Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 stycznia 2013 r.
 
ITPP2/443-819/12/AW Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O....”
 
ITPP2/443-798/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-807/12/AK Brak oobowiązku rozpoznania importu usług z tytułu nabyć dokonywanych przez Biuro Spólki zlokalizowane na terytorium Rosji
 
ITPP1/443-711/12/JJ Czynności przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany w ramach odszkodowania za przyjetą nieruchomość gruntową
 
ITPB3/423-294/12/AW Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z prowizji będącej przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a A z dnia 10 marca 2008 r.? Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu prowizji będącej przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a A z dnia 10 marca 2008 r.?
 
ITPP1/443-755/12/MS Czy do zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 mają zastosowanie przepisy art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa?
 
ITPP1/443-675/12/AP Czy Spółka ma słuszność sądząc, iż stawka podatku na usługi bowlingowe, wypożyczanie butów do bowlingu oraz usługi bilardowe powinna wynosić 8% VAT?
 
IPTPP1/443-770/12-2/IG Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 PROW 2007-2013)?
 
IBPP2/443-1116/12/RSz opodatkowanie czynności, za które pobierane są opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego pozostającego w związku z ww. czynnościami
 
IBPP2/443-797/12/RSz uznanie Spółdzielni za podatnika VAT z tytułu wykonywania czynności, za które pobiera opłaty w oparciu o przepisy art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 
IBPP1/443-236/12/MS opodatkowanie świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz własnych pracowników usługi polegającej na organizowaniu imprezy integracyjnej
 
IBPP1/443-237/12/MS prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej
 
IBPP1/443-360/12/LSz W zakresie ustalenia czy opłata za nieterminowy zwrot sprzętu po zakończeniu umowy podlega opodatkowaniu oraz czy opłata za niezwrócony sprzęt stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.
 
IBPP1/443-427/12/BM w zakresie zwolnienia z opodatkowania aportu do spółki kapitałowej nieruchomości zabudowanej
 
IBPP4/443-511/12/PK miejsca świadczenia usługi magazynowej
 
IBPP4/443-512/12/PK miejsca świadczenia usługi logistycznej oraz usługi rachunkowo - księgowej
 
IBPP4/443-513/12/PK miejsca świadczenia usługi magazynowej
 
ITPP2/443-1107/12/AD Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1231/12/EB Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz użytkownika.
 
ITPP2/443-1297/12/EB Z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek dłużnik nie stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-66/12-S/AJ Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego?
 
IPTPP1/443-844/12-4/MG Czy wierzytelność wynikająca z faktury jest wierzytelnością nieściągalną i przysługuje prawo do skorygowania podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-776/12-4/MW Opodatkowanie usług udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz stawka podatku VAT dla tych usług
 
IPTPP1/443-776/12-5/MW Po zawarciu Porozumienia Wnioskodawca będzie wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym zmieni się przeznaczenie przedmiotowej infrastruktury, a Zainteresowany będzie miał prawo do dokonania korekty nieodliczonego podatku naliczonego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 91 ust. 2-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 7a ustawy. Korekta ta będzie miała charakter cząstkowy i wieloletni.
 
IPTPP1/443-776/12-6/MW Korekty podatku naliczonego należy dokonać w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług.
 
IPTPP2/443-884/12-6/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPTPP3/443-52/12-2/KK Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu pn. <...>, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a projekt nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
ITPP1/443-1055a/12/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania nieruchomościami.
 
IPTPP1/443-795/12-4/RG Czy sprzedaż ww. nieruchomości będzie potraktowana jak zbycie majątku osobistego i czy Wnioskodawca nie stanie się z tego tytułu podatnikiem podatku VAT?
 
IPTPP4/443-665/12-4/OS Przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego nie będą stanowić dla Wnioskodawczyni podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie będą musiały być dokumentowane fakturą VAT.
 
ILPP2/443-589/12-4/SJ Czy usługa polegająca na gotowości Spółki do przeprowadzenia powyżej wymienionych usług Spółka powinna opodatkować podstawową stawką podatku VAT, czy też uznać ją za usługę zwolnioną od podatku VAT?
 
ILPP2/443-501/12-4/AK Czy planowany przez Zainteresowanego aport nieruchomości stanowiących Działkę nr 1, Działkę nr 2 oraz Działkę nr 3 (budynków/budowli oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów) do Nowej Spółki korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP4/443-222/12-4/BA Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze zakupu i eksploatacji pojazdu specjalnego, tj. bankowozu?
 
ILPP1/443-448/12-2/AW Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek gruntowych
 
ILPP1/443-448/12-3/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-243/12-2/EWW Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku od wydatków związanych z realizacją wyżej wymienionych operacji?
 
ILPP2/443-648/12-2/JK Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą „X” w związku z realizacją działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi?
 
ILPP2/443-457/12-4/AD Czy należy obrót uzyskany z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego w przypadku uwarunkowań obrotu gospodarczego Spółki wliczać do mianownika struktury VAT?
 
ILPP2/443-517/12-3/AK 1.Czy jeżeli pracownicy obsługi i administracji będą chcieli wykupić posiłki należy doliczyć podatek VAT?
2. Czy Przedszkole, które nie przekracza 150.000 zł rocznie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o podatku VAT?
 
IPPP1/443-1070/12-2/IGo Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków, które Gmina ponosić będzie w związku z trwającą lub planowaną budową Infrastruktury, bieżącym utrzymaniem Infrastruktury na bieżąco oraz złożenie korekty deklaracji podatkowej wstecz.
 
IPPP1/443-1028/12-2/JL Przedstawione we wniosku usługi nie mieszczą się w zakresie zwolnień ani w zakresie stawek preferencyjnych przewidzianych przepisami dotyczącymi podatku VAT. W związku z powyższym świadczenie przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT wynoszącej 23%.
 
IPPP1/443-1007/12-2/JL Kwoty wpłacone na rachunek bankowy Spółki przez korzystającego po wypowiedzeniu umowy leasingu, niewynikające z wezwania do zapłaty, zaliczane przez Spółkę na poczet odszkodowania za szkodę powstałą w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie korzystającego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-749/12-4/MPe W zakresie stawki podatku dla usługi przeglądów, okresowych kontroli i codziennych inspekcji wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, oraz dla usług konserwacji wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 
IPPP1/443-979/12-2/MPe w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy
 
IPTPP4/443-700/12-2/ALN Czy świadcząc usługi rachunkowo – księgowe, sklasyfikowane pod kodem PKWiU 69.20.2, nie świadcząc usług doradztwa podatkowego i innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, porad prawnych, sporządzania deklaracji podatkowych w ramach odrębnego zlecenia, niebędącego elementem kompleksowej usługi rachunkowo-księgowej, jednocześnie nie przekraczając limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, korzystając jednocześnie z art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1023/12-6/AW usługi szkoleniowe – opodatkowanie
 
IPPP1/443-1035/12-2/AW podstawa opodatkowania orzy wywłaszczeniu nieruchomości bez wynagrodzenia
 
IPPP1/443-927/12-4/AW przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej
 
IPPP1/443-1227/12-2/AW prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IPPP1/443-1182/12-2/AW opodatkowanie czynności rozliczenia wzajemnych zobowiązań pieniężnych Gminy i Spółki w formie umownego potrącenia wierzytelności
 
IPPP1/443-1243/12-2/AW prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IPTPP2/443-865/12-4/JN W zakresie stawki podatku VAT na usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji systemów alarmowych w obiektach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 
ITPP2/443-1311/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-902/12-2/IG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b.decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-902/12-3/IG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b.decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-902/12-4/IG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
a.wyceny działek,
b.ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c.projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d.projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e.sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-902/12-5/IG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
a.wyceny działek,
b.ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c.projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d.projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e.sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP2/443-895/12-2/JS Czy świadczone przez Spółkę usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 i pkt 38 Ustawy o VAT, powinny być wliczane do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy, przyjmowanego dla wyliczenia proporcji stosowanej dla ustalenia zakresu prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego?
 
IPTPP2/443-895/12-3/JS Czy świadczone przez Spółkę usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 i pkt 38 Ustawy o VAT, powinny być wliczane do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy, przyjmowanego dla wyliczenia proporcji stosowanej dla ustalenia zakresu prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego?
 
IPTPP1/443-774/12-4/MW Opodatkowanie usług dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 
IPTPP1/443-774/12-5/MW Prawo Gminy do odliczenia i sposób odliczenia podatku naliczonego związanego z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej lub będącej w trakcie budowy,
 
IPTPP1/443-774/12-6/MW Prawo Gminy do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, której realizacja jest planowana,
 
IPTPP1/443-774/12-7/MW Prawo Gminy do odliczenia podatku naliczonego od bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 
IPTPP4/443-696/12-2/JM Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT w następnym roku?
 
ITPP1/443-1295/12/DM Opodatkowanie czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
ITPP2/443-1305/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze