Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0115-KDIT1-1.4012.395.2017.1.JP Czy opisane w stanie faktycznym usługi budowlane, które wykonywane są przez Wnioskodawcę w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT?
 
0115-KDIT1-1.4012.247.2017.1.KM Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia/odzyskania całości podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 
0115-KDIT1-1.4012.272.2017.1.KM Czy bezpłatne użyczenie przez Szkoły podmiotom trzecim pomieszczeń w Szkołach z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, na zasadach wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, podlega/będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Gminy?
 
0115-KDIT1-2.4012.453.2017.1.AP Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
 
0115-KDIT1-2.4012.447.2017.1.AP Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
 
0113-KDIPT1-2.4012.586.2017.1.AJB opodatkowania podatkiem wpłat pochodzących od mieszkańców, określenia stawki podatku, braku obowiązku odrębnego opodatkowaniu czynności przekazania po upływie trwałości
 
0112-KDIL1-2.4012.408.2017.2.DC Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wytworzenie Infrastruktury.
 
0112-KDIL1-2.4012.420.2017.1.DC Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
 
0112-KDIL2-2.4012.413.2017.1.JK Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
0112-KDIL4.4012.371.2017.2.SŚ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską, wydzielonej z majątku prywatnego nie związanego z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
 
0112-KDIL4.4012.296.2017.2.EB Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy za podatnika tego podatku.
 
0112-KDIL4.4012.374.2017.2.NK Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w przypadku zawarcia ze Związkiem umowy cywilnoprawnej, na podstawie której infrastruktura byłaby udostępniona Związkowi za odpłatnością, Gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT, a świadczenia wykonywane w ramach takiej umowy stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia od VAT oraz w zakresie wskazania, czy w związku z zamiarem odpłatnego udostępnienia infrastruktury na rzecz Związku, Gmina ma/będzie mieć prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur dokumentujących realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących Infrastruktury oraz terminu dokonania przez Gminę odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych.
 
0112-KDIL4.4012.375.2017.2.EB Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem (...)”.
 
0112-KDIL1-1.4012.359.2017.1.AK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktury VAT RR w sytuacji kiedy płatności dla rolników ryczałtowych za dostarczony surowiec zostały pomniejszone o należne wpłaty na fundusz udziałowy.
 
0112-KDIL2-2.4012.332.2017.2.AP Podatek od towarów i usług w zakresie uznania nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń na rzecz A, B i C za odpłatne świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.
 
0112-KDIL2-1.4012.391.2017.2.AWA Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży ww. nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.
 
0112-KDIL2-1.4012.338.2017.2.AP Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy oraz uznania, iż wynagrodzenie z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
0112-KDIL2-1.4012.353.2017.2.MK Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy części Nieruchomości nr 1 i nr 2, tj. powierzchni wykorzystywanych w działalności gospodarczej lub wynajętych, oraz prawa do rezygnacji z tego zwolnienia i wyboru opodatkowania takiej transakcji oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy części Nieruchomości nr 1 i nr 2, tj. powierzchni niewykorzystywanych w działalności gospodarczej lub niewynajętych.
 
0112-KDIL2-3.4012.294.2017.2.BC Prawo podatkowe w zakresie stawki opodatkowania sprzedaży budynku przepompowni wody wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
 
0112-KDIL2-2.4012.298.2017.2.AD Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej.
 
0113-KDIPT1-2.4012.688.2017.1.JSZ brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
 
0113-KDIPT1-2.4012.677.2017.1.AJB prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pt. „Program Edukacji Ekologicznej pn. "...."”
 
0111-KDIB3-2.4012.416.2017.1.ASZ Pawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z projektem pn. „...”,
 
0113-KDIPT1-2.4012.673.2017.1.JSZ brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
 
0115-KDIT1-1.4012.314.2017.5.RH Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
0113-KDIPT1-2.4012.627.2017.1.MC w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0115-KDIT1-3.4012.577.2017.2.AP Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług remontów i modernizacji.
 
0113-KDIPT1-2.4012.558.2017.2.WL prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
 
0115-KDIT1-2.4012.660.2017.1.PS Brak powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa.
 
0115-KDIT1-2.4012.641.2017.1.AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycjami, których efekty zostały/będą przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy.
 
IBPP3/443-1014/14-2/MN podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla sprzedaży nieruchomości za kwotę 1 zł netto
 
0115-KDIT1-2.4012.645.2017.1.AW - Możliwość zastosowania własnej metody (innej niż wymieniona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.) ustalenia „sposobu określenia proporcji” w odniesieniu do wydatków ponoszonych na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków
- Nieuwzględnianie w liczniku proporcji, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., dopłaty do taryf za odprowadzenie 1 m3 ścieków.
 
0115-KDIT1-2.4012.647.2017.1.MPŁ Czy Gmina w związku z realizacją projektu „...”, ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
0115-KDIT1-2.4012.684.2017.1.MPŁ Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT przez Stowarzyszenie naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na zadanie pn. „...”?
 
0115-KDIT1-2.4012.702.2017.1.MPŁ Czy Gmina w związku z realizacją projektu ma możliwość odzyskania podatku VAT?

Wskaźniki gospodarcze