Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP1-3.4012.184.2018.1.SM Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości, sposób ustalenia podstawy opodatkowania i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
0114-KDIP1-3.4012.207.2018.1.ISZ w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
 
0114-KDIP1-1.4012.269.2018.2.KBR Opodatkowanie podatkiem VAT opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 
0112-KDIL1-2.4012.245.2018.1.AW Nieuznanie Zainteresowanych za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek oraz niewystąpienia obowiązku podatkowego.
 
0112-KDIL2-1.4012.212.2018.2.AP Zwolnienie od podatku VAT nieruchomości zabudowanych w postaci hali magazynowej oraz budynku biurowego na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z planowaną likwidacją dział. gospo. prowadz. w formie spółki cywilnej.
 
0112-KDIL2-3.4012.180.2018.1.ZD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL1-2.4012.309.2018.1.ISN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją pt. „Place sportowo-rekreacyjne (...)”.
 
0114-KDIP1-1.4012.265.2018.2.AO Obniżona stawka podatku VAT dla dostawy batonów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.61.33.0.
 
0112-KDIL2-2.4012.191.2018.1.MŁ Uznanie przesyłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.
 
0114-KDIP1-2.4012.254.2018.1.RM Możliwość zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymywanych zaliczek dotyczących eksportu towarów na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 9a i 9b ustawy.
 
0114-KDIP1-3.4012.295.2018.1.ISZ prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją
 
0112-KDIL1-2.4012.332.2018.1.ISN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej (...)”.
 
0112-KDIL2-2.4012.124.2018.2.AP Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL2-2.4012.129.2018.2.AKR Uwzględnienie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 
0114-KDIP1-3.4012.193.2018.1.ISZ Uznanie transakcji wniesienia aportem składników majątku Podatnika do spółki za czynność z art. 6 ust. 1 ustawy.
 
0114-KDIP1-3.4012.252.2018.1.ISZ Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.
 
0112-KDIL2-1.4012.274.2018.1.MG Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu.
 
0112-KDIL1-3.4012.253.2018.2.KB Zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% dla usług wejścia na teren parku linowego.
 
0114-KDIP1-2.4012.222.2018.2.MC Ustalenie czy Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ustalenie miejsca opodatkowania usługi logistycznej oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej wykonanie usługi logistycznej.
 
0112-KDIL1-3.4012.263.2018.1.KB Brak opodatkowania obciążenia Podwykonawcy Pierwotnego kosztami wykonania zastępczego oraz sposobu jego dokumentowania, brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych od Podwykonawców Zastępczych w przypadku gdy nie są one rozliczane na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz rozliczenie nabycia usług od Podwykonawców Zastępczych w przypadku gdy powinny być one rozliczone na zasadzie odwrotnego obciążenia.
 
0112-KDIL2-1.4012.228.2018.1.AP Brak prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków na realizację projektu.
 
0114-KDIP1-3.4012.270.2018.2.KC W zakresie uznania kaucji za należność na poczet usługi oraz obowiązku zaewidencjonowania na kasie fiskalnej.
 
0114-KDIP1-2.4012.221.2018.2.MC Ustalenie czy Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ustalenie miejsca opodatkowania usługi logistycznej oraz obowiązek wystawienia faktury zawierającej sformułowanie „odwrotne obciążenie”.
 
0112-KDIL1-1.4012.282.2018.1.RW Opodatkowanie świadczonych usług dostarczania wody oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.
 
0112-KDIL2-1.4012.258.2018.1.MG Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacja projekt.
 
0112-KDIL1-1.4012.246.2018.2.OA Podatek od towarów i usług w opodatkowania transakcji sprzedaży gruntu niezabudowanego.
 
0114-KDIP4.4012.145.2018.3.AS Obowiązek rejestracyjny w zakresie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
0111-KDIB3-2.4012.401.2018.1.EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji polegającej na remoncie świetlicy, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
0111-KDIB3-1.4012.319.2018.2.KO w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży działki 161/1, 161/2 i 161/5
 
0111-KDIB3-2.4012.324.2018.1.JM prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej
 
0115-KDIT1-1.4012.230.2018.2.BS Ustalenia czy przy wyliczaniu „współczynnika proporcji”, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług do całkowitego obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy gruntów zaliczanych do środków trwałych i używanych na potrzeby działalności gospodarczej, które zostały wywłaszczone na mocy decyzji właściwego organu.
 
0115-KDIT1-1.4012.240.2018.2.DM Przepływ środków pieniężnych nie następuje w wykonaniu usług świadczonych przez Miasto, zatem otrzymany udziału w sprzedaży biletów nie stanowi wynagrodzenia za świadczone usług, zatem wzajemne rozliczenia nie podlegają opodatkowaniu VAT. Tym samym czynność nie powinna być dokumentowana fakturą.
Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników nie stanowi odpłatności za zrealizowane świadczenie, zatem Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na podstawie otrzymanej faktury.
 
0115-KDIT1-2.4012.378.2018.1.AP Czy Centrum Kultury i Rekreacji ma możliwość odliczenia kwoty podatku VAT wynikającej z faktur dokumentujących realizację zadania pn. ,,Festiwal Produktów Tradycyjnych...” realizowanego w celu wspierania działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki?
 
0115-KDIT1-3.4012.237.2018.2.AP Uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury.
 
0115-KDIT1-3.4012.201.2018.2.AP Uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury.
 
0115-KDIT1-2.4012.299.2018.2.AGW Wyłączenie z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
0115-KDIT1-2.4012.296.2018.1.AGW Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji w części dotyczącej modernizacji sieci wodociągowej oraz przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z Inwestycją.
 
0113-KDIPT1-3.4012.350.2018.2.MJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach konkursu pn. „...” w Przedszkolu Miejskim ...
 
0113-KDIPT1-3.4012.351.2018.2.MJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach konkursu pn. „ ..” w Przedszkolu Miejskim ...
 
0113-KDIPT1-3.4012.352.2018.2.MJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach konkursu pn. „ ” w Szkole Popdstawowej ...
 
0113-KDIPT1-1.4012.358.2018.1.JK brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji
 
0115-KDIT1-3.4012.271.2018.1.AP Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu inwestycji realizowanej ze środków unijnych.
 
0115-KDIT1-2.4012.227.2018.2.AW Nieuznanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sposób opodatkowania przez sprzedawcę sprzedaży tych nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę.
 
0113-KDIPT1-2.4012.377.2018.1.MC w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach konkursu
 
0113-KDIPT1-1.4012.375.2018.1.MSU brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0115-KDIT1-3.4012.222.2018.1.DM Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży lokalu w trybie egzekucji komorniczej.
 
0113-KDIPT1-2.4012.367.2018.2.JSZ Stawka podatku VAT w przypadku sprzedaży towarów do kontrahenta ze Słowacji oraz z Ukrainy, prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
0115-KDIT1-3.4012.213.2018.2.APR Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze licytacji komorniczej.
 
0113-KDIPT1-1.4012.365.2018.1.MSU brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0115-KDIT1-3.4012.227.2018.2.APR Uznania czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury.
 
0113-KDIPT1-1.4012.331.2018.2.MH brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0115-KDIT1-1.4012.245.2018.1.RH Stawka podatku VAT dla świadczonych usług montażu szyn.
 
0115-KDIT1-3.4012.212.2018.2.AT Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
 
0113-KDIPT1-1.4012.324.2018.2.AK brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-1.4012.327.2018.2.RG
 • uznanie świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody/odbioru ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku,
 • prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą, która służy/będzie służyć Wnioskodawcy do dostarczania wody/odbioru ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych i nie służy/nie będzie służyć do dostawy wody/odbioru ścieków na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
 •  
  0115-KDIT1-2.4012.406.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
   
  0115-KDIT1-3.4012.281.2018.1.EB Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-2.4012.407.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
   
  0111-KDIB3-2.4012.292.2018.1.AZ prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci wodociągowej w miejscowości O. oraz budową, utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci kanalizacji w miejscowości M. Mała
   
  0115-KDIT1-1.4012.354.2018.1.JP Czy istnieje możliwość odzyskania przez Ochotnicza Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu i usług?
   
  0115-KDIT1-1.4012.263.2018.1.RH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0111-KDIB3-2.4012.313.2018.2.AZ uznania otrzymanej dotacji za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
   
  0115-KDIT1-2.4012.274.2018.1.RS Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do dostawy elementów, części i wyposażenia jednostek pływających do podmiotu, który je odprzedaje stoczni.
   
  0115-KDIT1-1.4012.244.2018.1.KM Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług odpłatnego udostępniania sali gimnastycznej oraz stawki podatku obowiązującej do tych czynności.
   
  0115-KDIT1-2.4012.279.2018.1.AJ 1. Czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w jej deklaracji podatkowej podatku od towarów i usług wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługi montażu instalacji solarnych?
  2. Czy dotacja Instytucji Zarządzającej (zaliczka bądź refundacja) stanowić będzie podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług projektu?
   
  0115-KDIT1-3.4012.200.2018.3.AT Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.
   
  0115-KDIT1-1.4012.250.2018.1.BS Odzyskanie podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

  Wskaźniki gospodarcze