%, bez wyszczególniania poszczególnych usług składowych z przypisaną im stawką VAT, którą sprzedaje następnie w ramach organizacji konferencji osobie trzeciej?
 
IBPP2/443-706/12/BW Czy otrzymane przez Gminę środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 
ITPP2/443-1170/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1191/12/AP Zakres zwolnienia od podatku usług szkoleniowych.
 
ITPP2/443-1119/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-812/12-4/IR W zakresie stawki podatku VAT na dostawę miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w piwnicy budynku integralnie związanym z prawem własności lokalu mieszkalnego.

Wskaźniki gospodarcze