Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0113-KDIPT1-3.4012.843.2017.2.UNR obniżona stawka podatku VAT dla dostawy mediów w związku ze świadczeniem usług najmu
 
0113-KDIPT1-2.4012.780.2017.2.MC w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości
 
0113-KDIPT1-2.4012.795.2017.2.KW w zakresie uznania Zainteresowanego będącego stroną postępowania za podwykonawcę z tytułu świadczonej na rzecz Zleceniodawcy usługi oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla tej usługi
 
0112-KDIL1-2.4012.646.2017.1.NF Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.
 
0113-KDIPT1-2.4012.770.2017.3.JSZ uznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia ww. składników do Spółki
 
0113-KDIPT1-2.4012.799.2017.2.JS w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi terminalowej oraz sposobu jej dokumentowania
 
0113-KDIPT1-2.4012.853.2017.2.JSZ prawo do odliczenia podatku VAT z faktury za usługę tzw. korkowego
 
0113-KDIPT1-2.4012.920.2017.1.KW w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-1.4012.935.2017.1.ŻR brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 
0112-KDIL1-2.4012.658.2017.1.JO Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie samochodu, na której nie ma numeru NIP Wnioskodawcy oraz konieczności wystawienia noty korygującej.
 
0113-KDIPT1-1.4012.906.2017.1.ŻR brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 
0113-KDIPT1-1.4012.936.2017.1.ŻR brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 
0114-KDIP1-1.4012.712.2017.2.AO W związku z planowaną sprzedażą działek 13/3 i 13/5 Wnioskodawczyni i jej córki nie będą działały w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, a zatem sprzedaż przez Wnioskodawczynię i jej córki przedmiotowych działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, że przy dokonywaniu sprzedaży przedmiotowego gruntu Wnioskodawczyni i jej córki będą działać jako podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Całokształt okoliczności, ich zakres, stopień zaangażowania wskazuje, że działania te należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Skutkiem tego, z tytułu planowanej sprzedaży przedmiotowych działek nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT.
 
0113-KDIPT1-3.4012.847.2017.2.JSO Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków.
 
0113-KDIPT1-2.4012.880.2017.1.MC braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
 
0114-KDIP1-2.4012.51.2018.1.SM VAT - w zakresie uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, wymaganej dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów z terytorium Polski i prawa do zastosowania stawki 0%.
 
0114-KDIP1-2.4012.63.2018.1.SM w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 
0114-KDIP4.4012.679.2017.2.IT w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa sprzedaży produktu finansowego
 
0112-KDIL1-3.4012.664.2017.1.JNA Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego.
 
0113-KDIPT1-2.4012.923.2017.1.SM w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu
 
0114-KDIP1-1.4012.708.2017.1.DG Brak obowiązku uiszczenia podatku VAT od sprzedaży w trybie egzekucji sądowej lokalu mieszkalnego z komórką lokatorską;
 
0114-KDIP1-2.4012.680.2017.1.SM w zakresie rozliczenia podatku od świadczonych usług budowlanych w ramach tzw. odwrotnego obciążenia
 
0114-KDIP4.4012.655.2017.1.MPE Czy opisana we wniosku kompleksowa usługa nabywana przez Wnioskodawcę od Usługodawcy podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 40 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT?
 
0114-KDIP4.4012.656.2017.1.KR w zakresie zwolnienia z opodatkowania nabywanych usług
 
0112-KDIL2-3.4012.20.2018.1.AS Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w ramach realizowanego działania.
 
0112-KDIL2-1.4012.566.2017.3.DS Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.
 
0114-KDIP1-3.4012.16.2018.1.ISK Wnioskodawczyni działa w charakterze podatnika, a czynność dzierżawy udziału w nieruchomości nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Jak wyżej wskazał tut. Organ dzierżawa nieruchomości stanowiącej majątek prywatny - odpowiada wskazanemu w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rodzajowi działalności gospodarczej polegającej na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wnioskodawczyni dzierżawi wskazany udział w działce uzyskując z tego tytułu stały przychód. Dzierżawa udziału w nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W konsekwencji czynność sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej dokonywana przez Wnioskodawczynię będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
0114-KDIP1-1.4012.716.2017.1.KBR w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie kompleksowej usługi organizacji Eventów i Eventów Pracowniczych
 
0113-KDIPT1-1.4012.870.2017.2.MH
 • zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów i świadczonych usług,
 • brak obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT,
 •  
  0112-KDIL1-1.4012.672.2017.1.SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
   
  0112-KDIL2-3.4012.568.2017.1.AŻ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.
   
  0112-KDIL1-3.4012.647.2017.1.PM Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wyprodukowanej masy betonowej i usługi pracy pompy przy wyładunku betonu.
   
  0112-KDIL1-3.4012.591.2017.2.AW Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy budowie Domu Seniora.
   
  0112-KDIL1-3.4012.660.2017.1.IT Podatek od towarów i usług w zakresie planowanego sposobu archiwizacji wystawianych przez Wnioskodawcę Dokumentów, wysyłanych do klienta w formie papierowej, polegający na ich przechowywaniu przez Wnioskodawcę wyłącznie w formie Komunikatu w Archiwum.
   
  0113-KDIPT1-1.4012.38.2018.1.AK prawo do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących według prewspółczynnika jednostki organizacyjnej oraz według współczynnika właściwego dla jednostki organizacyjnej
   
  0114-KDIP4.4012.748.2017.1.AKO Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że takie czynności wymienione w Grupie 3 jako opłaty za czynności mające charakter sankcyjny, powinny pozostać poza opodatkowaniem VAT?
   
  0112-KDIL2-2.4012.544.2017.1.AKR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
   
  0112-KDIL1-1.4012.669.2017.1.MR Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności.
   
  0113-KDIPT1-1.4012.928.2017.2.RG brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu
   
  0114-KDIP1-2.4012.73.2018.1.MC w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
   
  0114-KDIP1-2.4012.699.2017.2.SM w zakresie opodatkowania licytacyjnej sprzedaży naczepy chłodni
   
  0114-KDIP1-3.4012.42.2018.2.JF w zakresie prawa dopodatku naliczonego z faktur otrzymywanych w formie skanów
   
  0112-KDIL2-3.4012.22.2018.1.AS Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z zakupem środków trwałych związanych z realizacją umowy.
   
  0114-KDIP1-2.4012.588.2017.2.JŻ Prawidłowe jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% do zaliczek wpłaconych pierwotnie na poczet sprzedaży udziału w lokalu użytkowym (garażu), a następnie przekwalifikowanych na poczet płatności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej prawo do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca parkingowego (boksu garażowego) w garażu stanowiącym część nieruchomości wspólnej.
   
  0112-KDIL3-3.4011.20.2018.1.DS Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży obrazu.
   
  0113-KDIPT1-3.4012.864.2017.2.JSO Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu i przeznaczonego na cele prywatne.
   
  0112-KDIL4.4012.704.2017.1.JK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących.
   
  0112-KDIL2-3.4012.37.2018.1.EZ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.
   
  0112-KDIL1-2.4012.657.2017.2.PG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku.
   
  0114-KDIP1-2.4012.668.2017.2.JŻ w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług wykonania instalacji elektrycznych, sklasyfikowanych do PKWiU 43.21.10.2 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych”
   
  0111-KDIB3-1.4012.725.2017.3.BW Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy członkiem i liderem konsorcjum.
   
  0112-KDIL2-3.4012.546.2017.1.AŻ Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczenia usług stołówkowych
   
  0112-KDIL2-3.4012.521.2017.2.ZD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki inwestycyjne w związku z realizacją projektu.
   
  0112-KDIL2-2.4012.569.2017.1.AKR Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji na obiektach sportowych MOSiR ..”.
   
  0113-KDIPT1-2.4012.13.2018.2.IR W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
   
  0113-KDIPT1-1.4012.29.2018.1.JD braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
   
  0113-KDIPT1-2.4012.850.2017.3.AJB w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności polegającej na umożliwieniu Inwestorowi prowadzenia inwestycji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących ww. czynność
   
  0114-KDIP1-2.4012.723.2017.1.JŻ w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług przygotowania fundamentów, sklasyfikowanych wg PKWiU 43.99.30.0 „Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali”
   
  0114-KDIP1-1.4012.7.2018.2.RR W zakresie uznania przeniesienia w ramach podziału zorganizowanej części przedsiębiorstwa za czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego.
   
  0114-KDIP1-3.4012.43.2018.2.JG w zakresie opodatkowania sprzedaży działki
   
  0112-KDIL2-2.4012.550.2017.1.AP Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
   
  0114-KDIP1-2.4012.726.2017.1.JŻ w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług naprawy instalacji elektrycznych (np. wymiana stycznika, włącznika, czujnika), sklasyfikowanych do PKWiU 43.21.10.2 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych”
   
  0114-KDIP1-2.4012.725.2017.1.JŻ w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług ocieplenia rurociągu, sklasyfikowanych wg PKWiU 43.29.11.0 „Roboty związane z zakładaniem izolacji”
   
  0114-KDIP1-1.4012.40.2018.1.AM W rozpatrywanej sprawie przedmiot Transakcji sprzedaży nie będzie stanowił zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której definicję zawiera art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Tym samym, do planowanej transakcji nie będzie miał zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem sprzedaż przedmiotu Transakcji będzie stanowić w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy według właściwej stawki podatku VAT.
   
  0111-KDIB3-1.4012.844.2017.2.MP Czy Wnioskodawca przekazując do Systemu na swój Rachunek transakcyjny własne środki finansowe będzie wykonywał jakiekolwiek czynności podlegające opodatkowaniu VAT na rzecz AO - Pool Leadera lub któregokolwiek z pozostałych Uczestników,
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania importu usług zwolnionych z opodatkowania VAT w związku z usługą udzielenia Spółce środków finansowych z Systemu, za którą Spółka będzie płacić odsetki na rachunek AO - Pool Leadera.
   
  0114-KDIP1-2.4012.727.2017.1.JŻ w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług instalacji rurociągów technologicznych związanych z budową oczyszczalni ścieków oraz wymiany elementów rurociągu, sklasyfikowanych wg PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów/przesyłowych” lub PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” lub PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp”
   
  0111-KDIB3-2.4012.46.2018.2.AR W zakresie prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...”.
   
  0114-KDIP1-1.4012.718.2017.2.DG w zakresie zwolnienia z VAT dzialki zabudowanej drogą wywłaszczonej na potrzeby inwestycji w postaci drogi ekspresowej
   
  0111-KDIB3-1.4012.896.2017.1.KO W zakresie obowiązku rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji
   
  0111-KDIB3-2.4012.729.2017.3.MD w zakresie braku wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy; opodatkowania podatkiem VAT planowanej dostawy nieruchomości stawką 23% oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.
   
  0115-KDIT1-1.4012.23.2018.1.JP Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu.
   
  0111-KDIB3-2.4012.32.2018.2.JM Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
   
  S-ILPP5/443-269/14/18/WB Zwolnienie od podatku dla usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych.
   
  0114-KDIP1-1.4012.51.2018.2.AM Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” Z wniosku wynika, że nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego (wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), jaką jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Gmina nie będzie miała również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
   
  0111-KDIB3-2.4012.731.2017.3.MD w zakresie zastosowania szczególnej procedury VAT marża w stosunku do odsprzedaży usług turystycznych.
   
  115-KDIT1-3.4012.19.2018.1.BJ Brak opodatkowania czynności zbycia nieruchomości gruntowej wywłaszczonej na cele związane z budową drogi w zamian za odszkodowanie.
   
  0115-KDIT1-1.4012.91.2018.1.JP Czy Stowarzyszenie będzie miało możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z zakupami towarów i usług na realizację projektów w ramach bezpłatnej działalności statutowej?
   
  0111-KDIB3-2.4012.85.2018.1.AR W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. „...”.
   
  0115-KDIT1-1.4012.22.2018.1.DM 1. Czy Gmina w związku z realizacją projektu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno–ściekowa”, w ramach poddziałania „W” w ramach działania „P” na realizację projektu „B” ma pełne prawo do odliczenia całego (w 100%) VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków?
  2. Czy istnieje obowiązek odprowadzenia podatku VAT od dotacji, która wpłynie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy, gdy VAT jest kosztem niekwalifikowanym i kwota dotacji jest rozliczana do wartości netto? W przypadku obowiązku odprowadzenia podatku VAT, czy dotacja stanowi wartość netto czy brutto, od której trzeba będzie odprowadzić podatek?
  3. Czy po upływie 10 lat amortyzacji oczyszczalni, gdy Gmina przeniesie własność publicznych nakładów na rzecz beneficjentów – mieszkańców, którym zostaną wybudowane oczyszczalnie ścieków, to transakcja taka będzie stanowić odrębną czynność – opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, czy też operacja ta będzie jedynie częścią jednej czynności związanej z całościową usługą świadczoną przez Gminę w ramach projektu? Czy jest obowiązek opodatkowania czynności przekazania oczyszczalni na rzecz mieszkańców po zakończeniu projektu?
   
  0111-KDIB3-1.4012.804.2017.2.MP prawo do złożenia korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT.
   
  0111-KDIB3-1.4012.846.2017.2.AB prawo do odliczenia kwot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „...”.
   
  0111-KDIB3-2.4012.790.2017.2.MD w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia aportem przez Gminę do Spółki wierzytelności z tytułu zwrotu nakładów na S. oraz transakcji wniesienia aportem przez Gminę do Spółki studni i infrastruktury towarzyszącej wraz z działką, określenia podstawy opodatkowania dla planowanego przez Wnioskodawcę aportu w postaci studni, infrastruktury towarzyszącej oraz działki w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków na wytworzenie studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na modernizację S.
   
  0115-KDIT1-1.4012.54.2018.1.NK Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT?
   
  0111-KDIB3-1.4012.848.2017.2.WN opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT) usług w postaci wstępu na pole golfowe i gry na polu, realizowane jako wejścia jednorazowe oraz w formie rocznego abonamentu - karnetów
   
  0115-KDIT1-1.4012.891.2017.2.RH Prawa do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.

  Wskaźniki gospodarcze