Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 stycznia 2013 r.
 
IBPP1/443-794/12/MS prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi jak i niepodlegającymi opodatkowaniu
 
IBPP3/443-1079/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1083/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1134/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-863/12/AŚ Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystywaniem świetlic na cele gminne.
 
IBPP3/443-1152/12/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem elewacji zewnętrznej kościoła.
 
IBPP3/443-1227/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-1228/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP2/443-863/12/ICz Opodatkowanie sprzedaży składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej uprzednio do spółki w formie aportu.
 
IBPP2/443-868/12/ICz Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz)?
 
IBPP2/443-890/12/AM „Czy zamiast konkretnej nazwy, Wnioskodawca może wpisywać na fakturach ogólne pojęcie: „rośliny ozdobne”?”
 
IBPP3/443-1065/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-410/12/BP WNT – przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów importowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200
 
IBPP4/443-324/11/PH W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usługi nabywanej przez Bank.
 
IBPP4/443-370/12/PK Określenia miejsca świadczenia usług dostarczania personelu.
 
IPPP2/443-1094/12-4/KG opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz przejętych emerytów i rencistów w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia
 
IPPP2/443-1094/12-3/KG Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz emerytów i rencistów Spółki w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia
 
IPPP2/443-1094/12-5/KG opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz członków rodzin osób uprawnionych w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia
 
IPPP2/443-1008/12-4/KG zastosowanie zwolnienia od podatku nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie internatu oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT czynny
 
IPPP2/443-1223/12-5/KG opodatkowanie podatkiem VAT usług cash poolingu
 
IPPP2/443-1010/12-2/KG prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT z otrzymanych duplikatów faktur VAT
 
IPPP3/443-1059/12-2/LK sposób opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
 
IPPP3/443-1045/12-2/LK opodatkowania świadczonych usług preferencyjną stawką, 0% jako usługi transportu międzynarodowego
 
IPPP3/443-1037/12-2/JK określenie właściwej stawki dla usług przewozu osób taxi
 
IPPP3/443-1037/12-3/JK dokumentowanie kwoty należnego Spółce wynagrodzenia
 
IPPP3/443-805/12-3/KC W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oraz możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 
IPPP3/443-935/12-4/KC w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług szkoleniowych jako podwykonawca
 
IPPP3/443-787/12-2/KC w zakresie posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 
IPPP1/443-1014/12-2/MPe w zakresie stawki podatku VAT dla usług wynajmu lokalu mieszkalnego
 
IPPP3/443-852/12-2/KC W zakresie uznania transakcji dostawy towarów dla kontrahenta z Malezji za eksport pośredni
 
IPPP3/443-996/12-4/KC w zakresie braku obowiązku rozliczenia podatku VAT w Polsce z tytułu nabycia samochodu osobowego z USA przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 
IPPP2/443-1109/12-2/AO prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT wynikającej z faktury dokumentującej opłatę leasingową samochodu osobowego
 
IPPP2/443-1084/12-4/AO Samo zawarcie umowy outsourcingowej obejmującej przejęcie przez Wnioskodawcę funkcji i zadań związanych z prowadzeniem działalności magazynowej wykonywanych dotychczas bezpośrednio przez Kontrahenta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie stanowi bowiem czynności opodatkowanej tym podatkiem określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1073/12-2/AO Wykonana usługa mieszcząca się w zakresie usług kształcenia zawodowego finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-1050/12-2/AO Wnioskodawca prowadzący działalność w sektorze handlu otrzymuje i będzie otrzymywał faktury wystawione w formie papierowej przez dostawców towarów i usług bądź upoważni do ich otrzymywania podmiot, który będzie dokonywał ich archiwizacji w formie elektronicznej. Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów służących do czynności opodatkowanych z faktur, które Spółka otrzyma bezpośrednio lub otrzymanych przez upoważnionego Podwykonawcę. Również sposób archiwizacji otrzymanych faktur papierowych w formie elektronicznej z zachowaniem ww. regulacji prawnych w tym zakresie nie pozbawi Spółki prawa do odliczenia z nich podatku naliczonego.
 
IBPP4/443-493/12/LG Prawo do zastosowania stawki 0% przez wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów przy braku dokumentu przewozowego potwierdzającego fakt wywozu towarów z Polski i dostarczenia go do kontrahenta w innym kraju UE
 
IBPP4/443-440/12/LG Korekta podatku naliczonego od zapasów towarów handlowych w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego) do spółki cywilnej
 
IBPP2/443-831/12/AM Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionego autobusu? Czy zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy opodatkować stawką 23%?
 
IBPP3/443-722/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „...
 
IBPP3/443-735/12/JP prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie społeczeństwa informacyjnego
 
IBPP3/443-805/12/EJ opodatkowanie dofinansowania otrzymanego na realizację projektu
 
IBPP3/443-815/12/EJ opodatkowanie dofinansowania otrzymanego na realizację projektu
 
IBPP3/443-892/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie infrastruktury technicznej dla obszaru gospodarczego
 
IBPP3/443-906/12/EJ prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę kanalizacji sanitarnej przekazanej najpierw w dzierżawę, a potem aportem do spółki
 
IBPP3/443-926/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-930/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu ścieżek rowerowych
 
IBPP3/443-949/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacja projektu polegającego na organizacji zajęć tanecznych
 
IBPP3/443-966/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – zakup strojów
 
IBPP3/443-1033/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach projektu polegającego na organizacji festiwalu różnych kultur
 
IBPP3/443-1041/12/JP Gmina nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z wdrożeniem systemu teleinformatycznego
 
IBPP4/443-406/12/LG Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich wniesienia aportem do nowego podmiotu
 
IBPP3/443-1046/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacja projektu polegającego na przebudowie dróg
 
IBPP3/443-1115/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu p.n.: „...”
 
IBPP3/443-1122/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług dotyczącymi działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 
IBPP3/443-1209/12/JP prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie społeczeństwa informacyjnego
 
IPTPP4/443-717/12-4/JM 1)Czy zakup motocykla uprawnia wnioskodawcę do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług? 2)Czy zakup paliwa do motocykla pozwala wnioskodawcy na odliczenia podatku naliczonego?

Wskaźniki gospodarcze