Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 stycznia 2013 r.
 
ITPP2/443-1164/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1232/12/EK Brak możliwości zwolnienia od podatku usług szkoleniowych w zakresie robotyki i automatyki dla uczniów liceum.
 
ITPP2/443-1125/12/AK Czy w przypadku wykonania usługi montażowej urządzenia hakowego, „wyfakturowanej” wraz z wartością samego urządzenia na rzecz kontrahenta norweskiego, miejscem opodatkowania będzie terytorium Norwegii, będące miejscem siedziby kontrahenta norweskiego?
 
ITPP1/443-1120/12/AP Zwolnienia od podatku sprzedaży działki.
 
ITPP1/443-1095/12/AT Opodatkowanie czynności przeniesienia z mocy prawa prawa własności niezabudowanej nieruchomości.
 
IBPP2/443-903/12/RSz korekta podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków z art. 89a ustawy o VAT, zawiadamiając o tym dłużnika i składając stosowną deklarację do Urzędu Skarbowego
 
IBPP1/443-16/12/LSz Dotacja pokrywająca 100% wydatków na realizację projektu, nie stanowi obrotu. Dodatkowe wydatki na realizację projektu, pokrywane ze środków własnych, nie podlegają odliczeniu.
 
IBPP2/443-874/12/RSz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących raty leasingu operacyjnego dotyczące samochodów osobowych przeznaczonych do wynajmu przez cały okres trwania umów leasingu
 
IBPP1/443-17/12/LSz Dotacja pokrywająca 100% wydatków na realizację projektu, nie stanowi obrotu. Dodatkowe wydatki na realizację projektu, pokrywane ze środków własnych, nie podlegają odliczeniu.
 
IBPP1/443-451/12/ES opodatkowanie dostawy tzw. mediów
 
IBPP1/443-767/12/LSz Dostawa przedmiotowej niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako rolna „Ł” (łąki trwałe), korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ww. ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z uwagi, że w przedmiotowej sprawie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego a także decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tym samym dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków.
 
IBPP1/443-954/12/AW Czy opisane składniki majątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do aportu której można zastosować art. 6 ust. 1?
 
IBPP1/443-971/12/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy w okresie od stycznia 2007r. do marca 2011r. nie podlegało opodatkowaniu
 
ILPP2/443-415/12-4/SJ Czy Wnioskodawca ma obowiązek zakupu i prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej?
 
ILPP2/443-418/12-4/MN Czy dla całego przyłącza wodnego do budynku jednorodzinnego (zlokalizowanego w budynku, poza obrębem budynku, a także poza obrębem działki) objętego społecznym programem mieszkaniowym, będącego niezbędną do jego funkcjonowania instalacją techniczną można zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%?
 
ILPP1/443-294/12-2/MK Opodatkowanie podatkiem VAT usług dostawy wody oraz odprowadzania ścieków.
 
ILPP1/443-294/12-3/MK Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 
ILPP1/443-294/12-4/MK Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z administrowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 
ILPP2/443-308/12-4/MR 1. Czy Departament Handlowy funkcjonujący w ramach obecnej struktury Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e VAT, w aspekcie planowanego wydzielenia ze Spółki tego Departamentu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh?
2. Czy Departament Inwestycyjny funkcjonujący w ramach obecnej struktury Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e VAT, w aspekcie planowanego wydzielenia ze Spółki tego Departamentu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh?
3. Czy w sytuacji podjęcia w przyszłości działań restrukturyzacyjnych, wobec Spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w wyniku przekazania majątku do nowo zawiązanej, bądź istniejącej Spółki z o.o. w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie w postaci Departamentu Inwestycyjnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
ILPP2/443-308/12-5/MR 1. Czy Departament Handlowy funkcjonujący w ramach obecnej struktury Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e VAT, w aspekcie planowanego wydzielenia ze Spółki tego Departamentu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh?
2. Czy Departament Inwestycyjny funkcjonujący w ramach obecnej struktury Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e VAT, w aspekcie planowanego wydzielenia ze Spółki tego Departamentu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh?
3. Czy w sytuacji podjęcia w przyszłości działań restrukturyzacyjnych, wobec Spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w wyniku przekazania majątku do nowo zawiązanej, bądź istniejącej Spółki z o.o. w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie w postaci Departamentu Inwestycyjnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
IPTPP2/443-753/12-6/JS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-730/12-6/AW W zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 
IPTPP1/443-836/12-6/RG Czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
 
