Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP3-1.4011.351.2018.1.KS1 Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
 
0112-KDIL3-3.4011.233.2018.1.AK Sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży nieprzetworzonych ryb, ikry i mleczu oraz opłat za wędkowanie.
 
0112-KDIL3-3.4011.264.2018.2.KP Skutki podatkowe zbycia akcji.
 
0112-KDIL3-1.4011.267.2018.1.AMN Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem członkom rady nadzorczej kosztów dojazdu na posiedzenia rady.
 
0114-KDIP3-3.4011.231.2018.2.PP Skutki podatkowe otrzymania na podstawie wyroku sądowego odszkodowania oraz odsetek za zwłokę.
 
0114-KDIP3-3.4011.314.2018.2.MS2 Możliwość zwolnienia z opodatkowania kwoty otrzymanej w wyniku postępowania egzekucyjnego, tj. należności głównej (alimentów) oraz odsetek od alimentów.
 
0114-KDIP3-1.4011.323.2018.2.EC Obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą kryptowalut
 
IPPB1/4511-85/16-6/S/AM W zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia w drodze konfuzji wierzytelności otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej.
 
0115-KDIT3.4011.281.2018.1.PSZ Czy właściwym postępowaniem jest ujęcie gruntu w ewidencji środków trwałych i potraktowanie go jako odrębny środek trwały, a w konsekwencji czy odsetki od kredytu na jego zakup ujmować w kosztach firmy? Czy środek trwały będzie kompletny i zdatny do użytkowania w momencie wybudowania na nim warsztatu samochodowego, a odsetki od kredytu zwiększać będą jego wartość początkową do momentu oddania go do użytkowania?
 
0115-KDIT2-2.4011.262.2018.1.IL Sfinansowanie przez Wnioskodawcę z ZFŚS kosztów ww. wycieczki nie spowoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy a Wnioskodawca jako płatnik, nie będzie miał obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy, o której mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
0113-KDIPT2-3.4011.263.2018.4.RR obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C
 
0115-KDIT2-1.4011.228.2018.1.DW Czy Wnioskodawca wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym może uznać, że część wynagrodzenia (Honorarium Autorskie) wypłacanego jego pracownikom, zatrudnionym na stanowisku Programisty, stanowić będzie honorarium z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących rezultat prac podjętych przez tych pracowników na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stosować od tej części wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu (z uwzględnieniem normy prawnej zawartej w art. 22 ust. 9a ww. ustawy), pomniejszonego o potrącone, należne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, których podstawę stanowi ten przychód?
 
0113-KDIPT2-1.4011.278.2018.4.AP koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości
 
0113-KDIPT2-3.4011.315.2018.2.GG Opodatkowania kosztów programisty
 
0113-KDIPT2-3.4011.373.2018.2.GG w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu osobowego
 
0112-KDIL3-2.4011.264.2018.1.MKA Dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i odpłatnego działu spadku.
 
0113-KDIPT3.4011.284.2018.4.PP Skutki podatkowe zawarcia umowy o podział majątku wspólnego małżonków oraz otrzymania spłaty.
 
0113-KDIPT2-3.4011.299.2018.3.KS Obowiązki płatnika związane z umorzeniem nienależnie wypłaconych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami
 
0115-KDIT2-1.4011.224.2018.3.MS Możliwość stosowania zwolnienia przedmiotowego.
 
0113-KDIPT2-3.4011.324.2018.2.DS obowiązki płatnika w związku z wypłaconą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogą nielosową
 
0115-KDIT3.4011.283.2018.1.DB Czy amortyzacja środka trwałego (samochodu osobowego Ford Galaxy) stanowi koszt uzyskania przychodu ?
 
0115-KDIT2-1.4011.213.2018.2.MK Możliwość zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu.
 
0115-KDIT2-1.4011.234.2018.1.AS Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze