Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-262/12/MS 1. Jak zaksięgować i rozliczyć podatek VAT od faktury korygującej, wystawionej przez Wnioskodawcę?
2. Jak zaksięgować i rozliczyć podatek VAT od faktur korygujących otrzymanych przez Wnioskodawcę od firm współpracujących?
 
ITPP1/443-297/12/MN Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych
 
ITPP2/443-264a/12/AK Czy usługi związane z obsługą pasażerów na terenie Niemiec powinny być opodatkowane na terenie Niemiec, zgodnie z art. 28f ustawy, czyli że miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonywanych odległości?
 
ITPP1/443-267/12/BK Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na zakupie materiałów i towarów (wkładów kominowych, kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych) oraz ich założeniu, wstawieniu, montażu:
1. Czy mogą wchodzić w zakres robót konserwacyjnych (wg PKD 81.22.Z, a zaliczone do PKWiU 43.29.19.0– wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym – opodatkowane 8% stawka VAT, pod warunkiem, że wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekroczy 50% tej podstawy;- w przypadku budownictwa innego niż budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – 23%
2. Czy ww. prace należy zakwalifikować jako roboty instalacyjne w ramach modernizacji i remontu lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym- opodatkowane 8% stawką VAT beż względu na wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania robót?
3. Czy wymienione usługi opodatkowane są stawką podstawową?
 
ITPP1/443-268/12/MS Czy sprzedaż nieruchomości tj. dwóch działek, na których w 1997 r. rozpoczęto budowę budynków pensjonatowo-gastronomicznych, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czy też podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23%?
 
ITPP3/443-189/12/AT Prawo do odzyskania VAT% w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1331/12/AJ Czy sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji (licytacji) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1243/12/AJ Czy transakcja sprzedaży działek będzie obciążona podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1085a/12/RS Czy powinno się zapłacić podatek od towarów i usług od zakupu materiałów budowlanych w Polsce?
 
ITPP2/443-1112/12/AK Brak opodatkowania czynności gospodarowania odpadami komunalnymi, za które Miasto pobiera opłaty.
 
IPTPP1/443-840/12-2/MH Czy w związku z przyznanym dofinansowaniem projektu pn. „...” i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami na zakup strojów, przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT?
 
IBPP1/4441-45/12/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy wraz z prawem do odliczenia
 
IBPP2/443-548/12/RSz 1. prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w cenie nabycia lokalu wraz z garażem udokumentowanego fakturami VAT, które wystawione zostały przed datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,2. ustalenie momentu dokonania zgłoszenia do podatku VAT na formularzu VAT-R oraz możliwości złożenia pierwszej deklaracji za kwartał, w którym wystawiono pierwszą fakturę za zakup lokalu z garażem, czyli za IV kwartał 2010r. oraz złożenia deklaracji VAT-7K wstecznych, 3. prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu lokalu wynikającego z faktur wystawionych na obojga małżonków.
 
IBPP2/443-289/12/IK Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT otrzymanych z tytułu nabycia przedmiotowych telefonów komórkowych oraz z tytułu nabycia przedmiotowych usług telekomunikacyjnych (abonamentów)?
 
IBPP2/443-570/12/RSz możliwości odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych i dokonania korekt deklaracji VAT-7 w momencie wniesienia aportem kanalizacji wodociągowej i sanitarnej oraz dokumentacji projektowej oraz ustalenia podstawy opodatkowania wartości przekazanego aportu
 
IBPP2/443-413/12/IK Czy świadczone przez Spółkę usługi odpłatnego poręczenia kredytu oraz wyemitowanych obligacji stanowią czynności dokonywane sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-567/12/ICz Czy faktury w formacie PDF wystawiane i otrzymywane przez Spółkę w przedstawionych okolicznościach stanowią faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów rozporządzenia.
 
ITPP2/443-1443/12/AJ Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego?
 
IBPP2/443-594/12/KO w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których sprzedaż uprzednio została udokumentowana paragonem fiskalnym oraz umieszczenia na tej fakturze numeru rejestracyjnego samochodu pomimo braku możliwości stwierdzenia czy w istocie paliwo to zostało zatankowane do tego samochodu
 
ITPP2/443-1432/12/AJ Czy Parafia może odzyskać, w całości lub części podatek naliczony (wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług) w związku z realizacją zadania?
 
IBPP2/443-599/12/KO w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy działek nr 4874/3, 4875/6, 4876/5, 4878/4, 4878/3, 4882/3 położonych w X w Republice Słowackiej
 
ITPP2/443-1425/12/AJ Czy Parafia może odzyskać koszt podatku od towarów i usług naliczony z tytułu realizacji operacji?
 
IBPP1/443-385/12/LSz Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wydzielonych z nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną z majątku osobistego nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, ponieważ sprzedający nie działa w tym przypadku jako podatnik podatku VAT.
 
IBPP1/443-404/12/LSz Środki finansowe pochodzące od Użytkowników z tytułu zapłaty za umowy sprzedaży zawierane z Ofertodawcą w czasie ekspozycji oferty na stronie internetowej Wnioskodawcy, przekazywane przez Agenta Rozliczeniowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy w czasie zalegania na tymże rachunku bankowym, nie będą stanowiły wynagrodzenia, a tym samym nie będą stanowiły podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 
IBPP1/443-431/12/LSz Czynność zbycia przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę do Spółki komandytowo – akcyjnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IBPP1/443-476/12/LSz Usługi wykonywane przez Zakład na rzecz Gminy podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem stawek właściwych dla poszczególnych czynności.
 
IBPP1/443-806/12/LSz - Prawo do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd,- Prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - Prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd,
 
IBPP1/443-259/12/LSz powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonywanych przez kontrahenta wpłat na rzecz przyszłej dostawy towaru w przypadku gdy kontrahent nabywa wyłącznie jeden rodzaj towaru
 
IBPP1/443-317/12/LSz Stawka VAT 23% dla dostarczanych przez Spółdzielnię mediów, którymi obciąża najemców oraz właścicieli lokali użytkowych wraz z opłatami eksploatacyjnymi.
 
IBPP2/443-453/12/AM „Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin /.../ oraz podstawy opodatkowania;Zastosowanie stawek podatku VAT, w przypadku gdy kolektory te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku;Zastosowanie stawek podatku VAT, w przypadku gdy kolektory te znajdują się na dachu lub są umieszczone na ścianie budynku;Opodatkowanie podatkiem VAT przekazania przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia realizacji projektu w ramach usługi termomodernizacji;Możliwość odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych;Ewidencja wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie przy zastosowaniu kas rejestrujących.”
 
IBPP2/443-518/12/RSz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych za budowę parkingów wielopoziomowych w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja .. "
 
IBPP2/443-534/12/BW Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w stosunku do sprzedaży następujących produktów: gołąbki (PKWiU 10.85.1), pierogi (PKWiU 10.85.1), krokiety (PKWiU 10.85.1), naleśniki PKWiU 10.85.1), galaretka wieprzowa (PKWiU 10.13.15.0), galaretka drobiowa (PKWiU 10.13.15.0), pasztet z kurkami (PKWiU 10.13.15.0) właściwym jest stosowanie 5% stawki podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o podatku VAT, w związku z pozycją 28 załącznika nr 10 do ustawy?
 
IBPP2/443-565/12/KO w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę nieodpłatnego zwrotu działek
 
IBPP2/443-880/12/AM „Czy w związku z realizowaną inwestycją Wnioskodawca może dokonywać odliczeń podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych i zakupionych usług związanych z prowadzoną budową?”
 
IBPP3/443-751/12/LŻ prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu – zakup strojów
 
IBPP3/443-904/12/EJ prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę kanalizacji sanitarnej przekazanej następnie aportem do spółki
 
IPTPP3/443-36/12-4/KK Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „<...>” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPTPP1/443-855/12-2/IG Czy w odniesieniu do realizowanej operacji „...” w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie Małe Projekty, Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1278/12/EK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-789/12-2/RG Czy prawidłowe jest stanowisko, że Powiat realizując to zadanie przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg nie posiada prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT mimo, że wiąże się to z wystawianiem, przyjmowaniem faktur oraz składaniem deklaracji rozliczeniowej VAT-7?
 
ITPP2/443-1450/12/RS Zwolnienie od podatku czynności wniesienia w formie aportu gruntów zabudowanych.
 
IPTPP1/443-755/12-2/MW Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu/dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w sytuacji, gdy Spółka świadczy usługi najmu/dzierżawy - wykonuje czynności w zakresie zarządzania mieniem komunalnym we własnym imieniu (tj. w szczególności Spółka w swoim imieniu zawiera umowy najmu/dzierżawy z odbiorcami usług, wystawia na ich rzecz w swoim imieniu faktury VAT) lecz na rachunek Gminy
 
IPTPP2/443-843/12-3/AW W zakresie określenia miejsca świadczenia usług związanych z odpłatnym uczestnictwem w konferencjach naukowych
 
IPTPP1/443-866/12-2/MH Czy w przypadku opisanej inwestycji, Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
 
IPTPP3/443-46/12-2/BJ jeżeli przedmiotem sprzedaży na terenie kraju, jak wskazał Wnioskodawca, będzie tytoń nieprzetworzony, o kodzie PKWiU 01.15.10.0, to jest liście tytoniu niepocięte, nieodżyłowane lub częściowo bądź całkowicie odżyłowane, nienadające się do palenia, to właściwą stawką opodatkowania będzie stawka obniżona w wysokości 8 %.
 
IPTPP1/443-847/12-2/MH Czy prawidłowym jest stanowisko Gminy, że nie posiada ona prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług służących inwestycji „...”, jeśli Gmina przedmiotową inwestycję nie będzie wykorzystywała do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z tego podatku?
 
ITPP2/443-1115/12/MD Odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu osobowego.
 
ITPP2/443-1120/12/EK Brak opodatkowania nieodpłatnego udostępniania świetlic, opodatkowanie ich wynajmu, prawa do odliczenia podatku (przebudowa, bieżące utrzymanie).
 
IPTPP2/443-845/12-4/IR Czy w związku z realizacją ww. projektów Wnioskodawca będzie miał możliwość i prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów związanych z ich realizacją?
 
IBPP3/443-1030/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji polegającej na zakupie samochodu dostawczego
 
IBPP3/443-1036/12/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na rozbudowie infrastruktury turystycznej
 
IPTPP4/443-620/12-5/BM Sprzedaż działek przez Gminę.
 
IPTPP1/443-821/12-4/MH Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP2/443-770/12-4/JS w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zajęć tanecznych, plastycznych, wokalnych, teatralnych, malarskich, nauki gry na gitarze, jogi, aerobiku, tai-chi, gimnastyki
 
IPTPP2/443-815/12-2/JS W zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportem zespołu składników majątkowych do spółki z o.o.
 
IPTPP1/443-777/12-4/MG Czynność przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu art. 5, art. 7, art. 8 i art. 14 ustawy o VAT. Tym samym czynność ta nie rodzi obowiązku w zakresie podatku VAT dla spółki przekształcanej oraz przekształconej.
 
ITPP2/443-1102/12/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodu osobowego jako narody w konkursie.
 
IPTPP4/443-621/12-4/BM Prawo do zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-626/12-4/BM Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla dzieci z przedszkola i uczniów szkoły oraz nauczycieli przedszkola i szkoły.
 
IPTPP2/443-822/12-7/JN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie stacji ujęcia i uzdatniania wody.
 
IPTPP4/443-626/12-5/BM Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży posiłków przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IPTPP4/443-633/12-4/BM Prawo do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-822/12-8/JN Opodatkowanie dobrowolnych wpłat mieszkańców oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
IPTPP1/443-784/12-4/AK Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-863/12-2/IG Czy opłaty pobierane we własnym imieniu i na własny rachunek przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę), w związku z wykonywanymi przez nią czynnościami, tj. opłaty za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna, opłata skarbowa, opłata za zajęcie pasa drogi gminnej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale stosuje się do nich zwolnienie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.?
 
IPTPP1/443-863/12-3/IG Czy opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych położonych na terenie Gminy przez operatorów i przewoźników będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych?
 
IPPP2/443-900/12-2/RR Sposób opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT
 
ITPP1/443-1076/12/TS Czy badania są w całości zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-968/12-2/AW dokumentowanie sprzedaży biletów wraz z kwotą prowizjisłowa kluczowe: bilet lotniczy, faktura VAT, prowizja
 
IPPP1/443-947/12-2/AW usługa gwarancyjna – zwolnienie, prawo do odliczenia
 
IPPP2/443-1067/12-4/KOM Czy Gmina mogła zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) od ceny całej nieruchomości, czy też tylko części nieruchomości, na której posadowione były budynki?
 
IPPP1/443-67/11/12-10/S/AW opodatkowanie czynności przenoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 
IPTPP4/443-640/12-4/ALN Opodatkowanie kosztów dojazdu przez biegłego.
 
IPTPP3/443-43/12-2/KK Świadczenie, do wykonania którego będzie zobowiązany Wnioskodawca w ramach planowanej inwestycji, stanowi odpłatne świadczenie usług, i stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu według stawek obowiązujących dla danego świadczenia. W analizowanej sprawie świadczenie pieniężne, które będzie wypłacone Wnioskodawcy przez Spółdzielnie mieszkaniową z tytułu partycypacji w kosztach przedmiotowej budowy, będzie stanowiło wynagrodzenie za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę. Zatem zostanie spełniona przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności a otrzymaniem świadczenia wzajemnego.
 
IPTPP3/443-49/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1203/12-2/JL Z uwagi na niespełnienie przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, (związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, status podatnika podatku od towarów i usług), Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług służących realizacji wymienionego projektu.
 
IPPP1/443-831/12-2/JL Oferowany przez Spółkę produkt „Tymianek otarty” nie może korzystać z opodatkowania preferencyjną stawką podatku VAT i powinien być nadal sprzedawany ze stawką podatku VAT podstawową, w wys. 23%.
 
IPTPP1/443-916/12-4/MH Czy w związku z wykonywaniem usług przez lekarza dentystę w zakresie usług opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1136/12/IK Zwolnienie dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-1321/12/AP Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-846/12-5/AK Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż zakupione w ramach projektu towary i usługi – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-783/12-5/MH Czy Gminie wykonującej w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zadania własne będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabywania towarów i usług w ramach realizacji projektu „...” objętego dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu?
 
IPTPP1/443-740/12-4/AK Czy w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mamy do czynienia z wyłączeniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też ze zwolnieniem od podatku na mocy § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ?
 
IPTPP4/443-664/12-4/ALN Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży posiłków przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla uczniów i pracowników ZSO nr 1 oraz dla uczniów i pracowników ZSO nr 3 dostarczanych przez ZSO nr 2.
 
IPTPP3/443-48/12-2/KK Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, a także nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją projektu pn. <...>, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.
 
IPTPP3/443-37/12-4/KK Świadczone przez Wnioskodawcę roboty konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, polegające na utrzymaniu sprawności technicznej budynku lub jego części inne niż remont, wykonywane w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – w zakresie, w jakim stanowią one roboty konserwacyjne - podlegają opodatkowaniu według obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług, na mocy powołanych przepisów § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1145/12/JJ Określenie stawki podatku właściwej dla wytworzenia i dostawy książek.
 
ITPP1/443-1074/12/AT Opodatkowanie przedpłaty oraz obowiązek korygowania uprzednio wykazanego podatku należnego i rozliczenia korekty w bieżącej deklaracji, gdy umowa z kontrahentem nie dochodzi do skutku.
 
IPTPP1/443-861/12-4/RG Czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
 
IPTPP1/443-811/12-4/IG Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania?
 
IPTPP1/443-808/12-2/RG Czy czynność przekazania nakładów inwestycyjnych za okres od rozpoczęcia inwestycji do 29 lutego 2008 r. do MPWiK Sp. z o.o. będzie czynnością zwolnioną z podatku VAT?
 
ITPP2/443-1205/12/AK Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej.
 
ITPP1/443-1028/12/TS Stawka podatku przy usługach polegających na zapewnieniu pracowników do obsługi pojazdów autobusowych w transporcie pasażerskim.

Wskaźniki gospodarcze