IPTPP1/443-815/12-2/IG Czy Stowarzyszenie, ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją operacji z zakresu małych projektów, finansowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków pochodzących z PROW na lata 2007-2013 pt. "...”?
 
IPTPP1/443-798/12-4/MG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu „...”, współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-772/12-4/IG Czy Wnioskodawca dokonując zakupów i usług na potrzeby czynności zwolnionych z tego podatku ww. projektu, których przedmiot został opisany w ramach prezentowanego stanu przyszłego ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby ww. projektu?
 
IPTPP2/443-797/12-6/JN Zastosowanie stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości.
 
IPTPP3/443-51/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-816/12-4/AK Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, która będzie przedmiotem dzierżawy?
 
IPTPP1/443-801/12-4/AK Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług związanego z realizacją ww. zadania?
 
IPTPP2/443-779/12-4/JS Czy dostawa budynku, którego stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie, ze względu na uszkodzenia powstałe w efekcie wybuchu pożaru, wraz z gruntem przeznaczonym pod zabudowę, na którym ten budynek się znajduje, będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-919/11-8/12/S/MG Pełne odliczenie wydatków ponoszonych na utrzymanie targowiska miejskiego.
 
IPTPP1/443-919/11-9/12/S/MG Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w wysokości 1/10 (za każdy rok, którego dotyczy korekta) podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej nabycie gruntu na powiększenie powierzchni targowej w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-645/12-4/BM Kasa rejestrująca u zleceniobiorcy.
 
IPTPP2/443-785/12-4/KW Opodatkowanie czynności wniesienia aportem Infrastruktury I i Infrastruktury II do Spółki.
 
IPTPP2/443-785/12-5/KW Prawo do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego w związku z aportem Infrastruktury II.
 
ITPP2/443-1041/12/MD Wyłączenie od opodatkowania określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych.
 
IPTPP1/443-749/12-4/MW Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2013r.
 
IPTPP1/443-929/12-3/AK Czy w związku z realizacją projektu Miasto będzie miało możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 
IPTPP1/443-928/12-3/AK Czy w związku z realizacją projektu Miasto będzie miało możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 
IPTPP1/443-879/12-2/MH Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu usług dotyczących wykonania instalacji solarnych w budynku socjalnym na stadionie?
 
IPTPP2/443-873/12-4/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług w związku z realizacją projektu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP2/443-624/12-2/JK Czy na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług planowana transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-609/12-3/AK Czy wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy usługi logopedyczne, do świadczenia, których podatnik zatrudnia na podstawie umowy zlecenia fachowca, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 19, czy też nie mogą korzystać ze zwolnienia i powinny być opodatkowane stawką podstawową?
 
IPTPP4/443-653/12-4/OS Czy Spółka, dokonując sprzedaży towarów, sklasyfikowanych przez nią do wspomnianych powyżej grupowań PKWiU, może stosować stawkę 5% VAT?
 
IPTPP3/443-62/12-2/BJ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu polegającego na remoncie placu i chodników przykościelnych, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług..
 
IPPP1/443-955/12-3/MP Wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z faktury VAT wystawionej przez Korzystającego, dotyczącej części przypadającej na Wnioskodawcę Prowizji.
 
IPTPP3/443-50/12-2/BJ Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy, w szczególności stosowaną przez Wnioskodawcę klasyfikację towaru, będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu PKWiU ex 10.85.1, jako wymienionego pod pozycją 28 załącznika nr 10 do ustawy – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 5% pod warunkiem, że przedmiotowy produkt nie zawiera alkoholu powyżej 1,2 %”.
 
IPPP1/443-954/12-3/MP Wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z faktury VAT wystawionej przez Korzystającego, dotyczącej części przypadającej na Wnioskodawcę Prowizji.
 
IPPP3/443-867/12-2/LK określenie miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia w związku z posiadanym w kraju stałym miejsce prowadzenia działalności,
 
IPPP3/443-875/12-2/LK stawka podatku na towary dostarczane do sklepu znajdującego się w strefie składu wolnocłowego
 
IPPP1/443-1046/12-4/MP Wartość obrotu uzyskanego przez Spółkę z tytułu udzielonych pożyczek należy uznać za obrót uzyskany z tytułu czynności dokonywanych sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy, zatem podlega on wyłączeniu przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPPP3/443-913/12-2/LK stawki podatku 0% dla eksportu pośredniego w związku z posiadaną dokumentacją
 
IPPP1/443-970/12-2/MP Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczycieli nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 i ust. 13 ustawy.
 
IPPP1/443-911/12-2/EK Uznanie wydzielonej ze Spółki Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPPP1/443-876/12-2/EK Opodatkowanie udzielania krótkoterminowych pożyczek, zastosowania do ww. czynności zwolnienia od podatku, oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
 
IPPP1/443-876/12-3/EK Obowiązek uwzględnienia w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu udzielania pożyczek
 
IPPP1/443-900/12-2/EK Opodatkowanie kompleksowej usługi świadczonej w ramach pakietu konferencyjnego
 
IPPP1/443-872/12-4/JL Zakup wierzytelności przez Spółkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i Spółka nie powinna dokumentować tej transakcji fakturą VAT.
 
ITPP2/443-1061/12/AP Miejsce świadczenia usług montażu konstrukcji stalowych na elewatorach.
 
IPPP1/443-976/12-2/IGo Strona w celu ustalenia wstępnej proporcji na rok 2013 powinna obliczyć współczynnik w oparciu o łączne obroty X oraz Y za cały rok 2012.
 
IPPP1/443-1024/12-6/IGo Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia własnych pracowników (wykładowców) oraz materiałów szkoleniowych opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług
 
IPPP1/443-877/12-4/IGo Podstawę prawną zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia za usługi zarządzania Funduszami świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy, stanowi art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a w związku z art. 43 ust. 8 ustawy.
 
IPPP1/443-1017/12-2/IGo Korekta podatku VAT w związku z wytworzoną budowlą.
 
IPPP1/443-1049/12-2/IGo Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT od zakupu usługi wynajmu samochodu osobowego.
 
IPPP1/443-820/12-2/EK opodatkowanie wniesienia aportu rzeczowego w postaci nieruchomości na rzecz spółki z o.o.
 
IPPP1/443-828/12-3/AP Czy sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w formie aktu notarialnego bez wydawania decyzji administracyjnej w tym zakresie podlega opodatkowaniu VAT?
 
IPPP1/443-828/12-2/AP Czy sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w formie aktu notarialnego bez wydawania decyzji administracyjnej w tym zakresie podlega opodatkowaniu VAT?
 
ITPP1/443-1037/12/TS Stawki podatku za opłaty uprawniające do wstępu i korzystania z parku rozrywki.
 
ITPP1/443-1238/12/BJ Stosowanie stawki VAT dla czynności kompleksowej, polegającej na budowie placu zabaw i zagospodarowaniu terenu zieleni.
 
IPTPP4/443-726/12-2/ALN Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w wyżej wymienionej inwestycji?
 
IPTPP1/443-839/12-4/MH Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-827/12-3/MG W przypadku śmierci jednego ze wspólników i wstąpienia w jego miejsce spadkobiercy, spółka jawna będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej, tj. nie nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1256/12/AK Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.
 
IPTPP2/443-880/12-2/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-844/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-832/12-4/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wskaźniki gospodarcze