Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 stycznia 2013 r.
 
ITPP2/443-804a/12/AD Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług doradczych i informacyjnych oraz korzystania z proporcji przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług.
 
ITPP2/443-804b/12/AD Uznania za obrót dotacji otrzymanej na realizację projektu oraz uznania kwoty wkładu własnego wnoszonego przed odbiorców, jako wartości brutto.
 
ITPP2/443-804c/12/AD Stawki podatku obowiązująca dla świadczonych usług.
 
ITPP1/443-862/12/DM Podatek od towarów i usług w zakresie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie
 
ITPP1/443-815b/12/DM Zwolnienie od podatku usług zabezpieczenia medycznego imprez sportowych.
 
ITPP1/443-815a/12/DM Opodatkowanie usług w zakresie medyny sportowej.
 
ITPP1/443-854a/12/MS Zakres opodatkowania podatkiem VAT dzierżawy gruntów rolnych na cele eksploatacji i wydobycia kruszywa oraz sposobu dokumentowania tych transakcji.
 
ITPP2/443-762b/12/AW Podstawa opodatkowania czynności sprzedaży samochodu osobowego na rzecz firmy leasingowej.
 
IBPP1/443-247/12/ES Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej można uznać za przedsiębiorstwo a planowany aport składników majątkowych w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączony będzie z opodatkowania podatkiem VAT?
 
IPPP2/443-1105/12-2/AK Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez franczyzobiorcę w sytuacji, gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż
 
IPPP2/443-1105/12-4/AK obowiązek dołączania przez franczyzobiorcę wystawionych paragonów do kopii faktur
 
IPPP2/443-1105/12-3/AK obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych
 
ILPP2/443-448/12-4/AD Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT otrzymanych w trakcie procesu likwidacji, a dotyczących zakupu towarów/usług?
 
IPPP2/443-1105/12-5/AK obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz P oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz P we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT
 
ILPP1/443-394/12-4/HW Czy sprzedaż przedmiotowej działki korzysta z zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-404/12-3/HW 1. Czy usługa szkoleniowa świadczona przez Wnioskodawczynię, której sprzedaż udokumentowana zostałaby fakturą VAT wystawioną imiennie na pracownika, opłacającego szkolenie z prywatnego konta, ale na podstawie uprzednio wypłaconej przez Urząd go zatrudniający zaliczki przeznaczonej stricte na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe, a sfinansowanej w 100% ze środków publicznych (np. w ramach projektu Pomocy Technicznej współfinansowanego w 85% z UE i 15% z BP) – może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)?2. Czy usługa szkoleniowa świadczona przez Wnioskodawczynię na rzecz pracownika (udokumentowana fakturą VAT wystawioną na tego pracownika), któremu zgodnie z opisanym systemem szkoleń zatrudniający go urząd wypłacił zaliczkę sfinansowaną w co najmniej 70% ze środków publicznych celem pokrycia kosztów szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe, może również korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-681/12-2/MR Czy wykonywanie przez Gminę nieodpłatnych świadczeń w ramach Projektu będzie spełniać warunki uznania ich za wykonywane w ramach działalności gospodarczej podatnika, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku VAT, a więc czy świadczenia te będą nieopodatkowane podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku VAT oraz art. 26 ust. 1 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE Rady?
 
IPPP3/443-884/12-3/LK Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
 
ILPP2/443-721/12-3/JK Czy Wnioskodawca po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej kasy za cały okres pracy kasy, który zostanie potwierdzony stosownym protokołem (zgodnie z § 7 ust. 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunki ich stosowania) może przekazać kasę fiskalną do dowolnie wybranego podmiotu, który oferuje usługi w zakresie utylizacji sprzętu elektronicznego?
 
IPPP2/443-1202/12-7/AK Obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz P. oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz P. we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT
 
IPPP2/443-1202/12-6/AK obowiązek dołączania przez franczyzobiorcę wystawionych paragonów do kopii faktur
 
IPPP2/443-1202/12-4/AK Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez franczyzobiorcę w sytuacji, gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż
 
IPPP2/443-1202/12-5/AK obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych
 
ILPP2/443-498/12-2/TW Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania uiszczonego podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem rozwoju obszarów na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 ze zm.)?
 
IPPP2/443-1072/12-4/AK dostawa lokalu użytkowego, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
 
IPPP2/443-1116/12-2/AK Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w deklaracjach VAT 7 składanych za miesiąc sierpień 2012r. i wrzesień 2012r. podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych na jego rzecz od sierpnia 2012r. i otrzymanych przed złożeniem formularza VAT R
 
IPPP2/443-1258/12-3/AK brak prawa do odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego z dotacji unijnej
 
IPPP1/443-1134/12-4/IGo Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynność sprzedaży oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług zastosowania nie mają.
 
