Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 stycznia 2013 r.
 
ITPP2/443-852/12/AJ Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu może być w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
 
ITPP1/443-868/12/BJ Odzyskanie podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-923/12/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ITPP1/443-1011/12/BJ Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1109/12/BJ Odliczenie podatku z wiązku z realizacja projektu.
 
ITPP2/443-1154b/12/AJ Odzyskanie.
 
ITPP2/443-1154a/12/AJ Odzyskanie.
 
ITPP2/443-1105/12/AJ Odzyskanie.
 
ITPP2/443-952/12/EB Opodatkowanie wpłat na fundusz remontowy
 
ITPP2/443-859/12/MD Opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz określenie podstawy opodatkowania dla tej transakcji.
 
ITPP1/443-928a/12/AT Usługi agencyjne (pośrednictwa) w zakresie usług finansowych.
 
IBPP1/443-84/12/BM Rozliczanie przez Wnioskodawcę poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
 
IBPP1/443-85/12/AZb - prawa do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd, - prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy czy Numeru Identyfikacji Podatkowej nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury.
 
IBPP1/443-1690/11/MS Określenie statusu podatnika podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1787/11/AZb Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury końcowej otrzymanej od wykonawcy (mimo nieprawidłowości w fakturze).
 
IBPP1/443-1841/11/AZb Czy Wnioskodawca jako prowadzący zakład produkcyjno-szkoleniowy powinien wystawiać szkole – której jest jednocześnie organem prowadzącym – faktury i rozliczać podatek od towarów i usług na ogólnych zasadach?
 
IBPP3/443-368/12/ASz Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na odbudowie boiska sportowego.
 
IBPP3/443-380/12/AŚ Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na utworzeniu strony internetowej.
 
IBPP1/443-469/12/AL W zakresie zwolnienia z podatku, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 16b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, opłat za dostawę mediów dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz najemców lokali mieszkalnych wykorzystujących lokale na cele mieszkaniowe, w zakresie refakturowania opłat za dostawę mediów na rzecz wspólnoty ze stawkami dostawców mediów, w zakresie refakturowania opłat za dostawę mediów na rzecz najemców lokali użytkowych ze stawkami dostawców mediów.
 
IBPP1/443-470/12/AL Zwolnienie z podatku, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 16b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, opłat za dostawę mediów dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz najemców lokali mieszkalnych wykorzystujących lokale na cele mieszkaniowe, w zakresie refakturowania opłat za dostawę mediów na rzecz wspólnoty ze stawkami dostawców mediów, w zakresie refakturowania opłat za dostawę mediów na rzecz najemców lokali użytkowych ze stawkami dostawców mediów.
 
IBPP1/443-385/11/AZb zbycie budynku korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT
 
IBPP1/443-24/12/MS Moment powstania obowiązku podatkowego u nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-46/12/MS Opodatkowanie opłat za czynsz i media: - ponoszonych przez najemców lokali mieszkalnych, - ponoszonych przez najemców lokali użytkowych.
 
IBPP1/443-57/12/ES Sposób dokumentowania udzielonych upustów/rabatów za pomocą faktury korygującej.
 
IBPP1/443-351/12/MS stwierdzenie czy współczynnik struktury, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, znajduje zastosowanie przy określaniu zakresu prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi zadań Wnioskodawcy, które wiążą się zarówno z wykonaniem czynności dających prawo do odliczenia podatku VAT, jak i wykonywaniem czynności niedających takiego prawa (tj. czynności zwolnionych od podatku
 
IBPP1/443-740/11/AZb Czy w przypadku, kiedy na podstawie rozliczeń miesięcznych dokonywanych na podstawie planowanych w danym miesiącu kosztów i przychodów oraz w oparciu o zdefiniowany przez strony wzór, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, istnieje obowiązek po stronie Wnioskodawcy do wystawienia faktury VAT z tytułu wykonanej usługi?
 
IPTPP4/443-710/12-4/UNR Czy Parafia nie będąc czynnym podatnikiem VAT może odliczyć podatek VAT wynikający z faktur, które opłaciła na rzecz ich wystawców w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP4/443-741/12-2/ALN Czy Gmina w odniesieniu do zrealizowanego projektu ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-740/12-2/ALN Czy Gmina w odniesieniu do zrealizowanego projektu ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-383/12-4/AW Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z transakcji nabycia towarów i usług, związanych z wyprodukowaniem towarów, będących następnie przedmiotem nieodpłatnych wydań, które to wydania nie podlegają opodatkowaniu VAT, jako przekazanie prezentu o małej wartości w myśl art. 7 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-405/12-2/AI Czy przedmiotowa sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054.)?
 
ILPP2/443-433/12-4/AKr Podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury zakupu samochodu osobowego, oraz w zakresie terminu odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury zakupu samochodu osobowego.
 
IPTPP2/443-944/12-2/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-393/12-4/KG Zwolnienie od podatku usług polegających na przeprowadzaniu kursów zawodowych przez podwykonawcę.
 
ILPP1/443-385/12-4/HW Podatek od towarów i usług:1. w zakresie montażu, rolet zewnętrznych, bram garażowych wykonywanych przez Wnioskodawcę w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz ich napraw i serwisu,2. w zakresie montażu, rolet wewnętrznych i markiz w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz ich napraw i serwisu.
 
ILPP1/443-396/12-5/HW Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości fakturowania dostawy mediów i remontów.
 
IPTPP1/443-920/12-2/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
ILPP1/443-382/12-4/MK Odliczenie podatku VAT w związku z transakcją nabycia znaku towarowego.
 
IPTPP2/443-916/12-2/JN Świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi na rzekach i przybrzeżnych skarpach, należy uznać za usługi budowlane, dla których moment powstania obowiązku podatkowego należy określać zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy, czyli z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.
 
IPTPP1/443-915/12-2/MH Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT poniesiony w ramach realizacji Działania 413 „...” Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, na realizację projektu pn. „...”?
 
IPPP2/443-1055/12-2/AO braku opodatkowania podatkiem VAT wniesienia aportem przedmiotu transakcji
 
IPTPP1/443-882/12-5/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
ILPP2/443-431/12-4/AD Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać VAT od zakupu paliw do tych samochodów, i czy może on odliczać w pełnej wysokości VAT naliczony w fakturach za raty leasingu?
 
ILPP2/443-460/12-5/AK Czy wyodrębniona jak w opisanym stanie faktycznym część jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w postaci zespołu składników majątkowych, w tym zobowiązań związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach portalu internetowego wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 27e ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-1024/12-4/AO wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia usługi zarządzania w ramach Umowy oraz rozliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych na rzecz Spółki
 
ILPP2/443-409/12-5/AK Podatek od towarów i usług jest:– w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa (...)”,– w zakresie uznania za podatnika podatku VAT.
 
ILPP2/443-534/12-3/MR Czy wniesienie aportem wskazanych odcinków infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do Spółki będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
 
IPPP1/443-1146/12-2/AW Opodatkowanie podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego
 
ILPP1/443-392/12-4/AW Czy usługi przeprowadzonych tzw. szkoleń miękkich przez Wnioskodawcę dla Zleceniodawcy w zakresie projektu realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1145/12-2/AW opodatkowanie podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego
 
ILPP2/443-534/12-4/MR Czy wniesienie aportem wskazanych odcinków infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do Spółki będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-447/12-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu samochodu ciężarowego oraz oleju napędowego wykorzystywanego do jego napędu oraz w zakresie korekty podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-1061/12-2/AW opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników i ich rodzin
 
ILPP2/443-534/12-5/MR Czy wniesienie aportem wskazanych odcinków infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do Spółki będzie podlegało opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-625/12-2/MD Dokonanie korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-534/12-6/MR Czy w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wskutek zawarcia umowy dzierżawy, Gmina będzie miała prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-1067/12-2/AP Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-366/12-4/HW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków.
 
IPPP1/443-1002/12-4/AP Czy odszkodowanie za wypowiedzenie umowy dzierżawy terenu znajdującego się pod stacją auto gazu jest usługą w rozumieniu ustawy VAT i czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-704/12-4/MN Czy systemy operacyjne OEM (oprogramowanie systemowe, które jest integralną częścią zestawu komputerowego oraz komputera przenośnego), dostarczane razem z zestawem komputerowym stacjonarnym, jak i z komputerem przenośnym Wnioskodawca również może objąć stawką 0%?
 
ILPP2/443-534/12-7/MR Jaką część podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej oraz w jaki sposób Gmina ma prawo odliczyć w związku z zawarciem umowy dzierżawy tej infrastruktury 2012 r.?
 
ILPP1/443-440/12-4/AW Stawka podatku VAT dla robót wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 
ILPP2/443-534/12-8/MR Czy w związku z dokonaniem aportu w 2013 r. Gmina będzie uprawniona do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty odnośnie poszczególnych odcinków infrastruktury i korekta ta powinna zostać dokonana w deklaracji za okres, kiedy nastąpi aport?
 
IPPP1/443-1025/12-2/AP Czy Spółka może wystawiać zbiorcze faktury korygujące dotyczące wielu faktur sprzedaży wystawionych na danego odbiorcę w przypadku zwrotu towarów i jakie elementy powinna zawierać taka faktura korygująca, aby spełniała kryteria określone w rozporządzeniu MF z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-426/12-2/AI Prawo do odlzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji zadania w ramach PROW 2007-2013.
 
IPPP1/443-1041/12-2/AP Czy wkład własny stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT? Czy otrzymana dotacja stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT? W jaki sposób Spółka ma dokumentować otrzymanie wkładu własnego oraz dotacji?
 
ILPP2/443-432/12-4/SJ Czy prawidłowe jest naliczanie i wykazywanie VAT należnego tylko od zrealizowanej marży?
 
ILPP2/443-706/12-2/MR Stawka podatku na montaż rolet zewnętrznych.
 
ILPP2/443-652/12-4/AD Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do opłat za media, tj. za wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie, które oprócz czynszu pokrywa najemca, w sytuacji gdy Zakład we własnym zakresie świadczy usługi wywozu nieczystości i we własnym zakresie wytwarza energię cieplną na rzecz najemcy?
 
ILPP2/443-432/12-5/SJ Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie na kasie fiskalnej?
 
IPPP1/443-1001/12-2/AP Czy w sytuacji, gdy Spółka wybierze metodę rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne i nie dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za kwartał, w którym powstało prawo do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych kwartałów kalendarzowych (tj. okresów rozliczeniowych), na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-1043/12-4/AP Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz ze stojącymi na nim budynkami będzie zwolniona z podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-971/12-5/AO opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania wyrobów oraz towarów handlowych o jednostkowym koszcie wytworzenia/cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto
 
IPPP2/443-971/12-4/AO dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania wyrobów oraz towarów handlowych o jednostkowym koszcie wytworzenia/cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto
 
IPPP2/443-951/12-4/AO Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na brak spełnienia łącznie wszystkich przesłanek podmiotowych i przedmiotowych wskazanych w tym przepisie
 
IPPP2/443-1155/12-2/AO dot. dokumentowania udzielonego rabatu lub premii pieniężnej i prawa do odliczenia całości podatku VAT, gdy w związku z udzieleniem rabatu lub premii pieniężnej kontrahent nie wystawił odpowiedniej faktury korygującej
 
IPPP2/443-254/09-5/12-S/KK/DG W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa finansowego oraz stawki podatku dla ww. usługi. Nabycie wierzytelności od kontrahenta za cenę niższą od jej wartości nominalnej, gdy Wnioskodawca nie otrzymuje od kontrahenta żadnego wynagrodzenia, nie stanowi świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT.
 
IPTPP4/443-683/12-4/OS Prawo do odliczenia lub odzyskania w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług.
 
IPTPP4/443-683/12-5/OS Prawo do odliczenia lub odzyskania w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług.
 
IPTPP2/443-968/12-3/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP2/443-808/12-4/EN Czy usługi wymienione w pkt 1 podlegają 8% stawce podatku VAT?
 
IPTPP2/443-931/12-4/KW Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu naliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
PT8/033/224/744/PBD/12/PK-1458 stawka podatku VAT na produkt o nazwie „liść laurowy”
 
PT8/033/225/745/PBD/12/PK-1458 stawka podatku VAT na produkt o nazwie „Ziele angielskie ziarno”
 
PT8/033/226/746/PBD/12/PK-1458 stawka podatku VAT na produkt o nazwie „Kminek cały ziarno”
 
PT8/033/227/747/PBD/12/PK-1458 stawka podatku VAT na produkt o nazwie „Gałka muszkatołowa cała”

Wskaźniki gospodarcze