Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 stycznia 2013 r.
 
ITPP1/443-597/12/AP Czy w przypadku sprzedaży Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1105/12/JJ Możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1136/12/RS Rozliczenia w ramach struktury cash-poolingu.
 
ITPP1/443-1304/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1244/12/JJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013)?
 
ITPP1/443-1303/12/JJ 1. Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
2. Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie?
 
ITPP2/443-1133a/12/PS Opodatkowanie czynności wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 
ITPP1/443-1062/10/12-S/TS Czy sprzedaż kilku działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego (lub wszystkich) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym dostawa tych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem?
 
ITPP1/443-344/10/12-S/KM Czy Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 nie otrzymała potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługi?
 
ITPP2/443-1255/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-1182/12/IK Czy dostawa nieruchomości rolnej z rozpoczętą inwestycją podlega opodatkowaniu?
 
ITPP1/443-1222/12/DM Brak opodatkowania usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
ITPP1/443-1239/12/AP Czy sprzedaż w styczniu 2013 r. działki oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkami będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1202/12/MD Zasadność zastosowania stawki 0% do kosztów „prac przygotowawczych” ponoszonych na poczet dostaw wewnątrzwspólnotowych, w przypadku gdy koszty te będą specyfikowane na fakturach dokumentujących przedmiotowe dostawy lub na fakturach odrębnych.
 
ITPP2/443-1223/12/MD Ustalenie miejsca świadczenia dla usług spedycyjnych świadczonych na rzecz podatnika z USA oraz odliczenia podatku naliczonego związanego z tą usługą.
 
ITPP2/443-1246/12/MD Uznanie za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów przemieszczenia określonych towarów do innego kraju Unii Europejskiej.
 
ITPP3/443-181/12/AT Zwolnienie od podatku czynności importu usług cash poolingu.
 
ITPP1/443-993a/12/MN Zakres uznania dokonywanych świadczeń usług za czynności opodatkowane.
 
IBPP4/443-452/12/LG Uznanie wydzielonej części spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT
 
ITPP3/443-200/12/AT Prawo do odzyskania VAT% w związku z realizacją inwestycji.
 
ITPP1/443-993b/12/MN Czy czynności z zakresu działalności B, tj. pkt od a) do c) Wnioskodawca prawidłowo traktuje jako zwolnione od VAT?
 
ITPP1/443-993c/12/MN Brak opodatkowania czynności nieodpłatnych.
 
IBPP3/443-1045/12/MN w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych ze świadczeniem usług doradczych
 
IBPP3/443-1192/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IPPP3/443-801/12-2/KB Czy sklasyfikowanie produktu „Liść laurowy” w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, co zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, wskazuje na stawkę podatku VAT w wysokości 5% jest poprawną klasyfikacją?
 
IPPP1/443-1118/12-2/MP W sytuacji, gdy nazwa skrócona została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się zarówno nazwą pełną jak i nazwą skróconą firmy na fakturach wystawianych na (przez) Spółkę jest prawidłowe. Tym samym, o ile wystawione przez dostawców faktury VAT, w których użyta zostanie nazwa skrócona Wnioskodawcy, będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług i odzwierciedlać będą rzeczywiste transakcje handlowe, stanowić będą podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.
 
ILPP4/443-183/12-4/ISN Czy Spółka może uznać, iż miejscem świadczenia usług będzie siedziba Usługobiorcy?
 
ITPP1/443-993e/12/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego.
 
ITPP1/443-993d/12/MN Brak opodatkowania dofinansowania kosztów na organizację otwartych, nieodpłatnych imprez.
 
ILPP2/443-572/12-4/SJ Czy można odprowadzić należny podatek VAT z tytułu refaktur w dacie wystawienia faktury niezależnie od tego, czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, czy z chwilą wystawienia faktury VAT i pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony w dacie wystawienia refaktury?
 
IPTPP2/443-887/12-5/AW Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 
ILPP2/443-572/12-5/SJ Czy refakturowanie kosztów opłaty za ubezpieczenie oraz podatku od nieruchomości powinno być opodatkowane taką samą stawką VAT jaką jest opodatkowana usługa najmu, czy bez podatku VAT, gdyż na źródłowym dokumencie (polisa ubezpieczeniowa, deklaracje na podatek od nieruchomości) nie ma podatku VAT?
 