IPPP1/443-969/12-4/IGo Zwolnienie z podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych, sposób potwierdzenia w formie oświadczeń warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia z podatku VAT.
 
ILPP2/443-809/12-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości.
 
ILPP1/443-353/12-6/AW Czy nabycie przez Spółkę ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej w drodze aportu, skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług i w związku z tym Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej aport?
 
ILPP4/443-255/12-2/ISN Czy przy dostawie udokumentowanej w sposób opisany w Przypadku nr 1, 2, 3 i 4 Spółka uprawniona jest/będzie do zastosowania stawki 0% właściwej dla dostawy wewnątrzwspólnotowej?
 
ILPP2/443-639/12-3/JK Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?
 
IBPP2/443-972/12/AM Prawidłowe wystawianie faktury VAT za najem środka trwałego
 
ILPP4/443-255/12-3/ISN Czy przy dostawie udokumentowanej w sposób opisany w Przypadku nr 1, 2, 3 i 4 Spółka uprawniona jest/będzie do zastosowania stawki 0% właściwej dla dostawy wewnątrzwspólnotowej?
 
IPPP3/443-953/12-3/LK prawa do odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegajacymi opodatkowaniu
 
ILPP2/443-815/12-3/MN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP1/443-439/12-2/KG Opodatkowanie i dokumentowanie czynności polegającej na wniesieniu aportem składników majątku.
 
IPPP3/443-1004/12-4/LK Roboty budowlane związane z wykonaniem, do budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przyłącza wodociągowego wewnątrz tego budynku - korzystają ze stawki 8% podatku VAT, natomiast w przypadku przyłącza wodociągowego wykonywanego poza bryłą budynku, nie mogą zostać objęte stawką 8% i są opodatkowane wg stawki podstawowej 23%. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca uważa, że obniżoną 8 % stawkę podatku należy stosować do całości wykonywanych usług przyłącza wodociągowego zarówno w bryle budynku mieszkalnego jak i poza bryłą budynku stanowisko Wnioskodawcy w całości należało uznać za nieprawidłowe.
 
IPPP3/443-1023/12-2/LK wyłączenie z opodatkowania zbycia składników majątku
 
ILPP4/443-255/12-4/ISN Czy przy dostawie udokumentowanej w sposób opisany w Przypadku nr 1, 2, 3 i 4 Spółka uprawniona jest/będzie do zastosowania stawki 0% właściwej dla dostawy wewnątrzwspólnotowej?
 
ILPP4/443-303/12-2/BA Czy w przedmiotowej sytuacji Gmina ma prawo do korekty rozliczeń VAT z tytułu przedmiotowego WNT, tj. korekty podstawy opodatkowania WNT i konsekwentnie VAT należnego poprzez korektę faktury wewnętrznej dokumentującej nabycie ratraka?
 
ILPP4/443-255/12-5/ISN Czy przy dostawie udokumentowanej w sposób opisany w Przypadku nr 1, 2, 3 i 4 Spółka uprawniona jest/będzie do zastosowania stawki 0% właściwej dla dostawy wewnątrzwspólnotowej?
 
ILPP4/443-303/12-3/BA Czy Gmina powinna uwzględnić przedmiotową korektę w bieżącym okresie, tj. w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawi wewnętrzną fakturę korygującą?
 
IBPP3/443-952/12/AŚ Zabezpieczanie imprez masowych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
 
IPPP1/443-1148/12-3/IGo Opodatkowanie podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego.
 
IPPP1/443-423/11/12-10/S/AS prawo do zastosowania zwolnienia dla usług świadczonych przez Związek
 
IPPP3/443-1032/12-2/LK Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet eksportu towarów w sytuacji gdy wywóz towarów nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia otrzymania tej zaliczki
 
IPPP3/443-967/12-2/LK możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla świadczonych usług budowlanych
 
ILPP2/443-456/12-4/MR Czy działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego prowadzona przez Fundację podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a w związku z tym czy Fundacja ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu towarów i usług związanych z tą działalnością co ma decydujące znaczenie dla uznania podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego w realizowanych projektach przez Fundację współfinansowanych ze środków pomocowych WE?
 
IPPP3/443-906/12-5/LK prawo do odliczenia w związku z najmem samochodu osobowego wraz z kierowcą
 
ILPP2/443-424/12-3/AK Czy przy tak zawartej umowie windykacji należności podatnik jest zobowiązany naliczyć podatek VAT od wynagrodzenia wynikającego z umowy, oraz czy na koszty windykacji wystawia się jedną fakturę VAT ( usługa kompleksowa)?
 
ILPP4/443-242/12-3/BA Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych?
 
ILPP2/443-468/12-4/TW Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji p.n.: „(...)”?
 
ILPP1/443-391/12-5/HW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty naliczonego podatku VAT od czynności związanych z działalnością statutową niepodlegającą opodatkowaniu (ze składek członkowskich rolników) i działalnością gospodarczą?
 
ILPP1/443-584/12-4/PG Sprzedaż na rzecz Wykonawcy kilku lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie.
 
ILPP1/443-397/12-4/MK Dostawa nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej należącej do dłużnika. Czynność dokonana przez Komornika – Brak podstaw do opodatkowania.
 
ILPP1/443-516/12-2/AI Czy w związku z podjęciem przez Gminę decyzji o zaniechaniu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury, którą Gmina miała zamiar wydzierżawić na rzecz Spółki, miała ona obowiązek dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych do realizacji tej inwestycji?
 
IPPP3/443-927/12-3/KT Rozliczenie importu usług, podstawa opodatkowania, zwolnienie od podatku usług zarządzania płynnością finansową (cash-pooling) oraz ich wpływ na obliczenie współczynnika struktury sprzedaży
 
ILPP4/443-390/12-4/ISN Czy obciążenia dokonywane przez firmę niemiecką z tytułu paliwa zużytego przy usługach dla firmy w Niemczech, płacone kartą niemieckiego kontrahenta stanowią dla Zainteresowanego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług?
 
ILPP4/443-390/12-5/ISN Czy obciążenia dokonywane przez firmę niemiecką za pracę niemieckiego dyspozytora stanowią dla Zainteresowanego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług?
 
ILPP1/443-368/12-4/AWa Czy sprzedając nieruchomość Wnioskodawczyni zobowiązana będzie opodatkować tą sprzedaż podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-193/12-2/BA Czy przedstawiona powyżej Usługa, nabywana przez Bank, objęta jest w zakresem zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-510/12-4/MS Ustalanie obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacja wartości współczynnika struktury sprzedaży
 
ILPP4/443-390/12-6/ISN Czy obciążenia dokonywane przez firmę niemiecką: pobieranie 10% prowizji od wystawionych przez Wnioskodawcę faktur; za brakujące dokumenty, potwierdzające zdanie mebli na magazynie na terenie Niemiec; za brak potwierdzenia wpłaty pieniędzy pobranych od klienta w Niemczech oraz za uszkodzenia podłogi i ścian w mieszkaniu klienta w trakcie wykonywania usługi, stanowią dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług?
 
ILPP4/443-390/12-7/ISN Czy obciążenia dokonywane przez firmę niemiecką za ubrania robocze wykorzystywane do usług świadczonych dla firmy na terenie Niemiec, stanowią dla Zainteresowanego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług?
 
IBPP1/443-489/12/LSz Wnioskodawca dokonując sprzedaży jednej działki o pow. 21,699 ha będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem osobistym, a zatem czynność ta nie będzie uznana za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co za tym idzie sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-741/12/AS Prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie quadów oraz skuterów śnieżnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do ww. środków trwałych
 
IBPP2/443-828/12/IK 1. Czy karty wstępu względnie karnety na korzystanie z urządzeń siłowni bez udziału osób trzecich - mogą być opodatkowane 8% stawką VAT?2. Czy karty wstępu względnie karnety na korzystanie z urządzeń bilardu i rzutek bez udziału osób trzecich - mogą być opodatkowane 8% stawką VAT?
 
ILPP1/443-352/12-4/KG Powstanie obowiązku podatkowego w związku z aportem praw i obowiązków do spółki kapitałowej.
 
ILPP1/443-376/12-2/AW Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży użytkowania wieczystego działek gruntu.
 
IPTPP1/443-906/12-2/MH Czy Gmina ma możliwość odzyskania 100% podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją inwestycji pn. „...” w ramach Działania „...” objętego PROW na lata 2007-2013?
 
IPTPP2/443-863/12-4/IR Czy kwota doładowania karty, która tylko przepływa przez Wnioskodawcy rachunek bankowy jest jego obrotem i czy stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT?

Wskaźniki gospodarcze