Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 stycznia 2013 r.
 
ITPP1/443-317/12/MS Czy opłaty pobierane za czynności wydania zaświadczenia ADR, wtórnika oraz opłaty ewidencyjnej na pokrycie kosztów działania CEPIK podlegają opodatkowaniu VAT, czy też są zwolnione bądź nie podlegają opodatkowaniu VAT?
Czy w przypadku, gdy czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, możliwe jest ich dokumentowanie rachunkiem zgodnie z art. 87 § 1 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?
 
ITPP1/443-285a/12/IK Czy zespół może nadal korzystać ze zwolnienia podatkowego?
 
ITPP2/443-267/12/KT Zwolnienie od podatku usług nauczania dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 
ITPP2/443-355/12/AD Stawka podatku obowiązująca przy obciążaniu najemcy pomieszczeń kawiarni kosztami za media.
 
ITPP1/443-355/12/AP Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w związku ze świadczeniem wyłącznie usług księgowo-rachunkowych (z wyłączeniem doradztwa i doradztwa podatkowego), przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP1/443-1601/11/ES zwolnienie od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń
 
IBPP1/443-1623/11/MS prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane przez Wnioskodawcę zakupy
 
IBPP1/443-1642/11/ES Czy stosując art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych powinien, nie przekraczając kwoty od której jest naliczony podatek VAT, płacić go z chwilą rozpoczęcia działalności?
 
IBPP1/443-83/12/LSz Dostawa hali produkcyjnej będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów, która korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1688/11/ES odliczenie podatku VAT w związku z wydatkami sfinansowanymi środkami otrzymanymi z Powiatowego Urzędu Pracy
 
IBPP1/443-219/12/MS prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez Z., S., S., Z. dokumentujących wpłaty należności licencyjnych za udzielenie zezwolenia na korzystanie z praw autorskich
 
IBPP1/443-1733/11/ES prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu badawczego
 
IBPP1/443-507/12/AL W zakresie:- opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie pn. „ (...)” oraz podstawy opodatkowania,- zastosowania stawek podatku VAT, w przypadku gdy kolektory te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w przypadku gdy kolektory te znajdują się na dachu lub są umieszczone na ścianie budynku,- opodatkowania podatkiem VAT przekazania przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia realizacji projektu w ramach usługi termomodernizacji,- możliwości odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych,- ewidencji wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IBPP1/443-1762/11/MS prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez Z., S., S., Z. dokumentujących wpłaty należności licencyjnych za udzielenie zezwolenia na korzystanie z praw autorskich
 
IBPP1/443-542/12/AL W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki.
 
IBPP1/443-1757/11/ES skutki podatkowe związane z koniecznością zniszczenia zakupionych towarów
 
IBPP1/4441-36/12/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy wraz z prawem do odliczenia
 
IBPP1/443-1802/11/AZb w przypadku obciążania najemcy fakturą za odsprzedaż usług dostawy wody, centralnego ogrzewania, gazu oraz energii elektrycznej zastosowanie znajduje stawka podatku VAT właściwa dla usługi głównej (usługi najmu lokalu użytkowego)
 
IBPP2/443-911/12/AM „Czy spółka zachowuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT z rat leasingowych samochodu osobowego w przypadku wynajmu samochodu po okresie 6 miesięcy oraz jednoczesnego używania go dla potrzeb działalności gospodarczej?Czy spółka zachowuje prawo do odliczenia 100 %podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego w przypadku wynajmu samochodu po okresie 6 miesięcy oraz jednoczesnego używania go dla potrzeb działalności gospodarczej?”
 
ILPP1/443-278/12-3/HW Czy świadczone (refakturowane) przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości usługi utrzymania czystości i porządku na chodnikach podlegają opodatkowaniu VAT?
 
ILPP1/443-278/12-4/HW Czy świadczone (refakturowane) przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości usługi utrzymania czystości i porządku na chodnikach podlegają opodatkowaniu VAT?
 
ILPP1/443-278/12-6/HW Czy Gmina ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących nabycie usług utrzymania czystości i porządku, w zakresie, w jakim podatek dotyczy (co wynika z dołączonych do faktur harmonogramów) usług refakturowanych przez Gminę?
 
