Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 stycznia 2013 r.
 
ITPP1/443-665/12/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ITPP2/443-443/12/KT Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej
 
ITPP2/443-563a/12/RS Czy prawidłowe jest stanowisko, iż usługi finansowe świadczone przez Spółkę są zwolnione od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług?
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż podstawę opodatkowania podatkiem stanowić będzie kwota wynagrodzenia należna Spółce z tytułu świadczonych usług finansowych?
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług finansowych przez Spółkę, powstanie w dniu wystawienia faktury VAT, dokumentującej te usługi, jeżeli faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni kalendarzowych po zakończeniu danego miesiąca za usługi wykonane w tym miesiącu?
 
ITPP2/443-563b/12/RS Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku, gdy proporcja sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej będzie wyższa niż 99%, nie znajdzie zastosowanie ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy?
 
ITPP2/443-563c/12/RS Czy prawidłowe jest stanowisko, iż usługi finansowe świadczone przez Spółkę na rzecz podmiotów zagranicznych będą opodatkowane poza Polską zgodnie z prawem kraju siedziby lub stałego miejsca prowadzanie działalności podmiotu zagranicznego?
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na fakturach VAT dokumentujących świadczenie przez Spółkę usług finansowych na rzecz ww. podmiotów zagranicznych, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem obowiązany jest zamieścić: adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, ze podatek rozlicza nabywca, lub oznaczenie „odwrotne obciążenie” (reverse charge)?
 
ITPP2/443-516a/12/RS Czy Spółka może zastosować do transportu towarów stawkę 0%, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z ust. 3 pkt 1 lit b) i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-516b/12/RS Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur wystawionych przez podwykonawców?
 
ITPP2/443-532/12/RS Czy przy usłudze przeszkolenia jednego nauczyciela obowiązuje stawka podatku, a jeśli już to w jakiej wysokości, czy też jest to usługa zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1116/12/AT Połączenie spółek skutkujące brakiem powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT.
 
ITPP3/443-215/12/AT Prawo do odzyskania VAT% w związku z realizacją projektu.
 
ITPP3/443-218/12/JK Nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizowanej inwestycji nie są związane z jakąkolwiek opodatkowaną działalnością gospodarczą, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu opisanego remontu.
 
ITPP1/443-1169/12/DM Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży bonów.
 
ITPP1/443-1134/12/TS Czy sprzedaż okularów korekcyjnych może być opodatkowana stawką podatku 8%? Czy usługi optyczne, polegające na naprawie i konserwacji soczewek okularowych, opraw okularowych i okularów korekcyjnych mogą być opodatkowana stawką podatku 8%?
 
ITPP2/443-1238/12/RS Opodatkowanie czynności darowizny składników majątkowych na rzecz wspólnika Spółki.
 
ITPP2/443-1209/12/RS Zakres miejsca świadczenia i opodatkowania usług spedycji.
 
ITPP1/443-1190/12/AP Zakres opodatkowania czynności udzielania pożyczek.
 
ITPP1/443-1149/12/AP Zakres stawki podatku dla usług montażowo-instalacyjnych wykonywanych w obiekcie budownictwa mieszkaniowego.
 
ITPP1/443-1229/12/IK Zakres opodatkowania usługi wynajmu apartamentu.
 
ITPP1/443-733/07/12-S/BJ Czy sprzedaż przez Pana pięciu pozostałych działek budowlanych powstałych z podziału działki rolnej działki o pow. 4,9712, o nr geodezyjnym 408/23 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-827/12-3/AS obowiązek uwzględnienia w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu udzielania pożyczek
 
ILPP4/443-214/12-4/BA Czy Zainteresowany ma/miał prawo odliczyć podatek VAT w całości?
 
ILPP1/443-451/12-4/AWa Prawo do odzyskania podatku VAT.
 
ILPP1/443-364/12-5/AWa Czy dokonanie sprzedaży ww. działek, w wyniku podziału nieruchomości nabytej do majątku wspólnego współmałżonków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-416/12-5/AKr Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o PTU otrzymana dotacja na realizacje projektu stanowić będzie obrót opodatkowany?
 
