Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 grudnia 2012 r.
 
ITPP2/443-292/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług dotyczących świadczenia usług poza terytorium kraju orazobowiązek wykazania świadczenia tych usług w deklaracji podatkowej.
 
ITPP1/443-178/12/MN Prawo odliczenia towarów handlowych, które zostały skradzione przez pracowników i ochronę
 
ITPP1/443-261a/12/MN Brak opodatkowanie świadczeń finansowych w całości lub w części ZFŚS.
 
ITPP1/443-261b/12/MN Brak opodatkowania świadczeń finansowanych w całości lub w części z ZFŚS.
 
IPTPP4/443-627/12-2/UNR Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych od samochodu nabytego poprzez cesję leasingu.
 
ILPP1/443-300/12-2/NS Dane jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu, otrzymania zwrotu towarów lub dokonania zwrotu zaliczki (zadatku).
 
ILPP1/443-288/12-4/AW Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych oraz udziału w komisjach egzaminacyjnych.
 
ILPP1/443-300/12-3/NS Dane jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu w odniesieniu do wszystkich sprzedaży dokonanych dla jednego odbiorcy.
 
ILPP2/443-401/12-4/MR Czy podatnik, jako nowy właściciel samochodu, ma obowiązek przeprowadzenia aktualnego badania technicznego dla samochodu ciężarowego, aby nabyć prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu oraz od nabycia oleju napędowego wykorzystywanego do jego napędu?
 
ILPP1/443-300/12-4/NS Dane jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku gdy po dokonaniu transakcji dochodzi do podwyższenia ceny nie będącej wynikiem pomyłki lub błędu.
 
ILPP4/443-175/12-3/EWW Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur obejmujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu finansowanego w 100% ze środków funduszy europejskich (UE), (Działanie 4.2 i 4.3 PROW na lata 2007-2013), w latach 2012-2015, w sytuacji gdy nie jest on i nie będzie w przyszłości czynnym podatnikiem podatku VAT i dane zakupy nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej?
 
ILPP1/443-277/12-4/NS Opodatkowanie podatkiem VAT czynności dzierżawy miejsc parkingowych.
 
ILPP4/443-175/12-4/EWW Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur obejmujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu finansowanego w 100% ze środków funduszy europejskich (UE), (Działanie 4.2 i 4.3 PROW na lata 2007-2013), w latach 2012-2015, w sytuacji gdy nie jest on i nie będzie w przyszłości czynnym podatnikiem podatku VAT i dane zakupy nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej?
 
ILPP1/443-277/12-5/NS Opodatkowanie podatkiem VAT czynności dzierżawy miejsc parkingowych.
 
ILPP2/443-343/12-2/AD Czy wynajmujący dla celów refakturowania tzw. mediów (bez względu na ich rodzaj) na rzecz poszczególnych najemców powinien stosować 23% stawkę podatku od towarów i usług, czyli taką, jaka jest właściwa dla usługi najmu, czy też powinien stosować stawki, które stosuje dostawca danej usług (8% dla dostawy wody i odprowadzania ścieków i za wywóz nieczystości oraz 23% dla dostawy pozostałych mediów)?
 
ILPP1/443-277/12-6/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na budowę parkingów, w przypadku gdy wszystkie miejsca parkingowe są dzierżawione.
 
ILPP1/443-306/12-2/AW Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności wobec tejże Spółki Zależnej i tym samym konwersję wierzytelności i objęcie udziałów w kapitale zakładowym, będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-449/12-2/SJ Czy usługi polegające na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?
 
ILPP1/443-277/12-7/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na budowę parkingów, w przypadku gdy wszystkie miejsca parkingowe są dzierżawione.
 
ILPP4/443-188/12-2/TK Czy Wnioskodawcy nie wykonującemu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
ILPP1/443-277/12-8/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na budowę parkingów, w przypadku gdy nie wszystkie miejsca parkingowe są dzierżawione.
 
ILPP2/443-412/12-2/MR 1. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, usługa zajęć aerobiku, świadczona w ramach kompleksowej usługi wstępu na basen będzie opodatkowana obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, czyli tak jak usługa główna, czyli wstęp na basen?
2. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, usługa zajęć – nauka pływania, świadczona w ramach kompleksowej usługi wstępu na basen będzie opodatkowana obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, czyli tak jak usługa główna, czyli wstęp na basen?
 
ILPP1/443-277/12-9/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na budowę parkingów, w przypadku gdy nie wszystkie miejsca parkingowe są dzierżawione.
 
ILPP2/443-489/12-2/SJ Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług w zakresie badań lekarskich kierowców oraz psychologicznych badań kierowców.
 
ILPP2/443-489/12-3/SJ Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług w zakresie badań lekarskich kierowców oraz psychologicznych badań kierowców.
 
ILPP1/443-302/12-3/MK Stawka podatku VAT na usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.29.12.
 
ILPP1/443-303/12-4/KG Opodatkowanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycję drogową.
 
ILPP2/443-330/12-3/AKr Kasy rejestrujące.
 
ILPP2/443-338/12-3/AK 1. Czy Spółka realizując zlecenie druku czasopism (innych, niż czasopisma specjalistyczne) posiadających odpowiednie oznaczenia ISSN oraz zaliczanych do odpowiednich grupowań PKWiU ex 58.14.1 z wykorzystaniem papieru i innych niezbędnych materiałów stanowiących własność Wnioskodawcy - w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - ma do czynienia z dostawą towarów i ma prawo do zastosowania preferencyjnej, tj. 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 pkt 2?
2. Czy Spółka realizując zlecenie druku książek i czasopism specjalistycznych posiadających odpowiednie oznaczenia ISBN i ISSN oraz zaliczanych do odpowiednich grupowań PKWiU ex 58.11.1 dla książek oraz 58.14.1 dla czasopism specjalistycznych, z wykorzystaniem papieru i innych niezbędnych materiałów stanowiących własność Wnioskodawcy – w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - ma do czynienia z dostawą towarów i ma prawo do zastosowania preferencyjnej, tj. 5% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 pkt 2a?
3. W jaki sposób Spółka ma dokumentować spełnienie warunków, które są określone w Ustawie i których spełnienie jest niezbędne do stosowania obniżonej stawki VAT:
a) w przypadku czasopism specjalistycznych - warunki określone w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT?
b) w przypadku czasopism pozostałych (nie uznanych za specjalistyczne) - warunki określone w załączniku numer 3 poz. 74 do Ustawy w nawiązaniu do art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT?
c) w przypadku książek- warunki określone w załączniku numer 10 poz. 32 do Ustawy w nawiązaniu do art. 41 ust. 2a Ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-698/12-2/NS Uznanie Wnioskodawczyni za podatnika z tytułu zbycia działek.
 
ILPP4/443-132/12-2/ISN Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dostawa działek budowlanych będzie obciążona podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-309/12-3/MK Opodatkowanie podatkiem VAT podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na skutek konwersji wierzytelności na udziały w Spółce.
 
ILPP2/443-697/12-2/AK Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu.
 
ILPP2/443-580/12-4/MN Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo stosując od dnia 1 stycznia 2011 r. stawkę VAT w wysokości 8% do sprzedaży sadzonek drzew i krzewów roślin ozdobnych, liściastych i iglastych w tym drzewek choinkowych?
 
ILPP2/443-580/12-5/MN Czy Wnioskodawca będzie postępował prawidłowo stosując do sprzedaży sadzonek drzew i krzewów roślin ozdobnych, liściastych i iglastych w tym drzewek choinkowych stawkę VAT w wysokości 8% do końca 2013 r. i stawkę VAT w wysokości 7% od dnia 1 stycznia 2014 r.?
 
ILPP1/443-318/12-2/AW 1. Czy usługi dzierżawy kąpieliska miejskiego świadczone przez Gminę na rzecz podmiotu zewnętrznego będą podlegały opodatkowaniu VAT?
2. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie oraz remont kąpieliska miejskiego, będącego przedmiotem dzierżawy?
 
ILPP1/443-318/12-3/AW 1. Czy usługi dzierżawy kąpieliska miejskiego świadczone przez Gminę na rzecz podmiotu zewnętrznego będą podlegały opodatkowaniu VAT?
2. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie oraz remont kąpieliska miejskiego, będącego przedmiotem dzierżawy?
 
ILPP1/443-318/12-4/AW 1. Czy usługi dzierżawy kąpieliska miejskiego świadczone przez Gminę na rzecz podmiotu zewnętrznego będą podlegały opodatkowaniu VAT?
2. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie oraz remont kąpieliska miejskiego, będącego przedmiotem dzierżawy?
 
ILPP4/443-260/12-4/ISN Czy prowadząc działalność oznaczoną kodem PKD 69.20.Z „działalność rachunkowo-księgowa” Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. z Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)?
 
ILPP1/443-318/12-5/AW 1. Czy usługi dzierżawy kąpieliska miejskiego świadczone przez Gminę na rzecz podmiotu zewnętrznego będą podlegały opodatkowaniu VAT?
2. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie oraz remont kąpieliska miejskiego, będącego przedmiotem dzierżawy?
 
ILPP1/443-325/12-4/AI Czy sprzedaż opisanych nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT jako tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-332/12-2/AI Czy w opisanym stanie faktycznym czynność udzielania pożyczki na rzecz wspólnika podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i jako usługa udzielania pożyczek korzysta ze zwolnienia od opodatkowania tym podatkiem, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-319/12-4/HW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.
 
ILPP2/443-563/12-2/SJ 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
 
ILPP4/443-272/12-4/TK Czy Zainteresowanemu, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania?
 
ILPP2/443-563/12-3/SJ 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
 
ILPP2/443-563/12-4/SJ 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
 
ILPP1/443-420/12-4/PG Sprzedaż gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
 
ILPP1/443-250/12-4/KG Stawka podatku dla dostawy mediów.
 
ILPP2/443-320/12-4/AK Czy Spółka postąpiła właściwie składając wniosek o zwrot podatku naliczonego zawartego na fakturach zaliczkowych, a także na fakturze końcowej?
 
ILPP1/443-144/12-6/AW Czy świadczona przez Wnioskodawcę usługa pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów wchodzi w skład usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z czym Zainteresowany ma prawo wystawiając faktury VAT za wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi stosować stawkę zwolnioną?
 
ILPP2/443-438/12-2/MR Czy przekształcenie w 2010 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego przed rokiem 2004 w prawo własności gruntu, podlega ustawie o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-284/12-4/HW Czy sprzedaż niezabudowanej działki rolnej nr 64/15 tzw. siedliskowej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenie MR, a więc przeznaczonym pod uprawy rolne oraz zabudowę zagrodową, w Księdze Wieczystej jak również w Wypisie i Wyrysie z Rejestru Gruntów mającej status gruntu ornego, wchodzącej w skład majątku osobistego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-355/12-2/AKr Stawka na bilety wstępu.
 
IPPP1/443-822/12-2/MP prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku wykonywanych przez Spółkę czynności administrowania procesem likwidacji szkód.
 
IPPP2/443-8/11-8/12/S/AK - Wspólnota dostarczając m.in. zakupione media komunalne swojemu członkowi – Wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą, dotyczące wyodrębnionego lokalu będącego jego własnością, będzie dokonywała „odsprzedaży” tych mediów na rzecz Wnioskodawcy, co winno zostać udokumentowane fakturą VAT wystawioną w oparciu o art. 106 ust. 1 cyt. ustawy;- Wspólnota Mieszkaniowa obciążając Wnioskodawcę kosztami zarządu częścią wspólną nieruchomości, nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani też odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług; nie ma więc również możliwości dokumentowania wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą, a Wnioskodawcą, będącym jej członkiem z tytułu zaliczkowych opłat na pokrycie kosztów zarządu częścią wspólną nieruchomości i wystawiania w związku z tym faktur VAT.
 
IPPP2/443-682/10-7/12/S/AK Wnioskodawca nie dochował należytej staranności w celu posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę - Wnioskodawca nie ma więc możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura.
 
IPPP2/443-1098/12-4/BH Wnioskodawca wykonując usługi menedżerskie działa jako podatnik VAT
 
IPPP1/443-859/12-2/AP Czy w przypadku nabycia przez Bank obligacji przeznaczonych do obrotu po cenie brudnej tj. cenie uwzględniającej wartość tzw. zakupionych odsetek, a następnie otrzymania przez Bank odsetek w związku z wypłatą kuponu, obrotem dla celów podatku VAT po stronie Banku jest wartość otrzymanego przez Bank kuponu pomniejszona o wartość tzw. zakupionych odsetek?
 
