Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0112-KDIL3-1.4011.152.2017.2.AA Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
0115-KDIT2-1.4011.191.2017.1.AS Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 
0114-KDIP3-3.4011.258.2017.2.PP Czy umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w akcie notarialnym Repertorium A z dnia 21 września 2015 roku, w związku z tym, że została zawarta z naruszeniem przepisów ustawy i zostanie zawarte w formie aktu notarialnego porozumienie stron transakcji co do jej nieważności, będzie źródłem powstania skutków podatkowych, w tym obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
0112-KDIL3-1.4011.109.2017.2.AN Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 
0113-KDIPT2-1.4011.213.2017.2.MAP ustalenie możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przez wspólnika Spółki komandytowej tzw. podatkiem liniowym
 
0113-KDIPT3.4011.181.2017.2.MG Czy od otrzymanej odprawy pieniężnej na podstawie wyroku sądowego potrąca się podatek dochodowy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit b) podatku dochodowego od osób fizycznych czy też jest ona wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b tej ustawy?
 
0113-KDIPT3.4011.223.2017.2.MH Czy w przypadku sprzedaży w 2017 r. lub w 2018 r. nieruchomości opisanej w części G, poz. 74 Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
0113-KDIPT3.4011.192.2017.2.AJ 1) Czy Spółka postępuje prawidłowo, dokonując poboru zaliczki na podatek w miesiącu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, tj. za miesiąc w którym pracownik otrzymał dofinansowanie (przysporzenie) z ZFŚS?
2) Czy dopuszczalny jest pobór zaliczek na podatek w kasie Spółki w sytuacji kiedy pracownik ma taką możliwość (przebywa fizycznie w pracy) i wyraził wolę na dokonanie wpłaty zaliczki w formie gotówkowej?
 
0114-KDIP3-1.4011.124.2017.3.ES W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy zbycia między małżonkami.
 
0113-KDIPT2-2.4011.163.2017.2.AKU obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło kanadyjskiemu artyście
 
0113-KDIPT2-1.4011.220.2017.1.ISL Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych.
 
0113-KDIPT2-1.4011.246.2017.1.ISL Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych.
 
0113-KDIPT2-1.4011.247.2017.1.ISL Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych.
 
0113-KDIPT2-3.4011.130.2017.3.MS w zakresie obowiązków płatnika.
 
0115-KDIT2-3.4011.48.2017.2 Czy otrzymany przez nią przychód z tytułu zbycia nieruchomości na cele publiczne zwolniony jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
0115-KDIT3.4011.202.2017.1.AK Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci zobowiązania do świadczenia pracy na rzecz Spółki opisanej w zdarzeniu przyszłym skutkować będzie dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
0115-KDIT3.4011.224.2017.1.PSZ W jakiej wysokości od sprzedaży, będzie Pan płacił podatek jako podatnik, a w jakiej wysokości małżonka, która nie prowadzi i nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej?
 
0113-KDIPT2-2.4011.175.2017.2.EC Czy raty kredytu, które Wnioskodawca zapłaci od momentu sprzedaży mieszkania w ... do końca 2018 r. będzie można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniające do skorzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
0113-KDIPT2-3.4011.273.2017.1.MS w zakresie obowiązków płatnika
 
0113-KDIPT2-1.4011.276.2017.1.KU 3) Czy przepis art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę należy powiększyć wartość początkową mieszkania w dniu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wydatki poniesione na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianę podłóg, płytkowanie, kładzenie gładzi na ścianach, montaż podwieszanego sufitu, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, armatury sanitarnej i łazienkowej?
4) Czy wykładnia przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 oraz art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, czyli na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytego mieszkania, według stawki 10%?
 
0113-KDIPT2-1.4011.277.2017.1.KU 1) Czy brzmienie i wykładnia przepisu art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na ich zastosowanie, w odniesieniu do wydatków na wyposażenie mieszkania, obejmujących: meble, oświetlenie, sprzęt RTV i AGD, a także opłat za media (prąd, gaz, wywóz śmieci, itp.), czynsz płacony do spółdzielni, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości oraz wydatków na środki czystości związane z wynajmowanym lokalem, zatem wydatki te mogą stanowić pośrednie koszty uzyskania przychodów podlegające rozliczeniu w dacie ich poniesienia?
2) Czy brzmienie i wykładnia przepisu art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 32 i pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę na uznanie wydatków w postaci odsetek bankowych od kredytu na zakup nieruchomości, jako kosztów uzyskania przychodów?
 
0115-KDIT2-2.4011.113.2017.1.ENB Pojęcie wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
0113-KDIPT2-2.4011.171.2017.2.MK Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu.
 
0113-KDIPT3.4011.229.2017.1.AJ Czy na Zainteresowanych - spadkobiercach zmarłej ... będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży części własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dokonanej przez Ich matkę (termin zapłaty upłynie 30 kwietnia 2018 r.), a przypadłej Jej po zmarłym mężu, czy też należy uznać, że wskutek upływu 5 letniego okresu liczonego od dnia nabycia lokalu na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej tj. od dnia 10 czerwca 1998 r. jest to transakcja zwolniona z podatku dochodowego?
 
0113-KDIPT2-3.4011.151.2017.2.SJ obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C
 
0113-KDIPT2-1.4011.180.2017.2.MAP skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku w postaci udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości
 
0113-KDIPT2-1.4011.181.2017.2.MAP skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku w postaci udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości
 
0115-KDIT2-3.4011.33.2017.1.MK Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego?

Wskaźniki gospodarcze