Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 stycznia 2013 r.
 
IPPP3/443-388/10-3/KC Ustalenie miejsca świadczenia dla usług montażu turbiny wiatrowej.
 
ITPP1/443-779/12/KM Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci Wierzytelności Własnej Spółki X6 Przekazującej Darowiznę wobec innej Spółki X6 (członków tej samej X6) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-1004/12/IK Czy w przypadku umorzenia udziałów w Spółce P. za wynagrodzeniem rzeczowym w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są budynki i budowle zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1005/12/IK Czy Wnioskodawca ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem zarówno czynności opodatkowanych VAT jak i niepodlegających opodatkowaniu VAT, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać bezpośredniej alokacji kwot podatku naliczonego do wykonywanej działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu?
 
IBPP3/443-1061/12/MN zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług badań wstępnych, okresowych i kontrolnych kierowców, motorniczych, operatorów wózków widłowych, osób obsługujących maszyny transportu pionowego jako całość badania obejmującego także badanie psychotechniczne.
 
IBPP3/443-1251/12/MN - zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług badań wstępnych, okresowych i kontrolnych kierowców, motorniczych, operatorów wózków widłowych, osób obsługujących maszyny transportu pionowego jako całość badania obejmującego także badanie psychotechniczne.- opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług wykonywania badań w celu uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego (rozszerzenie kategorii prawa jazdy), motorniczego, operatora wózka widłowego, suwnicowego.
 
IBPP1/443-447/12/LSz Dla dostawy 2 budowli zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, również dostawa działki będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-809/12/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych tj. Spółdzielni i właściciela lokalu.
 
IBPP1/443-810/12/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni.
 
IBPP2/443-601/12/KO w zakresie wystawienia faktury wewnętrznej i ujęcia jej w deklaracji dla podatku od towarów i usług
 
IBPP2/443-604/12/KO w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą towarów
 
IBPP2/443-613/12/WN prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, które nie posłużyły czynnościom opodatkowanym na skutek kradzieży
 
IBPP1/443-72/12/ES 1. Czy przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałowa jest zdarzeniem podlegającym ustawie o podatku od towarów i usług?2. Czy przekształcony przedsiębiorca (osoba fizyczna) jest zobowiązany na dzień przekształcenia sporządzić spis z natury, o którym mowa w art. 14 ust 5 ustawy o VAT oraz opodatkować go na zasadach wynikających z art. 14 ustawy VAT?
 
IBPP1/443-75/12/MS zwolnienie od podatku VAT usług kształcenia artystycznego świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty
 
IBPP1/443-178/12/ES skutki podatkowe przyznania Wnioskodawcy (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) jako komplementariuszowi spółki komandytowej wynagrodzenia wynikającego z umowy tej spółki
 
IBPP1/443-153/11/MS Opodatkowanie sprzedaży uczestnikom konferencji lunchów oraz biletów na imprezę towarzyszącą konferencji.
 
IBPP1/443-154/11/MS Opodatkowanie opłat za uczestnictwo w konferencji i prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP1/443-155/11/MS Opodatkowanie pakietu konferencyjnego obejmującego opłatę za uczestnictwo w konferencji (kongresie) oraz opłatę za zakwaterowanie w hotelu na czas trwania konferencji.
 
IBPP1/443-194/12/ES Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP3/443-645/12/EJ Brak podstaw do opodatkowania podatkiem VAT działań Domu Kultury polegających na umieszczeniu imienia i nazwiska twórcy prac artystycznych w materiałach promocyjnych dotyczących wystawy jego prac.
 
IBPP1/443-203/12/ES prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur dokumentujących wykonane prace i roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej w przypadku jej wydzierżawienia na rzecz spółki prawa handlowego
 
IBPP1/443-290/12/BM w zakresie ustalenia czy obciążenie usługobiorcy kosztami naprawy zniszczonego mienia będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług i czy należy je dokumentować fakturą VAT czy innym dowodem
 
IBPP3/443-673/12/ASz Prawo do odliczenia podatku naliczonego lub w przypadku faktur korygujących – do wykazania kwoty podatku naliczonego w zmienionej wysokości wynikającego z otrzymanych faktur elektronicznych.
 
