Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-929a/12/IK Czy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy PTiU?
 
ITPP1/443-929b/12/IK Zwolnienia dostawy nieruchomości zabudowanych.
 
ITPP2/443-305/12/AK Czy Powiat, w odniesieniu do specjalistycznego środka transportu - ambulansu medycznego przeznaczonego na cele ratownictwa medycznego, który obecnie nieodpłatnie przez 6 miesięcy użytkuje Szpital Powiatowy, będzie zobowiązany w momencie przekazania sprzętu ruchomego w formie aportu do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-275/12/EB Stawka podatku na opłatę za wodę, w związku z zawartą umową najmu lokalu użytkowego.
 
ITPP2/443-293/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług dotyczących świadczenia usług poza terytorium kraju orazobowiązek wykazania świadczenia tych usług w deklaracji podatkowej.
 
ITPP1/443-249/12/TS Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży usługi wraz z towarem, tj. instalacji rolet zewnętrznych, rolet wewnętrznych, markiz tarasowych oraz moskitier w obiekcie budowlanym lub jego części zaliczonej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
 
ITPP1/443-265/12/AP Czy sprzedając opisaną w stanie faktycznym nieruchomość w całości lub w części będzie Pani zwolniona od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1034/12/AT Odliczenie podatku naliczonego przez zakład budżetowy z faktur wystawionych na Gminę.
 
ITPP2/443-1402/12/AJ Czy Województwo jako beneficjent, które realizowało projekt, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w jakikolwiek sposób?
 
IPTPP1/443-778/12-2/MG Opodatkowanie wynajmu nieruchomości dla spółki przez Wnioskodawcę będącego jednocześnie wspólnikiem tejże spółki.
 
ITPP2/443-1193/12/EK Wyłączenia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, dokonanej w 2009 r.
 
ITPP1/443-1010/12/MS Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
IBPP1/443-535/12/AL W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki niezabudowanej ale przeznaczonej pod zabudowę.
 
IBPP1/443-546/12/AL W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wniesienia całego przedsiębiorstwa stanowiącego własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.
 
IBPP1/443-622/12/AL W zakresie:- uznania wniesionego wkładu niepieniężnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług,
- uznania usług nieodpłatnych świadczonych na rzecz Spółki komandytowej jako odpłatne świadczenie usług,
- konieczności dokumentowania przenoszonych przez Wnioskodawcę na spółkę komandytową kosztów w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste fakturą VAT ze stawką VAT 23%,
- konieczności dokumentowania fakturą VAT przenoszonych przez Wnioskodawcę na Spółkę komandytową kosztów w zakresie mediów ze stawkami wykazanymi w fakturach pierwotnych otrzymanych przez Wnioskodawcę.
 
IBPP2/443-597/12/RSz czy w związku z przystąpieniem dopisanego systemu, jako uczestnik, Wnioskodawca będzie wykonywał czynności opodatkowane VAT
 
IBPP1/443-504/12/AL W zakresie:- prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada faktury zakupu towaru, a zakupy zostały dokonane od podmiotu nie będącego podatnikiem podatku od towarów i usług,- opodatkowania nieodpłatnego wydania towaru, nabytego od podmiotu nie będącego podatnikiem podatku od towarów i usług,- prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada faktury zakupu towaru, a zakupy zostały dokonane od podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług,- opodatkowania nieodpłatnego wydania towaru, nabytego od podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług,- obowiązku ewidencjonowania dokonywanych wydań przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
IBPP1/443-547/12/AW Czy podlega opodatkowaniu dostawa działek zakupionych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego przez rolnika ryczałtowego, niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
 
IBPP2/443-598/12/AM „Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji dotyczącej stawki VAT od sprzedaży książki „Śpiewnik...”
 
IBPP1/443-564/12/AL W zakresie możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego w podatku VAT od dnia 1 lutego 2011r.
 
