Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 grudnia 2012 r.
 
ITPP2/443-630/12/RS Zwolnienia od podatku czynności wniesienia w formie aportu gruntów zabudowanych oraz niezabudowanych.
 
ITPP2/443-184/12/AW Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej z uzbrojeniem.
 
ITPP2/443-192a/12/AD Korzystanie ze zwolnienia przez rolnika ryczałtowego
 
ITPP1/443-194a/12/JJ Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu.
 
ITPP2/443-210/12/EB Odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych samochodu specjalnego (bankowozu) oraz zakupu paliwa do jego napędu.
 
ITPP2/443-234a/12/MD Zastosowanie zwolnienia od podatku do świadczonych usług szkoleniowych.
 
ITPP1/443-451/12/BK Opodatkowanie sprzedaży udziałów w działkach.
 
ITPP2/443-989/12/MD Wyłączenie od opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP1/443-1038//JJ Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1612b/11/JJ Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z likwidacją szkody.
 
ITPP1/443-1220/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1021/12/EK Brak możliwości zwrotu nadwyżki podatku w terminie 25 dni w przypadku kompensaty przekraczającej równowartość 15.000 euro.
 
ITPP1/443-1023/12/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-1094/12/AJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1024/12/DM Zwolnienie z opodatkowania planowanej dostawy budynku
 
ITPP1/443-1042/12/AJ Korekta podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy po zgłoszeniu likwidacji działalności gospodarczej
 
ITPP1/443-1043/12/AP Sposób określenia nabywcy na fakturach, umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1124/12/AW Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.
 
ITPP2/443-1189/12/RS Opodatkowanie czynności dzierżawy infrastruktury i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1077/12/EK Sposób opodatkowania kompleksowej usługi organizacji szkolenia/konferencji.
 
ITPP1/443-1022/12/MN Brak opodatkowania bezumownego poboru ciepła oraz poboru ciepła niezgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 
IPPP1/443-762/12-3/AW moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania umowy przewidującej zapewnienie odpowiedniego standardu budynku i efektywne przeprowadzenie remontów w okresie zawarcia umowy
 
IPPP1/443-762/12-2/AW obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty środków przeznaczonych na poczet wynagrodzenia na rachunek bankowy, którego wnioskodawca nie jest posiadaczem
 
IPPP1/443-887/12-2/AW opodatkowanie dostawy gruntu zabudowanego i niezabudowanego
 
IPPP1/443-940/12-4/AW : opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz prawo do odliczenia VAT
 
IPPP1/443-873/12-4/AW Czy Wnioskodawca, realizujący usługi jako podwykonawca w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, prawidłowo wystawia faktury VAT doliczając do ceny usług podatek VAT w wysokości 23%?
 
IPPP1/443-731/12-2/AW opodatkowanie dostawy mediów i usług związanych z usługą utrzymania i zarządzania domem studenckim (wariant 1)
 
IPPP1/443-731/12-3/AW opodatkowanie dostawy mediów i usług związanych z usługą utrzymania i zarządzania domem studenckim (wariant 2)
 
IPPP1/443-731/12-4/AW opodatkowanie dostawy mediów i usług związanych z usługą utrzymania i zarządzania domem studenckim (wariant 3)
 
IPPP1/443-774/12-2/AW opodatkowanie przeznaczenia subkonta bankowego na cele gromadzenia opłat oraz opodatkowania przekazania środków pieniężnych
 
IPPP3/443-1021/12-2/RD W zakresie zbycie nieruchomości będącej zespołem składników niespełniających definicji ZCP (ani tym samym definicji przedsiębiorstwa), transakcja ta nie będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.
 
IPPP1/443-753/12-4/AW opodatkowanie podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego
 
IPPP1/443-1075/12-2/AW realizacja projektu – prawo do odliczenia VAT
 
IPPP1/443-1092/12-5/AW odliczenie VAT – projekt
 
IPPP1/443-821/12-2/AW wyłączenie z opodatkowania VAT przeniesienia oddziału stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 
IPPP1/443-825/12-2/AP Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w co najmniej 70% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opodatkowanie dostaw towarów oraz świadczenia usług dokonywanych przez podmioty zewnętrzne i prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi dostawami towarów bądź świadczonymi usługami.
 
IPPP1/443-825/12-3/AP Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w co najmniej 70% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opodatkowanie dostaw towarów oraz świadczenia usług dokonywanych przez podmioty zewnętrzne i prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi dostawami towarów bądź świadczonymi usługami.
 
IPPP1/443-342/11/12-5/S/PR opodatkowanie wynagrodzenia należnego z tytułu zwrotu prenumeratorom nadpłat
 
IPPP1/443-381/11/12-5/S/BS/PR stawki podatku dla usług świadczonych na przełomie roku.
 
IPPP1/443-399/10/12-8/S/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na wytworzenie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego.
 
IPPP1/443-865/12-6/PR Zastosowanie zwolnienia od VAT dla usług szkoleniowych świadczonych przez podwykonawcę, w sytuacji gdy odpowiedzialnym za organizację, oraz nadzór nad przebiegiem szkoleń jest beneficjent projektu.
 
IPPP1/443-834/12-4/PR opodatkowanie nieodpłatnego przekazania i korzystania przez pracowników oraz klientów Spółki z artykułów spożywczych oraz usług cateringowych
 
IPPP3/443-1047/12-2/RD Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowej operacji, realizowanej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
 
IPPP1/443-1085/12-2/PR zastosowanie zwolnienia dla dostawy nieruchomości zabudowanej
 
IBPP3/443-1040/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-1098/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
ITPP2/443-1141/12/MD Zasadność zastosowania procedury zwrotu podatku dla podróżnych.
 
IBPP3/443-1202/12/AŚ Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP2/443-662/12/AM „Czy spółka powinna opodatkować sprzedaż działki o nr ewidencyjnym 1 podatkiem VAT ze stawką 23%, czy jednak transakcja ta podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług biorąc pod uwagę przeznaczenie działki zawarte w zaświadczeniu z Urzędu Gminy i opis użytku wyszczególniony w wypisie z rejestru gruntów wydanego przez Starostę ...?”
 
IBPP3/443-855/12/AŚ Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-859/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-876/12/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na termomodernizacji placówek oświatowych
 
IBPP3/443-894/12/AŚ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-895/12/AŚ Osoba fizyczna nie będąca czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegają ne budowie altany grilowej przy gosp. agroturystycznym
 
IBPP3/443-937/12/EJ brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi i skrzyżowań
 
IBPP3/443-940/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – zajęcia sportowe
 
IBPP3/443-1008/12/EJ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego na zakupie strojów ludowych dla kapeli, ze względu na brak związku poniesionego wydatku z czynnościami opodatkowanymi
 
IBPP3/443-1014/12/AŚ OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-1022/12/AŚ Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na renowacji organów
 
IBPP1/443-713/12/ES dostawa tzw. mediów, w sytuacji gdy umowa użyczenia lokalu zawierana jest pomiędzy Wnioskodawcą (jako użyczającym) a inną jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym
 
IBPP2/443-664/12/AB obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z darowizną przedsiębiorstwa
 
IBPP3/443-818/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu dożynek
 
IBPP3/443-909/12/AŚ Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-965/12/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu związanego z remontem dróg
 
ITPP2/443-1116/12/AP Opodatkowanie transakcji przekazania nieruchomosci na rzecz Miasta oraz obowiązek korekty podatku odliczonego w trakcie budowy tej nieruchomości.
 
IBPP2/443-687/12/ICz Prawidłowość opodatkowania czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podatnika podatku od wartości dodanej nieposiadającego aktualnego numeru indentyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wskaźniki gospodarcze