Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 stycznia 2013 r.
 
ITPP2/443-713/12/RS Brak prawa do odliczenia podatku
 
ITPP2/443-476/12/KT Zwolnienie od podatku usłu organizacji koloniii i obozów.
 
ITPP1/443-483c/12/BJ Czy Gmina w związku z wykonywaniem w przedmiotowych świetlicach i remizach działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT ma prawo do odliczenia kosztów ponoszonych na utrzymanie świetlic i remiz i w jakiej wysokości?
 
ITPP2/443-500/12/KT Ustalenie podstawy opodatkowania czynności obciążania najemców lokali kosztami zużycia „mediów” oraz stawki podatku obowiązującej do czynności obciążania najemców lokali mieszkalnych kosztami „mediów”
 
ITPP1/443-414/12/BJ Sprzedaż lokali miszkalnych wraz z miejscami w hali garażowej niestanowiącej odrębnej nieruchomości.
 
ITPP2/443-547/12/RS Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do zastosowania stawki w wysokości 0% do WDT, w przypadku, gdy nie posiada jednego z dokumentów, o których mowa w art. 42 ust.3 ustawy, jednakże z ogółu posiadanych dokumentów jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju?
 
ITPP2/443-562/12/RS Czy wymieniony „katalog usług lotniskowych" należy zaliczyć do usług związanych z nieruchomościami, dla których miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28e ustawy, jest miejsce położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska?
 
ITPP1/443-450/12/BK Opodatkowania sprzedaży udziałów w działkach.
 
ITPP2/443-1144/12/RS Brak opodatkowania czynności zbycia w formie aportu składników materialnych i niematerialnych.
 
ITPP2/443-1203/12/AK Czy usługa udzielenia licencji na korzystanie z programu komputerowego podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 
ITPP1/443-1129/12/BJ Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu, albowiem z wniosku wynika, iż zakupy te służą świadczeniu usług zwolnionych od podatku, tj. nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.
 
ITPP2/443-1142/12/EK Brak możliwości zwolnienia od podatku usług szkoleniowych w zakresie robotyki i automatyki dla uczniów gimnazjum.
 
ITPP2/443-1143/12/RS Brak opodatkowania czynności zbycia w formie aportu składników materialnych i niematerialnych.
 
ITPP1/443-1237/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1157/12/AT Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją działalności.
 
ITPP1/443-927a/12/BJ Zwolnienia od podatku usług w zakresie pośrednictwa finansowego.
 
ITPP1/443-927b/12/BJ Pośrednictwo ubezpieczeniowe.
 
ILPP1/443-600/12-6/KG Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy usługi świadczone przez kontrahenta są usługami o charakterze ciągłym oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-689/12-4/MN Prawo do odliczenia wydatków związanych z realizacją projektu, wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku.
 
ILPP2/443-684/12-2/AKr Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.3.1 Leader, PROW 2007-2013)
 
ILPP1/443-647/12-4/HW Czy usługa administrowania przedmiotową nieruchomością może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług czy też do części niemieszkalnej (lokalu użytkowego) zastosować stawkę 23%?
 
ILPP2/443-685/12-4/SJ Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania?
 
ILPP2/443-466/12-2/AKr 1. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Zbywcę i dokumentujących odpłatne zbycie na rzecz Spółki składników majątkowych związanych z Działalnością Handlową?
2. Czy w wyniku restrukturyzacji w odniesieniu do nabytych przez Spółkę składników majątkowych związanych z Działalnością Handlową na Spółce ciąży obowiązek korekt podatku stosownie do art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-466/12-3/AKr Czy Spółka nabywając niektóre należności Zbywcy po cenie niższej niż wartość nominalna tych należności świadczy odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-402/12-3/AD Czy w przypadku nabycia opisanych w stanie przyszłym nieruchomości gruntowych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty rolne), dla których brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i dla których zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT, naliczonego przez Sprzedającego w fakturze dokumentującej sprzedaż tych nieruchomości ze stawką 23%?
 
ILPP1/443-430/12-2/NS Obowiązek naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ILPP4/443-245/12-2/BA Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w Spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu VAT?
 
IPPP2/443-888/12-7/DG W zakresie korekty odliczonego podatku naliczonego od usług leasingu maszyn, urządzeń i środków transportu w związku z wniesieniem prowadzonej działalności gospodarczej do spółki osobowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących usług leasingu w nowo utworzonej spółce
 
IPPP2/443-1052/12-4/DG W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu na współwłasność środków trwałych do produkcji w gospodarstwach rolnych.
 
ILPP1/443-348/12-4/KG Stawka podatku dla usługi montażu instalacji centralnego odkurzania i systemów alarmowych.
 
IPPP2/443-1087/12-2/DG W zakresie opodatkowania usług dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zastosowania prawidłowej stawki podatku do ww. usług.
 
IPPP2/443-1148/12-3/DG W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu otrzymanych w formie papierowej oraz ich archiwizowania w sposób elektroniczny.
 
ILPP1/443-357/12-2/AWa Czy Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej obciążenie Spółki kwotą podatku od nieruchomości jaką płaci wydzierżawiający na rzecz gminy, a dotyczącą dzierżawionych przez Wnioskodawcę nieruchomości?
 
IPPP2/443-1075/12-2/DG W zakresie opodatkowania otrzymanych od zleceniodawcy wydawanych nagród rzeczowych, pieniężnych oraz w formie voucherów i kart przedpłaconych w prowadzonym programie lojalnościowym.
 
IPPP1/443-159/11/12-11/S/IGo Usługi świadczone na rzecz członków grupy osób nie spełnia wszystkich warunków wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, zatem usługi, które świadczone będą na rzecz swoich członków nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z tego przepisu.
 
IPPP1/443-946/12-3/JL Stałą zabudowę wnęk należy uznać za wyposażenie budynku (lokalu), a fakt trwałego ich przytwierdzenia do ścian, podłoża i sufitu pozostaje bez znaczenia, bowiem nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu). Tym samym, przedmiotowe usługi nie mogą korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT.
 
IPPP1/443-920/12-2/JL Darowizna przedsiębiorstwa przez Wnioskującą nie będzie wiązała się z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem towarów lub środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Ewentualnej korekty podatku dokonuje bowiem nabywca przedsiębiorstwa, o ile występują przesłanki do jej dokonania.
 
IPPP1/443-964/12-2/JL Usługi opieki na rzecz osób w podeszłym wieku świadczone w miejscu ich zamieszkania korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. O ile dom opieki dla osób starszych, który zamierza otworzyć Wnioskujący, będzie domem pomocy społecznej wpisanym do rejestru prowadzonego przez wojewodę, usługi wykonywane przez Wnioskującego na rzecz osób starszych w tym domu będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-981/12-2/JL Ze względu na fakt, że przedmiotem planowanej transakcji zbycia będzie zespół składników niespełniający definicji ZCP (ani tym samym definicji przedsiębiorstwa), transakcja ta nie będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-973/12-2/JL Dokonując korekty rocznej, o której mowa w art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, Bank powinien obliczyć kwotę korekty podatku VAT naliczonego dla Banku i P oddzielnie, a następnie uwzględnić zsumowaną kwotę tych korekt w deklaracji podatkowej VAT-7 złożonej przez Bank za pierwszy okres rozliczeniowy w 2013 r.
 
IPPP1/443-780/12-4/JL W przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-429/10/12-5/S/IGo Przechowywanie kopii faktur w informatycznym systemie księgowym.
 
IPPP1/443-997/12-2/EK Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości .
 
IPPP1/443-695/10/12-5/S/EK Opodatkowanie usług nabycia wierzytelności.
 
IPPP1/443-1087/12-2/IG Stawka podatku VAT dla dostawy i montażu sprzętu medycznego oraz robót budowlanych związanych z tą dostawą.
 
IPPP1/443-789/12-2/AS uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w odniesieniu do czynności administracji publicznej
 
IPPP1/443-803/12-3/AS prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
 
IPPP1/443-827/12-2/AS opodatkowanie udzielania krótkoterminowych pożyczek, zastosowanie do ww. czynności zwolnienia od podatku, oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
 
IPPP1/443-812/12-3/AS prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
 
IPPP1/443-866/12-2/AS ustalanie obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacja wartości współczynnika struktury sprzedaży
 
IPPP1/443-866/12-3/AS ustalanie obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacja wartości współczynnika struktury sprzedaży
 
IPPP1/443-875/12-2/AS uznanie za dostawę towarów sprzedaży posiłków z dostawą do klienta i posiłków przeznaczonych do spożycia w lokalu lub poza nim
 
IPPP1/443-1150/12-2/AS prawa do odzyskania podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją
 
IPPP1/443-843/12-5/AS konsekwencje w podatku VAT z tytułu transakcji przekazania przedsiębiorstwa podatnika żonie
 
ITPP1/443-1418/12/DM Prawo do skorzystania z „ulgi za złe długi”.
 
IPTPP2/443-869/12-2/JN W przedmiotowej sytuacji, w przypadku braku dokonania zwrotu uprzednio wpłaconych przez Wnioskodawcę kwot zadatku, Zainteresowany nie ma prawa do dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie wystawionych przez Sprzedającego faktur korygujących do faktur zaliczkowych.
 
IPTPP3/443-78/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-987/12/BJ Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania tzw. mediów przez administratora wspólnoty mieszkaniowej.
 
ITPP2/443-1165/12/MD Możliwość uzyskania przyśpieszonego zwrotu podatku naliczonego przez nowo utworzoną spółkę prawa handlowego w związku z wniesieniem do niej opodatkowanego aportu.
 
ITPP2/443-1165a/12/MD Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku do wkładu niepieniężnego (w postaci nieruchomości zabudowanych), który ma zostać wniesiony do spółki prawa handlowego.

Wskaźniki gospodarcze