ILPP4/443-212/12-2/BA Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do jej osiągnięcia w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013?
 
IPPP3/443-689/12-2/KC w zakresie miejsca świadczenia dla nabywanych opłat nawigacyjnych, lotniskowych, z tytułu nabycia usług obsługi naziemnej lotniska oraz obsługi pasażerów niepełnosprawnych
 
IPPP3/443-751/12-5/KC w zakresie określenia miejsca opodatkowania dostawy towaru, który znajduje się na terenie Hiszpanii.
 
ILPP4/443-208/12-4/BA Czy Zainteresowany może odzyskać podatek VAT?
 
ILPP2/443-437/12-4/EN Czy transakcja sprzedaży budynku wraz z gruntem ma być opodatkowana podatkiem VAT?
 
IPPP3/443-665/12-4/KC w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
 
IPPP3/443-722/12-5/KC w zakresie braku stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, zastosowania mechanizmu reverse charge oraz niemieckiego numeru NIP
 
IPTPP3/443-60/12-2/KK Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku VAT, w związku z realizacją projektu pn. <...>, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w ramach ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-707/12-2/KC w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług finansowych
 
IPPP3/443-815/12-2/KC W zakresie uznania nabycia towarów za wewnątrzwspólnotowe nabycie na terytorium Polski oraz w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i prawa do odliczenia.
 
ILPP2/443-703/12-2/JK W tak przedstawionym stanie faktycznym Szpital wnosi, o wydanie. pisemnej interpretacji w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla refakturowanych opłat za pranie odzieży ochronnej w sytuacji, gdy świadczący usługi zdrowotne na rzecz Szpitala nie mają zawartych bezpośrednich umów z dostawcami usług pralniczych.
 
ILPP2/443-464/12-2/AD W jaki sposób ustalić moment powstania obowiązku podatkowego VAT od otrzymanej kwoty refundacji? Czy w momencie wydania towaru, czy w momencie otrzymania refundacji na rachunek bankowy Spółki?
 
IPPP3/443-1112/12-4/RD W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę zwróconej ceny za towar bez posiadania dodatkowej Ewidencji
 
IPPP3/443-1112/12-2/RD Czy w opisanym powyżej zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, w stanie prawnym obowiązującym od 1 grudnia 2008 r., Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wskazaną na wysłanej klientowi fakturze korygującej in minus, bez posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez klienta?
 
IPPP2/443-1015/12-2/DG W zakresie uznania Spółdzielni za podatnika z tytułu wykonywanych czynności.
 
ILPP2/443-556/12-5/AKr 1. Czy Wnioskodawca właściwie dokumentuje wykonanie świadczeń zdrowotnych w ciągu roku?
2. Czy Wnioskodawca postępuje właściwie wystawiając na koniec roku, czyli po rozliczeniu kontraktu z NFZ fakturę VAT za świadczenia przekraczające zakres określony w umowie?
 
IPPP2/443-1015/12-3/DG W zakresie korzystania ze zwolnienia dla świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie przepisów dyrektywy z faktur dotyczących wydatków służących do czynności zwolnionych
 
ILPP1/443-518/12-4/AW Korekta deklaracji.
 
IPPP3/443-227/11/12-8/S/KC uznania kserokopii celnego dokumentu litewskiego za dokument uprawniający do zastosowania stawki 0% w eksporcie
 
IPPP3/443-1029/12-2/JK opodatkowanie sprzedaży towarów i usług w ramach Programu lojalnościowego
 
ILPP4/443-251/12-4/BA Czy wypłacone kontrahentom premie pieniężne należy dokumentować notami uznaniowymi jako niepodlegające przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-640/12-3/TW Czy Stowarzyszeniu, które nie jest podatnikiem VAT czynnym, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. zadania?
 
IPPP3/443-926/12-2/JK opodatkowanie usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek.
 
ILPP1/443-378/12-4/MK Odliczenie podatku VAT w związku z zakupem autobusów
 
IPPP3/443-865/12-2/KT miejsca świadczenia i opodatkowania usług obsługi prawnej związanych z nieruchomością
 
ILPP1/443-367/12-2/NS Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości odliczenia podatku naliczonego związanego z budową przyłączy.
 
IBPP3/443-1250/12/MN opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług wykonywania badań w celu uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego (rozszerzenie kategorii prawa jazdy), motorniczego, operatora wózka widłowego, suwnicowego
 
IBPP3/443-1280/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale nie przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
 
IBPP3/443-1293/12/JP możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – zakup strojów dla orkiestry
 
IBPP4/443-182/12/LG ujęcie sprzedaży usług transportowych oraz dojrzewania owoców w deklaracji VAT
 
IPPP3/443-846/12-6/JK Prawo do odliczenia podatku - nabyte towary i usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu a Gmina ma możliwość przypisania dokonywanych zakupów do danych czynności
 
IPPP3/443-964/12-2/JK Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości
 
IPPP3/443-918/12-4/JK obowiązek skorygowania podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z otrzymaniem zwrotu podatku akcyzowego
 
IBPP4/443-428/12/LG Opodatkowanie aportu przedsiębiorstwa, tj. spółki z o.o., jako komandytariusza lub akcjonariusza do spółki osobowej – spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej
 
ITPP1/443-1247/12/BJ Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-1211/12/MD Uznanie danej transakcji za eksport towarów.
 
ITPP1/443-1152/12/AP Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego.
 
IPTPP4/443-671/12-5/JM Obniżenie podatku należnego.
 
IPTPP4/443-699/12-5/JM Czy od 1.01.2013 Wnioskodawczyni będzie miała możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, przy świadczeniu usług rachunkowo – księgowych?
 
IPTPP4/443-693/12-2/UNR Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zadania pn. „....” współfinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013?
 
IPTPP4/443-674/12-4/UNR Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków na najemców za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi?
 
IPTPP4/443-673/12-4/UNR 1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia postępuje prawidłowo obciążając Najemców za czynsz lokali mieszkalnych (wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, wodę oraz eksploatację zgodnie z fakturą spółdzielni mieszkaniowej) z zastosowaniem zwolnienia z VAT?
2.Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia postępuje prawidłowo przenosząc koszty obciążeń na najemców za pomocą refaktur z zastosowaniem stawi VAT właściwej dla danego rodzaju usługi?
 
IPTPP4/443-692/12-2/BM Czy w przedstawionej sytuacji (zarówno w Opcji I jak i w Opcji II) realizowana za wynagrodzeniem transakcja, w ramach której Spółka świadczy na rzecz Dostawcy usługę finansowania dostawy sprzętu medycznego/ usług czy też robót budowlanych stanowi usługę zwolnioną z VAT?
 
IPTPP1/443-907/12-2/IG Czy Powiatowi w odniesieniu do projektu pn. „...” przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług, które zostanie dokonane w ramach realizacji projektu?
 
IPTPP4/443-692/12-3/BM Czy w przedstawionej sytuacji (zarówno w Opcji I jak i w Opcji II) realizowana za wynagrodzeniem transakcja, w ramach której Spółka świadczy na rzecz Dostawcy usługę finansowania dostawy sprzętu medycznego/ usług czy też robót budowlanych stanowi usługę zwolnioną z VAT?
 
IPTPP4/443-692/12-4/BM Czy momentem powstania „obowiązku podatkowego” w VAT (momentem kiedy należy rozliczyć/ wykazać przedmiotową transakcję dla celów VAT) jest moment wypłaty przez Spółkę środków finansowych na rzecz Dostawcy w związku z udzielonym finansowaniem?
 
IPTPP4/443-692/12-5/BM Czy momentem powstania „obowiązku podatkowego” w VAT (momentem kiedy należy rozliczyć/ wykazać przedmiotową transakcję dla celów VAT) jest moment wypłaty przez Spółkę środków finansowych na rzecz Dostawcy w związku z udzielonym finansowaniem?

Wskaźniki gospodarcze