Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP2-2.4010.240.2018.2.AS 1)możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wydatków na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych,2)określenie momentu poniesienia kosztów z tytułu Wydatków na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych w momencie ich poniesienia.
 
0114-KDIP2-1.4010.244.2018.1.JC 1.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania?2.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania?3.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?
 
0114-KDIP2-1.4010.239.2018.1.AJ Kwestia możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym oraz uprawnienia do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła (WHT) wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami.
 
0114-KDIP2-1.4010.238.2018.1.AJ Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem wypłat na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu usług pośrednictwa finansowego.
 
0114-KDIP2-3.4010.179.2018.1.JBB Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Wnioskodawcę do Funduszu za IV kwartał 2016 r. powinna stanowić koszt uzyskania przychodów Banku.
 
0111-KDIB1-2.4010.246.2018.1.DP Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty ponoszone na nabycie usług o charakterze niematerialnym refakturowane na Spółkę nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 
0114-KDIP2-1.4010.229.2018.1.JF 1. Czy w związku z połączeniem Spółki ze Spółką jawną, po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT?
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, tj. uznania przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”), że w związku z połączeniem Spółki ze Spółką jawną, po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, w wysokości wartości nominalnej udziałów wydawanych przez Wnioskodawcę na rzecz PR oraz HR w związku z połączeniem?
 
0114-KDIP2-3.4010.170.2018.1.MS Sposób rozliczenia wydatków poniesionych na cele rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przez Wnioskodawcę, jako podmiot zarządzający specjalną strefą ekonomiczną.
 
0111-KDIB1-2.4010.324.2018.1.DP Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym ponoszone przez Spółkę koszty usług o charakterze niematerialnym, które są refakturowane przez nią na inne podmioty nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 
0111-KDIB2-3.4010.234.2018.1.KB Czy koszty Licencji na używanie Znaków Towarowych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego będą podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zdarzenie przyszłe)
 
0111-KDIB2-3.4010.185.2018.1.KB Czy koszty Licencji na używanie Znaków Towarowych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego będą podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan faktyczny)
 
0111-KDIB1-1.4010.222.2018.2.BS w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usługi, o której mowa we wniosku zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
0111-KDIB2-1.4010.259.2018.1.AP Czy jest możliwe jednorazowe ujęcie w koszty podatkowe kosztów pośrednich nieistotnych, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, bez konieczności rozliczania ich w czasie.

Wskaźniki gospodarcze