Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-213/12/BJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego i trybu skorzystania z niego po zmianie przeznaczenia.
 
ITPP1/443-199/12/BJ Budowa budynku wielorodzinnego z halą garażową wraz z infrastrukturą towarzyszącą - stawki podatku.
 
ITPP2/443-322/12/EB Zwolnienie od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
 
ITPP1/443-207/12/BK Usługi konserwacyjne.
 
ITPP2/443-198/12/AK Brak obowiązku rozpoznania importu usług z tytułu zajęć dokonywanych przez przedstawicielstwo Spółki zlokalizowanej na terytorium Rosji.
 
ITPP2/443-199/12/AK Opodatkowanie usług polegających na organizowaniu rejsów statkami żeglugi noclegowej.
 
ITPP1/443-365/12/JJ Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku naliczonego wyżej opisanego projektu?
 
ITPP2/443-230a/12/AK Opodatkowanie transakcji zbycia składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.
 
ITPP1/443-1096/12/MN Opodatkowanie sprzedaży gruntów niezabudowanych i zabudowanych przez nabywcę.
 
ITPP2/443-1070/12/RS Opodatkowanie czynności przekazania w formie darowizny znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych.
 
ITPP2/443-1071a/12/RS Opodatkowanie czynności wniesienia aportem znaków towarowych i momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
 
ITPP2/443-1071b/12/RS Podstawa opodatkowania czynności wniesienia aportem znaków towarowych.
 
ITPP2/443-1071c/12/RS Czy SKA, do której zostanie wniesiony wkład niepieniężny, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przedmiotowym aportem?
 
ITPP2/443-1086/12/EB Brak obowiązku opodatkowania dostawy nieruchomości.
 
ITPP2/443-1091/12/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez firmę niemiecką nieposiadającą w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, dokumentującej dostawę towaru na terenie kraju.
 
ITPP2/443-1134/12/EB Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-1078/12/PS Nieuznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i opodatkowanie czynności ich wniesienia aportem do spółki zależnej
 
ITPP2/443-1409/12/AJ Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją projektu?
 
IPPP2/443-899/12-2/AO dot. opodatkowania podatkiem VAT i w konsekwencji, obowiązku odprowadzenia podatku VAT z tytułu tej transakcji według stawki 23% w odniesieniu:• do części Nieruchomości, w stosunku do której nie upłynęło 2 lata od pierwszego zasiedlenia oraz• do części Nieruchomości, w stosunku do której upłynęło 2 lata od pierwszego zasiedlenia, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT przez Zbywcę i Nabywcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT,
 
IPPP2/443-829/12-4/AO Należy stwierdzić, że uregulowanie ceny nabycia wynikającej z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę) nie wyczerpuje znamion przepisu art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot ww. nadwyżki w przyspieszonym terminie. Tym samym, Spółka nie będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni wynikającego z faktury dokumentującej transakcję nabycia Nieruchomości, która uregulowana została poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.
 
IPPP2/443-933/12-4/AO Dot. opodatkowania podatkiem VAT nabycia przedmiotowych nieruchomości i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem
 
IPPP2/443-835/12-4/AO Czy uregulowanie ceny nabycia wynikającej z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości w drodze potrącenia będzie traktowane na równi z zapłatą tej faktury przez Spółkę i tym samym Spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni?
 
IPPP2/443-891/12-2/AO dot. prawa do zwrotu w terminie 25 dni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu nabycia znaków towarowych w przypadku zapłaty ceny nabycia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności i w przypadku uregulowania ceny nabycia poprzez potrącenie
 
IPPP1/443-874/12-2/PR opodatkowanie udzielania krótkoterminowych pożyczek, zastosowania do ww. czynności zwolnienia od podatku, oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
 
IPPP1/443-874/12-3/PR obowiązek uwzględnienia w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu udzielania pożyczek
 
IPPP3/443-1080/12-2/RD Wskazane we wniosku obowiązki Spółki przewidziane w Umowach agencyjnych obejmujące czynności wskazane w pkt. od 1 do 14, świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, przy czym zakres usług świadczonych przez Dealerów nie jest uzależniony od statusu podmiotu, na rzecz którego świadczone są usługi – Zakład Ubezpieczeń, czy też pośrednik ubezpieczeniowy. W obydwu przypadkach wykonywane są takie same czynności mające na celu pozyskanie klienta przez Zakład Ubezpieczeń i zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy klientem a Zakładem Ubezpieczeń. W konsekwencji, w obydwu przypadkach (świadczenie przez Spółkę lub usługi Spółki polegające na umożliwieniu zawierania umów ubezpieczenia przez związanych z nią umowami dealerskimi agentów ubezpieczeniowych należących do sieci sprzedaży Spółki tj. Dealerów) powinny mieć zastosowanie takie same zasady opodatkowania.
 
IPPP1/443-896/12-3/IGo Ustalenie prawa Banku do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z realizowanych zakupów (proporcja).
 
IPPP1/443-1074/12-2/IGo Skutki podatkowe transakcji sprzedaży działek niezabudowanych.
 
IPPP1/443-896/12-2/IGo Ustalenie prawa Banku do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z realizowanych zakupów (proporcja).
 
IBPP1/443-142/12/ES Czy zdarzenie opisanie w stanie faktycznym (wydanie części gruntu, budynku i parkingu) spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT należnego?W razie uznania, iż zdarzenie opisane w stanie faktycznym stanowi nieodpłatne świadczenie usług, to czy podstawą opodatkowania będzie wartość historyczna nakładów czy też aktualna wartość rynkowa nakładów?
 
IBPP1/443-171/12/ES skutki podatkowe przekazania w drodze darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawcę na rzecz syna
 
IBPP2/443-680/12/AM „Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczone usługi najmu oraz refakturowane usługi usuwania nieczystości, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dostawy energii elektrycznej?”
 
IBPP2/443-633/12/ICz/12 Określenie miejsca świadczenia dla wykonanych usług, uznanie, iż uzyskane dochody z tytułu świadczenia usługi dla Kontrahenta z Austrii nie wlicza się do rocznego limitu 150.000 zł zwolnienia z VAT, uznanie prawa do zwrotu zapłaconego za miesiąc lipiec i październik 2011r. podatku VAT.
 
IBPP1/443-238/12/ES zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych na rzecz podmiotów publicznoprawnych
 
IBPP1/443-1523/11/MS czy opłaty pobierane na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych od osób niebędących ich właścicielami mają prawo korzystać ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IBPP2/443-558/12/WN stawka podatku VAT na usługi kominiarskie
 
IBPP2/443-561/12/WN opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach zarządu nieruchomością
 
IBPP2/443-573/12/ICz Opodatkowanie czynności przejęcia przez Bank na własność samochodu będącego przedmiotem zastawu.
 
IBPP2/443-624/12/ICz Czy do odsprzedaży towarów używanych przejętych przez Wnioskodawcę na własność w ramach lombardu będzie mogła znaleźć zastosowanie szczególna procedura opodatkowania przewidziana w art. 120 ustawy?
 
IBPP3/443-627/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
ITPP1/443-1041/12/TS Stawka podatku na kompleksowe usługi oczyszczania separatorów.
 
PT8/033/204/694/PSG/12/PT-657,865 zastosowanie stawki podatku dla dostawy urządzeń medycznych wraz z ich instalacją oraz wykonaniem robót adaptacyjnych pomieszczeń, w których urządzenia są instalowane i pomieszczeń pomocniczych
 
ITPP2/443-979b/12/AD Opodatkowania czynności udzielenia pożyczki podmiotom krajowym, sposobu dokumentowania i wykazania w deklaracji VAT-7 oraz podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
ITPP2/443-979c/12/AD Opodatkowania czynności udzielenia pożyczki podmiotowi z Luksemburga i innym podmiotom z terytorium Unii Europejskiej oraz sposobu dokumentowania i wykazania czynności udzielenia pożyczki w deklaracji VAT-7.

Wskaźniki gospodarcze