Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0115-KDIT1-1.4012.148.2017.1.EA Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
 
0115-KDIT1-1.4012.154.2017.2 Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
0115-KDIT1-1.4012.209.2017.1.EA Sposób opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych, brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji po zakończeniu projektu, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu oraz brak uznania otrzymanego dofinansowania za dotację stanowiącą podstawę opodatkowania.
 
0115-KDIT1-1.4012.178.2017.2.EA Stawka podatku dla sprzedaży lodów i deserów lodowych z maszyny.
 
0115-KDIT1-3.4012.224.2017.1.AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
0111-KDIB3-2.4012.265.2017.1.MGO Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Gminę.
 
0111-KDIB3-2.4012.259.2017.1.MGO Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika określonego w rozporządzeniu.
 
0111-KDIB3-2.4012.224.2017.2.MGO Wyłączenie z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
0115-KDIT1-1.4012.89.2017.2.RH Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji technicznej, w związku z realizacją projektu.
 
0115-KDIT1-2.4012.109.2017.2.AJ 1) Czy w przedstawionym stanie sprawy darowizna (nieodpłatne przekazanie) związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem autorskich praw majątkowych do logo, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów usług?
2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - jaka będzie podstawa opodatkowania darowizny związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem autorskich praw majątkowych do logo, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)?
 
0115-KDIT1-2.4012.83.2017.2.AJ 1) Czy w przedstawionym stanie sprawy darowizna (nieodpłatne przekazanie) związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem autorskich praw majątkowych do logo, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów usług?

2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - jaka będzie podstawa opodatkowania darowizny związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem autorskich praw majątkowych do logo, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)?
 
0114-KDIP4.4012.259.2017.2.PR W związku z tym, że dostawa opisanych budynków korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - w związku z art. 29a ust. 8 ustawy - ze zwolnienia z podatku korzysta również grunt, na którym są one posadowione. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.
 
0115-KDIT1-3.4012.308.2017.1.APR Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
0115-KDIT1-3.4012.255.2017.1.JC Opodatkowanie sprzedaży (zamiany) gruntu.
 
0115-KDIT1-2.4012.200.2017.2.AGW Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudową i rozbudową SUW W. oraz brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców po zakończeniu trwałości projektu.
 
0114-KDIP1-3.4012.255.2017.1.JF w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską, ogródkiem przymieszkalnym i miejscem postojowym w garażu wielostanowiskowym
 
0114-KDIP1-3.4012.168.2017.1.ISK VAT - w zakresie obniżenia kwoty podatku VAT w przypadku promocji „cash back” typu I i typu II na rzecz Użytkownika Końcowego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą oraz obowiązku wystawienia przez Wnioskodawcę dokumentu w związku ze zwrotem części ceny zakupu towaru w ramach promocji „cash back” typu I lub typu II.
 
0114-KDIP4.4012.307.2017.2.PR w zakresie opodatkowania i prawa do odliczenia podatku w związku z odszkodowaniem za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
 
0113-KDIPT1-2.4012.410.2017.1.KW brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
0114-KDIP4.4012.249.2017.2.AS w zakresie uznania zespołu składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania dostawy Budynku i Budowli oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostawy Nieruchomości
 
0114-KDIP4.4012.302.2017.1.AS w zakresie uznania usług w zakresie dietetyki świadczonych przez dietetyka jako służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i zwolnienia ich od podatku, uznania usług masażu świadczonych przez fizjoterapeutę jako służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i zwolnienia ich od podatku oraz uznania pozostałych usług wymienionych w punktach 1-6 i 8-11 jako służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i zwolnienia ich od podatku.
 
0113-KDIPT1-2.4012.400.2017.1.JS brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-2.4012.402.2017.1.SM W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
0112-KDIL1-3.4012.245.2017.1.AP Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 
0114-KDIP4.4012.432.2017.1.IT w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego oraz sposobu dokumentowania udzielanych premii pieniężnych
 
0112-KDIL1-1.4012.212.2017.1.MW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia budynków i budowli wraz z gruntem na którym się znajdują i sposobu udokumentowania planowanej transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
0114-KDIP1-3.4012.257.2017.1.JF w zakresie skutków podatkowych następstwa prawnego
 
0114-KDIP1-2.4012.202.2017.2.RM w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
 
0114-KDIP4.4012.351.2017.1.PR w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z nabyciem prawa do dysponowania częstotliwościami radiowymi
 
0114-KDIP1-1.4012.369.2017.1.RR w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Aktora świadczącego usługę kulturalną korzystającą ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT
 
0112-KDIL1-3.4012.244.2017.1.JN Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie zobowiązania do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabywanych usług.
 
