Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 stycznia 2013 r.
 
ITPP1/443-356/12/BK Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupów dokonywanych w okresie od kwietnia do lipca, czyli sporządzić korektę pierwszej deklaracji VAT?
 
ITPP1/443-367/12/MS 1. Czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastruktury wodnokanalizacyjnej podlega opodatkowaniu VAT?
2. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem przedmiotowej infrastruktury, nie zmienia się prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciach tej inwestycji?
 
ITPP2/443-684/12/KT Nieuznanie czynności udzielania „premii pieniężnej/bonusu rocznego” za niepodlegające uregulowaniom wynikającym z ustawy o podatku od towarów i usług oraz sposób udokumentowania ich wypłaty.
 
ITPP2/443-627/12/KT Stawka podatku obowiązująca do czynności obciążania najemców lokali użytkowych kosztami „mediów”.
 
ITPP1/443-720/12/MS Stawki podatku obowiązujące przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ustanowieniem prawa do korzystania z miejsca postojowego lub parkingowego w ramach jednej dostawy oraz stawki podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i lokalu garażowego jako odrębnej dostawy.
 
ITPP2/443-732/12/KT Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.
 
ITPP1/443-732/12/MS Opodatkowanie zbycia nieruchomości gruntowych.
 
ITPP2/443-714/12/KT Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
ITPP1/443-938/12/TS Stawka podatku przy czynności wykonania przyłącza.
 
ITPP1/443-789/12/MS Opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z budową oraz bieżącą obsługą, eksploatacją i ewentualnymi remontami infrastruktury wodociągowej.
 
ITPP1/443-996/12/AJ Prawo do pomniejszenia obrotu o wartość udzielonej bonifikaty.
 
ITPP1/443-693a/12/BK Opodatkowanie czynności kosztów zarządu nieruchomością wspólną, refakturowania tzw. mediów”, stawki podatku oraz prawa do odliczenia.
 
IBPP2/443-537/12/WN stawka podatku VAT dla dostawy instalacji gazów medycznych
 
IBPP2/443-590/12/WN uznanie czy:- wykonywane przez Spółkę czynności w ramach umowy cash-poolingu, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, - Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług na zasadzie importu usług przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania VAT,- podstawą opodatkowania kompleksowej usługi zarządzania wspólną płynnością finansową świadczonej na rzecz Spółki będzie kwota należnego wynagrodzenia (odsetek), którą Spółka będzie obciążana na podstawie noty wystawionej przez Agenta.
 
IBPP3/443-504/12/AZ możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rzeczoznawcy majątkowego oraz biegłego
 
IBPP3/443-539/12/AŚ : Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na promocji własnych terenów inwestycyjnych, nie ma prawa do odliczenia w stosunku do terenów prywatnych właścicieli i Skarbu Państwa
 
IPTPP2/443-759/12-6/PR W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej koszty zastępstwa procesowego.
 
ITPP2/443-1456/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
 
ITPP2/443-1472/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 
ITPP1/443-1139/12/JJ Zbycie nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-1244/12/RS Stawka podatku obowiązującej dla dostaw działek przeznaczonych pod zabudowę i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z dostawami.
 
ILPP1/443-419/12-2/AI Czy przekazanie przez Wnioskodawcę Nieruchomości 1, 2, 3, 4 na cele osobiste Wspólników będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-381/12-4/NS Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ILPP1/443-380/12-4/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT aportu przedsiębiorstwa.
 
ILPP4/443-179/12-4/ISN 1. Czy w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu Zainteresowany, jako Uczestnik, nie będzie wykonywał żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. l Ustawy o VAT?
2. Czy w związku z uczestnictwem w przedstawionej strukturze cash-poolingu i nabyciem w tym zakresie usług świadczonych przez Pool Leadera, Zainteresowany jako podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu tych transakcji na zasadzie importu usług?
3. Czy kompleksowe usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki, w tym przyznanie możliwości zaciągnięcia kredytu do ustalonego limitu debetowego, w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. l pkt 40 Ustawy o VAT?
4. W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do usług świadczonych przez Pool Leadera w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu a rozliczanych przez Spółkę jako import usług?
 
ILPP1/443-408/12-2/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
ILPP4/443-179/12-5/ISN 1. Czy w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu Zainteresowany, jako Uczestnik, nie będzie wykonywał żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. l Ustawy o VAT?
2. Czy w związku z uczestnictwem w przedstawionej strukturze cash-poolingu i nabyciem w tym zakresie usług świadczonych przez Pool Leadera, Zainteresowany jako podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu tych transakcji na zasadzie importu usług?
3. Czy kompleksowe usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki, w tym przyznanie możliwości zaciągnięcia kredytu do ustalonego limitu debetowego, w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. l pkt 40 Ustawy o VAT?
4. W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do usług świadczonych przez Pool Leadera w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu a rozliczanych przez Spółkę jako import usług?
 