ILPP2/443-416/12-6/AKr Czy Wnioskodawczyni ma odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
 
IPPP1/443-963/12-2/AP Czy stosowanie stawki VAT w wysokości 8% na jednorazowe usługi czyszczenia separatorów połączone z odbiorem i utylizacją zanieczyszczeń tam powstałych - jest prawidłowe, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem, zarządcą, dzierżawcą ani eksploatatorem separatora ani sieci?
 
IPTPP1/443-857/12-2/MG Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-967/12-2/AS prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją
 
ILPP2/443-373/12-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat za korzystanie z szaletów.
 
IPPP1/443-942/12-4/AS opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości i prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości
 
ILPP2/443-551/12-2/AK Czy wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów leczniczych Usługi są zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-937/12-4/AS opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości
 
ILPP2/443-1209/10/12-S/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur przez nabywców usług - samofakturowanie.
 
IPPP1/443-895/12-5/AS prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości
 
ILPP2/443-500/12-4/AKr Stawka podatku na napój z aloesu
 
IPPP1/443-1091/12-2/MP Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności wymienione we wniosku w pkt 2, 3, 5, 6, oraz 4 i 8 (w części dot. przeprowadzenia procesu nabycia/zbycie przez Spółkę instrumentów finansowych) stanowią jedynie element usług pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe i nie są objęte zwolnieniem od podatku przewidzianym w art. 43 ust. 1pkt 41 ustawy. Czynności wskazane we wniosku w pkt. 1, 7 oraz 4 i 8 (w części dot. negocjacji warunków nabycia/zbycia instrumentów finansowych) stanowią usługi pośrednictwa, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT i korzystają ze zwolnienia na podstawie tego przepisu.
 
IPPP1/443-948/12-2/AS opodatkowanie dzierżawy gruntu rolnego i infrastruktury melioracyjnej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu inwestycji
 
IPPP1/443-991/12-2/AS prawo do zwolnienia dla świadczonych usług zarządzania
 
IPPP1/443-957/12-2/AS prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup produktów producenta, nabytych w ramach świadczenia na rzecz producenta usług
 
ILPP1/443-360/12-4/MK Prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z inwestycjami budowlanymi.
 
IPPP3/443-754/12-2/KB Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP3/443-742/12-2/KB Czynności wykonane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej Umowy będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako czynności świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.
 
ILPP1/443-360/12-5/MK Prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z inwestycjami budowlanymi.
 
IPPP2/443-938/12-6/KG Uznania odsprzedaży usługi dostawy mediów na rzecz wynajmującego oraz pozostałych najemców za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku gdy Bank jest najemcą a także sposobu rozliczenia przez Spółkę kosztów mediów.
 
IPPP2/443-938/12-5/KG Uznanie odsprzedaży usługi dostawy mediów na rzecz współwłaścicieli budynku za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT a także sposób rozliczenia przez Spółkę kosztów mediów
 
IPPP1/443-339/11/12-7/S/EK Opodatkowanie usługi telekomunikacyjnej, zużycia energii elektrycznej, dostawy wody w związku z najmem w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz moment powstania obowiązku podatkowego do tych usług.
 
IPPP2/443-938/12-4/KG uznanie odsprzedaży usługi dostawy mediów na rzecz najemców za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz sposób rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem nieruchomości
 
IPTPP2/443-831/12-4/JN Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego.
 
IPTPP2/443-831/12-5/JN Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego.
 
IPTPP2/443-831/12-6/JN Ustalenie czy wpływy Gminy należy traktować jako wyłączone z zakresu regulacji VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy czy zwolnione z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia.
 
IPTPP2/443-831/12-7/JN Ustalenie czy wpływy Gminy należy traktować jako wyłączone z zakresu regulacji VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy czy zwolnione z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia.
 
ITPP1/443-1155/12/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z naprawą autobusu.
 
ITPP2/443-1264/12/AP Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy zakupach związanych z wynajmem sali oraz z wykonywaniem usług transportu autobusem.
 
ITPP2/443-1187/12/MD Prawo do odliczenia podatku w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

Wskaźniki gospodarcze