IPPP2/443-918/12-2/AK nabywane przez Wnioskodawcę towary oraz usługi będą wykorzystywane jedynie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. odsprzedaży zakupionych towarów i usług do Centrum Zakupów), a zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości
 
IPPP2/443-913/12-2/AK W sytuacji, gdy Fundacja nie wykonywała w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju ani czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 tej ustawy, przysługuje jej, na umotywowany wniosek złożony wraz deklaracją podatkową, zwrot kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia
 
IPPP1/443-859/12-3/AP Czy w przypadku nabycia przez Bank obligacji przeznaczonych do obrotu po cenie brudnej tj. cenie uwzględniającej wartość tzw. zakupionych odsetek, a następnie otrzymania przez Bank odsetek w związku z wypłatą kuponu, obrotem dla celów podatku VAT po stronie Banku jest wartość otrzymanego przez Bank kuponu pomniejszona o wartość tzw. zakupionych odsetek?
 
IPPP2/443-886/12-4/AK Spółka może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ubrań, udostępnianych pracownikom jako stroje służbowe w celu reklamowania i promowania produktów Spółki
 
IPPP2/443-917/12-2/AK Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami dokonywanymi na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, zarówno od podmiotów trzecich, jak i od Centrum Zakupów, w wysokości wyliczonej przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika proporcji.
 
IPPP2/443-886/12-5/AK udostępnienie strojów służbowych pracownikom jest niewątpliwie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem zgodnie z gramatyczną wykładnią art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu
 
IPPP1/443-1038/12-2/MP Momentem powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy, będzie moment otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy lokali opisanych w stanie faktycznym ( moment wypłacenia Wnioskodawcy przez bank całości lub części środków zgromadzonych na rachunku powierniczym), nie później jednak niż 30 dni dnia od dnia wydania nieruchomości.
 
IPPP2/443-1149/12-2/MM opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego wydania produktów na rzecz pracowników Spółki
 
IPPP2/443-890/12-4/AK od chwili rozpoczęcia działalności Wnioskodawczyni zamierzała być czynnym podatnikiem podatku VAT i nie miała zamiaru korzystać ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 cyt. ustawy, a jedynie nie dopełniła formalnego obowiązku złożenia dokumentów rejestracyjnych. W tej sytuacji, Strona ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych od dnia 1 czerwca 2012r
 
IPPP2/443-1028/12-2/AK Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na montażu parapetów w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym będą podlegały opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-952/12-2/AK opodatkowanie działalności prowadzonej w ramach Konsorcjum praz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-1040/12-2/AK Zużycie ww. artykułów spożywczych zarówno przez pracowników Spółki w czasie ich pracy, a także w trakcie spotkań rad nadzorczych i zarządu, jak również przez dostawców oraz gości w czasie wizyt na terenie fabryk Spółki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP2/443-1129/12-2/AO Dot. możliwości odliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji
 
IPPP2/443-942/12-2/AO Czy Spółka ma obowiązek opodatkowywać VAT świadczenia finansowane z Funduszu w sytuacji, gdy pracownik nie ponosi żadnej odpłatności za świadczenie, jak również w sytuacji, gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za świadczenie?
 
IPPP2/443-1011/12-2/MM zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług konferansjerskich oraz lektorskich
 
IPPP2/443-1140/12-4/AO dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od poniesionych w ramach projektów wydatków
 
IPPP2/443-1029/12-2/AO Czy usługa stałej zabudowy w postaci blatów kuchennych/łazienkowych wytworzonych z konglomeratów, kompozytów, kamieni naturalnych dociętych pod konkretny wymiar i trwale zamocowanych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?
 
IPPP2/443-980/12-2/AO dot. włączenia do podstawy opodatkowania usługi najmu zwrotu przez najemców zapłaconego przez Wnioskodawcę podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu a także kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości i opodatkowania według stawki właściwej dla najmu
 
IPPP2/443-1099/12-4/BH Do sprzedaży nieruchomości zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy lub art. 43 ust. 1 pkt 10a w zależności od daty jej sprzedaży
 
IPPP2/443-804/12-4/AO Dot. zwolnienia z VAT usługi organizowania konferencji, sympozjów i zjazdów o charakterze szkoleniowo - warsztatowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT i opodatkowania podatkiem VAT wpłacanych składek członkowskich
 
IPPP2/443-685/10/12-9/S/AO/KOM/AO dot. zwolnienia od podatku od towarów i usług nabytej nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej faktury
 
IPPP2/443-896/12-7/MM korekta odliczonego podatku naliczonego oraz obowiązek złożenia deklaracji VAT
 
IPPP2/443-1127/12-2/BH Do sprzedaży nieruchomości zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

Wskaźniki gospodarcze