Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 stycznia 2013 r.
 
ITPP1/443-782/12/AP Czy Nadleśnictwu przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-828/12/BK Czy Powiat ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku realizacją projektu?
 
ITPP1/443-666/12/MS Jaką stawkę podatku VAT winien zastosować Wnioskodawca w przypadku wystawiania faktury VAT na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z dokonywaniem na rzecz tych podmiotów czynności związanych z unieszkodliwianiem odpadów medycznych, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych, a umowę wykonuje poprzez swego rodzaju „podwykonawstwo”, polegające na zlecaniu tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie?
 
ITPP1/443-582/12/AP 1. Czy dokonując sprzedaży mieszanej w pierwszym roku działalności, pomimo braku uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego prognozowanego współczynnika proporcji na dany rok, zachowuje Pani prawo odliczenia VAT od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną, jak i opodatkowaną?
2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to jaki powinien być przyjęty tryb odliczenia związanego ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną:
- odliczenia VAT wg rzeczywistego współczynnika sprzedaży za dany miesiąc, dokonując odliczenia w deklaracjach (korektach deklaracji) za poszczególne miesiące roku?
- odliczenia VAT wg rzeczywistego współczynnika sprzedaży za dany rok, wyliczonego po zakończeniu danego roku, dokonując odliczenia w deklaracjach (korektach) deklaracji za poszczególne miesiące roku?
- odliczenia VAT wg rzeczywistego współczynnika sprzedaży za dany rok, wykazane jako korekta odliczenia w pierwszej deklaracji kolejnego roku podatkowego?
 
ITPP1/443-596/12/BJ Czy usługi wykonywane przez Bank na podstawie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-654/12/AJ Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji obrotu i kwot należnego podatku z tytułu pobieranych w imieniu firm, z którymi będą łączyły go umowy pośrednictwa, opłat abonamentowych oraz należności za wydany sprzęt i urządzenia za pośrednictwem kasy fiskalnej?Z jaką stawką VAT należy przedmiotowy obrót ewidencjonować?Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania z tego tytułu podatku należnego w deklaracjach VAT-7 i wpłaty tego podatku do urzędu skarbowego?
 
ITPP1/443-757/12/BJ Czy sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników, (nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi) opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług (jeżeli tak to w jakiej wysokości), czy jest zwolniona od tego podatku?
 
ITPP1/443-906/12/MN Opodatkowanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych.
 
ITPP2/443-1114/12/RS Opodatkowanie czynności związanych z pobieraniem opłat parkingowych.
 
ITPP2/443-980/12/AK Okres rozliczeniowy, w którym należy dokonać korekty WNT w deklaracji VAT oraz kurs obowiązujący do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej w sytuacji otrzymania rabatu potransakcyjnego w związku ze wszystkimi nabyciami towarów dokonanymi w ciągu roku.
 
ITPP2/443-1109/12/PS Opodatkowanie dostawy nieruchomości.
 
ITPP2/443-1096/12/RS Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym?
 
ITPP1/443-1071/12/IK Czy świadczenie usług najmu przez Urząd korzysta ze zwolnienia?
 
ITPP1/443-1118/12/IK Zwolnienie dostawy lokali mieszkalnych oraz korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-1141a/12/IK Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-1141b/12/IK Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia.
 
ITPP1/443-1191/12/BJ Zwolnienie od podatku czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego na rzecz byłych posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokalu.
 
ITPP2/443-1217/12/RS Zwolnienie od podatku czynności wniesienia w formie aportu gruntów zabudowanych.
 
ITPP1/443-1140/12/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi ściągania długu.
 
ITPP2/443-1380/12/AK Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1212/12/AK Moment powstania obowiązku podatkowego w związku z przemieszczeniem towarów do magazynu na terytorium Wielkiej Brytanii oraz stawki podatku obowiązującej dla tej czynności.
 
ITPP2/443-1132/12/EB Zwolnienie od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
ITPP2/443-1239/12/RS Sposób udokumentowania rabatów/premii/bonusów.
 
ITPP2/443-1117/12/EB Brak zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych w postaci kół zainteresowań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 
ITPP2/443-1068/12/EB Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodów należących do przewoźnika.
 
ITPP1/443-1206/12/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IPTPP1/443-841/12-4/IG Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług nabytych w związku z zakupem oprogramowania do gospodarki odpadami?
 
ITPP1/443-1167/12/AT Opodatkowanie VAT opłat pobieranych za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
ITPP2/443-1352/12/AJ Opodatkowanie sprzedaży w trybie egzekucji komorniczej udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
 
ITPP2/443-1391/12/AJ Opodatkowanie sprzedaży w trybie egzekucji komorniczej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
IPPP3/443-718/12-4/KB W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wzięcia w leasing bankowozu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu
 
ILPP1/443-531/12-4/NS Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 
IPPP3/443-764/12-3/KB W zakresie opodatkowania realizowanej transakcji oraz obowiązku rejestracji
 
ILPP2/443-549/12-4/MR Podatek towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku należnego z faktur wystawionych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny.
 
IPPP2/443-1042/12-2/KG Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych
 
IPPP3/443-699/12-2/KB 1. Czy transakcja sprzedaży Nieruchomości stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 Ustawy o VAT i podlegała obowiązkowemu opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT?
2. Czy zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, zgodnie z regulacjami art. 87 Ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-240/12-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca oraz obowiązku podatkowego.
 
IPPP2/443-1217/12-2/AO Dot. obowiązku rejestrowania sprzedaży produktów dokonywanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X, przy zastosowaniu należących do Wnioskodawcy kas rejestrujących i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż
 
IPPP2/443-1217/12-3/AO dot. obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych
 
IPPP2/443-1217/12-4/AO dot. obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur
 
ITPP1/443-1128/12/DM Opodatkowanie dostawy nieruchomości i prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-239/12-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia oraz rozliczenia importu usług.
 
IPPP2/443-1217/12-5/AO Dot. obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X oraz obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT
 
ILPP2/443-1506/11/12-S2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nabycia wierzytelności.
 
IPPP2/443-1007/12-3/AO zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych usług edukacyjnych z przedmiotów szkolnych ((język polski, matematyka)
 
ILPP2/443-625/12-3/SJ Czy Stowarzyszenie może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku związanego z realizacją ww. projektu?
 
IPPP2/443-997/12-2/AO Czy opisane transakcje zbycia praw wieczystego użytkowania gruntów wraz z posadowionymi na nich Budynkami będą opodatkowane podatkiem VAT?
 
IPPP2/443-1181/12-2/AO Stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu PROW realizowanego przy udziale środków UE. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1231/12-2/AO Dot. obowiązku rejestrowania sprzedaży produktów dokonywanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X, przy zastosowaniu należących do Wnioskodawcy kas rejestrujących i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż
 
IPPP2/443-1231/12-4/AO obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur
 
IPPP2/443-1231/12-3/AO dot. obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych
 
ILPP4/443-211/12-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
IPPP1/443-974/12-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa dokonywanego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. do pojazdów przystosowanych do konwojowania wartości pieniężnych.
 
IPPP1/443-840/12-6/PR zastosowanie zwolnienia dla usług świadczonych przez stowarzyszenie.
 
IPPP2/443-1231/12-5/AO Dot. obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X oraz obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej
 
IPPP1/443-883/12-4/PR opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości
 
ILPP2/443-441/12-2/AKr 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od Gminy faktur VAT, dokumentujących dokonane przez nią aporty?
2. Czy Spółka będzie mogła dokonać odliczenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma od Gminy faktury VAT?
 
IPPP1/443-1003/12-2/PR jednorazowa korekta podatku naliczonego w przypadku dokonania dostawy środków trwałych w okresie 5-letniej korekty.
 
IPPP2/443-960/12-4/AO Opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji nabycia nieruchomości, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu nieruchomości oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
 
IPPP3/443-1231/12-2/RD Jak prawidłowo ustalić zasady opodatkowania VAT transakcji dostawy Nieruchomości, w szczególności w jaki sposób ustalić wartość działek, których dostawa podlega opodatkowaniu VAT, a w jaki sposób ustalić wartość działek, których dostawa podlega zwolnieniu od opodatkowania?
 
IPPP3/443-778/12-4/KB Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanej fakturze, bowiem nabyta usługa będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług związanych ze świadczeniem usług najmu powierzchni znajdujących się w galerii handlowej.
 
ILPP1/443-369/12-2/AWa W związku z powyższym, czy Gmina postępuje prawidłowo stosując stawkę podatku VAT 8% za refakturowanie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków oraz 23% za dostawę energii cieplnej dla odbiorców:
1) którym świadczy również usługę wynajmu lokalu mieszkalnego ze stawką zw.,
2) którym świadczy usługę wynajmu lokalu użytkowego ze stawką 23%,
3) którym nie świadczy innej usługi?
 
IPPP3/443-793/12-4/KB Kwotę czynszu i kwotę pozostałych opłat można wykazać w oddzielnych pozycjach na fakturze, przy czym dla wszystkich pozycji należy zastosować zwolnienie z VAT, bowiem z punktu widzenia podatku VAT czynsz oraz opłaty dodatkowe (za gaz, energię elektryczną, opłaty do wspólnoty) stanowią jedną kompleksową usługę, dla której powinno się stosować stawkę podatku VAT właściwą dla usługi wynajmu lokali na cele mieszkalne.
 
ITPP2/443-1197/12/AP Czy obrót z tytułu dostaw nieruchomości należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 
ITPP2/443-1198/12/AP Czy obrót z tytułu poszczególnych dostaw należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 
ITPP2/443-1153/12/AP Prawo do odliczenia podatku od nabycia samochodu.

Wskaźniki gospodarcze