Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP2-3.4010.238.2018.4.MS 1. W sytuacji opisanej dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Niemiec dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie koszt nabycia towarów i usług w kwocie brutto, tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej. 2. W sytuacji opisanej powyżej, w związku z tym że Spółka wykazała w deklaracji podatkowej naliczony podatek od wartości dodanej, który pomniejszał wartość należnego podatku od wartości dodanej, który podlega zapłacie w Niemczech, to Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej), a przychód ten należy rozpoznać w miesiącu, za który składana jest deklaracja podatkowa w Niemczech. 3. W sytuacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terytorium Niemiec oraz import towarów na terytorium Niemiec, dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie koszt nabycia towarów w kwocie netto, tj. bez niemieckiego podatku od wartości dodanej, podczas gdy należny podatek od wartości dodanej nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, a naliczony podatek od wartości dodanej nie będzie stanowił przychodu w związku z wykazaniem go w deklaracji.
 
0114-KDIP2-3.4010.239.2018.4.MS 1. Dla Wnioskodawcy przychodem (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie otrzymane od nabywcy towarów wynagrodzenie w kwocie brutto tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej.2. Dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie niemiecki podatek od wartości dodanej, zarówno odprowadzany do niemieckich organów podatkowych, jak również wykazywany w deklaracji składanej w Niemczech i pomniejszany o kwotę naliczonego podatku od wartości dodanej związanego z zakupem towarów i usług w tym w Niemczech.3. Niemiecki podatek od wartości dodanej, zarówno odprowadzany do niemieckich organów podatkowych, jak również wykazywany w deklaracji składanej w Niemczech i pomniejszany o kwotę naliczonego podatku od wartości dodanej związanego z zakupem towarów i usług, w tym w Niemczech, powinien być przez Wnioskodawcę traktowany jako koszt bezpośredni i zaliczany do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) w momencie uzyskania odpowiadających im przychodów ze sprzedaży towarów.
 
0111-KDIB2-3.4010.317.2018.1.LG Klasyfikacja przychodów i kosztów związanych z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi przychody i koszty dotyczące zysków kapitałowych i zysków operacyjnych.
 
0111-KDIB2-3.4010.322.2018.2.HK Czy do wydatków na nabycie Usług agencyjnych zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?
 
0111-KDIB1-3.4010.475.2018.2.MST Ustalenie, czy dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów związanych z celami statutowymi wymienionymi w pkt 1 do 6, organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop
 
0111-KDIB1-3.4010.501.2018.1.APO W jakim momencie dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychody/koszty (wynik) związane z zawarciem i realizacją transakcji, których przedmiotem są Pochodne Instrumenty Finansowe?
 
0111-KDIB1-3.4010.478.2018.4.APO 1. Czy wydatki poczynione na inwestycje, modernizacje i remonty a sfinansowane z Funduszu infrastrukturalnego, który zostanie utworzony z zysku netto wypracowanego przez Spółkę, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (w zależności od charakteru wydatku i jego wartości bezpośrednio lub pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne)? 2. Czy pozostałe przychody operacyjne (Ma konto 76-0) stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wydatków na remonty sfinansowanych z Funduszu infrastrukturalnego stanowią przychód podatkowy?
 
0111-KDIB1-3.4010.495.2018.1.JKT Czy dochód Spółki ze sprzedaży wyrobów strefowych może być ujęty w całości jako dochód zwolniony z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP, pomimo wykorzystania przez Spółkę powierzchni usytuowanej poza terenem SSE do składowania surowców i półfabrykatów do produkcji wyrobów strefowych oraz do składowania wyrobów gotowych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Wskaźniki gospodarcze