Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 stycznia 2013 r.
 
1435/PP1/443-52b/05/KP Czy w obliczaniu proporcji uwzględnić sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu?
 
PP-3/i/443/578/05 Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług na podstawie faktury VAT otrzymanych w okresie dio dnia 15 listopada 2004 r.?
 
US-PP/443/37/05 Czy występuje obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych przy świadczeniu usług parkingowych w imieniu Gminy?
 
ZP2-449/I/6/05 Czy otrzymane dotacje wlicza się do obrotu w myśl art. 90 ust. 7 ustawy o VAT?
 
PP-443/17/2005 Czy czynność przekazania budynków mieszkalnych w zamian za umorzenie udziałów powinna być udokumentowana fakturą VAT?
 
PP-I-443-52-04-MI Jak ma wyglądać rozliczenie upustów przyznawanych z tyt. dokonanych nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów oraz zwrot (reklamacja) towarów ?.
 
PP-1/443-14183/05/65/159036/mk Czy przelew własnej wierzytelności jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 
PP-1/443-16/05/55 Czy usługi organizowania imprez kulturalnych (to jest programów artystycznych, widowisk estradowych) autorskiego opracowania scenariuszy imprez, które obejmują prezentację zespołów muzycznych, występy artystów, małe formy teatralne itp., powinny być opodatkowane stawką 7% ?
 
PP.443/12/A/05 Czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 
PP-406/1-23-16/2005 Czy istnieje obowiązek prowadzenia dodatkowych rejestrów w związku ze sprzedażą okularów korekcyjnych wykonywanych na zamówienie ?
 
PP/443-71/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego i dotyczącego podatku od towarów i usług od zbycia prawa wieczystego użytkowania działek na podstawie umów rozporządzających zawartych 21 kwietnia 2005 r.
 
1473/WV/443/77/44/2005/AN Czy SP. Z O.O.-zwana dalej Spółką- ma prawo odliczyć podatek naliczony VAT wynikający z faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków przez Spółkę związanych z uczestnictwem w kosztach inwestycji prowadzonej przez S.A- w celu rozbudowy infrastruktury zewnętrznej na zasadach ogólnych (tj. w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała fakturę VAT lub w rozliczeniu za miesiąc następny)?
 
PP I 443/1/197/05 Wątpliwości Podatnika dotyczą określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów w sytuacji, gdy eksporter otrzymał zaliczkę w dowolnej wysokości (również 100 %), a w szczególności:
- czy obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów powstaje w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, jeżeli faktura wystawiona jest w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zaliczki (np. zaliczkę otrzymano w dniu 31 sierpnia, fakturę wystawiono 5 września)?
 
PP/443-155-1/05 Czy nieodpłatne udostępnienie nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
PP. 443/61/05 Czy istnieje możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji w gospodarstwie rolnym finansowanej z programu Unii Europejskiej SAPARD na remont budynku mieszkalnego i dostosowania go pod potrzeby usług agroturystycznych?
 
PTU/443-28/05 Spółka prowadzi aptekę. Wydawanie leków jest ewidencjonowane przy pomocy kasy fiskalnej, a wartość ewidencjonowana obejmuje całkowity koszt leku ( wraz z kwotą refundowaną przez NFZ ). W deklaracji VAT-7 zawiernae są kwoty zaewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej ( całościowe ), refundacja z NFZ ( która wpływa później ) nie jest już uwzględniana w deklaracji, gdyż wcześniej Spółka wykazała cały obrót. Czy takie postępowanie jest zgodne z ustawą o podatku od towarów i usług?

Wskaźniki gospodarcze