ILPP1/443-278/12-7/HW Czy Gmina ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących nabycie usług utrzymania czystości i porządku, w zakresie, w jakim podatek dotyczy (co wynika z dołączonych do faktur harmonogramów) usług refakturowanych przez Gminę?
 
ILPP1/443-298/12-4/AI Czy obrót z tytułu świadczonych przez Spółkę usług wynajmu nieruchomości, należy uwzględnić w WSS?
 
ILPP1/443-282/12-2/AWa 1. Czy przy ww. transakcji zamiany powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT po stronie Skarbu Państwa i spółki X?
2. Czy biorąc pod uwagę, że ani Skarb Państwa, ani spółka X nie odliczały podatku VAT przy nabyciu nieruchomości podlegających ww. transakcji zamiany, podmioty te będą zobowiązane doliczyć VAT do transakcji zamiany?
3. Czy Skarb Państwa będzie mógł odliczyć VAT należny od transakcji zamiany, zapłacony przez spółkę X?
4. Czy tereny oznaczone symbolem (...) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są terenami „przeznaczonymi pod zabudowę” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
5. Czy niezabudowaną nieruchomość składająca się z działki, która ma różne przeznaczenie w miejscowym planie - mniejsza część działki przeznaczona jest na działalność przemysłową, a pozostała, większa część działki na międzywale, można uznać za nieprzeznaczoną pod zabudowę i korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-298/12-5/AI Czy obrót z tytułu świadczonych przez Spółkę usług wynajmu nieruchomości, należy uwzględnić w WSS?
 
ILPP1/443-323/12-4/MK Bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, opodatkowane podatkiem VAT. Brak powództwa sądowego o wydanie lokalu.
 
ILPP1/443-282/12-3/AWa 1. Czy przy ww. transakcji zamiany powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT po stronie Skarbu Państwa i spółki Y sp.z o.o.?
2. Czy biorąc pod uwagę, że ani Skarb Państwa, ani spółka Y sp. z o.o. nie odliczały podatku VAT przy nabyciu nieruchomości podlegających ww. transakcji zamiany, podmioty te będą zobowiązane doliczyć VAT do transakcji zamiany?
3. Czy Skarb Państwa będzie mógł odliczyć VAT należny od transakcji zamiany, zapłacony przez spółkę Y sp. z o.o.?
4. Czy tereny oznaczone symbolem (...) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są terenami „przeznaczonymi pod zabudowę” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
5. Czy niezabudowaną nieruchomość składająca się z działki, która ma różne przeznaczenie w miejscowym planie - mniejsza część działki przeznaczona jest na działalność przemysłową, a pozostała, większa część działki na międzywale, można uznać za nieprzeznaczoną pod zabudowę i korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-385/12-4/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
 
ILPP2/443-374/12-4/AD Czy Wnioskodawca postępuje słusznie w przypadku gdy nabywa złom od czynnego podatnika VAT i odsprzedając go dalej czynnemu podatnikowi VAT wystawia fakturę, w której oprócz danych stron transakcji, wymienienia nazwy towaru np. złom stalowy, jego wagę i cenę, podaje wartość transakcji z pominięciem stawki podatku i umieszcza adnotację, iż nabywca rozlicza podatek VAT, nie powinien wystawiać faktury wewnętrznej do każdego zakupu złomu (faktury od sprzedawcy) i naliczyć 23% VAT, a następnie prosić o jego zwrot urząd skarbowy?
 
ILPP1/443-282/12-4/AWa 1. Czy przy ww. transakcji zamiany powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT po stronie Skarbu Państwa i spółki Y sp.z o.o.?
2. Czy biorąc pod uwagę, że ani Skarb Państwa, ani spółka Y sp. z o.o. nie odliczały podatku VAT przy nabyciu nieruchomości podlegających ww. transakcji zamiany, podmioty te będą zobowiązane doliczyć VAT do transakcji zamiany?
3. Czy Skarb Państwa będzie mógł odliczyć VAT należny od transakcji zamiany, zapłacony przez spółkę Y sp. z o.o.?
4. Czy tereny oznaczone symbolem (...) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są terenami „przeznaczonymi pod zabudowę” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
5. Czy niezabudowaną nieruchomość składająca się z działki, która ma różne przeznaczenie w miejscowym planie - mniejsza część działki przeznaczona jest na działalność przemysłową, a pozostała, większa część działki na międzywale, można uznać za nieprzeznaczoną pod zabudowę i korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-1034/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie miejsc postojowych
 
ILPP1/443-281/12-6/AI Czy sprzedaż mieszkań jednopoziomowych (wyremontowanych starych mieszkań) i dwupoziomowych powstałych w wyniku ulepszenia nieruchomości przez Spółkę) będzie zwolniona w całości od podatku VAT, biorąc pod uwagę fakt, że aport jest zwolniony od tego podatku i mieszkania te już były zasiedlone?
 
ILPP2/443-374/12-5/AD Czy Wnioskodawca postępuje słusznie w przypadku gdy nabywa złom od czynnego podatnika VAT i odsprzedając go dalej czynnemu podatnikowi VAT wystawia fakturę, w której oprócz danych stron transakcji, wymienienia nazwy towaru np. złom stalowy, jego wagę i cenę, podaje wartość transakcji z pominięciem stawki podatku i umieszcza adnotację, iż nabywca rozlicza podatek VAT, nie powinien wystawiać faktury wewnętrznej do każdego zakupu złomu (faktury od sprzedawcy) i naliczyć 23% VAT, a następnie prosić o jego zwrot urząd skarbowy?
 
ILPP2/443-327/12-4/AD Czy usługi przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu 455 beneficjentów ostatecznych korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi ściśle związane z usługami kształcenia zawodowego?
 
ILPP2/443-351/12-4/MN Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi kształcenia zawodowego bezpośrednio dla pracownika jednostki samorządu terytorialnego, na jego imię i nazwisko, który otrzymuje od pracodawcy 100% środków na zapłatę ceny szkolenia – korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.
 
ILPP2/443-327/12-5/AD Czy usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń, korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego?
 
ILPP1/443-373/12-4/HW 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca ma prawo traktować otrzymanie rabatu retrospektywnego jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT?
2. Czy prawidłowe jest dokumentowanie przez Spółkę otrzymywanych rabatów przez wystawienie przez Wnioskodawcę noty księgowej?
 
ILPP2/443-340/12-2/EN Czy Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 18a ustawy o VAT, dla usługi kompleksowej sporządzania (przygotowywania) i dostarczania posiłków dla pacjentów w zakładach leczniczych?
 
ILPP1/443-346/12-3/AW Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej przez odpowiednie instytucje na doprowadzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do realizowanej inwestycji?
 
ILPP2/443-387/12-4/MR Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do mającej powstać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bazy Remontowej będzie zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-229/12-4/ISN Czy Zainteresowany jest uprawniony do zastosowania opisanego wyżej systemu generowania faktur, faktur korygujących i ich kopii i drukowania tylko oryginałów faktur i faktur korygujących, a drukowania kopii tych faktur wyłącznie gdyby z takim żądaniem wystąpił organ podatkowy lub inny uprawniony do tego przy założeniu że system ten zapewni ochronę kopii tych dokumentów przed modyfikacjami i że będą one jednoznacznie opisane w swojej treści jako kopie faktur i kopie faktur korygujących, wprowadzony system umożliwi wydrukowanie dowolnej kopii faktury lub faktury korygującej na każde żądanie?
 
ILPP1/443-379/12-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
 
ILPP1/443-336/12-2/KG Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zaliczki.
 
ILPP1/443-415/12-2/PG Sprzedaż gruntu (działek) z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych.
 
ILPP2/443-458/12-4/SJ Czy Spółka ma prawo odliczyć naliczony podatek od towarów i usług z faktur otrzymanych od klientów, a dokumentujących otrzymane przez klientów bonusy?
 
IBPP3/443-905/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę kanalizacji sanitarnej przekazanej najpierw w użyczenie na 5 lat, a potem aportem do spółki
 
ILPP2/443-426/12-5/MN Czy Gmina ma prawną możliwość do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi?
 
IBPP3/443-1027/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu termomodernizacji szpitala
 
ILPP2/443-465/12-2/SJ 1. Czy w wyniku restrukturyzacji zbycie opisanych składników majątku związanych z Działalnością Handlową podlega opodatkowaniu VAT? – ILPP2/443-465/12-2/SJ
2. Czy Spółka zbywając niektóre należności do Nabywcy po cenie niższej niż wartość nominalna tych należności, ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych prze Nabywcę z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu VAT? – ILPP2/443-465/12-2/SJ
 
ILPP2/443-465/12-3/SJ 1. Czy w wyniku restrukturyzacji zbycie opisanych składników majątku związanych z Działalnością Handlową podlega opodatkowaniu VAT? – ILPP2/443-465/12-2/SJ
2. Czy Spółka zbywając niektóre należności do Nabywcy po cenie niższej niż wartość nominalna tych należności, ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych prze Nabywcę z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu VAT? – ILPP2/443-465/12-2/SJ
 
IBPP3/443-941/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie i wyposażeniu Centrum innowacyjno-badawczego
 
ILPP2/443-397/12-4/AKr Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-485/12-2/MN Stawka podatku - udostępnianie całego kompleksu rekreacyjnego (typu aquapark), gdzie w ramach jednego biletu wstępu można będzie korzystać np.: z basenów, sauny, PKWiU 93.29.11.0; prowadzenie nauki pływania przez instruktorów zatrudnionych przez właściciela obiektu (Wnioskodawcę), PKWiU 93.11.10.0; prowadzenia zajęć fitness, aquaaerobiku (wraz ze sprzedażą biletów wstępu), udostępniania sauny, siłowni (wraz ze sprzedażą biletów wstępu), PKWiU 96.04.10.0.
 
ILPP1/443-340/12-2/AWa Czy czynność związana z przeniesieniem nieruchomości aportem do Spółki z o.o. Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej przez Powiat korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-585/12-3/AK Czy Stowarzyszenie może odliczyć podatek VAT naliczony w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych?
 
ILPP1/443-349/12-4/NS Opodatkowanie podatkiem VAT bezumownego korzystania z gruntu.
 
ILPP2/443-514/12-2/SJ Czy z tytułu uczestnictwa w przedstawionej w zdarzeniu przyszłym Strukturze cash poolingu, zgodnie z Umową zawartą z Bankiem, Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)?
 
ILPP1/443-529/12-5/AW Czy odpłatne wynajmowanie świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
 
ILPP4/443-165/12-3/TK Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania planowanych przedsięwzięć, na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, w 2012?
 
ILPP1/443-341/12-2/AI Jaką stawką VAT obciążyć najemców lokali użytkowych i mieszkalnych za wodę?
 
ILPP4/443-138/12-4/EWW Czy w przypadku sprzedaży działek Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia 23% podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-371/12-4/AW Czy w związku z rozliczaniem podatku VAT wg proporcji, na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Beneficjent ma prawo do pomniejszenia podatku należnego z tytułu sprzedaży w ramach działalności gospodarczej (tj. poza projektem) o podatek naliczony z tytułu zakupów dokonywanych w ramach projektu ze środków budżetu projektu?
 
ILPP1/443-529/12-6/AW 1. Czy w analizowanym przypadku Gmina, ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy i utrzymania świetlic wiejskich, tj. zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących?
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w jaki sposób i z zastosowaniem jakiego klucza Gmina powinna określić część podatku naliczonego podlegającego odliczeniu?
 
ILPP1/443-529/12-7/AW Czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich na cele gminne, o którym mowa w punkcie B powyżej, Gmina będzie zobowiązana do naliczenia podatku należnego?
 
ILPP1/443-577/12-4/NS Uznanie, iż odpłatny wynajem świetlic wiejskich podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-577/12-5/NS Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich lokalnej społeczności.
 
ILPP1/443-372/12-4/MS Zwolnienie od podatku od towarów i usług usługi szkoleniowej i ściśle z nią związanych usług pomocniczych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymywanych od wykonawców usług pomocniczych.
 
ILPP1/443-577/12-6/NS Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich lokalnej społeczności.
 
ILPP1/443-299/12-2/HW Podatek od towarów i usług w zakresie danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu, otrzymania zwrotu towarów lub dokonania zwrotu zaliczki (zadatku).
 
ILPP1/443-299/12-3/HW Podatek od towarów i usług w zakresie danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie.
 
ILPP1/443-299/12-4/HW Podatek od towarów i usług w zakresie danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku, gdy po dokonaniu transakcji dochodzi do podwyższenia ceny niebędącej wynikiem pomyłki lub błędu.
 
ILPP2/443-372/12-4/EN Czy prawidłowym jest wykazanie w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i podatku naliczonego odliczonego w ustalonej proporcji związanego ze sprzedażą mieszaną, mimo że w deklaracji w danym okresie rozliczeniowym widnieje tylko sprzedaż zwolniona?
 
ILPP2/443-348/12-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług szkoleniowych, leków, pszczół oraz usług analizy jakości miodu i obowiązku naliczenia podatku należnego.
 
ILPP2/443-446/12-2/EN Czy stosowana obecnie stawka 23% jest prawidłową stawką VAT?
 
ILPP2/443-480/12-4/AD Czy pozycje, które Wnioskodawczyni ma w pamięci kasy fiskalnej są wystarczające i poprawne?
 
ILPP2/443-499/12-2/SJ Jaką stawkę VAT powinna zastosować Wnioskodawczyni w przypadku wystawiania refaktur na dostawę mediów, opłat naliczanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, kosztów podatku od nieruchomości itp.?
 
ILPP4/443-158/12-4/EWW Czy w związku z zakupem sprzętu na terenie UE, Wnioskodawca ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT UE, naliczać i odliczać VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą na taki towar w kraju ? Czy jest to nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów?
 
ILPP2/443-376/12-4/AKr Czy sprzedaż działki opisanej w rubryce G, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-154/12-2/EWW Czy na podstawie kserokopii dokumentu przewozowego CMR Wnioskodawca może wystawić faktury korekty podatku VAT z 22% na 0%, zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też musi posiadać dokument oryginalny?
 
ILPP1/443-468/12-2/AW Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonywaniem inwestycji?
 
ILPP1/443-280/12-4/AI Czy wniesienie aportem do spółki komandytowej opisanej kamienicy będzie zwolnione od podatku VAT?
 
ILPP2/443-547/12-3/AKr Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć cały podatek VAT z faktury dokumentującej nabycie opisanej w stanie faktycznym usługi organizacji konferencji?
 
ILPP2/443-419/12-5/EN Czy stosowana przez Wnioskodawcę stawka VAT w wysokości 8% jest właściwa dla wszystkich instalacji gazów medycznych, czy uzależniona jest od wydania certyfikatu na zgodność z normą EN ISO 13485:2003?
 
ILPP2/443-591/12-2/AK Czy sprzedaż używanego w okresie dłuższym niż 6 miesięcy samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia określonego w par. 8 ust. 1 pkt5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r.?
 
ILPP2/443-419/12-6/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy sprzętu medycznego wraz z podłączeniem go do istniejącej instalacji gazów medycznych oraz do zasilania energią elektryczną.
 
ILPP2/443-582/12-2/JK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy dostawie mediów.
 
ILPP1/443-409/12-4/MK Refakturowanie dostawy zimnej wody dla podmiotu bez umowy.
 
ILPP1/443-338/12-2/MK Uznanie za ZCP oraz dostawa Oddziału do Spółki kapitałowej.
 
ILPP2/443-616/12-2/AKr Czy wykonywanie przez X usługi polegające na zabezpieczaniu medycznym imprez oraz związanego z tym transportu sanitarnego korzystają ze zwolnienia od podatku od towarowi usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a oraz pkt 20 VATU?
 
IBPP2/443-835/12/AB prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nakładami modernizacyjnymi poniesionymi na część budynku przeznaczoną na sprzedaż
 
IBPP3/443-431/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-471/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-520/12/AŚ Odpłatne udostępnianie informacji publicznej przez gminę nie podlega VAT
 
IBPP3/443-558/12/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-618/12/AŚ Stawka podatku VAT przy sprzedaży samochodu z paliwem i przy nieodpłatnym przekazaniu samochodu z paliwem przez urząd wojewódzki
 
IBPP3/443-624/12/AŚ W zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IBPP3/443-746/12/AŚ Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-783/12/AŚ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-802/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-819/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-839/12/AŚ Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-847/12/AŚ Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku
 
IPTPP4/443-672/12-7/UNR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „....”, gdyż poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze