Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 stycznia 2013 r.
 
ITPP1/443-801/12/BK Odzyskanie podatku.
 
IBPP1/443-929/12/AW Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi inspektora nadzoru i kierownika budowy (bez doradztwa)
 
IBPP1/443-970/12/AW Korekta faktur wewnętrznych zmniejszająca VAT
 
IBPP2/443-608/12/RSz stawka podatku z tytułu sprzedaży karnetu na wstęp na siłownię i squash, w przypadku gdy, ćwiczenia są prowadzone pod opieką trenera, instruktora, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 93.11.10.0
 
IBPP2/443-439/12/BW Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od nabycia towarów i usług odnoszących się do prac budowlanych przy części budynku i nieruchomości, która zostanie później odpłatnie wynajęta?
 
IBPP2/443-764/12/RSz stawka podatku do sprzedaży usług cateringowych i gastronomicznych oraz dostawy towarów wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów
 
IBPP2/443-450/12/KO w zakresie wykonywania, remontowania, projektowania, przeglądu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych, alarmowych, domofonowych oraz instalacji automatyki domowej, zwanej "inteligentnym budynkiem" w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 i lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 12
 
IBPP2/443-800/12/RSz stawka podatku VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego użytku miejsca postojowego znajdującego się w kondygnacji podziemnej budynku
 
IBPP2/443-471/12/BW Co należy wpisać na fakturze ze sprzedaży w poz. ”forma płatności", aby nabywający myjnie samochodowe mogli odliczyć i ubiegać się o zwrot podatku VAT z nabycia środków trwałych?
 
IBPP2/443-486/12/KO w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży akcji i udziałów
 
IBPP2/443-493/12/BW Czy wskazane czynności nabywania wierzytelności w ramach umowy nie przewidującej możliwości jej rozwiązania w stosunku do należności nie uregulowanych, stanowiły dla Wnioskodawcy (cesjonariusza) czynność leżącą w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w szczególności, czy doszło do świadczenia usługi, gdzie obrotem było dyskonto będące różnicą pomiędzy wartością nominalną nabywanego pakietu wierzytelności a zapłaconą cedentowi ceną?
 
IBPP2/443-533/12/KO w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy działek nr 3641/1, 3641/7, 3641/17, 3641/18
 
IBPP2/443-843/12/RSz 1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia w drodze cesji pakietu wierzytelności przeterminowanych bądź trudno ściągalnych,2. opodatkowania czynności zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności dokonanych w ramach zawieranych umów zlecenia nabycia wierzytelności oraz umów restrukturyzacji, 3. opodatkowania czynności zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności dokonanych w ramach umowy o świadczenie usług windykacji,4. udokumentowania kosztów windykacji wierzytelności notą obciążeniową.
 
IBPP3/443-617/12/ASz opodatkowanie dostawy mediów
 
IBPP1/443-945/12/AL W zakresie opodatkowania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz konieczności ewidencjonowania pobieranych opłat przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-1107/12/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP2/443-1228/12/PS Zwolnienie od podatku czynności wydzierżawienia gruntu na cele rolnicze.
 
ILPP2/443-816/12-2/MN W związku z tym, iż poszczególne czynności, za które ustalone jest wynagrodzenie ryczałtowe opodatkowane są różnymi stawkami VAT (roboty konserwacyjne – 8% VAT, czynności kontrolno-pomiarowe, remonty, eksploatacja węzła, dokumentacja węzła i usuwanie awarii – 23% VAT), czy jest to usługa kompleksowa opodatkowana stawką 23% VAT?
 
ILPP2/443-590/12-4/AKr Czy usługę polegającą na gotowości Spółki do przeprowadzenia powyżej wymienionych usług Spółka powinna opodatkować podstawową stawką podatku VAT, czy też uznać ją za usługę zwolnioną od podatku VAT?
 
ILPP1/443-582/12-6/KG Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1033/12-2/MN Stawka podatku: świadczenie usług w zakresie wynajmowania spadochronów do skoków z samolotu w tandemie, tj. licencjonowanego skoczka spadochronowego z pasażerem (PKWiU 51.10.20.0); świadczenie usług w zakresie wynajmowania spadochronów do celów rekreacyjnych i sportowych bez załogi (PKWiU 77.21.10.0).
 
ILPP2/443-1033/12-3/MN Stawka podatku: świadczenie usług w zakresie wynajmowania spadochronów do skoków z samolotu w tandemie, tj. licencjonowanego skoczka spadochronowego z pasażerem (PKWiU 51.10.20.0); świadczenie usług w zakresie wynajmowania spadochronów do celów rekreacyjnych i sportowych bez załogi (PKWiU 77.21.10.0).
 
ILPP4/443-454/12-4/TK Czy Stowarzyszenie może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku związanego z realizacją projektu?
 
IPPP1/443-1071/12-2/AW prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług wsparcia administracyjnego
 
ILPP1/443-458/12-5/HW Czy w przypadku refakturowania usług zużycia wody, ścieków, wywozu nieczystości Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23%?
 
ILPP5/443-49/12-2/PG Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją zadania.
 
IPPP1/443-1181/12-2/AW opodatkowanie czynności rozliczenia wzajemnych zobowiązań pieniężnych Gminy i Spółki w formie umownego potrącenia wierzytelności
 
ILPP2/443-518/12-2/MN Sprzedaż gruntu niezabudowanego wraz z przyłączami – dostawa gruntu niezabudowanego opodatkowanego stawką podstawową
 
ILPP2/443-696/12-2/AKr Czy Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania?
 
ILPP1/443-446/12-2/AWa 1) Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarne stanowią czynności opodatkowane?
2) Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z cmentarzami komunalnymi?
 
ILPP1/443-446/12-3/AWa 1) Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarne stanowią czynności opodatkowane?
2) Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z cmentarzami komunalnymi?
 
ILPP1/443-447/12-2/NS Opodatkowanie dostawy działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
ILPP1/443-447/12-3/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-924/12-4/AW określenie czy nabywane składniki majątkowe nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w zw. z nabyciem tych składników
 
ILPP2/443-695/12-2/AD Czy Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania?
 
ILPP1/443-388/12-6/AW Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw na podstawie art. 86 ustawy o VAT (z uwzględnieniem odpowiednich ograniczeń w zakresie prawa do odliczenia w odniesieniu do paliw nabywanych do samochodów osobowych), jeżeli ostatecznie paliwa te nie posłużyły w Spółce czynnościom opodatkowanym VAT na skutek ich kradzieży przez pracownika (w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego w odniesieniu do paliw, które zostały następnie skradzione)?
 
ILPP2/443-537/12-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
 
ILPP2/443-537/12-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
 
IPPP1/443-662/11/12-8/S/AW uwzględnienie w podstawie opodatkowania usługi ubezpieczeniowej
 
ILPP2/443-539/12-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
 
ILPP2/443-539/12-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
 
ILPP1/443-347/12-4/AWa Czy dostawa nieruchomości za kwotę 183.120 zł podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 
ILPP4/443-200/12-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku - trwała zabudowań wnęk bez możliwości przenoszenia ich w inne miejsce.
 
ILPP1/443-390/12-2/AI 1. Czy obciążanie klienta kosztami ryczałtowymi za wysłanie listem poleconym wezwania do zapłaty - w przypadku, gdy klient spóźnia się z płatnością - powinno być udokumentowane notą obciążeniową bez naliczania podatku VAT?
2. Czy pomimo być udokumentowane fakturą VAT i czy powinien być naliczony podatek VAT ze stawką 23%?
 
ILPP2/443-645/12-4/SJ Czy transakcja zbycia udziałów na rzecz podmiotu trzeciego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT?
 
ILPP4/443-205/12-4/BA Podatekod towarów i usług
- w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych na terytorium kraju usług
- w zakresie określenia miejsca świadczenia usług.
 
ILPP4/443-205/12-5/BA Podatekod towarów i usług
- w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych na terytorium kraju usług
- w zakresie określenia miejsca świadczenia usług.
 
ILPP1/443-370/12-2/AI Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Transakcja stanowiła transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, i w związku z tym do Transakcji nie stosuje się przepisów ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-224/12-4/ISN Czy w opisanym stanie faktycznym Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez podwykonawcę faktury dokumentującej zwrot kosztów dojazdu związanego z wykonywanym zleceniem?
 
ILPP1/443-414/12-4/AW Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych
 
ILPP1/443-403/12-2/AW Korekta podatku należnego.
 
ILPP1/443-626/12-2/HW Dokonanie korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-770/12-2/MR Czy do sprzedaży wyrobu opisanego w stanie faktycznym, zaklasyfikowanego do PKWiU 1997 do grupowania 21.22.12-10.90 - „Inne podobne wyroby higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue” oraz do PKWiU 2008 do grupowania 17.22.12.0 - „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych” Spółka od stycznia 2009 r. do końca grudnia 2010 r. mogła stosować stawkę VAT w wysokości 7% a od stycznia 2011 r. do końca grudnia 2011 r. stawkę VAT w wysokości 8%?
 
IBPP3/443-391/12/UH Zwolnienie od podatku VAT usług optometrycznych
 
IBPP3/443-447/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”
 
IBPP3/443-688/12/UH Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu p.n.: „...”
 
IBPP3/443-1135/12/JP możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania polegającego na zakupie strojów regionalnych
 
IBPP3/443-712/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu p.n.: „...”
 
ITPP2/443-1245/12/AD Jaką stawką opodatkowane będą działki?
 
IPTPP2/443-935/12-4/AW Czy Wnioskodawca może odliczyć cały podatek VAT naliczony od inwestycji, mimo, że w pozwoleniu na budowę jest wydzielona część mieszkalna (którą jednak wykorzystywać będzie w działalności gospodarczej jako produkt, część salonu lub najem)?
 
IPTPP1/443-791/12-5/MW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ nabyte towary i usługi w ramach ww. projektu nie będą – jak wskazał Wnioskodawca - wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-882/12-3/JS Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy energii cieplnej
 
IPTPP2/443-882/12-4/JS Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy energii cieplnej
 
IPTPP2/443-864/12-2/AW W zakresie opodatkowania nabycia wierzytelności w formie aportu
 
IPTPP1/443-832/12-2/MW opodatkowanie sprzedaży działek według stawki podstawowej 23%
 
IPTPP2/443-840/12-4/PR Czy w świetle art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przychody odsetkowe otrzymane przez Uczestnika usługi cash- pooling stanowią obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP2/443-902/12-4/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
PT8/033/231/764/SBA/12/PT-1237 opodatkowanie sprzedaży posiłków przygotowanych przez stołówkę dla uczniów szkoły i uczniów zakwaterowanych w internacie oraz dla pracowników tej jednostki
 
IPTPP1/443-832/12-3/MW praw do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku ze sprzedażą działek.
 
IPTPP2/443-823/11-6/12-S/JS W zakresie uznania Fundacji za podatnika w myśl art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług
 
PT8/033/230/763/SBA/12/PT-915 zwolnienie od podatku od towarów i usług usług stołówkowych dla uczniów Szkoły oraz pracowników Szkoły i pozostałych osób
 
IPTPP1/443-832/12-4/MW opodatkowanie sprzedaży działek według stawki podstawowej 23%
 
IPTPP1/443-832/12-5/MW praw do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku ze sprzedażą działek.
 
PT8/033/256/944/WCX/12/PK-1878 podstawy opodatkowania transakcji sprzedaży
 
PT8/033/257/945/WCX/12/PK-1878 zwolnienie od podatku świadczonych usług

Wskaźniki gospodarcze