Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0112-KDIL2-3.4012.510.2018.2.AŻ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania innego sposobu obliczania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy niż wymieniony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
0112-KDIL2-3.4012.529.2018.1.ZD Uznanie aportu nieruchomości zabudowanych oraz ruchomych środków trwałych i wyposażenia za transakcję zbycia przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT.
 
0112-KDIL2-2.4012.544.2018.1.JK Uznanie przesyłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.
 
0112-KDIL2-3.4012.523.2018.2.ZD Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej”.
 
0112-KDIL2-1.4012.499.2018.2.MC Ustalenie, czy czynność dostawy Nieruchomości nie będzie zbyciem przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wskazanie, czy do transakcji tej stosuje się przepisy ustawy o VAT; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.
 
0112-KDIL1-2.4012.728.2018.1.ISN Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przy realizacji operacji pt. „Renowacja elementów drewnianych więźby dachowej i klatki schodowej wieży wraz z ociepleniem sklepienia od strychu w Kościele ...” współfinansowanej ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
0112-KDIL2-2.4012.501.2018.2.GM Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
 
0112-KDIL2-2.4012.550.2018.1.JK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.
 
0112-KDIL2-2.4012.588.2018.1.MŁ Obowiązek zapłaty podatku VAT w sytuacji wycofania wydzielonej geodezyjnie części nieruchomości z majątku spółki komandytowej i następnie nieodpłatne przekazanie jej do prywatnych majątków komandytariuszy spółki komandytowej.
 
0112-KDIL1-3.4012.627.2018.1.EWW W zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na budowie tras rowerowych.
 
0112-KDIL2-2.4012.579.2018.1.EN Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy”.
 
0114-KDIP4.4012.530.2018.2.AS zwolnienie określonego w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy dla opłat wnoszonych przez właścicieli domów jednorodzinnych w związku z korzystaniem z mienia Spółdzielni
 
0112-KDIL2-1.4012.494.2018.5.AP Uznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowanie czynności wniesienia w drodze aportu do spółki kapitałowej tych składników.
 
0114-KDIP1-2.4012.542.2018.1.IG Wypłata przez wynajmującego na rzecz Wnioskodawcy świadczenia pieniężnego nazwanego kontrybucją, stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług przez Wnioskodawcę. W analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, faktura wystawiona przez zewnętrznych usługodawców tj. przez wykonawców świadczących usługi na rzecz Wnioskodawcy w zakresie usług wymienionych pod poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT nie powinna zawierać kwoty podatku od towarów i usług.
 
0112-KDIL2-3.4012.548.2018.1.IP Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących roboty budowlane wykonywane w związku z realizacją operacji pn.: „Przebudowa (...)”.
 
0112-KDIL2-3.4012.596.2018.1.EZ Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
0114-KDIP1-2.4012.763.2018.1.PC Ustalenie miejsca opodatkowania Usługi Doradztwa
 
0114-KDIP4.4012.722.2018.2.IT Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy organizacji festiwalu.
 
0112-KDIL2-3.4012.556.2018.1.IP Prawo podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
0114-KDIP4.4012.649.2018.1.AK Zatem roszczenia / kary umowne naliczane przez Wnioskodawcę za jednostronne rozwiązanie przez Abonenta lub przez Wnioskodawcę z winy Abonenta umowy przyznającej Abonentowi ulgę, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
0114-KDIP4.4012.732.2018.1.KM Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.
 
0112-KDIL2-3.4012.539.2018.1.EZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL4.4012.513.2018.2.AR W zakresie ustalenia, czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca działał jako podatnik podatku VAT i wskazania stawki podatku dla ww. czynności.
 
0112-KDIL1-3.4012.625.2018.1.AP Brak opodatkowania wyrównania rentowności („w górę” lub „w dół”) wynikającego z posiadanego przez Wnioskodawcę uprzedniego porozumienia cenowego.
 
0112-KDIL1-3.4012.649.2018.1.JN Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.
 
0112-KDIL2-2.4012.536.2018.1.AP Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL2-2.4012.586.2018.1.GM Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL2-2.4012.547.2018.1.AKR Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL1-3.4012.644.2018.1.AP Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach projektu pn. „...”.
 
0112-KDIL2-3.4012.534.2018.2.AS Możliwość zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL4.4012.559.2018.1.JKU Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji.
 
0114-KDIP1-2.4012.685.2018.2.JŻ prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
 
0114-KDIP1-3.4012.647.2018.2.MK uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
 
0112-KDIL4.4012.542.2018.2.NK Opodatkowanie dotacji otrzymanej z WFOŚiGW przyznanej na finansowanie kosztów usunięcia azbestu z nieruchomości mieszkańców Gminy i osób prawnych z terenu Gminy oraz uznania czynności polegających na usunięciu azbestu z nieruchomości za usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, stwierdzenie, czy podstawę opodatkowania dla usług usuwania azbestu, świadczonych przez Gminę, stanowi kwota dotacji otrzymana z WFOŚiGW, pomniejszona o kwotę VAT należnego, tj. czy kwotę dotacji należy uznać jak wartość brutto oraz prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.
 
0111-KDIB3-2.4012.652.2018.2.MN brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju przy użyciu kasy rejestrującej
 
0114-KDIP1-2.4012.580.2018.2.RM - uznanie transakcji za WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, które podlega opodatkowaniu na terytorium kraju na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy, - obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego WNT, powstanie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru na terytorium kraju ;- przeliczenia na złote kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania wyrażonej w walucie obcej należy dokonać na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy
 
0114-KDIP1-3.4012.625.2018.1.MT uznanie transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych za czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT (ZCP 1)
 
0115-KDIT1-3.4012.697.2018.3.DM Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
0113-KDIPT1-3.4012.769.2018.1.ALN braku prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji
 
0113-KDIPT1-3.4012.770.2018.1.MJ brak możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-3.4012.809.2018.1.EG Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji.
 
0113-KDIPT1-2.4012.722.2018.2.PRP
 • prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania w części dotyczącej sieci wodociągowej z przyłączami,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania w części dotyczącej indywidualnych oczyszczalni ścieków
 •  
  0113-KDIPT1-3.4012.828.2018.1.OS Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją.
   
  0115-KDIT1-2.4012.801.2018.1.KK Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji.
   
  0113-KDIPT1-2.4012.725.2018.1.AJB brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wozu strażackiego wykorzystywanego przez OSP
   
  0113-KDIPT1-3.4012.832.2018.1.OS Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją.
   
  0113-KDIPT1-1.4012.722.2018.2.ŻR zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych i usług ściśle z nimi związanych
   
  0113-KDIPT1-2.4012.740.2018.1.PRP prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych i potrzeb własnych)
   
  0113-KDIPT1-1.4012.894.2018.1.ŻR zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów świadczonych przez Wnioskodawcę, na zlecenie dwóch podmiotów, usług szkoleniowych i usług ściśle z nimi związanych
   
  0113-KDIPT1-2.4012.723.2018.1.JS brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
   
  0111-KDIB3-3.4012.284.2018.1.MS prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi ...”
   
  0113-KDIPT1-1.4012.768.2018.1.WL opodatkowania środków finansowych otrzymanych jako nagrody w konkursie
   
  0111-KDIB3-2.4012.659.2018.2.MGO Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „...” w odniesieniu do budynku Gimnazjum. Brak prawa do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę o podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „...” w odniesieniu do budynku Miejskiego Domu Kultury według wskazanej metody powierzchniowej.
   
  0113-KDIPT1-1.4012.794.2018.1.ŻR brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
   
  0113-KDIPT1-2.4012.763.2018.1.SM brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu
   
  0113-KDIPT1-1.4012.771.2018.2.AK prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków na Inwestycję pn. „...”, za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, opartego na kryterium ilościowym, tj. udziale rocznej ilości odebranych ścieków na rzecz zewnętrznych odbiorców w całkowitej rocznej ilości odebranych ścieków na rzecz wszystkich podmiotów
   
  0111-KDIB3-3.4012.282.2018.1.MS prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją grantu pn.: „...”
   
  0113-KDIPT1-1.4012.842.2018.1.MSU brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
   
  0113-KDIPT1-2.4012.772.2018.1.KW
 • uznanie przystąpienia do Umowy lub uczestnictwa w Umowie za świadczenie usługi przez Wnioskodawcę,
 • rozpoznanie importu usług przez Wnioskodawcę w związku z płatnościami w ramach Umowy odsetek do Uczestników zarejestrowanych poza terytorium Polski,
 • obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz
 • obowiązek obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT
 •  
  0115-KDIT1-1.4012.768.2018.1.AJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-3.4012.746.2018.1.BJ Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
   
  0115-KDIT1-3.4012.701.2018.2.AT Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców.
   
  0115-KDIT1-3.4012.728.2018.1.AT Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
   
  0115-KDIT1-2.4012.844.2018.1.KK Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.
   
  0115-KDIT1-2.4012.845.2018.1.KK Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.
   
  0115-KDIT1-2.4012.846.2018.1.KK Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.
   
  0115-KDIT1-2.4012.847.2018.1.KK Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.
   
  0115-KDIT1-3.4012.686.2018.2.AT Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.
   
  0115-KDIT1-1.4012.752.2018.1.MN Zwolnienie od podatku wynajmu socjalnych lokali mieszkalnych, stawka podstawowa dla dzierżawy lokali użytkowych, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją Inwestycji w części dotyczącej budowy lokali użytkowych, w przypadku gdy Gmina będzie w stanie dokonać bezpośredniej alokacji poniesionych kosztów, prawo do odliczenia VAT naliczonego od faktur dokumentujących wydatki poniesione z realizacją Inwestycji w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT (dalej: współczynnik VAT) w przypadku, gdy nie będzie ona w stanie dokonać bezpośredniej alokacji poniesionych kosztów, obowiązek korekty dokonanego w oparciu o współczynnik VAT odliczenia od wydatków poniesionych w związku z Inwestycją, na podstawie art. 91 ustawy o VAT, tj. w ramach tzw. korekty wieloletniej.

  Wskaźniki gospodarcze