IBPP2/443-606/12/AM Czy opłaty za media ustalone na podstawie faktur przesyłanych od zarządcy nieruchomości a refakturowane później przez Gminę Miejską na rzecz najemców powinny być zwolnione z podatku czy powinna być zastosowana odpowiednia stawka podatku VAT dla poszczególnych pozycji mediów?
 
IBPP2/443-838/12/KO w zakresie ustalenia czy do limitu zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług należy wliczać usługi wykonane na nieruchomości położonej poza granicami kraju tj. we Francji i dokumentowania świadczonych usług.
 
IBPP2/443-875/12/RSz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingu operacyjnego dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych do wynajmu, jeżeli samochody te w pierwszym okresie będą służyć wyłącznie działalności wynajmu, a następnie po zakończeniu okresu pełnych sześciu miesięcy wynajmu, będą oczekiwały na następne, ewentualne umowy najmu
 
IBPP2/443-878/12/WN - opodatkowanie opłaty rezerwacyjnej przed podpisaniem umowy przedwstępnej/deweloperskiej,- powstania obowiązku podatkowego.
 
IPTPP2/443-817/12-3/KW Dokumentowanie udzielanego rabatu za pomocą faktur korygujących uproszczonych.
 
IBPP1/443-1849/11/ES Czy Wnioskodawca postępował prawidłowo doliczając do kwoty należnego mu czynszu dzierżawy, kwotę podatku od nieruchomości?
Czy uzyskana w ten sposób kwota, wynikająca ze zsumowania należnego czynszu z tytułu odpłatnego świadczenia usługi dzierżawy nieruchomości oraz należnego podatku od nieruchomości, mogła w całości zostać opodatkowana według stawki właściwej dla usługi dzierżawy - tj. 22%?
 
IBPP3/443-889/12/EJ brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla opłaty pobieranej za testowe badanie inteligencji
 
IBPP3/443-958/12/AŚ Odpłatne udostępnianie informacji publicznej przez gminę nie podlega VAT
 
IPTPP1/443-813/12-2/AK Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego nieodpłatne przekazanie ww. artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem VAT należnym?
 
IBPP1/443-133/12/ES czy wynajmujący przy refakturowaniu kosztów na najemcę może stosować obniżoną stawkę VAT 8% za usługi dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości stałych?
 
IPTPP1/443-752/12-5/IG Czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku w przypadku realizacji zadania polegającego na zbiórce wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy?
 
IPTPP1/443-709/12-6/MG Wniesienie aportem przez Wnioskodawcę, przejętych od Związku Miasta i Gminy środków trwałych, do spółki komunalnej, będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-732/12-4/MG Do świadczenia usług wykończeniowych na rzecz dewelopera w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym z wykorzystaniem materiałów budowlanych zakupionych i dostarczonych przez Wnioskodawcę, w ramach czynności, o których mowa w art. 4 ust. 12 ustawy, Zainteresowany będzie mógł stosować obniżoną, tj. 8% stawkę podatku VAT.
 
IPTPP1/443-732/12-5/MG Wnioskodawca może odliczać VAT od zakupionych materiałów budowlanych, które zostaną użyte do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług wykończeniowych. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
 
IPTPP2/443-876/12-2/AW W zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów w ramach operacji 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów w ramach Osi 4 PROW 2007-2013
 
IPTPP2/443-883/12-2/AW W zakresie opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej
 
IPTPP2/443-841/12-2/IR Premie pieniężne (brokerskie) otrzymane przez Wnioskodawcę od Brokera z tytułu przystąpienia do umów ubezpieczenia zawartych z danym zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-1128/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – wyposażenie świetlicy
 
IBPP3/443-1283/12/LŻ prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – renowacja dachu
 
IBPP4/443-376/12/LG Prawo do zastosowania stawki 0% przez wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów przy braku dokumentu przewozowego potwierdzającego fakt wywozu towarów z Polski i dostarczenia go do kontrahenta w innym kraju UE
 
IBPP2/443-882/12/IK stawka podatku dla opłaty za usługi polegającej na udostępnieniu klientom możliwości korzystania z siłowni, solarium lub sauny
 
IBPP3/443-934/12/AŚ Sprzedaż piwa na festynie przez OSP musi być ewidencjonowana na kasie rejestrującej
 
IPPP1/443-848/12-2/JL Ponieważ Wnioskodawca jest wykonawcą usług szkoleniowych, zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego, które są finansowane w całości ze środków publicznych, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-936/12-2/DG W zakresie opodatkowania usług factoringu.
 
IPPP2/443-982/12-2/RR Sposób opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT
 
IPPP2/443-838/12-3/DG W zakresie sposobu uregulowania należności za fakturę poprzez kompensatę i prawa otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
 
IPPP2/443-984/12-2/DG W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego odszkodowania.
 
IPPP1/443-914/12-4/JL Wniesienie aktywa w postaci Nieruchomości B jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Nabywcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 23%.
 
IPPP1/443-898/12-2/JL Warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-817/12-2/JL Świadczone usługi PKWiU 81.30.10.0 - „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”, od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku VAT oraz pozycją 176 obowiązującego aktualnie załącznika nr 3 do ustawy.
 
IPPP2/443-1022/12-2/RR Wnioskodawczyni od 1 stycznia 2013 roku będzie miała możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów usług z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej o ile obroty ze sprzedaży opodatkowanej w 2012 r. nie przekroczą kwoty 150 000 zł.
 
IPPP1/443-894/12-3/JL Spółce przysługiwać zatem będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej opisaną transakcję w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Ponadto w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 1 cyt. ustawy, Spółce przysługiwać będzie również prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym według regulacji art. 87 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-932/12-2/JL Działalność serwisowa będzie spełniać wszystkie przesłanki wynikające z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a tym samym będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu tego przepisu. W konsekwencji sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
 
IPPP2/443-1002/12-2/DG W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie lokalu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wydatki związane z jego wykończeniem.
 
IPPP1/443-1128/12-2/JL Z uwagi na niespełnienie przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, (związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, status podatnika podatku od towarów i usług), Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług służących realizacji wymienionego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje tym samym prawo do zwrotu podatku VAT w trybie art. 87 ustawy.
 
IPPP2/443-832/12-3/DG W zakresie sposobu uregulowania należności za fakturę poprzez kompensatę i prawa otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
 
IPPP2/443-973/12-2/RR Zwolnienie od podatku VAT opłaty manipulacyjnej, prowizji oraz opłaty za przechowywanie z tytułu udzielania pożyczki pod zastaw.
 
IPTPP2/443-814/12-5/AW W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy pawilonu handlowego
 
IPPP2/443-831/12-3/RR Podatnik, który złoży wniosek o wcześniejszy zwrot, a faktury dokumentujących transakcje, zostały uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę) – nie będzie uprawniony do zwrotu różnicy podatku VAT (wynikającego z tych faktur) w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.
 
IPPP1/443-177/10/12-5/S/JL Kwoty należne z tytułu najmu są obrotem współwłaścicieli nieruchomości zatem to współwłaściciele nieruchomości, a nie jej zarządca są obowiązani do rozliczenia podatku VAT z tytułu wynajmu pomieszczeń w tej nieruchomości. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania w deklaracji VAT jedynie własnego wynagrodzenia z tytułu zarządzania nieruchomością otrzymanego od współwłaścicieli nieruchomości.
 
IPPP2/443-989/12-2/RR Rozliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy
 
IPTPP2/443-813/12-5/JN Uznania transakcji nabycia towarów od kontrahentów unijnych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej z podatkiem należnym podlegającym odliczeniu.
 
IPPP2/443-1062/12-2/DG W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Spółkę usług ubezpieczeniowych w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zawieranej z ubezpieczycielem na cudzy rachunek
 
IPPP2/443-935/12-2/DG W zakresie uznania sprzedaży Nieruchomości 1 i 2 jako dostawy towarów, wyboru opcji opodatkowania transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Nieruchomości.
 
IPPP1/443-933/12-2/JL Działalność serwisowa będzie spełniać wszystkie przesłanki wynikające z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a tym samym będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu tego przepisu. Przeniesienie działalności serwisowej do innej spółki na skutek podziału przez wydzielenie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.
 
IPPP2/443-989/12-3/RR Rozliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy
 
ITPP1/443-1186/12/JJ Zasady opodatkowania obrotu złomem złota i srebra.
 
IPPP2/443-836/12-3/RR Podatnik, który złoży wniosek o wcześniejszy zwrot, a faktury dokumentujących transakcje, zostały uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę) – nie będzie uprawniony do zwrotu różnicy podatku VAT (wynikającego z tych faktur) w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.
 
IPPP2/443-893/12-2/RR Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej od pierwszej wykonanej usługi przewozu osób świadczonej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - co wynika z § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia.
 
IPPP2/443-962/12-2/DG W zakresie braku opodatkowania kwot przekazywanych spółkom handlowym w ramach programu lojalnościowego i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługę zarządzania programem i rozliczenie zrealizowanych punktów.
 
IPPP1/443-775/12-2/JL Usługi faktoringu świadczone przez Bank, zgodnie z zawartą umową, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem według podstawowej stawki w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-1074/12-2/DG W zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż zabudowanej Stacją Serwisową nieruchomości.
 
IPPP2/443-970/12-4/DG W zakresie podstawy opodatkowania świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży Nieruchomości
 
IPPP1/443-851/12-2/JL Z uwagi na fakt, iż Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji będzie wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a strony wybiorą opodatkowanie VAT transakcji, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości od Zbywcy oraz otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego na rachunek bankowy.
 
IPPP2/443-870/12-4/DG W zakresie wystawienia faktury VAT marża na dostawę samochodu używanego w ramach leasingu finansowego.
 
IPPP2/443-947/12-2/DG W zakresie opodatkowania sprzedaży działki
 
IPPP2/443-905/12-3/KOM praw do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości
 
IPPP2/443-970/12-3/DG W zakresie uznania czynności Wnioskodawcy polegających na znalezieniu nabywcy Nieruchomości za świadczenie usług.
 
IPPP1/443-882/12-2/JL W przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT przez Zbywcę i Nabywcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.
 
IPPP2/443-904/12-2/KOM opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 
IPPP2/443-905/12-2/KOM opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości
 
IPPP1/443-878/12-2/AW premie pieniężne będące wynagrodzeniem za usługę – opodatkowanie
 
IPPP1/443-808/12-4/AW prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, kompensata należności za fakturę, z której uwzględniła podatek naliczony w deklaracji VAT
 
IPPP1/443-815/12-4/AW prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, kompensata należności za fakturę, z której uwzględniła podatek naliczony w deklaracji VAT
 
IPTPP2/443-830/12-2/PR Czy można zastosować preferencyjną 8% stawkę VAT w odniesieniu do usługi budowlanej polegającej na wykonaniu lub remoncie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 (PKOB11) składającej się z przyborów sanitarnych (miski sedesowe, kabiny, umywalki, zlewozmywaki, wanny itp.) i rurociągu zakończonego szambem lub przydomową oczyszczalnią ścieków?
 
IPTPP1/443-737/12-4/IG Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2012 Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-723/12-4/MG Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, wykonywane na zlecenie i w imieniu klienta, polegające na dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy
 
IPTPP4/443-643/12-7/BM Usługi stołówki szkolnej.
 
IPTPP4/443-630/12-4/ALN Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego
 
IPTPP1/443-877/12-2/MH Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany w ramach odszkodowania za przejęty grunt, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?
 
ITPP2/443-1008/12/AD Określenie statusu podatnika podatku od towarów i usług oraz zasad wystawiania faktur VAT.
 
ITPP2/443-1313/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-1039/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1224/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1184/12/IK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku z tytułu pobierania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego przez osoby fizyczne oraz firmy pogrzebowe.
 
ITPP2/443-1320/12/AP Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-1100/12/TS Czy świadczenie usług dla sportowców w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych jest usługą zwolnioną?

Wskaźniki gospodarcze