0113-KDIPT1-3.4012.552.2017.1.JM Brak prawa do odzyskania podatku
 
0113-KDIPT1-1.4012.475.2017.1.AK Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0114-KDIP1-1.4012.256.2017.2.KBR w zakresie uznania sprzedaży Napoju i Mleka z automatu za świadczenie usług opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%
 
0114-KDIP4.4012.441.2017.1.IT w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach przechowywanych w formie elektronicznej
 
0113-KDIPT1-3.4012.363.2017.2.JM Dla opodatkowania dotacji znajdzie zastosowanie 23% stawka podatku.
 
0114-KDIP1-1.4012.282.2017.1.LM w zakresie uznania, że świadczone przez Zarządzających usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz nabywającemu te usługi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego
 
0112-KDIL1-3.4012.247.2017.1.KB Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług montażu Urządzenia.
 
0112-KDIL1-1.4012.214.2017.1.AK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania Świadczeń wykonywanych przez Gminę na podstawie decyzji administracyjnej oraz na podstawie Umowy.
 
0112-KDIL4.4012.297.2017.1.EB Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności odsprzedaży usług medycznych.
 
0112-KDIL2-3.4012.288.2017.1.WB Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego od świadczonych przez Wnioskodawcę usług turystyki w związku z otrzymanymi zaliczkami lub przedpłatami.
 
0112-KDIL2-3.4012.241.2017.2.BC Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (...)”.
 
0112-KDIL2-3.4012.261.2017.2.AŻ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (...) w dolinie rzeki (...)”.
 
0114-KDIP4.4012.327.2017.1.AKO Przedmiotowe rabaty, udzielane przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Podhurtowników i/lub Punktów Sprzedaży Detalicznej, niebędących bezpośrednimi kontrahentami Wnioskodawcy, stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i w przypadku ich udzielenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży przedmiotowych Produktów. W przypadku udzielenia rabatów, o których mowa w rozpatrywanej sprawie, dokumentem właściwym do udokumentowania rabatów jest wystawiona przez Wnioskodawcę nota księgowa (uznaniowa) zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego. Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT oraz podatku VAT należnego z momentem udzielenia (zapłacenia na rzecz Podhurtownika i/lub Punktu Sprzedaży Detalicznej rabatu pieniężnego), udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową.
 
0114-KDIP1-1.4012.406.2017.1.KBR w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia nabytej w drodze spadku nieruchomości
 
0112-KDIL2-2.4012.254.2017.1.JK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez OPS.
 
0112-KDIL2-3.4012.302.2017.1.AŻ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z planowaną inwestycją pn. „Kompleks rekreacyjny (...)”.
 
0112-KDIL2-2.4012.233.2017.2.JK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zapłatą zaliczki oraz pozostałej części należności związanej z nabyciem nieruchomości.
 
0112-KDIL4.4012.299.2017.1.EB Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej ...”.
 
0112-KDIL4.4012.279.2017.1.NK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
 
0112-KDIL2-1.4012.221.2017.2.MK Opodatkowanie podatkiem VAT usług użyczenia lokali i czynności Gminy na rzecz Bibliotek Miejskich, będących odrębnymi podatnikami VAT. Brak czynności opodatkowanych. Usługi edukacyjne jako działalność statutowa. Brak opodatkowania.
 
0112-KDIL2-1.4012.250.2017.2.AWA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego i jego zwrotu z tytułu realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (...)”.
 
0112-KDIL1-3.4012.216.2017.2.AP Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur przez Sprzedawcę na rzecz podatnika z Francji.
 
0112-KDIL1-2.4012.263.2017.2.TK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na planowaną inwestycję pn. „Rozbudowa i Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury”.
 
0112-KDIL1-2.4012.262.2017.2.JO Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi wstępu do placu rozrywki dla dzieci oraz organizowania uroczystości urodzinowych.
 
0112-KDIL4.4012.283.2017.1.JKU Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. ,,Utworzenie Centrum (...)”.
 
0112-KDIL1-3.4012.307.2017.1.KM Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum wraz z placem zabaw w celu udostępnienia niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej”.
 
0114-KDIP4.4012.342.2017.2.AKO w zakresie uznania transakcji podziału Spółki przez przejęcie za czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT
 
0112-KDIL1-2.4012.282.2017.1.JO Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku A – B (Etap III)”.
 
0112-KDIL1-3.4012.256.2017.1.PR Podatek od towarów i usług w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy garażu z montażem oraz jej opodatkowania stawką podatku w wysokości 23%.
 
0112-KDIL1-2.4012.252.2017.1.EK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „Budowa boiska (...)”.
 
0112-KDIL1-3.4012.221.2017.2.JNA Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących wykonywane przez Wnioskodawcę czynności.
 
0112-KDIL2-1.4012.318.2017.1.MK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”.
 
0112-KDIL2-1.4012.260.2017.1.AS Uznanie za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenia przez Gminę odpłatnej usługi przesyłu wody, oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z odpłatną usługą przesyłu wody.
 
0112-KDIL2-1.4012.213.2017.2.AWA Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
0112-KDIL2-2.4012.217.2017.2.MŁ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji pn.: „Ekologiczne X – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, zastosowania proporcji wg zasad o których mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z rozporządzeniem oraz art. 90 ustawy oraz korekty rocznej wg art. 90c oraz 91 ust. 1-9 ustawy w odniesieniu do budynków: Szkoły Podstawowej nr A („SP A”), Szkoły Podstawowej nr B („SP B”), Zespołu Szkół nr C („ZS C”), Zespołu Szkół nr D („ZS D”), Zespołu Szkół Ogólnokształcących („ZSO”), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr E („ZSP E”), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr F („ZSP F”); a także w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji pn.: „Ekologiczne X – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, zastosowania proporcji wg zasad o których mowa w art. 86 ust. 2a w związku z rozporządzeniem oraz art. 90 ustawy oraz korekty rocznej wg art. 90c oraz 91 ust. 1-9 ustawy w odniesieniu do Przedszkola nr G.
 
0112-KDIL2-1.4012.222.2017.2.MK Opodatkowanie podatkiem VAT (23%) dostawy działki gruntu niezabudowanego, objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywanej na podstawie umowy dzierżawy i w konsekwencji dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynnego oraz udokumentowanie jej dostawy fakturą VAT.
 
0112-KDIL2-1.4012.208.2017.2.AS Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności zbycia nakładów inwestycyjnych, wystawienia przez Dzierżawcę faktury z tytułu zbycia przez Dzierżawcę na rzecz Wnioskodawcy nakładów stanowiących inwestycję w obcym środku trwałym oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach wystawianych przez Dzierżawcę z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych.
 
0112-KDIL1-2.4012.216.2017.2.EK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizowaniem zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sieciowej (...)”.
 
0112-KDIL2-3.4012.224.2017.1.AG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej.
 
0114-KDIP1-1.4012.398.2017.1.AO w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej wpłatę zaliczki w wysokości 100% nakładów poniesionych na usuniecie kolizji
 
0112-KDIL2-1.4012.256.2017.2.MK Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku uiszczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą działek.
 
0114-KDIP1-1.4012.479.2017.1.KOM w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanej inwestycji
 
0114-KDIP1-1.4012.467.2017.1.AM W zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
0114-KDIP1-3.4012.315.2017.1.ISZ Należy stwierdzić, że w odniesieniu do realizowanego projektu Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, tj. Gmina nie ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki (nabycie towarów i usług) związanych z realizacją inwestycji (dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji w zakresie Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”), polegającej na zagospodarowaniu terenu przy świetlicy - budowa boiska wielofunkcyjnego, zakup wyposażenia boiska, budowa siłowni plenerowej wraz z zakupem urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń, budowa placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzenie terenu.
 
0114-KDIP4.4012.374.2017.1.MPE Zwrot kosztów zastępstwa procesowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż stanowi część zapłaty za usługę zastępstwa procesowego świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta. Zatem w przedmiotowej sprawie uzyskiwanie kosztów zastępstwa procesowego przez Wnioskodawcę związane jest bezpośrednio z umownym stosunkiem zlecenia z Klientem. Wnioskodawca w imieniu Klienta pobiera od strony przegrywającej proces zasądzony przez sąd zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym Wnioskodawca nie świadczy usługi na rzecz strony przegrywającej proces lecz na rzecz Klienta, z którym zawarł umowę o zastępstwo procesowe. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy zatem usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, tylko i wyłącznie względem Klienta. Skutkiem powyższego zasądzone tytułem kosztów zastępstwa procesowego kwoty inkasowane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wynagrodzenie za usługi na rzecz klienta mieszczące się w zakresie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 
0112-KDIL2-3.4012.321.2017.1.AŻ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu (...)”.
 
0112-KDIL2-2.4012.193.2017.2.AD Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej (...)”.
 
0112-KDIL2-2.4012.261.2017.1.AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą nieruchomości zabudowanych.
 
0112-KDIL2-2.4012.196.2017.2.AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej (...)” oraz w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej na realizację ww. projektu.
 
0112-KDIL1-3.4012.267.2017.1.AP Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji zakupu stopu metali z udziałem złota.
 
0112-KDIL1-2.4012.331.2017.1.JO Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu zrealizowania zadania pn. „Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich – szkolenie”.
 
0112-KDIL1-2.4012.312.2017.2.DC Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu osobowego procedury VAT-marża.
 
0112-KDIL1-2.4012.279.2017.1.AW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczeń wypłacanych biegłym za sporządzenie opinii.
 
0112-KDIL1-1.4012.265.2017.1.AK Podatek od towarów i usług w zakresie:- prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu przekształcenia na dane Spółki przed przekształceniem, dokumentujących dostawy i usługi świadczone przed przekształceniem
 
0112-KDIL1-1.4012.232.2017.2.OA Podatek od towarów i usług w zakresie m.in. uznania świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ za czynność podlegającą opodatkowaniu, stawki podatku dla świadczonej przez Gminę usługi oraz ustalenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.
 
0114-KDIP4.4012.451.2017.1.IT Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że obowiązany jest on do obliczenia i przekazania podatku VAT na rzecz właściwego urzędu skarbowego po zatwierdzeniu przez Sąd prawomocnie planu podziału wystawiając fakturę nabywcy. Skoro bowiem dostawa nieruchomości nastąpi z chwilą wydania przez sąd postanowienia o przysądzeniu własności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury z tytułu przedmiotowej sprzedaży, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy nieruchomości, czyli po uzyskaniu przez Nabywcę nieruchomości prawomocnego postanowienia sądu o przyznaniu własności.
 
0112-KDIL4.4012.193.2017.2.HW Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wykonywanych usług szkoleniowych.
 
0111-KDIB3-1.4012.275.2017.1.ICz Opodatkowanie dostawy drzwi chłodniczych i mroźniczych wraz z montażem.
 
0111-KDIB3-1.4012.331.2017.2.AB wyłączenie z opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa.
 
IBPP1/443-499/14-2/MGO Darowizna działek na rzecz syna nie podlega opodatkowaniu.
 
0115-KDIT1-2.4012.262.2017.2.AGW Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2015-2016 w związku z budową boiska piłkarskiego i adaptacją części pomieszczeń parku wodnego na zaplecze dla boiska.
 
0115-KDIT1-3.4012.534.2017.1.BJ Czy Gmina w obecnym stanie prawnym ma możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu?
 
0113-KDIPT1-3.4012.323.2017.3.JM opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od uczestników projektu z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego oraz na gruncie obok budynku, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”, braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji, rozliczenia podatku należnego z tytułu nabytych przez Gminę od wykonawcy usług, stawki podatku dla czynności montażu instalacji w odniesieniu do budynku plebanii oraz domu pomocy społecznej oraz montażu wspólnego kotła w budynku wielorodzinnym.
 
0112-KDIL2-3.4012.312.2017.1.BC Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi (...)”.
 
0112-KDIL1-1.4012.228.2017.2.AK Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do czynności będących przedmiotem wniosku.
 
0112-KDIL2-2.4012.207.2017.1.AKR Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.
 
0113-KDIPT1-3.4012.411.2017.2.MWJ Czy Gmina ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego/wykazanego na fakturach zakupowych związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej?
 
0112-KDIL2-1.4012.366.2017.1.AWA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)”.
 
0113-KDIPT1-3.4012.418.2017.2.BM Opodatkowanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, brak opodatkowania czynności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, brak opodatkowania wykorzystania infrastruktury w zakresie zużycia własnego.
 
0112-KDIL4.4012.310.2017.1.JKU Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego.
 
0115-KDIT1-2.4012.440.2017.2.AW Opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% sprzedaży budynku sklepowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym jest on posadowiony.
 
0111-KDIB3-1.4012.535.2017.1.AB zwolnienie od podatku VAT dostawy działek nr 328, 329, 330/8, 330/9 zabudowanych budynkami i budowlami.
 
0113-KDIPT1-3.4012.428.2017.1.OS Prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne, w oparciu o proporcje wyliczone dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 
0112-KDIL2-2.4012.313.2017.1.AKR Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.
 
0113-KDIPT1-3.4012.432.2017.1.MK Brak prawa do odliczenia VAT.
 
0113-KDIPT1-3.4012.445.2017.1.JM Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy budowie sieci kanalizacyjnej w ramach projektu.
 
0113-KDIPT1-3.4012.596.2017.1.BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego dot. wydatków inwestycyjnych, bieżących i ogólnych związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.
 
0115-KDIT1-3.4012.566.2017.1.AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP3/46-21/16-4/APR Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości.
 
0115-KDIT1-2.4012.550.2017.1.AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 
0112-KDIL2-3.4012.199.2017.2.WB Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów”.
 
0112-KDIL1-3.4012.287.2017.1.KM Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę usługi wynajęcia autobusu z kierowcą bądź tramwaju z motorniczym.
 
0115-KDIT1-2.4012.566.2017.1.AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 
0115-KDIT1-3.4012.302.2017.2.AP Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.
 
0115-KDIT1-3.4012.479.2017.2.AP Brak opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Gminę na realizację projektu.
 
0115-KDIT1-2.4012.466.2017.1.AP Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
 
0115-KDIT1-1.4012.446.2017.2.JP Czy wynajem Sali gimnastycznej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół do celów rekreacyjno- sportowych, w tym do gry w tenisa ziemnego, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT według 8% stawki VAT?
 
0115-KDIT1-1.4012.471.2017.1.MM Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową targowiska przy zastosowaniu art. 86a ust. 2a ustawy.
 
0115-KDIT1-3.4012.434.2017.1.MD Zastosowanie zwolnienia dla czynności wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie oraz brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości bez odszkodowania.
 
0115-KDIT1-1.4012.445.2017.2.JP Czy usługi wynajmu sali sportowej na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony z osobą fizyczną, osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub inną jednostką organizacyjną typu klub sportowy, związek zawodowy, stowarzyszenie, szkoły niepubliczne realizujące działalność edukacyjną dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego opodatkowane są stawką podatku VAT 23%?
 
0113-KDIPT1-1.4012.485.2017.2.JD brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania
 
0115-KDIT1-2.4012.482.2017.1.AJ Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonywaniem przedstawionej inwestycji?
 
0115-KDIT1-1.4012.495.2017.1.RH Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
0113-KDIPT1-2.4012.479.2017.1.KW w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0115-KDIT1-1.4012.411.2017.2.RH Opodatkowanie wpłat mieszkańców, wpłat własnych Gminy, środków otrzymanych z PROW oraz moment powstania obowiązku podatkowego w związku z realizacją zadania.
 
0115-KDIT1-1.4012.71.2017.1.IK Sposób opodatkowania obciążeń najemców kosztami tzw. mediów.
 
0115-KDIT1-1.4012.554.2017.1.DM Brak opodatkowania usługi bezpłatnych przewozów środkami lokalnego transportu zbiorowego.
 
0111-KDIB3-2.4012.402.2017.2.SR Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług prowadzenia zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna na rzecz dzieci będących członkami klubu
 
0115-KDIT1-1.4012.29.2017.2.IK Zwolnienie od podatku usług organizacji „Zielonych Szkół”, warsztatów edukacyjnych oraz usług noclegowo-żywieniowych świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży, przebywających w Domu Wczasów na zimowiskach i koloniach oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
0115-KDIT1-3.4012.187.2017.3.EB Zbycie budynku z gruntem oraz działek niezabudowanych stanowiących tereny budowlane.
 
0115-KDIT1-3.4012.197.2017.1.APR Opodatkowanie przeniesienia własności działek na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem oraz zwolnienie od podatku przeniesienia własności wywłaszczonych działek niebędących terenami budowlanymi.
 
0115-KDIT1-3.4012.222.2017.1.EB Zbycie budynku wykorzystywanego w części do działalności gospodarczej i w części na cele mieszkaniowe.
 
0115-KDIT1-3.4012.454.2017.1.JC Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze