Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0113-KDIPT2-2.4011.329.2017.2.SŻ 1. Czy sprzedaż działek otrzymanych w spadku, której celem jest uzyskanie środków na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, będącą czynnościami polegającymi na zwykłym zarządzie własnym majątkiem, Wnioskodawczyni może uznać za źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niebędące działalnością gospodarczą?
2. Jeżeli sprzedaż działek prowadzona jest poza działalnością gospodarczą, to czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku, gdy wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczy w ciągu dwóch lat na wybudowanie domu mieszkalnego? Czy do zastosowania powyższego zwolnienia nie będzie przeszkodą to, że Wnioskodawczyni będzie właścicielką dwóch innych lokali mieszkalnych w bloku, które będą wynajmowane?
 
0115-KDIT2-2.4011.2.2018.1.HD Zwolnienie od podatku otrzymanego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
 
0115-KDIT3.4011.407.2017.1.AK Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, z której opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierza oprócz tego przystąpić do spółki z o.o. spółki komandytowej.
 
ITPB2/415-719/14-5/17-S/BK Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego.
 
0115-KDIT2-2.4011.316.2017.2.ENB 1) Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, nie wykazując w informacjach PIT-11 za rok 2016 zapłaconych przez spółkę różnic w podatku dochodowym i w składkach zus, które to powinny zostać sfinansowane przez pracowników a w rzeczywistości zostały pokryte w całości przez pracodawcę, natomiast ujął je jako przychody z nieodpłatnych świadczeń w wystawionych dla tych pracowników deklaracjach PIT-8C za rok 2016?
2) Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo nie korygując deklaracji PIT-4R za lata 2012-2014 o kwoty dopłaconego podatku, a wykazując go w deklaracji za rok, w którym miała miejsce zapłata zaległości, tj. za rok 2016?
3) Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił dokonując korekty deklaracji PIT-11 za lata 2012-2014 w części dotyczącej przychodu za te lata, a kwoty pobranych zaliczek oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pozostawiając w niezmienionej wysokości, jako kwoty faktycznie pobrane w danych okresach?
 
0115-KDIT3.4011.370.2017.2.PSZ Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odrębnej amortyzacji fundamentu oraz poszczególnych składników obiektu (silosów metalowych, przenośników zboża tj. redlerów, podnośników kubełkowych, kosza przyjęciowego zboża, szafy sterowniczej) jako odrębnych środków trwałych w rozumieniu art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastosowaniem odpowiednich stawek amortyzacyjnych właściwych dla każdego z tych urządzeń z osobna?
 
0115-KDIT3.4011.395.2017.2 Czy sprzedaż nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jaki sposób?
 
0115-KDIT3.4011.385.2017.1.MPŁ W przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę cywilną wniesionej aportem do tej spółki nieruchomości, zakwalifikowanej jako towar handlowy – kosztem uzyskania przychodu będzie wartość poniesionych wydatków na jej nabycie, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.
 
0115-KDIT2-1.4011.317.2017.2.KK 1. Czy kwota, którą Kupujący, w momencie zakupu nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w roku 2014, w imieniu Wnioskodawczyni uiści w przyszłości tytułem spłaty kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty przez darczyńców Wnioskodawczyni w celu zakupu tejże nieruchomości, a następnie został (kredyt) w drodze aneksu przejęty przez Wnioskodawczynię stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości?
2. Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeznaczając w całości dochód ze sprzedaży ww. nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego wraz z konkubentem przed datą zbycia nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 
0115-KDIT3.4011.408.2017.1.WM Skutki podatkowe sprzedaży w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej zboża pochodzącego z własnego gospodarstwa rolnego.
 
0115-KDIT3.4011.381.2017.2.PSZ Czy zbycie lokali apartamentowych o funkcji mieszkalnej stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących się w budynku mieszkalnym, po upływie 5 lat od końca roku, w którym je nabyto, skutkować będzie powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy zbycie lokali apartamentowych o funkcji mieszkalnej stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących się w budynku niemieszkalnym, po upływie 5 lat od końca roku, w którym je nabyto, skutkować będzie powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wskaźniki gospodarcze