Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 stycznia 2013 r.
 
ITPP2/443-366a/12/RS Czy samorządowy zakład budżetowy, jakim jest Wnioskodawca, może być samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do tworzącej go jednostki samorządu terytorialnego?
 
ITPP2/443-366b/12/RS Czy realizowane przez Wnioskodawcę zadania własne tej jednostki samorządowej, stanowią wobec niej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1000/12/KM Prawo i sposób odliczenia podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-995/12/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz sposobu wyodrębnienia kwot podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-986/12/KM Brak opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych w wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego wraz z usługą wymiany gruntu i „za przyłącze” oraz prawa do odliczenia od nakładów związanych z budową osiedla.
 
ITPP1/443-1081/12/KM Zastosowanie zwolnienia w procesie likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładu ubezpieczeń.
 
ITPP1/443-1067/12/AJ Dostawa nieruchomości po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia podlega zwolnieniu od podatku.
 
ITPP1/443-1146/12/IK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania tzw. mediów.
 
ITPP2/443-1042/12/AK Uznanie za obrót wkładu własnego wnoszonego przed odbiorców projektu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług doradczych.
 
ITPP2/443-1090/12/EK Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych adresowanych do nauczycieli zawodów gastronomicznych finansowane w całości ze środków publicznych.
 
ITPP1/443-1062/12/DM Zasady opodatkowania świadczonych czynności.
 
IBPP3/443-577/12/AŚ Cena jednostkowa towaru lub usługi oraz kwota podatku VAT na fakturze VAT nie może się różnić od ceny jednostkowej towaru lub usługi oraz kwoty podatku VAT na paragonie fiskalnym wystawionym dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 
IBPP3/443-589/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-637/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na świadczeniu usług rehabilitacji funkcjonalnej, ruchowej
 
IBPP3/443-652/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
ITPP2/443-1196/12/AJ Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP3/443-248/12/JK Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizowanej konferencji nie będą związane z jakąkolwiek opodatkowaną działalnością gospodarczą. Dokonane przez Stowarzyszenie zakupy nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.
 
ILPP1/443-143/12-4/AI Czy można na jednej fakturze ująć opłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych ze stawką VAT zwolniony oraz opłat za centralne ogrzewanie - ze stawką VAT 23% i za pomieszczenia gospodarcze - ze stawką VAT 23%, czy też należy wystawić osobną fakturę o zapłatę czynszu oraz osobną na pozostałe wierzytelności zakładu?
 
ILPP2/443-175/12-2/AD Czy usługa jaka ma być świadczona przez Wnioskodawcę polegająca na udzielaniu finansowania w postaci spłacenia dotychczasowego wierzyciela z równoczesnym podpisaniem porozumienia z dłużnikiem w przedmiocie ustanowienia nowych terminów spłaty długu oraz wynagrodzenia za udzielone finansowanie dłużnikowi podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-187/12-4/TK Czy parafia ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym?
 
IPTPP4/443-604/12-5/OS Refakturowanie kosztów oraz stawki dla wywozu nieczystości stałych dla właścicieli lokali użytkowych.
 
IPTPP4/443-603/12-5/OS Refakturowanie kosztów dostaw ciepła na rzecz innych Wspólnot Mieszkaniowych
 
ILPP2/443-481/12-2/SJ Czy karty open do klubu Wnioskodawcy (bez zaznaczania czasu, ilości wejść i rodzaju usług, z których klient chce skorzystać w klubie), mogą być opodatkowane stawką VAT 8%?
 
ILPP2/443-481/12-3/SJ Czy karty wstępu ilościowe na korzystanie ze sprzętu różnego rodzaju na siłowni, korzystanie z sauny oraz solarium mogą być traktowane jako bilety wstępu i opodatkowane stawką 8%?
 
ILPP4/443-157/12-4/BA 1. Czy opisane dostawy towarów Wnioskodawca winien traktować jako sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju?
2. Czy przemieszczenie towarów Polski do (...) w Niemczech dokonywane w ramach opisanych dostaw może być uznane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy?
 
