Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0114-KDIP1-3.4012.183.2018.1.JG nieuznanie zbycia umów z pracownikami, oraz umów z niektórymi kontrahentami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy
 
0114-KDIP1-3.4012.143.2018.1.ISK Opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości, autorskich praw majątkowych i zależnych projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu, a także prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT od powyższego zakupu.
 
0112-KDIL1-2.4012.84.2018.2.MR Zwolnienia od podatku sprzedaży części nieruchomości zabudowanej.
 
0112-KDIL4.4012.85.2018.1.JK Ustalenie, czy usługa polegająca na umożliwieniu udziału w Półmaratonie jest/będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT.
 
0112-KDIL1-3.4012.82.2018.2.JN Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w Systemie Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków.
 
0113-KDIPT1-1.4012.264.2018.1.MSU brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0114-KDIP4.4012.114.2018.2.EK Skutki podatkowe związane z uczestniczeniem w opisanej strukturze cash poolingu.
 
0114-KDIP1-2.4012.67.2018.2.KT opodatkowanie kompleksowej usługi wykonania robót wykończeniowych przy budowie drogi z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia
 
0112-KDIL2-2.4012.96.2018.1.AKR Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną operacją.
 
0112-KDIL2-3.4012.126.2018.1.AS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
0114-KDIP1-2.4012.80.2018.2.RM wykazywanie sprzedaży wysyłkowej w deklaracji VAT, ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
0112-KDIL1-2.4012.66.2018.1.DC Wskazanie czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej podatku VAT od usługi montażu Instalacji.
 
0112-KDIL2-1.4012.63.2018.3.AP Prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „Eko A – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie A”.
 
0112-KDIL1-3.4012.111.2018.2.PR Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz głównego wykonawcy.
 
0112-KDIL1-2.4012.74.2018.2.MR Odzyskanie podatku naliczonego wykazanego w odniesieniu do realizowanych projektów.
 
0112-KDIL1-1.4012.144.2018.1.MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL1-1.4012.56.2018.2.SJ Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej.
 
0114-KDIP1-3.4012.128.2018.1.ISZ Uznanie przesłania faktury w formacie PDF na wskazany adres e-mail za wydanie faktury.
 
0114-KDIP4.4012.171.2018.1.MP Prawo do odliczenia podatku naliczonego, brak obowiązku stosowania regulacji art. 86 ust. 2a-2h i art. 90 ustawy o VAT.
 
0114-KDIP1-2.4012.82.2018.2.RM wykazywanie sprzedaży wysyłkowej w deklaracji VAT, ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
0112-KDIL1-1.4012.128.2018.1.SJ Opodatkowanie sprzedaży elementów infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz gminnej spółki MPWiK.
 
0112-KDIL1-2.4012.127.2018.1.AW Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu projektu.
 
0112-KDIL1-1.4012.120.2018.1.MJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
0114-KDIP1-2.4012.23.2018.2.PC W zakresie uznania usług świadczonych zarówno dla uczniów jak i kadry nauczycielskiej za kompleksową usługę organizacji i przeprowadzenia praktyk zawodowych oraz zwolnienia od podatku VAT, miejsca świadczenia usług w zakresie zajęć socjo-kulturowych, momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską.
 
0114-KDIP4.4012.115.2018.2.EK skutki podatkowe związane z uczestniczeniem w opisanej strukturze cash poolingu
 
0112-KDIL1-2.4012.139.2018.1.ISN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
0112-KDIL2-1.4012.76.2018.1.MK Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci wierzytelności na kapitały własne spółek oraz opodatkowanie podatkiem VAT wzajemnego potrącenia wierzytelności wynikających z podwyższenia kapitałów własnych spółek oraz zobowiązania się do wniesienia wkładu pieniężnego.
 
0114-KDIP1-1.4012.160.2018.2.RR zastosowania zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz braku obowiązku korekty podatku naliczonego
 
0114-KDIP1-3.4012.89.2018.1.ISZ możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych na podstawie Dyrektywy 112
 
0114-KDIP1-1.4012.117.2018.3.AO W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT zniesienia współwłasności nieruchomości oraz obowiązku korekty podatku VAT naliczonego w związku z wyburzeniem biurowca przez upływem 10 lat od jego nabycia.
 
0112-KDIL1-3.4012.85.2018.2.KM Uznanie sprzedaży gotowych zestawów cateringowych przez Wnioskodawcę na rzecz Franczyzobiorcy za usługę cateringową i miejsce jej opodatkowania oraz miejsce opodatkowania usługi transportowej.
 
0112-KDIL2-1.4012.150.2018.1.MC Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od inwestycji (budowa budynku mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą).
 
0112-KDIL1-2.4012.217.2018.1.ISN Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT.
 
0112-KDIL2-1.4012.95.2018.1.MK Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z zawarciem Umowy o zarządzanie. Kontrakt menadżerski.
 
0114-KDIP1-2.4012.52.2018.2.PC W zakresie zastosowania zwolnienia dla transakcji sprzedaży.
 
0114-KDIP1-1.4012.163.2018.1.KBR opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej - podatnik
 
0111-KDIB3-1.4012.90.2018.3.ICz - Czy transakcja sprzedaży Składników Majątkowych stanowi odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%?
- Czy podstawą opodatkowania jest Wynagrodzenie pomniejszone o wartość podatku od towarów i usług, tj. suma kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych zobowiązań Sprzedającego pomniejszona o wartość podatku od towarów i usług?
- Czy Kupujący będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze wystawionej przez Sprzedającego, dokumentującej transakcję nabycia Składników Majątkowych?
 
0115-KDIT1-2.4012.151.2018.1.KK Określenie prawidłowego adresu zamieszczanego na fakturach.
 
0111-KDIB3-1.4012.180.2018.1.BW Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu
 
0111-KDIB3-1.4012.240.2018.1.RSZ brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą: „Budowa pomnika ...” w związku z realizacją poddziałania ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
0111-KDIB3-2.4012.181.2018.1.ASZ brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-2.4012.300.2018.1.MC w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
 
0113-KDIPT1-3.4012.179.2018.1.JSO Brak opodatkowania opłat pobieranych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych od przewoźników lub operatorów.
 
0113-KDIPT1-2.4012.157.2018.1.AJB brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w całości lub części, w związku z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-1.4012.143.2018.2.AK zastosowanie 0% stawki podatku VAT dla dostawy podłóg interaktywnych, puf interaktywnych oraz blatów interaktywnych dla placówek oświatowych
 
0113-KDIPT1-1.4012.142.2018.2.MH prawo do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-1.4012.153.2018.4.ŻR zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy udziału w nieruchomości zabudowanej
 
0113-KDIPT1-3.4012.233.2018.1.OS Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-2.4012.93.2018.2.MC w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu partnerskiego
 
0113-KDIPT1-2.4012.227.2018.1.AJB brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu pracowni w związku z realizacją programów edukacji ekologicznej przez przedszkole
 
0113-KDIPT1-3.4012.94.2018.2.OS Rabaty pośrednie.
 
0115-KDIT1-3.4012.111.2018.2.MD Zasadność zastosowania zwolnienia do sprzedaży dwóch lokali niemieszkalnych, która ma być dokonana w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.
 
0111-KDIB3-1.4012.66.2018.2.AB stawka podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców
 
0111-KDIB3-1.4012.251.2018.2.AB brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem 5 letniego trwania Umowy
 
0111-KDIB3-1.4012.250.2018.1.AB podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców
 
0115-KDIT1-3.4012.98.2018.2.JC Prawo do odliczenia części podatku naliczonego od zakupów towarów i usług zrealizowanych w ramach projektu.
 
0111-KDIB3-1.4012.252.2018.1.AB prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
0111-KDIB3-1.4012.253.2018.1.AB zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług nabywanych w ramach realizacji projektu

Wskaźniki gospodarcze