Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP2-1.4010.310.2018.2.JF Czy wspólnota mieszkaniowa mieści się w kryterium małego podatnika (art. 4a pkt 10 ustawy) i czy w związku z tym może korzystać ze stawki podatkowej 15%, tj. stawki wymienionej w art. 19 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
0114-KDIP2-1.4010.304.2018.2.JF Czy zarówno Dział Nieruchomości, który zostanie przeniesiony do Spółki Kapitałowej w wyniku Podziału, jak i Dział Operacyjny (pozostający w Spółce), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, a co za tym idzie wartość rynkowa składników majątkowych przenoszonych do Spółki Kapitałowej w wyniku Podziału nie będzie stanowiła po stronie Spółki przychodu podatkowego?
 
0114-KDIP2-2.4010.347.2018.2.SO w zakresie zastosowania art. 15e ust. 1 do usług marketingowych, mediowych oraz praw do wizerunku
 
0114-KDIP2-3.4010.226.2018.1.MS Uzasadnione jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów kredytowych utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez Bank kredytów/pożyczek oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji/poręczeń spłaty kredytów i pożyczek w dacie, kiedy informacja o wystąpieniu przesłanek wpłynęła do właściwej jednostki Banku odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe, jako data w której Bank jest w stanie faktycznie skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 16 ust. 2a UCIT.
 
IPPB5/423-956/14-3/S/AM zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naprawę szkód powstałych na drogach publicznych oraz momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów
 
0114-KDIP2-2.4010.363.2018.4.AS Brak możliwości zaliczania przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz członków rady nadzorczej z tytułu finansowania bądź zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia związanych z uczestnictwem w posiedzeniach rady nadzorczej.
 
0114-KDIP2-2.4010.349.2018.2.RK Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zobowiązań handlowych.
 
0111-KDIB1-2.4017.6.2018.1.AW Obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego powstanie po stronie Wnioskodawcy
 
0114-KDIP2-2.4010.354.2018.3.AZ Przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytułu przeprowadzonego umorzenia akcji oraz obowiązek wystawienia wynagradzanym akcjonariuszom informacji IFT-2/IFT-2R, bez obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.
 
0111-KDIB1-2.4010.326.2018.1.DP skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy
 
0111-KDIB1-2.4010.304.2018.1.DP skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

Wskaźniki gospodarcze