Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0111-KDIB1-3.4010.343.2017.2.JKT 1. Czy wydatki ponoszone w związku z nabywaniem maszyn i urządzeń od Spółki II, w przypadku uregulowania zobowiązań z ich tytułu w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy podmiotami, tj:
- wierzytelności podmiotu powiązanego wobec Spółki o zapłatę ceny nabycia maszyn i urządzeń,
- z wierzytelnościami Spółki wobec Spółki II o przekazanie kwot pożyczek,stanowią/będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu odpowiednio § 6 Rozporządzenia w sprawie SSE lub § 6 Rozporządzenia strefowego, a w konsekwencji powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce limitu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem spełnienia przez nie pozostałych warunków określonych w ww. przepisach?
2. Czy różnice kursowe rozpoznane przez Spółkę począwszy od 1 stycznia 2007 r. w odniesieniu do wydatków uregulowanych w drodze potrącenia, o których mowa w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, stanowią/będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu odpowiednio § 6 Rozporządzenia w sprawie SSE lub § 6 Rozporządzenia strefowego, a w konsekwencji powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce limitu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o ile zostały naliczone do dnia przekazania maszyny/urządzenia do używania.
 
IBPBI/2/423-262/14-2/PC Czy wydatki na zakup, rozbudowę i przebudowę Budynków 2 i 3, w tym rozbudowę ich o oficyny oraz koszty kredytu (odsetki) za okres do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, należy traktować jako wydatek inwestycyjny podlegający amortyzacji w czasie nie krótszym niż 10 lat, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po przyjęciu środków trwałych do używanie będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych w momencie ich zapłaty?
 
0111-KDIB1-2.4010.429.2017.1.BG w zakresie skutków podatkowych jakie wywoła dla Wnioskodawcy wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej
 
IBPBI/2/423-674/14-1/MM w zakresie:
Czy kara zapłacona z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-790/14-1/MM Czy kara zapłacona z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 
0111-KDIB1-3.4010.458.2017.3.AN Czy w momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup częściowo został sfinansowany dotacją, kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość środka trwałego bez rozbicia na część objętą dofinansowaniem i część nieobjętą dofinansowaniem?
 
0111-KDIB1-3.4010.490.2017.1.PC Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na aktywność prowadzoną przez dystrybutorów, udokumentowane fakturami wystawianymi na usługi marketingowe, a czasami fakturami wystawionymi przez sprzedawców dostarczających Spółce jakieś towary (np. materiały promocyjno - reklamowe), są jej kosztami uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
0111-KDIB1-2.4010.450.2017.2.MM Czy w razie zapłaty przez Spółkę odsetek na Rachunek transakcyjny Spółki A. - Pool Leadera z tytułu otrzymania środków finansowych z Systemu, Spółka A. - Pool Leader powinna być uznana za rzeczywistego odbiorcę (osobę uprawnioną/beneficial owner) odsetek płaconych przez Wnioskodawcę i w konsekwencji Spółka powinna stosować przepis art. 11 ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o CIT w przedstawionym zdarzeniu przyszłym?
 
2461-IBPB-1-2.4510.1089.2016.8.ANK w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Spółkę w postaci należności z tytułu stosunku pracy oraz składki stanowią/będą stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
0115-KDIT2-3.4010.320.2017.1.MK Czy umorzenie bez wynagrodzenia należących do Spółki udziałów w Sp. z o.o. będzie dla Spółki czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. po stronie Spółki nie powstanie z tego tytułu dochód/przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
0115-KDIT2-3.4010.273.2017.2 Możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Wskaźniki gospodarcze