Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 stycznia 2013 r.
 
ILPP1/443-88/10/12-S1/HW 1. Czy z tytułu zawartej umowy Spółka świadczy na rzecz Kontrahenta usługę, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 — Czy spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczonej usługi?
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 2 — Czy świadczona przez Spółkę usługa, z tytułu której jest ona podatnikiem podatku VAT, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1, w związku z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-850/10/12-S/AKr Czy mając na uwadze sytuację Spółki, możliwym jest przyjęcie praktyki otrzymywania papierowej wersji faktury lub faktury korygującej w drodze przesłania ich faksem lub wydruku z poczty elektronicznej, lecz bez opatrzenia wiadomości podpisem elektronicznym z jednoczesnym zachowaniem pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w rejestrze VAT oraz do odliczenia od podatku należnego wynikającego z takich dokumentów podatku naliczonego?
 
ITPP1/443-1007/12/TS Zwolnienia dostawy nieruchomości.
 
ITPP1/443-976/12/TS Stawka podatku przy czynnościach wykonywanych w ramach umowy na świadczenie usług utrzymywania w czystości taboru kolejowego.
 
ITPP1/443-1061/12/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na budowie szlaku.
 
ITPP2/443-1034/12/EK Sprzedaż lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż zostanie dokonana po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i po upływie 2 lat od tego zasiedlenia.
 
ITPP2/443-834/12/AF Uznanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa trzeciego za eksport towarów oraz zastosowanie do niej stawki podatku 0%.
 
ITPP1/443-703a/12/AP Zwolnienie od podatku usług opieki nad wychowankiem (osobą młodocianą), objętym programem resocjalizacji.
 
ITPP2/443-1019/12/EB Czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki nie powoduje powstania po stronie wnoszącego aport dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-833/12/AP Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością agroturystyczną oraz ewentualnej korekty kwoty podatku odliczonego, w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi w obcym środku trwałym, w przypadku zakończenia działalności agroturystycznej.
 
ITPP2/443-845c/12/AK Uznanie świadczonych usług za usługi szkoleniowe, stawki podatku obowiązującej dla ww. usług, miejsca ich świadczenia i opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-845b/12/AK Uznanie usług polegających na wynajmie jachtów z własną obsadą skippera (sternika) lub usługą skippera nabytą od firmy zewnętrznej za usługi turystyki, miejsca świadczenia i opodatkowania ww. usług, stawki podatku dla nich obowiązującej, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku ze świadczeniem usług turystyki, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia ww. usług oraz obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej.
 
ITPP2/443-845a/12/AK Usługa organizacji rejsów rekreacyjnych bez wypożyczania sprzętu wędkarskiego, mimo iż sklasyfikowana jest pod symbolem 61.10 PKWiU, nie korzysta z preferencyjnej, 7% stawki podatku od towarów i usług, lecz zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu 22% stawką tego podatku.
 
ITPP2/443-1284/12/RS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury wystawionej na obojga małżonków.
 
ITPP1/443-1132/12/AT Sposób opodatkowania sprzedaży zastawionych rzeczy.
 
IPTPP2/443-771/12-4/AW Wnioskodawca, świadcząc usługę budowlaną polegającą na wybudowaniu całego budynku usługowo - mieszkalnego, gdzie ponad połowa powierzchni użytkowej wykorzystana jest na cele mieszkalne, może korzystać wprost z zapisu art. 41 ust. 12a ustawy. Tym samym w stosunku do budowy przedmiotowego budynku sklasyfikowanego – jak wskazał Wnioskodawca - w PKOB w kategorii 1122 (dział 11), zastosowanie ma preferencyjna stawka podatku w wysokości 8 %, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.
 
IPPP2/443-1068/12-6/KOM obowiązek dołączania przez agenta wystawionych paragonów do kopii faktur
 
IPPP2/443-1068/12-5/KOM obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych
 
IPPP2/443-1068/12-7/KOM Obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X. oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X., we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT
 
IPPP2/443-884/12-4/KOM zwolnienie z opodatkowania usług opieki nad dziećmi do lat 3, opodatkowania tych usług świadczonych w stosunku do dzieci powyżej 3 roku
 
IPPP2/443-966/12-4/KOM opodatkowanie nabycia składników majątkowych w postaci portfela nieruchomości
 
IPPP2/443-1222/12-2/KOM współczynnik struktury sprzedaży w obrocie z tytułu odpłatnego zbycia mienia komunalnego oraz gruntów, a także oddania gruntów w użytkowanie wieczyste
 
IPPP2/443-995/12-2/KOM stawka podatku VAT dla transakcji zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem we własności budynku oraz prawo do doliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych udziałów.
 
IPPP1/443-978/12-2/MP Wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu trzeciego czynności, przedmiotem których jest promocja produktów bankowych m.in. poprzez udzielanie potencjalnym klientom wyczerpujących informacji dotyczących ofert banków w zakresie udzielania kredytów stanowią usługi pośrednictwa, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 i 39 ustawy o VAT i korzystać powinny ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie tych przepisów.
 
IPPP1/443-1160/12-4/MP Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż OSP nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach przedsięwzięcia towary nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT .
 
IPPP2/443-234/11/12-7/S/KOM Stwierdzić należy, że wydatki Spółki poniesione na działalność promocyjno-marketingową, a zwłaszcza na upominki dla kontrahentów R., pozostawały w bezpośrednim związku z Jej działalnością opodatkowaną. Tak więc Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, bez względu na zaliczenie powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, gdyż przedmiotowe wydatki były związane ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, o ile nie zaszły inne ograniczenia zawarte w art. 88 ustawy.
 
IPPP1/443-966/12-3/PR Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa dokonywanego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. do pojazdów przystosowanych do konwojowania wartości pieniężnych.
 
IPPP1/443-982/12-2/PR wyłączenie z opodatkowania czynności zniesienia współwłasności nieruchomości oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego z tego tytułu.
 
IPTPP2/443-907/12-2/JS Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów w ramach umowy komisu do Finlandii i Danii
 
IPTPP1/443-858/12-2/MG Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-854/12-2/JS W zakresie zwolnienia z opodatkowania usługi pomocniczej do usługi ubezpieczeniowej świadczonej na rzecz i w imieniu firmy ubezpieczeniowej
 
ITPP1/443-1177/12/MN Opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1205/12/MN Brak opodatkowania i dokumentowania czynności oddelegowania pracowników do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej.
 
ITPP2/443-1172/12/MD Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu leasingu pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowozu) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu.
 
ITPP1/443-1168/12/TS Opodatkowanie sprzedaży oferowanych posiłków.
 
ITPP1/443-1064/12/MN Opodatkowanie przekazania towarów i usług, finansowanych w całości lub w części ze środków ZFŚS oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z tymi świadczeniami; opodatkowanie i dokumentowanie świadczonych usług za pomocą apartamentu nabytego ze środków obrotowych za rzecz pracowników i członków ich rodzin (finansowanych w całości lub części z ZFŚS), a także osób trzecich oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z bieżącym utrzymaniem tego apartamentu oraz jego wyposażeniem.
 
IPTPP4/443-656/12-5/BM 1. W przypadku, gdy faktury przed dniem 01.01.2010 r. (podatnikiem VAT był Urząd Miasta i Gminy) były wystawiane na gminę, można wystawić przez gminę refakturę dla spółki w zakresie dostawy usługi (dostawa opracowanej dokumentacji projektowej)?
2. Czy w refakturach należy zastosować stawkę podatku 22 % (zgodnie z wystawionymi w 2007 roku fakturami, czy zgodnie z obowiązującą stawką VAT 23 %) w zakresie dostawy usług (dostawa opracowanej dokumentacji projektowej)?
3. Czy w przypadku, gdy faktury przed dniem 01.01.2010 r. (podatnikiem VAT był Urząd Miasta i Gminy) byty wystawiane na Urząd Miasta i Gminy, może obecnie wystawić refakturę dla spółki gmina w zakresie dostawy usług (dostawa opracowanej dokumentacji projektowej)?
4. Czy w przypadku, gdy w 2007 roku były wystawiane opłaty za udostępnienie map jako nabywca Urząd Miasta i Gminy należy wystawić refakturę przez gminę dla spółki doliczając stawkę podatku VAT w zakresie dostawy usług (dostawa opracowanej dokumentacji projektowej)?
5. Czy w przypadku, gdy w 2009 roku była wystawiona faktura VAT za znaczki pocztowe jako nabywca gmina ze stawką „zw” - należy wystawić refakturę doliczając stawkę podatku VAT w zakresie dostawy usług (dostawa opracowanej dokumentacji projektowej)?
6. Czy w przypadku, gdy w 2009 roku były wystawione rachunki na Urząd Miasta i Gminy należy wystawić faktury VAT dla spółki przez gminę, czy Urząd Miasta i Gminy w zakresie dostawy usług (dostawa opracowanej dokumentacji projektowej)?
7. Czy w przypadku, gdy w 2009 roku były wystawione rachunki na gminę należy wystawić faktury dla spółki przez gminę w zakresie dostawy usług (dostawa opracowanej dokumentacji projektowej)?
 
IPTPP4/443-706/12-2/UNR Wnioskodawca od 1 stycznia 2013 r. będzie uprawniony na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, nie dłużej niż do końca 2014 r., o ile w tym okresie nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo.
 
IPTPP1/443-931/12-3/RG Czy Gmina postąpiła prawidłowo uznając, że otrzymane odszkodowanie, stanowiące sumę odszkodowań za ww. składniki nieruchomości, zwolnione jest z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-835/12-4/AK Czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
 
ITPP2/443-1222/12/MD Obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług od osoby fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania w kraju trzecim.
 
ITPP3/443-238/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze