Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 stycznia 2013 r.
 
ITPP1/443-881/12/DM Zwolnienie od podatku usług kontroli jakości badań laboratoryjnych
 
ITPP2/443-929/12/RS Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych.Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
ITPP1/443-683/12/AP możliwości odliczenia oraz zwrotu podatku VAT
 
IBPP3/443-1089/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1088/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-878/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-879/12/AŚ W zakresie zgodności kwot wykazanych w wystawionym rachunku i paragonie fiskalnym
 
IBPP3/443-881/12/UH Możliwość odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu p.n.: „...”
 
IBPP4/443-293/12/PK Gdy obowiązkiem Wnioskodawcy w ramach dokonywanej dostawy towarów jest zapewnić także transport do miejsca wskazanego przez kontrahenta, wówczas podstawę opodatkowania stanowi suma kwoty należnej za dostarczany towar oraz kwoty za transport
 
IBPP1/443-820/12/AL W zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług realizowanych usług szkoleniowych finansowanych w 100% lub co najmniej 70% ze środków publicznych.
 
IBPP2/443-819/12/KO w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową budynku niemieszkalnego
 
IBPP2/443-833/12/KO w zakresie opodatkowania odsprzedaży usług cateringowych stawką podatku VAT w wysokości 8%
 
IBPP2/443-886/12/KO w zakresie opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości niezabudowanych na rzecz jednego ze wspólników spółki jawnej w związku z dokonanym zmniejszeniem udziału kapitału
 
IBPP3/443-977/12/UH Możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części, w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-1090/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1091/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1092/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1093/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1094/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP1/443-771/12/AL W zakresie opodatkowania dostawy działek z niedokończoną budową budynku oraz budynkiem gospodarczym.
 
IBPP1/443-770/12/AL W zakresie opodatkowania dostawy: pensjonatu wraz z częścią gruntu przyporządkowaną do tego pensjonatu, placu wokół pensjonatu oraz parkingu wraz z częścią gruntu przyporządkowaną do tych obiektów.
 
IBPP1/443-729/12/AL W zakresie opodatkowania dostawy budynku sklepu wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony.
 
IBPP1/443-301/12/LSz Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki A będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.Planowana sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej B, na której posadowiony jest budynek (PKOB 1251), jeżeli jest on trwale z tym gruntem związany, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1077/12-3/KG opodatkowanie podatkiem od towarów i usług samego zawarcia umowy outsourcingu
 
IPPP3/443-1022/12-2/JK opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej
 
IPPP3/443-904/12-4/JK dokumentowanie rozliczeń w ramach konsorcjum
 
IPPP3/443-1081/12-2/JK dokumentacja uprawniającej do zastosowania 0% przy WDT - dokument przewozowy otrzymany faksem lub drogą elektroniczną
 
IPPP3/443-960/12-4/LK określenie stałego miejsca prowadzenia działalności
 
IPPP3/443-937/12-6/LK Zastosowanie zwolnienia od VAT dla usług szkoleniowych świadczonych przez podwykonawcę, w sytuacji gdy odpowiedzialnym za organizację, oraz nadzór nad przebiegiem szkoleń jest beneficjent projektu
 
IPPP2/443-1108/12-2/DG W zakresie opodatkowania dostawy lokalu mieszkalnego z balkonem wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy, prawem do korzystania z miejsca postojowego oraz udziałem w gruncie przynależnym do budynku i częściach wspólnych budynku.
 
IPPP2/443-1226/12-4/DG W zakresie stawki podatku VAT dla darowizny pawilonu handlowego.
 
IPPP3/443-369/11/12-6/S/MPe w zakresie zwrotu podatku dla podmiotu niezarejestrowanego dla potrzeb podatku VAT w Polsce
 
IPPP2/443-1106/12-4/DG W zakresie obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X. i obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X., we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT oraz dodatkowych obowiązków ewidencyjnych.
 
ILPP4/443-185/12-4/ISN Gdzie należy zidentyfikować miejsce świadczenia, a zarazem miejsce opodatkowania refaktury usługi najmu zabudowanej powierzchni wystawienniczej na targach odbywających się poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, czy na zasadach ogólnych określonych w art. 28b ustawy o VAT, czy też zgodnie z art. 28e ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-1106/12-3/DG W zakresie obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych.
 
IPPP2/443-1106/12-2/DG W zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez pośrednika w sytuacji, gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej i prawidłowości danych widniejących na paragonach fiskalnych dokumentujących tę sprzedaż.
 
ILPP1/443-384/12-4/MS Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów, których koszt wytworzenia pojedynczego produktu nie przekracza 10 zł.
 
IPPP2/443-1153/12-2/DG W zakresie opodatkowania nabywanego w drodze zamiany prawa wieczystego użytkowania działki oraz odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu
 
ILPP1/443-431/12-4/PG Zastosowanie zwolnienia do świadczonych usług szkoleniowych.
 
ILPP1/443-431/12-5/PG Prawo do odliczenia podatku VAT.
 
IPPP2/443-1094/12-2/KG Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz pracowników Spółki w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia
 
ILPP2/443-587/12-4/EN Czy opisana usługa przesyłu ścieków i wody będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT?
 
ILPP2/443-587/12-5/EN Czy Gmina będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej?
 
ILPP2/443-587/12-6/EN Czy Gmina będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury wodno-kanalizacyjnej?
 
ILPP4/443-282/12-2/BA Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu środka trwałego w postaci samochodu osobowego oraz ewentualnych innych faktur zakupu środków trwałych, towarów czy też usług związanych z planowaną przez niego działalnością gospodarczą po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny?
 
ILPP2/443-429/12-4/EN Czy opisana sprzedaż sklepu mieści się w definicji zbycia przedsiębiorstwa i tym samym nie podlega podatkowi od towarów i usług?
 
ILPP2/443-699/12-2/AD Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków na najemców lokali za pomocą refaktur bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi?
 
ILPP2/443-429/12-5/EN Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień 2009 r. i w jaki sposób powinna skorygować błędnie wykazane zbycie przedsiębiorstwa?
 
ILPP2/443-647/12-2/AK Czy Spółce A będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego na fakturze VAT wystawionej przez X sp. z o.o. dokumentującej wniesienie jako wkładu rzeczowego środków trwałych oraz towarów handlowych?
 
ILPP2/443-588/12-2/MR Stawka podatku – nawóz wapniowo węglanowy
 
ILPP2/443-471/12-2/EN Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, podstawą opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia aportem przez Wnioskodawcę składników majątku niestanowiących przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, traktowanej dla potrzeb tego podatku jako odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług (w przypadku wartości niematerialnych i prawnych), będzie zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy o VAT wartość rynkowa przedmiotu aportu (tj. 1.230 PLN w analizowanym przykładzie liczbowym), należna z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT (w przedstawionym przykładzie liczbowym podstawa opodatkowania wynosiłaby 1.000 PLN)?
 
IPTPP1/443-930/12-2/MH Czy Zespół Opieki Zdrowotnej ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „..”?
 
IPTPP4/443-690/12-4/UNR Czy z tytułu nabycia samochodów osobowych, przeznaczonych na nagrody w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę Loterii, Spółka powinna zastosować częściowe odliczenie kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej ustawę o VAT?
 
IPTPP2/443-906/12-2/JN Rozliczenie podatku należnego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczących działalności zarządzania nieruchomościami w przypadku wydzielenia tej działalności.

Wskaźniki gospodarcze