Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 stycznia 2013 r.
 
ITPP1/443-785/12/MN Brak opodatkowania czynności związanych z rozliczeniem podatku dochodowego naliczonego od Podatkowej Grupy Kapitałowej
 
ITPP2/443-904/12/EK Opodatkowanie usług szkolenia dla instruktorów jazdy, wykładowców oraz pracowników biurowych.
 
ITPP1/443-817/12/MN Brak opodatkowania czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu ekranu akustycznego oraz prawa do odliczenia podatku.
 
ITPP1/443-1104/12/IK Czy sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu korzysta ze zwolnienia od podatku?
 
ITPP2/443-1110/10/12-S/RS Czy sprzedaż kilku działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego (lub wszystkich) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym dostawa tych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem?
 
IBPP1/443-15/12/BM w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu przez Wnioskodawcę usług polegających na zorganizowaniu wycieczki z udziałem przewodnika, na zakończenie której zostanie zorganizowane ognisko przy którym przedstawiane będą gry i zabawy
 
IBPP1/443-18/12/MS opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych
 
IBPP2/443-441/12/WN stawka podatku VAT właściwej dla wytworzenia i dostawy książek
 
IBPP2/443-474/12/WN stawka podatku VAT dla świadczenia złożonego obejmującego dostawę sprzętu medycznego (stanowiącego wyrób medyczny) oraz dostarczenie instrukcji użytkowania, dokumentacji technicznej wraz z literaturą fachową oraz przeszkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i użytkowania tego sprzętu
 
IBPP2/443-475/12/WN zastosowanie obniżonej stawki VAT wynikającej z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT do świadczenia złożonego obejmującego dostawę wyrobu medycznego (oprogramowania) wraz z zestawem komputerowym
 
IBPP2/443-569/12/RSz moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wykonania robót budowlanych
 
IBPP2/443-759/12/IK 1. Jaką stawką VAT należy opodatkować dokonywaną przez Spółkę dostawę części do wykonania wyposażenia przeznaczonego dla środków transportu morskiego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jeżeli środki te znajdują się w trakcie budowy?2. W jaki sposób w odniesieniu do powyższej transakcji prawidłowo udokumentować prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%?
 
IBPP2/443-817/12/IK Czy można anulować błędnie wygenerowane przez zintegrowany system informatyczny SAP faktury VAT przed wprowadzeniem ich do obrotu prawnego (nabywcy nie otrzymali faktur)?
 
IBPP2/443-936/12/WN stawka podatku VAT dla usług - roboty ogólnobudowlane w obiektach budownictwa mieszkaniowego i ich częściach - PKWiU 45.21.41-00.20
 
IBPP2/443-952/12/WN stawka podatku VAT dla usług wstępu na kręgielnię
 
IBPP3/443-967/12/UH - obowiązek rejestrowania sprzedaży produktów dokonywanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X, przy zastosowaniu należących do niego kas rejestrujących,
- umieszczenie danych Wnioskodawcy jako sprzedawcy na paragonie fiskalnym,
- obowiązek przechowywania przez Wnioskodawcę kopii dokumentów kasowych,
- obowiązek przechowywania paragonów fiskalnych wystawionych przez Wnioskodawcę, dokumentujących sprzedaż produktów w imieniu i na rzecz X,
- obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X,
- obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT
- obowiązek dołączania wystawionych przez Wnioskodawcę paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu X,
 
IBPP3/443-1053/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów inwestycyjnych
 
IBPP3/443-1054/12/JP możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na budowie ogólnodostępnej sceny widowiskowej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną i rekreacyjną
 
IBPP3/443-1216/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – wymiana okien
 
IBPP4/443-429/12/LG Opodatkowanie czynności przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego
 
IBPP1/443-1160/12/KJ Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT dla usług prywatnego nauczania.
 
ITPP1/443-1174/12/AT Zwolnienie od podatku czynności udzielania pożyczek.
 
ITPP1/443-1161/12/BJ Opodatkowanie zbycia nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę.
 
ITPP1/443-1214/12/IK Czy przekazanie budynku i gruntu z majątku Spółki na cele osobiste wspólników Spółki będzie korzystało ze zwolnienia od podatku?
 
ITPP1/443-1198/12/BJ Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1176/12/EK Świadczone usługi szkoleniowe będą korzystały ze zwolnienia od podatku, podobnie usługi rekrutacji jako element usługi kompleksowej, natomiast usługi doradcze nie będą elementem usługi kompleksowej.
 
IBPP4/443-375/12/LG Miejsce świadczenia usług wykonywanych przez kontrahenta z Niemiec i ich opodatkowania
 
2012-12-28 Czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
 
IPTPP1/443-899/12-2/IG Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?
 
IPTPP2/443-892/12-4/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-787/12-7/AK Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, która będzie przedmiotem dzierżawy?
 
IPTPP3/443-55/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony poniesiony w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP3/443-57/12-2/BJ Wnioskodawca nie będzie miał prawa do uzyskania zwrotu podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-845/12-2/RG Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją opisanego zadania inwestycyjnego?
 
IPTPP1/443-804/12-4/AK Czy istnieje konieczność naliczenia i wykazania VAT należnego od wartości otrzymanej dotacji?
 
IPTPP1/443-782/12-4/RG Czy w przedstawionym stanie faktycznym przyznanie prawa własności do nieruchomości zamiennej w ramach ustalonego odszkodowania z dopłatą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy Gmina za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną (działkę 198/2) powinna wystawić fakturę na Sp. z o.o. na całość świadczenia od Sp. z o.o. na rzecz Gminy, tj. wartość nieruchomości 27.060,00 (świadczenie rzeczowe) plus świadczenie pieniężne w formie dopłaty 8.580,00 zł, ogółem 35.640,00 zł brutto, w tym podatek od towarów i usług?
 
ILPP1/443-377/12-4/KG Czy czynności wykonywane przez Spółkę, jako uczestnika systemu cash-pooling, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT?
 
IPPP3/443-984/12-5/JK rozpoznanie świadczenia usług w ramach struktury zarządzania płynnością finansową - cash pooling
 
IPPP3/443-984/12-7/JK uwzględnienie wartości nabywanych usług przy ustalaniu proporcji, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy – cash pooling
 
IPPP3/443-984/12-6/JK rozpoznanie importu usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem - cash pooling
 
IPPP3/443-999/12-2/JK opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego oraz kar umownych
 
IPPP3/443-999/12-3/JK Opodatkowanie i dokumentowanie kosztów napraw gwarancyjnych wykonanych na zlecenie podwykonawcy
 
IPPP3/443-886/12-3/KT prawo do odliczenia podatku VAT przysługujące Spółce, która ma zostać utworzona, w związku z aportem nieruchomości
 
IPPP3/443-809/12-2/KT opodatkowanie przekazania nagród w ramach usługi reklamowej - konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy
 
IPPP2/4441-66/12-2/DG W zakresie opodatkowania kar umownych oraz prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej karę umowną.
 
ILPP4/443-417/12-2/EWW Czy Zainteresowany, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży działki wydzielonej z otrzymanego w drodze darowizny gruntu?
 
IPPP3/443-777/12-4/KT opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu – warunki uprawniające do opodatkowania transakcji 0% stawką podatku, wystawienie dokumentu VAT-22
 
IPPP3/443-822/12-2/KT zwolnienie od podatku usług związanych ze sportem świadczonych przed dniem 01.01.2011 r.
 
ILPP1/443-734/12-4/HW Dokonanie korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-734/12-5/HW Dokonanie korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-1069/12-2/MPe w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji
 
ILPP1/443-744/12-3/KG Dokonanie korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-1136/12-2/MPe Tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizacją ww. inwestycji – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „Wymiana nawierzchni chodnika wokół kościoła”.
 
ILPP1/443-744/12-4/KG Prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za styczeń 2009 r. w celu wykazania nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-988/12-4/MPe stawka podatku dla usług związanych z udrażnianiem i czyszczeniem kanalizacji.
 
IPPP1/443-879/12-2/MPe w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez podwykonawcę
 
ILPP2/443-821/12-4/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-821/12-5/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty deklaracji VAT za styczeń 2009 r. w celu wykazania nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-832/12-4/MN Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu użytkowego – korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości.
 
