Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0111-KDIB2-3.4010.342.2018.1.AZE Ustalenia roku podatkowego w sytuacji przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytowo-akcyjną
 
0111-KDIB1-3.4010.521.2018.1.MO Czy koszty Opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz MW podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?
 
0111-KDIB1-2.4010.380.2018.2.MM w zakresie:
Ustalenia właściwego kursu, jaki należy stosować przy obliczaniu różnic kursowych powstałych w ramach umowy nettingu.
 
0111-KDIB2-3.4010.290.2018.2.HK Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku istnieje możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie środków finansowych przekazanych Wspólnocie Mieszkaniowej?
 
0111-KDIB1-2.4010.443.2018.1.MM w zakresie:
Czy po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci używania przez Spółkę znaku towarowego w części, w której nie jest właścicielem tego prawa?
 
0111-KDIB2-1.4010.340.2018.2.MJ w zakresie ustalenia, czy do nabywanych przez Wnioskodawcę usług utrzymania hurtowni danych znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
0111-KDIB1-2.4010.414.2018.1.DP Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek do opłacania podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) od przychodów uzyskiwanych ze środka trwałego, tj. Stadionu?
 
0111-KDIB2-3.4010.339.2018.2.KK Braku powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku ze zmianą uchwały dot. podziału zysku.
 
0111-KDIB2-3.4010.348.2018.1.APA możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wydaniem interpretacji indywidualnej.
 
0111-KDIB1-1.4010.438.2018.1.SG w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie miał prawo do sumowania, wynikających z Zezwoleń Wnioskodawcy oraz Zezwoleń Drugiej Spółki wydzielonych do Wnioskodawcy w związku z Podziałem, limitów pomocy publicznej, w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, tj. ewidencjonowania poziomu ich wykorzystania na podstawie jednej ewidencji rachunkowej, prowadzonej wspólnie dla działalności wynikającej z Zezwoleń
 
0111-KDIB1-2.4010.1.2018.7.PH stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, odpisanych jako nieściągalne, wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, w odniesieniu do których spełnione zostały przesłanki udokumentowania nieściągalności określone w art. 16 ust. 2 ustawy CIT na podstawie:- art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy CIT – jest prawidłowe,
- art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy CIT – jest nieprawidłow
 
IBPB-1-2_4510-288_15-1_ANK czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia?
 
0111-KDIB1-3.4010.562.2018.1.BM czy w odniesieniu do wydatków na nabycie Usług inżynieryjnych zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT
 
0111-KDIB1-1.4010.434.2018.1.BK w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków związanych z procedurą reklamacyjną, niezależnie od tego, czy następuje wymiana, czy naprawa produktów
 
0111-KDIB1-1.4010.437.2018.1.BK w zakresie ustalenia czy koszty związane z opracowaniem, nabyciem i modyfikacją Oprzyrządowania oraz przychody z jego odsprzedaży do Klientów i/lub z tytułu wykonania modyfikacji powinny być uwzględniane przez Wnioskodawcę w wyniku na działalności zwolnionej z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wskaźniki gospodarcze