ILPP2/443-520/12-3/MR Czy w rozliczeniu pomiędzy Spółką a jej partnerem biznesowym, będącym operatorem telefonii komórkowej, usługi świadczone przez Spółkę dotyczące czynności związanych z realizacją umowy ubezpieczenia grupowego, jako usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, będą na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-141/12-4/AWa Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży przez firmę Wnioskodawcy lokali mieszkalnych znajdujących się w blokach lub kamienicach obecnie (dotychczas zamieszkiwanych przez najemców lub właścicieli)?
 
ILPP2/443-341/12-4/JK Prawo do obniżenia podatku należnego
 
IPTPP2/443-1012/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-1012/12-3/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1195/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-676/12-2/ALN Uznanie X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-1215/12/EK Jednostki budżetowe Gminy są odrębnymi od niej podatnikami VAT.
 
ITPP2/443-1213/12/RS Prawo do zastosowania stawki 0% do świadczonych usług na podstawie posiadanych dokumentów.
 
ITPP1/443-1290/12/IK Zakres możliwości ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
IPTPP1/443-843/12-4/RG Czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
 
IPTPP1/443-806/12-5/MH Czy w odniesieniu do realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania 413 „...”, Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-770/12-4/EK Opodatkowanie dostawy nieruchomości
 
IPPP1/443-1170/12-2/IGo Stawka podatku VAT na wykonywane usługi robót budowlanych polegających na przebudowie falochronów i umocnień brzegowych.
 
IPPP1/443-770/12-5/EK Opodatkowanie dostawy nieruchomości
 
IPPP1/443-770/12-6/EK Opodatkowanie dostawy nieruchomości
 
IPPP1/443-1060/12-2/IGo Korekta deklaracji VAT-7D za okresy kwartalne.
 
IPPP1/443-770/12-7/EK Opodatkowanie dostawy nieruchomości
 
IPPP1/443-944/12-2/AP Czy opisane w stanie faktycznym przychody wynikające z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności, które nie są nabywane przez Bank w celach handlowych (zaliczane są do aktywów Banku), powinny być uwzględniane dla celów ustalania obrotu VAT oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży („WSS”)?
 
IPPP2/443-1388/11-13/IZ zbycie przez Spółkę gruntu - działka nr 8/7, na którym posadowione są przedmiotowe budowle również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-944/12-3/AP Czy opisane w stanie faktycznym przychody wynikające z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności, które nie są nabywane przez Bank w celach handlowych (zaliczane są do aktywów Banku), powinny być uwzględniane dla celów ustalania obrotu VAT oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży („WSS”)?
 
IPPP2/443-843/12-3/IZ dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP2/443-1388/11-14/IZ dotyczy opodatkowania dostawy zabudowanej nieruchomosci
 
IPPP3/443-1097/12-4/RD Czy usługi kształcenia zawodowego świadczone przez Wnioskodawcę jako podwykonawcę na rzecz firmy szkoleniowej (zleceniodawca) realizującej projekt finansowany w co najmniej 70% ze środków publicznych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-1388/11-21/IZ dotyczy opodatkowania dostawy gruntu zabudowanego
 
IPPP1/443-845/12-2/EK Stawka podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej wielostanowiskowy garaż podziemny i związanym z nim prawem do korzystania z miejsca postojowego/schowka lub pomieszczenia gospodarczego
 
IPPP2/443-1388/11-16/IZ Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki umożliwiające Spółce rezygnację z zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości 17 i opodatkowania jej stawką podatku w wysokości 23%
 
IPPP2/443-1388/11-15/IZ dotyczy opodatkowania dostawy gruntu zabudowanego
 
IPPP1/443-845/12-3/EK Stawka podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej wielostanowiskowy garaż podziemny i związanym z nim prawem do korzystania z miejsca postojowego/schowka lub pomieszczenia gospodarczego
 
IPPP1/443-781/12-2/EK Opodatkowanie dostawy lokalu mieszkalnego wykończonego „pod klucz”,
 
IPPP2/443-1388/11-22/IZ Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki umożliwiające Spółce rezygnację z zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości 23 i opodatkowania jej stawką podatku w wysokości 23%.
 
IPPP1/443-1144/12-4/EK zwolnienie dla usługi personalizacji kart płatniczych
 
IPPP1/443-965/12-2/EK Prawo do odliczenia w całości podatku VAT w przypadku wykonania działalności opodatkowanej i działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-894/12-2/IZ Skoro świadczone przez Spółkę usługi oczyszczania separatorów mieszczą się w grupowaniu PKWiU– 37.00.1 - Usługi związane ze ściekami, to właściwą dla ich opodatkowania jest 8% stawka podatku VAT
 
IPPP2/443-885/12-4/KG ustalenie obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie organizacji gier na automatach o niskich wygranych oraz sposób jego dokumentowania
 
IPPP1/443-965/12-3/EK Prawo do odliczenia w całości podatku VAT w przypadku wykonania działalności opodatkowanej i działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-912/12-4/IZ świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia trenerów do prowadzenia szkoleń tradycyjnych oraz opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-957/12-2/RD Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, przy nabyciu której Spółka nie odliczyła podatku VAT naliczonego, korzystała ze zwolnienia z VAT w chwili jej sprzedaży w roku 2007?
 
IPPP2/443-928/12-4/KG ustalenie obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie organizacji gier na automatach o niskich wygranych oraz sposób jego dokumentowania
 
IPPP1/443-755/12-6/EK Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług nauki pływania świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży osobiście przez nauczyciela.
 
IPPP1/443-755/12-3/EK Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonej usługi ratownictwa wodnego.
 
IPPP2/443-240/11/12-6/S/KG określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi polegającej na przygotowaniu planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego, nadzoru nad całym procesem budowlanym Inwestycji, zarządzaniu procesem marketingowym dla etapu 1A i 1B Inwestycji wnoszonej jako wkład niepieniężny
 
IPPP2/443-1064/12-4/KG sposób dokumentowania obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie organizacji gier na automatach o niskich wygranych
 
IPPP1/443-755/12-5/EK Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług prowadzenia nauki pływania świadczonych na rzecz szkoły, rady rodziców, klubu sportowego.
 
IPPP2/443-903/12-2/KG opodatkowania podatkiem VAT transakcji nabycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z przedmiotowym nabyciem
 
IPPP2/443-849/12-13/KG prawo do skorzystania z „ulgi za złe długi” w przypadku gdy Wnioskodawca złoży deklarację VAT-7 w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dłużnik zlikwidował działalności gospodarczą, jeżeli w rozliczanym miesiącu obie strony były stronami aktywnymi gospodarczo, tj. były czynnymi podatnikami VAT
 
IPPP2/443-1001/12-2/KG uznanie za dostawę towarów sprzedaży gotowych do spożycia posiłków oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy ich sprzedaży
 
IPPP2/443-871/12-6/KG brak zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług
 
IPPP2/443-902/12-2/KG opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia Nieruchomości
 
IPPP1/443-1056/12-2/ISZ możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP1/443-1019/12-2/ISZ możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
ITPP1/443-1033a/12/MS Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
 
IPTPP4/443-689/12-2/ALN Czy Wnioskodawczyni ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.1 PROW 2007-2013).
 
ITPP1/443-1033b/12/MS Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
 
IPTPP2/443-819/12-4/JS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ustalenie momentu, w którym przysługuje ww. prawo z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT
 
IBPP2/443-830/12/KO w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów amortyzacji stanowiących zapłatę za użyczenie przez Gminę Spółce urządzeń kanalizacji sanitarnej i dokumentowania tej czynności fakturą VAT
 
IPTPP2/443-846/12-2/KW W zakresie uznania transakcji dostawy towarów za eksport w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy oraz prawa do zastosowania stawki 0% do przedmiotowej dostawy.
 
IPTPP2/443-846/12-3/KW W zakresie uznania transakcji dostawy towarów za eksport w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy oraz prawa do zastosowania stawki 0% do przedmiotowej dostawy.
 
ITPP1/443-1115/12/MS Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-837/12-4/IR W zakresie dostawy nieruchomości niezabudowanej oraz prawa do korekty wystawionej faktury.
 
IPTPP2/443-818/12-4/PR Stawki podatku VAT dla dostawy i montażu kolektorów słonecznych.
 
IPTPP2/443-802/12-4/KW Opodatkowanie dostawy budowli wraz z gruntem znajdujących się na działce zabudowanej i brak obowiązku opodatkowania dostawy działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie, moment powstania obowiązku podatkowego i wystawienie faktury VAT oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odnośnie działki zabudowanej.

Wskaźniki gospodarcze