ILPP4/443-179/12-6/ISN 1. Czy w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu Zainteresowany, jako Uczestnik, nie będzie wykonywał żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. l Ustawy o VAT?
2. Czy w związku z uczestnictwem w przedstawionej strukturze cash-poolingu i nabyciem w tym zakresie usług świadczonych przez Pool Leadera, Zainteresowany jako podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu tych transakcji na zasadzie importu usług?
3. Czy kompleksowe usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki, w tym przyznanie możliwości zaciągnięcia kredytu do ustalonego limitu debetowego, w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. l pkt 40 Ustawy o VAT?
4. W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do usług świadczonych przez Pool Leadera w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu a rozliczanych przez Spółkę jako import usług?
 
ILPP4/443-179/12-7/ISN 1. Czy w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu Zainteresowany, jako Uczestnik, nie będzie wykonywał żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. l Ustawy o VAT?
2. Czy w związku z uczestnictwem w przedstawionej strukturze cash-poolingu i nabyciem w tym zakresie usług świadczonych przez Pool Leadera, Zainteresowany jako podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu tych transakcji na zasadzie importu usług?
3. Czy kompleksowe usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki, w tym przyznanie możliwości zaciągnięcia kredytu do ustalonego limitu debetowego, w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. l pkt 40 Ustawy o VAT?
4. W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do usług świadczonych przez Pool Leadera w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu a rozliczanych przez Spółkę jako import usług?
 
ILPP1/443-408/12-3/NS Obowiązek naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ILPP4/443-225/12-2/EWW Czy w przedstawionym przez Zainteresowanego opisie zdarzenia przyszłego, e-faktury w formacie PDF, podpisane certyfikatem wydanym przez Centrum Certyfikacji wystawcy faktury, otrzymane przez niego drogą mailową będą dawać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych fakturach?
 
ITPP2/443-1174/12/PS Nieuznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i opodatkowanie czynności ich wniesienia aportem do spółki zależnej
 
ILPP4/443-181/12-4/EWW Czy zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, w tym konkretnym przypadku można zastosować kompleksowo stawkę VAT 8%, o której mowa w ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy?
 
IPPP1/443-892/12-5/ISZ opodatkowanie podatkiem VAT wykorzystywania przez pracowników Spółki samochodów służbowych do dojazdów z pracy i do pracy
 
IPPP3/443-158/11/12-6/S/SM brak opodatkowania zakupu wierzytelności
 
IPPP1/443-814/12-3/ISZ w zakresie prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
 
IPPP1/443-951/12-2/ISZ w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług związanych z czyszczeniem separatorów połączone z odbiorem i utylizacją zanieczyszczeń tam powstałych
 
IPPP1/443-919/12-2/ISZ stawka podatku VAT dla świadczonych usług factoringu niepełnego
 
IPPP3/443-994/12-2/SM opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-1084/12-2/ISZ zbycia Zakładu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP3/443-988/12-4/SM opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-876/12-2/SM prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywania usług na rzecz Oddziału i prawo do korekty deklaracji VAT-7
 
IPPP3/443-965/12-2/SM opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-823/12-2/ISZ w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem
 
IPPP1/443-690/12-4/ISZ w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług rehabilitacyjnych (fizjoterapeutycznych)
 
IPPP1/443-862/12-3/ISZ ustalenie podstawy opodatkowania
 
IPPP1/443-871/12-2/ISZ szacowanie podstawy opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej
 
IPPP1/443-842/12-4/ISZ stawka podatku VAT na usługi konserwacji instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej wykonywane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz uznania za świadczenie złożone wykonywanych łącznie usług kontroli i napraw instalacji cieplnych, elektrycznej, gazowej i odgromowej
 
IPPP1/443-847/12-2/ISZ Zaproponowany przez Wnioskodawcę sposób wyliczenia kwoty podatku VAT do odliczenia jest prawidłowy. Gmina ma prawo odliczać podatek VAT z faktur zakupowych dotyczących wydatków inwestycyjnych, związany z działalnością opodatkowaną VAT polegającą na wynajmie powierzchni użytkowych, zgodnie z metodologią zaprezentowaną przez Gminę opartą na kluczu powierzchniowym.
 
IPPP3/443-1002/12-4/SM siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności
 
IPPP1/443-888/12-5/ISZ W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w części dotyczącej:- nieruchomości A i B z wyłączeniem działki Nr 19;- działki Nr 19 znajdującej się na nieruchomości B.
 
