Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0113-KDIPT2-1.4011.154.2018.3.EJ Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.
 
0114-KDIP3-1.4011.199.2018.2.EC w zakresie powstania przychodu w związku z obrotem kryptowalutami
 
0114-KDIP3-3.4011.193.2018.2.JM Czy należy naliczyć, pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od wypłacanego uprawnionemu pracownikowi ryczałtu za czyszczenie chemiczne umundurowania?
 
0114-KDIP3-1.4011.184.2018.2.MJ Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 
0112-KDIL3-2.4011.217.2018.2.MKA Sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.
 
0114-KDIP3-1.4011.104.2018.4.ES Obowiązki płatnika w związku z korektą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 
0112-KDIL3-3.4011.182.2018.1.MW Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie świadczenia usług na rzecz spółki z o.o. przez wspólnika tej spółki.
 
0114-KDIP3-2.4011.234.2018.2.AK1 Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 
0112-KDIL3-1.4011.248.2018.1.GM Ustalenie dochodu z najmu nieruchomości, indywidualna stawka amortyzacji.
 
IPPB2/4160-68/14-5/18-S/AK Czy przez przychody należne z odpłatnego zbycia akcji lub udziałów w spółkach mających osobowość prawną należy rozumieć kwoty, co do których wystąpił określony w umowie sprzedaży termin wymagalności płatności?
 
0112-KDIL3-1.4011.203.2018.2.AN Brak możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z przyznanymi odsetkami od odszkodowania.
 
0113-KDIPT3.4011.254.2018.1.PP Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r.
 
0113-KDIPT3.4011.118.2018.6.MH Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 
113-KDIPT3.4011.191.2018.3.MH Czy rachunek wystawiony na żonę Wnioskodawcy jest podstawą do odliczenia przez Wnioskodawcę od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwoty poniesionej przez Wnioskodawcę i Jego żonę, tj. 6 tys. zł, mając na uwadze prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?
 
0113-KDIPT2-2.4011.221.2018.2.AKR Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych we współwłasności majątkowej małżeńskiej
 
0113-KDIPT3.4011.207.2018.2.PP Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania.
 
0113-KDIPT3.4011.195.2018.2.MG możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej
 
0113-KDIPT2-2.4011.217.2018.2.SR Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia spłaty kredytu spadkodawcy do kosztów uzyskania przychodu
 
0113-KDIPT3.4011.219.2018.2.SK skutków otrzymania odsetek ustawowych od zadośćuczynienia
 
0113-KDIPT2-1.4011.239.2018.1.MM Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji
 
0113-KDIPT2-1.4011.259.2018.1.MD Koszty uzyskania przychodów – wartość transakcji z faktury zbiorczej
 
ITPB2/4511-345/15-6/18-S/IL Odpłatne zbycie przed 2019 r. przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego nabytego do majątku wspólnego w 2004 r. nie będzie stanowić dla niej źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od połowy kwoty ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego. Ponadto wskazać należy, iż brak źródła przychodu z ww. sprzedaży wyklucza możliwość zastosowania przez Wnioskodawczynię zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
0115-KDIT2-3.4011.163.2018.1.JS Sprzedaż nieruchomości, przychód opodatkowany, zwolnienie przedmiotowe, wpłaty na poczet mieszkania, faktury, deweloper, akt notarialny, termin ustawowy, prawo własności.
 
0115-KDIT3.4011.180.2018.2.AK Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody z dzierżawy gruntów oraz budynków/budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT?
 
ITPB2/4511-76/15-4/18-S/IL Odpłatne zbycie w 2013 r. przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości nabytego w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej: w 1988 r. – nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości, w 1991 r. – wybudowanie domu oraz w 1999 r. – uzyskanie prawa własności, nie stanowi dla niego źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie był zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego z tego tytułu.
 
0115-KDIT2-1.4011.169.2018.1.MS Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT w zakresie sprzedaży udziałów w 1/12, od których nabycia nie upłynął pięcioletni termin przed zawarciem umowy sprzedaży, wobec przeznaczenia dochodu z ich sprzedaży na zakup, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż udziałów, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nabytej na majątek wspólny z żoną przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe?

Wskaźniki gospodarcze