Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0112-KDIL1-2.4012.215.2018.2.PG Opodatkowanie usług najmu.
 
0112-KDIL2-3.4012.283.2018.2.EZ Dokonując sprzedaży lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku lub całego budynku mieszkalno-usługowego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany odprowadzić należnego podatku VAT.
 
0112-KDIL2-3.4012.315.2018.2.WB Opodatkowanie odpłatnej czynności udostępniania przystanków komunikacyjnych na rzecz przewoźników.
 
0112-KDIL2-3.4012.328.2018.1.AO Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
0114-KDIP1-1.4012.360.2018.1.IZ Sukcesja praw i obowiązków podatkowych spółki dzielonej w odniesieniu do których obowiązek podatkowy lub prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie w dniu lub po dniu wydzielenia.
 
0112-KDIL1-3.4012.365.2018.2.KB Brak zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług – art. 83 ust. 1 pkt 8.
 
IPTPP4/443-803/14-6/18-S/MK
 • ustalenie czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności należy opodatkować stawką właściwą dla dostawy towarów czy dla świadczenia usług,
 • ustalenie momentu sprzedaży towarów w postaci napojów,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży napojów z automatów na żetony,
 • ustalenie czy świadczenie opisane we wniosku stanowi jedną transakcję dokumentowaną jednym paragonem czy składa się z dwóch odrębnych, lecz pozostających ze sobą w ścisłym związku transakcji dokumentowanych odrębnymi paragonami
 •  
  0112-KDIL2-3.4012.306.2018.1.WB Zwolnienie od opodatkowania dostawy spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
   
  0114-KDIP1-1.4012.317.2018.2.IZ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokali o charakterze niemieszkalnym wraz z wykończeniem i wyposażeniem.
   
  0112-KDIL2-3.4012.316.2018.1.AO Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
   
  0112-KDIL1-2.4012.420.2018.1.DC Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizowanym Projektem
   
  0112-KDIL1-3.4012.431.2018.2.AP Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z planowanym projektem.
   
  0112-KDIL1-2.4012.497.2018.2.MR Stawka podatku dla usługi montażu instalacji świadczonej przez Gminę w ramach realizowanego przez nią projektu oraz stawka dla otrzymywanego dofinansowania.
   
  0112-KDIL1-1.4012.350.2018.1.MR Zwolnienie od podatku dostawy w ramach postępowania egzekucyjnego prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku.
   
  0112-KDIL2-2.4012.305.2018.1.AKR Zwolnienie od podatku VAT z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe firmom, celem zakwaterowania pracowników tych firm.
   
  0112-KDIL2-2.4012.260.2018.2.AG Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją Inwestycji dotyczącej przebudowy sali wiejskiej.
   
  0112-KDIL1-2.4012.443.2018.1.AW Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem.
   
  0114-KDIP1-3.4012.300.2018.2.JF Elektroniczny obieg dokumentów, powstanie obowiązku podatkowego, odliczenie podatku naliczonego z faktury elektronicznej oraz przechowywanie faktur elektronicznych.
   
  0112-KDIL2-2.4012.294.2018.1.AG Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków w związku z realizacją inwestycji.
   
  0112-KDIL1-2.4012.409.2018.1.MR Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.
   
  0112-KDIL1-3.4012.383.2018.1.JN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych.
   
  0114-KDIP1-2.4012.338.2018.2.RD W zakresie obowiązku rozpoznania importu usług w związku z wnoszeniem opłat członkowskich.
   
  0112-KDIL2-1.4012.330.2018.1.MK Ustalenie czy usługi świadczone w ramach pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnych, tj.: pobyt w domu pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze należy uznać za działalność zwolnioną od podatku VAT, czy za działalność statutową Gminy.
   
  0112-KDIL1-3.4012.407.2018.1.KB Uznanie Gminy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (...)” oraz prawo do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu.
   
  0112-KDIL2-2.4012.247.2018.1.AKR Opodatkowanie wydania nagród pieniężnych przez Agencje na rzecz uczestników Loterii.
   
  IBPP3/4512-3-38/15-5/JP prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na przebudowę targowiska oraz prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów, w których Gmina otrzymała faktury od wykonawcy robót (dostawcy towarów lub usług) za wydatki inwestycyjne
   
  0115-KDIT1-2.4012.401.2018.2.AGW Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.
   
  113-KDIPT1-2.4012.463.2018.2.MC w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją planowanej inwestycji
   
  0113-KDIPT1-3.4012.545.2018.1.ALN brak prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem
   
  0113-KDIPT1-3.4012.536.2018.1.MJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
   
  0113-KDIPT1-3.4012.494.2018.2.ALN Uznanie odpłatnych czynności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowanych przez Gminę na rzecz odbiorców zewnętrznych za czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.
   
  0113-KDIPT1-3.4012.524.2018.1.JM Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
   
  0115-KDIT1-3.4012.422.2018.1.BJ Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
   
  0113-KDIPT1-2.4012.482.2018.2.JS prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z wycinką drewna dokonaną w oparciu o roczny plan wyrębu
   
  0113-KDIPT1-2.4012.480.2018.1.KT w zakresie:
 • opodatkowania podatkiem VAT odpłatnych usług polegających na odprowadzaniu ścieków realizowanych przez Gminę za pośrednictwem Zakładu na rzecz odbiorców zewnętrznych;
 • prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne
 •  
  0111-KDIB3-1.4012.602.2018.1.RSZ brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014–2020
   
  0113-KDIPT1-3.4012.444.2018.2.JSO nieuznanie prowadzonej przez Jednostkę Wod-Kan działalności w całości za działalność gospodarczą i obowiązek stosowania prewspółczynnika VAT
   
  0113-KDIPT1-2.4012.477.2018.1.SM brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
   
  0113-KDIPT1-3.4012.445.2018.2.JSO stosowanie prewspółczynnika VAT w celu odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od ponoszonych wydatków w związku z wykorzystywaniem sieci wodno-kanalizacyjnej do dostawy wody i odbioru ścieków na rzecz innych jednostek organizacyjnych Gminy
   
  0113-KDIPT1-2.4012.473.2018.1.KW w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w wysokości wynikającej z zastosowania proporcji właściwej dla Zakładu
   
  0115-KDIT1-2.4012.540.2018.1.AGW Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego.
   
  0113-KDIPT1-2.4012.457.2018.2.JSZ Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
   
  0113-KDIPT1-2.4012.472.2018.1.IR w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczenia polegającego na przekazaniu zlecenia wykonania usługi taxi
   
  0112-KDIL2-1.4012.278.2018.2.AS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pod nazwą „(...)” i sposobu określenia proporcji.
   
  0115-KDIT1-1.4012.495.2018.1.JP Czy do budowy planowanych dwóch budynków mieszkalnych, z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze, w zakresie robót w bryle budynku stosuje się obniżoną stawkę VAT 8%, a do robót poza bryłą budynku tj. podłączenie do wodociągu, kanalizacji, gazociągu oraz zagospodarowania terenu stawkę podstawową (23%) ?
   
  0115-KDIT1-3.4012.440.2018.1.BJ Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
   
  0112-KDIL1-2.4012.429.2018.1.NF Opodatkowanie podatkiem transakcji sprzedaży budynku.
   
  0111-KDIB3-1.4012.615.2018.1.AB brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu: Rozbudowa drogi gminnej ul. Ł wraz z budową chodnika
   
  0115-KDIT1-3.4012.423.2018.1.BJ Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
   
  0115-KDIT1-2.4012.459.2018.1.KSZ Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0112-KDIL2-3.4012.298.2018.1.EZ Środki pieniężne tytułem wywłaszczenia nieruchomości nie mają żadnego związku z czynnością mającą charakter świadczenia wzajemnego pomiędzy podmiotem wypłacającym świadczenie a Spółką. W konsekwencji nie występuje czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
   
  0115-KDIT1-2.4012.460.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0112-KDIL1-1.4012.374.2018.3.OA Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej.
   
  0115-KDIT1-2.4012.467.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-2.4012.466.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-3.4012.344.2018.1.MD Ewidencjonowanie zakupów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
   
  0112-KDIL1-1.4012.424.2018.1.AK Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych. Prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków do/od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej/odprowadzonych ścieków ogółem (tj. do/od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).
   
  0115-KDIT1-3.4012.322.2018.2.AT Uznanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych w Czechach za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Uznanie sprzedaży na rzecz firmy zidentyfikowanej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Czechach jako WDT oraz dokumentowanie tej czynności fakturą.
   
  0115-KDIT1-3.4012.334.2018.4.MD Ustalenie miejsca opodatkowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wystąpieniem tzw. transakcji łańcuchowej.
   
  0115-KDIT1-2.4012.463.2018.1.AGW Stawka podatku dla dostawy i montażu zestawów solarnych i pomp ciepła, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu, podstawa opodatkowania usługi, którą Gmina będzie wykonywała oraz traktowanie otrzymanej dotacji jako kwoty brutto, opodatkowanej stawką podatku w wysokości 8%.
   
  0115-KDIT1-2.4012.515.2018.2.AD Dotyczy zwolnienia od podatku czynności zamiany nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej.
   
  0111-KDIB3-1.4012.427.2018.2.JP W zakresie opodatkowania dotacji podatkiem VAT
   
  0112-KDIL1-2.4012.412.2018.1.AW Zwolnienie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego i zabudowanego.
   
  0115-KDIT1-3.4012.368.2018.1.BK Uznanie za podatnika.
   
  0115-KDIT1-2.4012.477.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-2.4012.487.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-2.4012.486.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-2.4012.509.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-2.4012.485.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-2.4012.510.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-2.4012.520.2018.1.KSZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Wskaźniki gospodarcze