IBPP1/443-356/12/BM w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste przed dniem wejścia w życie ustawy o VAT oraz po dniu wejścia w życie tej ustawy, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych
 
IBPP3/443-685/12/ASz Uznanie wnoszonego aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia jej z opodatkowania.
 
IBPP2/443-609/12/ICz Czy transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów wraz z prawem do korekty deklaracji, w której rozliczono sprzedaż jako dostawę krajową?
 
IBPP2/443-627/12/KO w zakresie ustalenia obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut
 
IBPP2/443-654/12/WN stawka podatku VAT na oprawki okularowe do okularów korekcyjnych
 
IBPP3/443-705/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn.: „...”.
 
IBPP2/443-891/12/BW Czy Syndyk masy upadłości S.A. w upadłości likwidacyjnej ma obowiązek dokonania i złożenia korekt deklaracji VAT-7 wynikających z nieuregulowanych należności za faktury przez S.A. przed datą ogłoszenia upadłości Spółki?
 
IBPP2/443-896/12/ICz Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania, na cele osobiste, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami produkcyjnymi.
 
IBPP2/443-904/12/WN opodatkowanie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
IBPP3/443-761/12/UH - Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej, stawki podatku oraz podstawy opodatkowania,- Prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu p.n.: „...”.
 
IBPP3/443-762/12/UH Czy otrzymane przez Gminę środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 
IBPP3/443-763/12/UH Ewidencja wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie p.n.: „...”.
 
IBPP1/443-769/12/MS prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, w sytuacji, gdy zakupu dokonał czynny podatnik wraz z współmałżonkiem w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
 
IBPP1/443-793/12/AW Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi rachunkowo-księgowe (bez doradztwa)
 
IBPP1/443-808/12/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych tj. Spółdzielni i właściciela lokalu.
 
IBPP1/443-862/12/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych tj. Spółdzielni i właścicieli lokali.
 
IBPP1/443-908/12/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych tj. Spółdzielni i właścicieli lokali.
 
IBPP2/443-557/12/RSz opodatkowanie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
IBPP2/443-566/12/RSz opodatkowanie zbycia wierzytelności własnych
 
IPTPP4/443-775/12-4/OS Prawo do odliczenia – samochód osobowy przeznaczony na wynajem
 
IPTPP4/443-774/12-4/OS Prawo do odliczenia – samochód osobowy przeznaczony na wynajem.
 
IBPP4/443-510/12/PK odliczenie podatku związanego dostawą działek budowlanych
 
IBPP4/443-509/12/PK odliczenie podatku związanego dostawą działek budowlanych
 
IBPP4/443-508/12/PK odliczenie podatku związanego dostawą działek budowlanych
 
IBPP4/443-480/12/PK odliczenie podatku związanego dostawą działek budowlanych
 
IPPP1/443-838/12-3/AW obowiązek uwzględnienia w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu udzielania pożyczek
 
IPPP1/443-838/12-2/AW Opodatkowanie udzielania krótkoterminowych pożyczek, zastosowanie do ww. czynności zwolnienia od podatku, oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 
IPPP3/443-1115/12-2/LK możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do sprzedaży wyrobów medycznych
 
IPPP3/443-950/12-2/LK Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla sprzedaży towaru o nazwie AdBlue sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 20.15.31.0
 
IPPP3/443-1040/12-2/LK ustalenie obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut,
 
IBPP1/443-1181/12/KJ Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT dla usług prywatnego nauczania.
 
IPTPP4/443-697/12-2/UNR Czy rozliczanie podatku VAT za wszystkich współwłaścicieli przez Zarządcę Sądowego jest prawidłowe?
 
IPTPP1/443-823/12-2/RG Czy świadczone przez Gminę usługi zapewnienia udziału w zawodach i turniejach sportowych stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
 
IPTPP4/443-709/12-5/JM Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-807/12-6/MG Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-684/12-4/UNR Czy należy dokonać zmiany ustalenia proporcji przy rozliczaniu podatku naliczonego na jednoetapową, uwzględniając tylko sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną?
 
IPTPP4/443-675/12-6/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu przeprowadzenia termomodernizacji budynku OSP.
 
IPTPP4/443-658/12-7/UNR Czy w przypadku realizacji zadania pn. „....” Miasto nie będzie miało prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, tj. czy podatek VAT powinien być kosztem kwalifikowanym?

Wskaźniki gospodarcze