IPPP1/443-922/12-2/MPe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-953/12-2/MPe odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie Praw w drodze wkładu niepieniężnego Akcjonariusza
 
ILPP2/443-832/12-5/MN Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu użytkowego – korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości.
 
ILPP4/443-353/12-2/TK Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących robót budowlanych dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze Środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013)?
 
IPPP1/443-826/12-2/MPe Czy Wnioskodawca świadcząc na rzecz Klienta usługę polegającą na zapewnieniu osobom fizycznym dostępu do projekcji filmów kinowych jest uprawniony do stosowania 8% stawki?
 
IPPP1/443-849/12-2/MPe w zakresie stawki podatku dla sprzedaży dań „na wynos” oraz z dostawą do klienta
 
IPPP1/443-311/11-10/12/S/AK Dostawa samochodów specjalistycznych ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, nabywanych przez Starostwo Powiatowe dla Komendy Powiatowej, tj. towaru wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%
 
IPPP1/443-759/12-6/MPe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie zbiorczej faktury korygującej otrzymanego od leasingodawcy
 
ILPP1/443-362/12-6/NS Stawka podatku VAT dla sprzedaży spektakli.
 
ILPP4/443-237/12-2/ISN 1. Czy miejscem opodatkowania opisanych usług jest siedziba usługobiorcy w Niemczech (art. 28b ust. 1)? Czy miejsce położenia nieruchomości (art. 28e)?
2. Czy należy dokonać korekt wystawionych faktur stosując stawkę NP – niepodlegająca opodatkowaniu z adnotacją „VAT odprowadzi nabywca usługi” i co za tym idzie korekt deklaracji VAT-7 oraz złożyć informację VAT-UE z wykazaniem świadczenia usług na rzecz kontrahenta niemieckiego?
3. Czy taki sam tok postępowania będzie dotyczył wykonywanych usług pogwarancyjnych?
 
ILPP2/443-388/12-4/AD Czy w odniesieniu do przytoczonego przypadku należy doliczyć podatek VAT z chwilą ich sprzedaży z zasobów Wnioskodawcy, czy należy je traktować jako towar używany?
 
ILPP4/443-269/12-2/BA Czy wystawiając dla najemców faktury VAT, w związku z obciążeniem ich indywidualnym kosztem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Spółka ma prawo zastosować obniżoną 8 % stawkę VAT?
 
ILPP1/443-365/12-4/AW Stawka podatku dla dostawy mieszkań wraz z prawem do korzystania z miejsc postojowych.
 
ILPP1/443-526/12-4/NS Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.
 
ILPP1/443-552/12-4/PG Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 
ILPP2/443-420/12-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi odpłatnej dzierżawy obiektu szpitalnego wraz z wyposażeniem medycznym na rzecz odrębnego podmiotu świadczącego usługi medyczne i prowadzącego działalność leczniczą
 
ILPP2/443-493/12-4/SJ Czy przedstawiony sposób rejestracji sprzedaży VAT jest zgodny z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
ILPP2/443-420/12-5/MR Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy związane z budową obiektu i prawa do zwrotu tego podatku
 
ILPP2/443-379/12-5/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy mediów (tj. ciepła, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków) do lokali użytkowych i mieszkalnych użytkowanych przez: najemców; członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; członków Spółdzielni będących właścicielami lokali; właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni.
 
ILPP4/443-236/12-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy towarów oraz obowiązku podatkowego .
 
ILPP2/443-728/12-3/AK Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym dokonując darowizny lub sprzedaży działek Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT?
 
IBPP3/443-986/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-988/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-990/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-991/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-992/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-1055/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego na modernizacji infrastruktury sportowej
 
IBPP3/443-1070/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zagospodarowanie terenu przylegającego do kościoła
 
IPTPP2/443-851/12-4/PR W zakresie zastosowania proporcji z art. 90 ustawy w celu odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP1/443-822/12-4/MH Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP4/443-682/12-4/JM Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT, który zawierać się będzie w realizowanym zadaniu polegającym na usuwaniu odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych na terenie Gminy?

Wskaźniki gospodarcze