Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 stycznia 2013 r.
 
ITPP2/443-505/12/MD Opodatkowanie usług dostarczania wody oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi usługami, tj. z tytułu zakupów związanych z budową infrastruktury wodociągowej oraz nabycia usług administrowania.
 
ITPP2/443-473/12/RS Zastosowanie zwolnienia od podatku do czynności zbycia przez Województwo nieruchomości zabudowanej, jak i niezabudowanej.
 
ITPP1/443-443/12/KM Czy w przypadku w jakim usługa, jaką zamierza świadczyć Spółka z wykorzystaniem własnych materiałów i przy udziale podwykonawców, mająca za przedmiot montażu instalacji cieplnych wykorzystujących źródła energii odnawialnej (montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła wraz z automatyką) będzie wykonywana w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisu art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podatku VAT przewidzianej w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 ustawy VAT (w wysokości 8%)?
 
ITPP1/443-457/12/AP 1. Czy prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w przedszkolach dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz prowadzenie zajęć w przedszkolach z gimnastyki ogólnorozwojowej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
2. Czy świadczenie usług prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym dla Uczniowskiego Klubu Sportowego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-476/12/AP Czy opłaty za zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, aerobik, zajęcia jogi dla dorosłych oraz sprzedaż karnetów na siłownię korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-370/12/MS Zakres opodatkowania czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz Gminy.
 
ILPP1/443-1073/11/12-S/MD Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanego odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa pod budowę drogi oraz ustalenie, jaki podmiot powinien być wskazany na fakturze jako nabywca towaru.
 
ILPP1/443-1073/11/12-S1/MD Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanego odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa pod budowę drogi oraz ustalenie, jaki podmiot powinien być wskazany na fakturze jako nabywca towaru.
 
ILPP1/443-686/11/12-S/KG 1. Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym, Gmina obowiązana była naliczyć podatek od towarów i usług od sprzedaży dokonanej w dniu 1 grudnia 2010 r.?
2. Jeśli nie, to czy w chwili obecnej podatek ten należy zwrócić kupującemu?
 
ILPP2/443-1202/11/12-S/SJ Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., organizacja przez Spółkę imprez integracyjno-szkoleniowych oraz festynów związanych z obchodami jubileuszu Spółki winna być rozpoznana jako nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT należnym?
 
ILPP2/443-1202/11/12-S1/SJ Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., organizacja przez Spółkę imprez integracyjno-szkoleniowych oraz festynów związanych z obchodami jubileuszu Spółki winna być rozpoznana jako nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT należnym?
 
ILPP1/443-786/10/12-S1/AI Czy czynsz z tytułu najmu zapłacony przez Spółkę za okres do rozwiązania umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
ITPP3/443-193/12/JK Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizowanej imprezą nie będą związane z jakąkolwiek opodatkowaną działalnością gospodarczą. Dokonane przez Stowarzyszenie zakupy nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.
 
ILPP2/443-927/09/12-S/MR Czy w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r., Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych świadczenia usług przewozu regularnego specjalnego swoim pracownikom?
 
ILPP2/443-425/10/12-S/MN Czy w sytuacji, w której wielkość marży ujemnej będzie wyższa od marży dodatniej, biorąc pod uwagę sezonowość biura podróży oraz interpretując marżę jako różnicę pomiędzy kwotą należności a ceną nabycia, Spółka prawidłowo wykaże w deklaracji VAT-7 wartości ujemne?
 
ILPP1/443-109/08/12-S/AW Sprzedaż działek budowlanych przez rolnika.
 
IBPP2/443-942/12/RSz zastosowania5% stawki VAT dla dostawy wyprodukowanych lodów dla sprzedaży detalicznej i hurtowej „na wynos”, 8% stawki VAT dla sprzedaż lodów do spożycia na miejscu, w tzw. lodziarniach
 
IBPP3/443-1026/11/MN stawka podatku dla usługi przechowywania zwłok
 
IBPP2/443-917/12/WN prawo do odliczenia podatku VAT i brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”
 
IBPP2/443-871/12/RSz czy odstąpienie od wykonania umów przedwstępnych i nie wykonanie świadczenia będącego przedmiotem umów przedwstępnych daje podstawę do wystawienia faktur korygujących do faktur zaliczkowych oraz korekty podatku należnego zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług
 
ILPP2/443-338/12-2/AK 1. Czy Spółka realizując zlecenie druku czasopism (innych, niż czasopisma specjalistyczne) posiadających odpowiednie oznaczenia ISSN oraz zaliczanych do odpowiednich grupowań PKWiU ex 58.14.1 z wykorzystaniem papieru i innych niezbędnych materiałów stanowiących własność Wnioskodawcy - w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - ma do czynienia z dostawą towarów i ma prawo do zastosowania preferencyjnej, tj. 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 pkt 2?
2. Czy Spółka realizując zlecenie druku książek i czasopism specjalistycznych posiadających odpowiednie oznaczenia ISBN i ISSN oraz zaliczanych do odpowiednich grupowań PKWiU ex 58.11.1 dla książek oraz 58.14.1 dla czasopism specjalistycznych, z wykorzystaniem papieru i innych niezbędnych materiałów stanowiących własność Wnioskodawcy – w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - ma do czynienia z dostawą towarów i ma prawo do zastosowania preferencyjnej, tj. 5% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 pkt 2a?
3. W jaki sposób Spółka ma dokumentować spełnienie warunków, które są określone w Ustawie i których spełnienie jest niezbędne do stosowania obniżonej stawki VAT:
a) w przypadku czasopism specjalistycznych - warunki określone w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT?
b) w przypadku czasopism pozostałych (nie uznanych za specjalistyczne) - warunki określone w załączniku numer 3 poz. 74 do Ustawy w nawiązaniu do art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT?
c) w przypadku książek- warunki określone w załączniku numer 10 poz. 32 do Ustawy w nawiązaniu do art. 41 ust. 2a Ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-563/12-5/SJ 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
 
ITPP1/443-1199/12/AJ Zakres prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-1193/12/KM Sposób ustalenia wskaźnika sprzedaży w związku ze sprzedażą nieruchomości.
 
ITPP1/443-1059/12/DM Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz brak obowiązku naliczania podatku należnego.
 
ILPP4/443-202/12-2/ISN 1. Czy wystawiając E-fakturę w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wywiąże się z obowiązku wystawienia faktury przewidzianego w art. 106 ust. 1 ustawy VAT?
2. Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku wypełnienia wszystkich przewidzianych w przepisach prawa wymogów, w szczególności zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury, jeżeli w związku z zakupem towarów lub usług Wnioskodawca będzie miał prawo odliczenia VAT, prawo to będzie Wnioskodawcy przysługiwało również w przypadku udokumentowania sprzedaży na jego rzecz towarów i usług fakturą wystawioną przez kontrahenta w formie elektronicznej?
 
ILPP4/443-202/12-3/ISN 1. Czy wystawiając E-fakturę w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wywiąże się z obowiązku wystawienia faktury przewidzianego w art. 106 ust. 1 ustawy VAT?
2. Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku wypełnienia wszystkich przewidzianych w przepisach prawa wymogów, w szczególności zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury, jeżeli w związku z zakupem towarów lub usług Wnioskodawca będzie miał prawo odliczenia VAT, prawo to będzie Wnioskodawcy przysługiwało również w przypadku udokumentowania sprzedaży na jego rzecz towarów i usług fakturą wystawioną przez kontrahenta w formie elektronicznej?
 
ILPP2/443-421/12-4/AD Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na zakup podstawowego wyposażenia pracowni ceramicznej oraz czy istnieje potencjalna prawna możliwość jego odzyskania w przyszłości?
 
ITPP2/443-1298/12/EK Lokal nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej, jego sprzedaż licytacyjna będzie sprzedażą majątku osobistego dłużnika.
 
ITPP1/443-1200/12/MS Prawo do odliczenia.
 
ITPP1/443-1156/12/MS Czy sprzedaż gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP2/443-1190/12-2/RR Brak praw do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu.
 
ITPP2/443-1227/12/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego.
 
IPPP2/443-945/12-4/RR Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług mediacyjnych w związku z otrzymanym odszkodowaniem.
 
IPPP3/443-934/12-3/IG Czy opłaty rejestracyjne pobierane przez Akademię od pozostałych uczestników Sympozjum (niebędących lekarzami) korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. a ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-934/12-2/IG Czy opłaty rejestracyjne pobierane przez Akademię od uczestników Sympozjum będących lekarzami, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. a ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-885/12-2/EK Opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości.
 
IPPP3/443-946/12-2/IG Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym oraz budowlami związanymi z funkcjonowaniem budynku wraz z własnością gruntu. A zatem, zgodnie z założeniami zbywcy i nabywcy, transakcja w świetle art. 43 ust. 10 i ust. 11, art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 oraz 29 ust. 5 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku VAT, tj. 23%.
 
ITPP1/443-1192/12/MS Uwzględnianie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu dostaw gruntów, budynków i ustanowienie prawa wieczystego użytkowania oraz świadczenia usług dzierżawy.
 
IPPP2/443-1039/12-2/MM zastosowanie zwolnienia dla świadczonych usług zarządzania
 
IPPP1/443-1064/12-2/MP Korekta deklaracji, stanowiącej podstawę skalkulowania danej zaliczki na podatek, będzie mieć wpływ na wysokość zaliczki tylko w przypadku, w którym korekta ta zostanie dokonana przed terminem płatności danej zaliczki. W przypadku, w którym korekta zostanie dokonana po terminie płatności danej zaliczki - po stronie Spółki nie powstanie obowiązek skorygowania jej wysokości.
 
IPPP2/443-1103/12-4/KOM obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji, gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż
 
IPPP2/443-1103/12-5/KOM obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych
 
IPPP2/443-1103/12-6/KOM obowiązek dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur
 
IPPP2/443-1103/12-7/KOM Obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X oraz obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT.
 
IPPP2/443-1119/12-5/KOM obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych
 
IPPP2/443-1119/12-7/KOM obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X. oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X., we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT
 
IPPP2/443-1119/12-4/KOM Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji, gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż
 
IPPP2/443-1119/12-6/KOM obowiązek dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur
 
IPPP2/443-1182/12-2/KOM obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji, gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż
 
IPPP2/443-1182/12-4/KOM obowiązek dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur
 
IPPP2/443-1182/12-3/KOM obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych
 
IPPP2/443-1182/12-5/KOM obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X. oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X., we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT
 
IPPP2/443-1068/12-4/KOM Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji, gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż
 
ITPP1/443-805/12/BJ Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi w zakresie eksploatacji, utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz oczyszczania separatorów i piaskowników?
 
ITPP1/443-832/12/BJ Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie nieruchmości.
 
IBPP2/443-689/12/AM „Czy Gmina może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23% sprzedając w/w nieruchomość?”
 
IBPP2/443-751/12/AM „Czy Wnioskodawca ma prawo dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, wynikającego z faktur VAT za realizację inwestycji związanej z projektem pn. "..."?”
 
IBPP2/443-758/12/AM „Czy w opisanej powyżej sytuacji Spółka może stosować obniżoną 8% stawkę przy refakturowaniu zużycia wody i odprowadzania ścieków na najemców?”
 
IBPP3/443-939/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu pn. „xxx” z wyłączeniem modułów służących do ewidencji sprzedaży usług, ewidencji umów dzierżawnych oraz ewidencji umów wieczystego użytkowania
Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji projektu dotyczącego budowy modułu „System ewidencji sprzedaży usług” oraz modułu „System ewidencji umów dzierżawnych”, ustaloną w oparciu o proporcję określoną zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3.
Natomiast odnośnie zakupów związanych z budowa modułu „System ewidencji umów wieczystego użytkowania” będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości
 
IBPP3/443-414/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ ...”
 
IBPP3/443-426/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-434/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ ...”
 
IBPP3/443-456/12/UH Stawka podatku VAT dla usług kserowania materiałów należących do zbiorów muzealnych, materiałów nienależących do zbiorów muzealnych oraz usługi poligraficznej (ulotki, druki firmowe, wizytówki, plakaty, zaproszenia, publikacje niskonakładowe).
 
IBPP3/443-917/12/KG W zakresie uwzględnienia do limitu zobowiązującego do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, obrotów z tytułu usług wynajmu pokoi, gdy zapłata dokonywana jest za pośrednictwem banku lub od firm pośredniczących w sprzedaży usług.
 
IBPP3/443-1018/12/MN nabycie w ramach projektu towarów i usług przez Wnioskodawcę winno być przedmiotem odsprzedaży towarów i usług dla Partnerów projektu przy zastosowaniu tej samej stawki co stawka, według której towary i usługi zostaną opodatkowane przez dostawcę faktycznie sprzedającego towary lub usługodawcę faktycznie świadczącego te usługi.
Wnioskodawca (Lider) będzie występował zatem w charakterze zarówno otrzymującego towary i usługi, jak i sprzedającego towary i wyświadczającego usługi (na rzecz Partnerów projektu).
 
IBPP3/443-1042/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
ITPP1/443-788/12/BJ Opłaty za parkowanie w obrębie dróg publicznych - pasie drogowym pobierane przez Gminę nie podlegają przepisom ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-834/12/AB stawka podatku VAT przy sprzedaży udziałów w działkach zabudowanych drogami wewnątrzosiedlowymi, chodnikami, parkingami i zielenią jeżeli sprzedaż udziałów następuje łącznie ze sprzedażą mieszkań położonych na innej działce
 
ITPP1/443-844/12/BJ Zwolnienie od podatku usługi kulturalnej polegającej na prowadzeniu warsztatów autorskich.
 
IPTPP1/443-797/12-4/AK Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP1/443-828/12-4/IG Czy istnieje możliwość prawna odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: "...", na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-797/12-5/AK Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP1/443-814/12-2/MG Powiat nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego jako sumy kwot podatku określonego na podstawie otrzymanych faktur z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu będą wystawiane na inny podmiot, tj. Zarząd Dróg
 
IPTPP4/443-815/12-2/UNR Czy przysługuje odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości od faktury zakupu samochodu, bądź faktur rat leasingu oraz pełne odliczenie podatku VAT od zakupu paliwa do tego samochodu?
 
IPTPP4/443-651/12-4/UNR Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do całości świadczonej usługi najmu (czynsz łącznie z mediami) zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP2/443-908/12-2/JS W zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu
 
IPTPP2/443-867/12-4/IR Czy nieodebrane przedmioty zastawu, może Wnioskodawca sprzedać w systemie VAT-marży, jeżeli są to towary używane, a stanowią je wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, częstokroć z udziałem kamieni szlachetnych?
 
IPTPP1/443-818/12-2/MW Czy Spółka przy fakturowaniu usług wykonywanych w ramach umowy prawidłowo stosuje zwolnienie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 i art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (publikacja: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)?
 
IPTPP2/443-800/12-6/JS Czy przychód z organizowanego przez Wnioskodawcę:
-wypoczynku dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, konkursy),
- ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych,
- imprez zleconych przez instytucje działające w gminie i osoby fizyczne,jest zwolniony z podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1187/12/MN Uznanie za podatnika zarządcy sądowego gospodarstwa rolnego.
 
IPTPP3/443-47/12-2/KK Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku VAT, w związku z realizacją projektu pn. „<...>”, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w ramach ww. operacji nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.
 
ITPP1/443-1148/12/BJ Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymywanych premii pieniężnych.

Wskaźniki gospodarcze