Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0115-KDIT2-3.4010.95.2017.1.AD Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności.
 
0115-KDIT2-3.4010.50.2017.1.JS Czy opisane we wniosku różnice kursowe powstałe na rachunku walutowym z tytułu transakcji udzielania pożyczek stanowią koszt podatkowy (w przypadku ujemnych różnic kursowych) lub przychód (w przypadku dodatnich różnic kursowych)?
 
IPPB3/4510-408/15-3/JBB czy strata z tytułu sprzedaży przedawnionych wierzytelności może stanowić koszty uzyskania przychodów
 
0114-KDIP2-3.4010.223.2017.1.PS skutki likwidacji Spółki
 
0114-KDIP2-3.4010.224.2017.1.PS skutki likwiadacji Spólki
 
0114-KDIP2-2.4010.125.2017.1.AZ w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup upominków dla kontrahentów
 
0114-KDIP2-2.4010.112.2017.2.AZ w zakresie określenia czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z faktem posiadania pośrednich udziałów w kapitale M R SRO i M S SRO oraz określenia czy poprzez posiadanie udziałów pośrednich w M R SRL oraz M S SRO Wnioskodawca pośrednio bierze udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
0114-KDIP2-1.4010.131.2017.3.JC W zakresie ustalenia: czy wydatki na nabycie usług zewnętrznych poniesione przez duńską spółkę komandytową na rzecz polskiej spółki komandytowej stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w proporcji posiadanego udziału w polskiej spółce komandytowej, oraz czy zapłacone odsetki przez polską spółkę komandytową, z tytułu pożyczki otrzymanej od duńskiej spółki komandytowej na rzecz duńskiej spółki komandytowej, stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w proporcji posiadanego udziału w polskiej spółce komandytowej
 
0114-KDIP2-1.4010.195.2017.2.JF w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez przejęcie
 
0111-KDIB2-3.4010.55.2017.2.AZE powstanie przychodu z tytułu zbycia przez wspólnika udziałów celem ich umorzenia
 
0115-KDIT2-3.4010.119.2017.3.MK Czy Spółka może podwyższyć od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie stawek amortyzacyjnych?
 
0115-KDIT2-3.4010.175.2017.1.JS Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup używanych oraz uszkodzonych palet od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 
0115-KDIT2-3.4010.159.2017.1.PS Czy przychody ze zbycia „świadectw efektywności energetycznej" w związku z przeprowadzonymi pracami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
0111-KDIB2-3.4010.56.2017.2.AZE Powstanie przychodu z tytułu zbycia przez wspólnika udziałów celem ich umorzenia
 
0111-KDIB2-1.4010.101.2017.3.JP Czy koszty rozpoczętej i niezakończonej modernizacji budynków będących częścią hotelu, poniesione przez Wnioskodawcę do dnia dokonania transakcji sprzedaży hotelu, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży hotelu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
0111-KDIB1-3.4010.198.2017.1.APO Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), wolne od podatku są dochody Fundacji przeznaczone na pożyczkę, na podstawie której udzielone środki mają zostać przeznaczone na cele budowy budynku przedszkola Spółce, której jedynym udziałowcem jest Fundacja?
 
0111-KDIB2-1.4010.102.2017.3.JP Czy dokonywanie przez nabywcę hotelu (po dokonaniu transakcji sprzedaży i przystąpieniu do umowy kredytowej jako współkredytobiorca) spłaty rat kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania zakupu hotelu, stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).
 
0111-KDIB2-1.4010.137.2017.2.MJ w zakresie uznania za przychód podatkowy wkładów własnych wpłacanych przez przedsiębiorców na rachunek bankowy Wnioskodawcy, jako Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych należności, wypłaconych przez Wnioskodawcę podmiotowi świadczącemu usługi na rzecz przedsiębiorców – w części sfinansowanej z ww. wkładów.
 
0111-KDIB2-1.4010.149.2017.3.JP a. Czy wynagrodzenia za usługi świadczone przez Agentów podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 21 ustawy o pdop, od których Spółka powinna potrącać podatek „u źródła” w Polsce?b. Czy w sytuacji, kiedy Agenci świadczą usługi reklamowe, które mają charakter jedynie pomocniczy do usługi głównej, i które nie są odrębnie wyceniane i fakturowane, usługi te podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 21 ustawy o pdop, od których Spółka powinna potrącać podatek „u źródła” w Polsce w przypadku nie posiadania certyfikatu rezydencji?c. Czy wypłaty prowizji dokonywane bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Agentów z tytułu świadczonych przez nich usług, opisanych w stanie faktycznym, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop?d. Czy Spółka zobowiązana jest uzyskiwać od Agentów certyfikaty potwierdzające ich rezydencję podatkową w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez nich usług na rzecz Spółki?
 
0111-KDIB2-1.4010.153.2017.1.JP Czy wydzielany Zakład Kanalizacji T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a zatem czy planowana transakcja podziału RPWiK przez wydzielenie nie spowoduje powstania po stronie RPWiK przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
0111-KDIB2-1.4010.222.2017.1.MJ w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę transz dotacji oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych sfinansowanych z otrzymanej dotacji wydatków na koszty obsługi Projektu oraz wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi rozwojowe dla firmy szkoleniowej.
 
0115-KDIT2-3.4010.92.2017.2.MK Czy wydatki związane z Wydarzeniem branżowym, które Spółka produkcyjna ponosi lub będzie ponosiła w przyszłości, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia?
 
0111-KDIB2-3.4011.52.2017.1.SK w zakresie obowiązków płatnika pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
 
0111-KDIB2-1.4010.154.2017.1.JP Czy wydzielany Zakład Kanalizacji Bx. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a zatem czy planowana transakcja podziału RPWiK przez wydzielenie nie spowoduje powstania po stronie RPWiK przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
0111-KDIB1-3.4010.182.2017.2.IZ Czy Spółka, powstała na skutek wyżej opisanego przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji (art. 5842 KSH), następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „UPDOP”), już jako osoba prawna?
 
0111-KDIB1-3.4010.211.2017.2.BM W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanej przez Wnioskodawcę jednorazowej kwoty stanowiącej bezzwrotną zachętę do nabywania produktów Wnioskodawcy
 
0115-KDIT2-3.4010.93.2017.1.MK Czy „lokale użytkowe winny opłacać podatek dochodowy” od nadpłaty przypadającej na te lokale wyliczonej procentowo, tj. powierzchni lokali użytkowego do powierzchni użytkowej całej wspólnoty?

Wskaźniki gospodarcze