IPPP1/443-910/12-4/ISZ opodatkowanie usług zarządzania świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego
 
IPPP1/443-972/12-2/ISZ w zakresie opodatkowania wniesienia udziałów w Spółce A i B do Spółki C w zamian za akcje
 
IPPP3/443-1008/12-2/SM opodatkowanie świadczonych usług i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-941/12-2/ISZ w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości
 
IPPP1/443-936/12-4/ISZ w zakresie opodatkowania planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem ww. nieruchomości
 
IPPP3/443-956/12-2/IG Czy sprzedaż przedmiotowych nieruchomości stanowiących całość majątku Spółki powinno być potraktowane jako sprzedaż przedsiębiorstwa i nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP3/443-975/12-2/IG Czy w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, podejmowanych przez Bank jako podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obrotem dla celów VAT jest wynik (zysk) osiągnięty przez Bank w danym okresie rozliczeniowym z tytułu transakcji zrealizowanych w danym okresie na danej kategorii instrumentów pochodnych?
 
IPPP3/443-888/12-3/IG Czy uregulowanie ceny nabycia wynikającej z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości w drodze potrącenia będzie traktowane na równi z zapłatą tej faktury przez Spółkę i tym samym Spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni?
 
IPPP3/443-887/12-3/IG Czy uregulowanie ceny nabycia wynikającej z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości w drodze potrącenia będzie traktowane na równi z zapłatą tej faktury przez Spółkę i tym samym Spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni?
 
IPPP3/443-911/12-2/IG 1. Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując wynajmowany przez nią lokal użytkowy jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, i tym samym w przypadku ww. sprzedaży towarów w Polsce występuje jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT?
2. Jeżeli prawidłowym jest, że wynajmowany przez Spółkę lokal użytkowy stanowi jej stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, to czy Spółka ma prawo uznać, iż nabywane usługi księgowe w zakresie kadr i płac dotyczące ww. pięciu pracowników Spółki są usługami świadczonymi na rzecz jej stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, i w konsekwencji przyjąć, że miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju?
3. Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując nabywane usługi księgowe w zakresie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów podatku VAT jako usługi świadczone na rzecz Spółki (jej siedziby w Niemczech), uznając tym samym, że miejsce świadczenia tych usług znajduje się poza terytorium kraju?
 
ILPP2/443-615/12-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług prowadzenia kursów z zakresu pierwszej pomocy.
 
ILPP1/443-764/12-2/AW Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarnych.
 
ILPP1/443-764/12-3/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-359/12-4/KG Opodatkowanie transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązek dokonania korekty.
 
ILPP2/443-810/12-5/AD Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia w całości podatku VAT od zakupionego samochodu oraz podatku od paliwa kupowanego do bankowozu?
 
ILPP4/443-166/12-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie i instalację maszyny.
 
ILPP4/443-166/12-3/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie i instalację maszyny.
 
IBPP2/443-663/12/AB opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa
 
IPTPP2/443-757/12-9/JN Ustalenie czy czynność sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy stanowić będzie odpłatną dostawę towarów i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, stawka podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz określenie podstawy opodatkowania.
 
IPTPP1/443-745/12-4/RG Jakie stawki podatku od towarów i usług należy zastosować w zakresie prowadzonej wyżej działalności?
 
ITPP2/443-1126/12/AP Rozliczenia w ramach struktury cash-poolingu.
 
IPTPP4/443-722/12-2/UNR Pomimo, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czynność wniesienia w formie aportu ww. majątku ruchomego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym aport przedmiotowych ruchomości będzie podlegał opodatkowaniu według stawek właściwych dla towarów będących przedmiotem aportu.
 
IPTPP4/443-702/12-4/OS Czy przychody z przedszkola (czesne, wpisowe, wyżywienie) są w całości zwolnione z podatku VAT art. 43 ust 1 p 24 a?
 
IPTPP4/443-650/12-4/JM Stawka VAT dla usług polegających na wykonawstwie instalacji gazowych.
 
IPTPP4/443-646/12-6/UNR Czy sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP4/443-646/12-7/UNR Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży posiłków przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 
IPTPP4/443-642/12-6/JM Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
 
IPTPP4/443-636/12-5/ALN Dokumentacja zgromadzona przez Wnioskodawcę spełnia wymogi art. 83 ust. 14 pkt 1, gdyż Wnioskodawca posiada stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący placówkę oświatową. Dostawie, o której mowa w art. 83 ust. 13 – jak wskazał Wnioskodawca - podlegały towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, zatem Zainteresowany mógł zastosować preferencyjną 0% stawkę podatku VAT dla dostawy sprzętu komputerowego będącego przedmiotem wniosku.
 
IPTPP3/443-44/12-5/KK Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. <...>, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze