Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Ministerstwo FinansówPoniżej znajdziecie Państwo listę wybranych najnowszych indywidualnych oraz ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.
 
0111-KDIB3-1.4012.918.2018.1.AB brak możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu.
 
0112-KDIL1-3.4012.701.2018.1.KS Prawo do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców”.
 
0112-KDIL2-3.4012.615.2018.1.AŻ Prawo do odliczenia.
 
0114-KDIP4.4012.758.2018.1.AS Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne w części pokrytej z dofinansowania
 
0114-KDIP1-1.4012.666.2018.1.AM W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 do dostawy budynków i budowli oraz możliwości wyboru opodatkowania tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.
 
0114-KDIP4.4012.700.2018.1.AKO Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
0112-KDIL2-1.4012.564.2018.2.SS Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.
 
0114-KDIP1-3.4012.622.2018.1.MK Wliczania do limitu sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy kwot wynikających ze sprzedaży nieruchomości
 
0111-KDIB3-2.4012.715.2018.1.ASZ - prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu i ich korektach archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej,- archiwizacja faktur sprzedaży i ich korekt wystawianych w formacie elektronicznym, wysyłanych do kontrahenta w formie papierowej
 
0112-KDIL4.4012.550.2018.2.NK Brak prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z samochodem służbowym.
 
0112-KDIL4.4012.549.2018.2.JK Prawo do odliczenia od roku 2015 podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją świetlic i terenem, na którym się znajdują, w oparciu o treść art. 86 ust. 1 w związku z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
0114-KDIP1-1.4012.697.2018.1.JO prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
 
0114-KDIP4.4012.622.2018.3.AK Sprzedaż budowli oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym budowla ta jest posadowiona, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.
 
0114-KDIP1-2.4012.648.2018.2.KT Powstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymaną pomocą finansową z tytułu wycofania z rynku niesprzedanych owoców - uznanie otrzymanego dofinansowania za zapłatę za dostarczone towary.
 
0111-KDIB3-2.4012.706.2018.1.ASZ odliczanie podatku naliczonego z tytułu ponoszenia wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przy zastosowaniu prewspółczynnika właściwego dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej inwestycję, w oparciu o dane tej jednostki
 
0111-KDIB3-2.4012.646.2018.2.ASZ - prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury w ramach projektu pn. „...”,- opodatkowanie odpłatnej dzierżawy infrastruktury na rzecz Związku stawką 23%
 
0111-KDIB3-2.4012.718.2018.2.ASZ Zwolnienie od podatku dostawy na rzecz banków udziałów we współwłasności nieruchomości zabudowanej
 
0112-KDIL1-1.4012.747.2018.2.MW Prawo Spółki Komandytowej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów po aporcie na Wnioskodawcę oraz brak obowiązku skorygowania zawartego w fakturze błędu za pomocą noty korygującej.
 
0112-KDIL2-1.4012.519.2018.2.SS Uznanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności zarządzania za działalność gospodarczą, a w konsekwencji uznania Zainteresowanego za podatnika tego podatku.
 
0114-KDIP1-3.4012.458.2018.3.MK zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń
 
0112-KDIL2-3.4012.574.2018.1.AS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją działań w ramach realizacji projektu.
 
0112-KDIL4.4012.556.2018.2.NK Określenie, czy dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu będzie stanowiło podstawę opodatkowania i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem.
 
0112-KDIL2-3.4012.578.2018.1.AS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.
 
0111-KDIB3-2.4012.721.2018.1.SR Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 1 i 4 z zastosowaniem prewskaźnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 2 i 3 z zastosowaniem wskaźnika struktury, o którym mowa w art. 90 ust. 3-10 ustawy, a także brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 5.
 
0112-KDIL4.4012.650.2018.1.EB Prawo do odzyskania podatku naliczonego w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
0114-KDIP1-2.4012.541.2018.2.IG wykonywana inwestycja, spowodowana Inwestycją Niedrogową Przedsiębiorcy, w celu wykonania której Przedsiębiorca przekazuje Gminie środki finansowe, spełnia warunki dla uznania jej za opodatkowane podatkiem VAT świadczenie usług przez Gminę na rzecz Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Gmina będzie zobowiązana do rozliczenia podatku w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia od części kwoty wykazanej na wystawionej przez firmę budowlaną fakturze dokumentującej usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy
 
0114-KDIP1-3.4012.673.2018.1.KP Opodatkowania oraz udokumentowaniu korekty wzajemnych rozliczeń polegającego na wyrównaniu zakładanego poziomu dochodowości.
 
112-KDIL1-1.4012.765.2018.1.OA Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług opodatkowanych na zasadach ogólnych poniesionych w ramach realizacji Projektu; rozliczenia podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia; prawa do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług budowlanych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy; dokumentowania za pomocą faktur wpłat wniesionych przez mieszkańców; ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji oraz zastosowania właściwej stawki podatku.
 
0112-KDIL4.4012.592.2018.2.NK Możliwość zastosowania stawki podatku 8% przy sprzedaży towaru mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0.
 
0112-KDIL4.4012.578.2018.1.EB Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez zbywcę w okresie przed dokonaniem przez Wnioskodawcę rejestracji jako VAT czynny.
 
0114-KDIP1-3.4012.686.2018.2.KP uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury
 
0112-KDIL1-3.4012.666.2018.1.AK Stawka podatku w wysokości 0% dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
 
0112-KDIL2-1.4012.501.2018.3.MK Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 oraz opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 na rzecz Zarządu Dróg i Transportu.
 
0114-KDIP1-1.4012.563.2018.2.IZ Prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia Nieruchomości.
 
0112-KDIL2-3.4012.610.2018.1.AO Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (budowa świetlicy wiejskiej).
 
0111-KDIB3-3.4012.297.2018.4.MAZ Wyłączenie z opodatkowania połączenia dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
0114-KDIP1-1.4012.642.2018.3.RR braku prawa do odzyskania kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem towarów i usług na realizację budowy drogi powiatowej
 
0112-KDIL2-2.4012.610.2018.1.GM Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
0111-KDIB3-1.4012.823.2018.1.WN obowiązek skorygowania przez Wnioskodawcę odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z uiszczeniem zaliczki na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej wartości niezrealizowanych i nierozliczonych prac
 
0111-KDIB3-1.4012.790.2018.2.KO w zakresie wystawienia faktury korygującej
 
0112-KDIL2-1.4012.556.2018.1.AS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
 
0111-KDIB3-1.4012.783.2018.2.AB opodatkowanie 23% stawką VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej.
 
0114-KDIP1-1.4012.657.2018.2.MMA Skutki podatkowe sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.
 
0114-KDIP1-1.4012.536.2018.2.IZ Wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki w postaci nieruchomości oraz podstawy opodatkowania.
 
0114-KDIP1-3.4012.637.2018.2.ISK Brak opodatkowania licytacyjnej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
 
0112-KDIL1-3.4012.635.2018.2.AK Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przywiezieniem Quada na terytorium Polski.
 
0114-KDIP1-1.4012.754.2018.2.KBR Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie.”
 
0114-KDIP1-1.4012.644.2018.2.AM W zakresie określenia stawki podatku VAT dla usługi wynajmu lokalu mieszkalnego przedsiębiorcy, który wynajmuje lokal na cele krótkotrwałego zakwaterowania oraz określenia stawki podatku VAT dla usługi wynajmu lokalu mieszkalnego przedsiębiorcy, który wynajmuje lokal pracownikowi wyłącznie na cele mieszkaniowe, świadczącemu pracę poza miejscem zamieszkania.
 
0114-KDIP1-3.4012.712.2018.1.SM Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 
0114-KDIP1-2.4012.775.2018.2.WH Określenie stawki podatku dla świadczonych usług – 8%.
 
0114-KDIP1-1.4012.641.2018.3.AM W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 23% do dostawy Przedmiotu Sprzedaży przez Sprzedającego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego i zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego przez Nabywcę.
 
0111-KDIB3-1.4012.807.2018.2.IK przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 
0113-KDIPT1-3.4012.782.2018.2.EG nieuwzględnianie wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych do Zakładu przez Gminę dla potrzeb określenia prewspółczynnika
 
0115-KDIT1-1.4012.848.2018.1.BS Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
0113-KDIPT1-3.4012.735.2018.2.MWJ Uznanie czynności przeniesienia prawa własności działek niezabudowanych w zamian za odszkodowanie za zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
0113-KDIPT1-1.4012.761.2018.3.RG uznanie transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa za odpłatną dostawę towar oraz braku opodatkowania tej transakcji
 
0113-KDIPT1-3.4012.746.2018.2.MK uznanie zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży tych składników
 
0113-KDIPT1-3.4012.779.2018.2.MK zwolnienia z opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz prawa do rezygnacji z tego zwolnienia
 
0113-KDIPT1-2.4012.761.2018.2.SM w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa Spółki w systemie cash poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT
 
0112-KDIL2-3.4012.486.2018.2.AŻ Prawo do odliczenia.
 
0112-KDIL4.4012.533.2018.2.EB Odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Sali sportowej.
 
0112-KDIL2-1.4012.554.2018.1.MK - Opodatkowanie podatkiem VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- Ustalenie obowiązku odprowadzenia podatku w związku z otrzymaną kwotą z tytułu sprzedaży gruntu dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu oraz wysokości tego podatku.
 
0112-KDIL2-1.4012.560.2018.1.BC Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na Infrastrukturę przy zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika właściwego dla jednostki organizacyjnej, tj. Zakładu wykorzystującego Infrastrukturę, wyliczonego zgodnie z rozporządzeniem.
 
0112-KDIL2-1.4012.624.2018.1.BC Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „(...)”.
 
0113-KDIPT1-1.4012.933.2018.1.MSU brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania
 
0113-KDIPT1-1.4012.710.2018.2.MSU
 • uznanie wprowadzenia przez Gminę energii elektrycznej do sieci wytworzonej w mikroinstalacji OZE za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT,
 • obowiązek wystawiania przez Gminę faktury z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego,
 •  
  0113-KDIPT1-2.4012.727.2018.2.JSZ
 • obowiązku rozliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych oraz opodatkowania odpowiednią stawką VAT wykonanych prac w postaci Aranżacji Najemcy, w przypadku gdy koszty Aranżacji Najemcy nie przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wynajmującego,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od Wykonawcy dotyczących prac w postaci Aranżacji Najemcy, w przypadku gdy koszty Aranżacji Najemcy nie przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wynajmującego,
 • obowiązku rozliczenia na zasadzie odwrotnego obciążenia wykonanych prac w postaci Aranżacji Najemcy, w przypadku gdy koszty Aranżacji Najemcy przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wynajmującego,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego prac w postaci Aranżacji Najemcy, w przypadku gdy koszty Aranżacji Najemcy przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wynajmującego.
 •  
  0113-KDIPT1-1.4012.787.2018.2.MH brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
   
  0113-KDIPT1-3.4012.751.2018.2.OS zwolnienie z opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej
   
  0113-KDIPT1-3.4012.785.2018.2.OS Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz prawo do odliczenia.
   
  0113-KDIPT1-3.4012.767.2018.2.MWJ Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.
   
  0112-KDIL2-3.4012.575.2018.1.IP Nieuznanie realizacji Zadania za odpłatne świadczenie usług na rzecz właścicieli nieruchomości, podlegające opodatkowaniu VAT, brak uwzględnienia w podstawie opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację Zadania oraz brak prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od wykonawcy.
   
  0112-KDIL1-3.4012.661.2018.1.PR Prawo do skorygowania deklaracji VAT-7, moment skorygowania podatku należnego oraz brak obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez nabywców towarów.
   
  0112-KDIL2-3.4012.639.2018.1.EZ Prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu „Montaż kolektorów słonecznych w gminie (...)”.
   
  0112-KDIL2-2.4012.565.2018.2.AP Zwolnienie od podatku cyklu szkoleń dla repatriantów w formie kursu językowego (język polski) oraz warsztatów.
   
  0112-KDIL2-3.4012.592.2018.2.AŻ Prawo do odliczenia.
   
  0115-KDIT1-2.4012.825.2018.2.AD Dotyczy uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych (Departamentu Developerskiego) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku opodatkowania czynności ich zbycia.
   
  0115-KDIT1-2.4012.814.2018.1.AGW Sposób rozliczenia zakupionego oprogramowania od kontrahenta niemieckiego.

  Wskaźniki gospodarcze